Zastánci Istanbulské úmluvy lžou nebo jde jen o klamání veřejnosti?

Zastánci Istanbulské úmluvy lžou nebo jde jen o klamání veřejnosti?

Předsedkyně České ženské lobby tvrdí, že Istanbulská úmluva jen konstatuje nervovnost mužů a žen. Jenže to není pravda.Úmluva toho konstatuje mnohem víc. Úmluva údajně nemá za cíl ani měnit školní osnovy, což je opět nepravda.

Istanbulská úmluva pouze konstatuje, že násilí na ženách vychází z historicky nerovného poměru sil mezi muži a ženami, a že násilí je zároveň nástrojem udržování podřízeného postavení žen. To je skutečnost doložená seriózními výzkumy,“ dodala.

https://zpravy.idnes.cz/monsignor-petr-pitha-projev-zenska-lobby-podava-trestni-oznameni-sireni-poplasne-zpravy-gsz-/domaci.aspx?c=A181011_090452_domaci_lre

Úmluva mimojiné zavazuje stát financovat neziskové organizace právě typu České ženské lobby. To samo o sobě ukazuje, že je v úmluvě mnohem víc, a paní předsedkyně buď vědomě lže nebo úmluvu snad ani nečetla.

Článek 8 – Finanční zdroje

Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité uplatňování integrované politiky, opatření a programů zaměřených na prevenci a potírání veškerých aktů násilí spadajících do působnosti této úmluvy, a to i těch, jež zajišťují nevládní organizace a občanská společnost.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462471

To je daleko za pouhým konstantováním nějaké nespravedlnosti mezi muži a ženami.Podobně vyjádření nějaké právničky:

Jakkoli je úmluva významným prvkem v prosazování lidských práv, bývá nepochopena ze strany některých skupin veřejnosti, jejichž interpretace obsahu hovoří o zavedení genderové ideologie do škol a podobně. Dané rozhodně není ani účelem ani cílem této mezinárodní úmluvy, která je důležitým právním dokumentem, jímž Rada Evropy aktivně bojuje proti nepřípustnému násilí na ženách.

https://zpravy.proglas.cz/komentar-tydne/komentar-tydne-istanbulska-umluva-pohledem-pravnicky/

Zcela opačně hovoří článek 14:

Článek 14 – Vzdělání
1 Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí vůči ženám a právo na osobní integritu, to vše uzpůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků.

2 Strany učiní vše nezbytné pro podporu zásad stanovených v odstavci 1 v neformálních vzdělávacích zařízeních a také v zařízeních sportovních, kulturních a volnočasových a v médiích.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462471

Či-li tito lidé říkají vyslovené nepravdy. Nebo vědomé lži?

Fakta nezajímají vaše pocity. Když to zabalíte do hezkých řečí, že to „jen bude bojovat proti násilí na ženách“, je to ohromná marginalizace obsahu úmluvy.

Podobné nepravdy byly tvrzeny i o Lisabonské smlouvě. Někteří politici tvrdili, že Lisabonská smlouva v žádném případě neznamená nucenou migraci. Znamenala a dnes i vidíme, že se to nyní i děje. A někteří namítají „No ale ČR Lisabonskou smlouvu podepsala, takže by bylo špatné nejednat podle tohoto našeho závazku“.

Argumentace pro přijetí úmluvy je postavena na psychologické manipulaci. Staví na tom, že normální člověk je proti násilí na ženách, tak co by mu mohlo vadit na nějaké takové úmluvě?
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*