Výzva k pokání pro Polsko

Výzva k pokání pro Polsko

Vážení členové polské vlády a polského episkopátu!

V dějinách Evropy i církve Polský národ vykonal mnoho dobra. Nebýt statečnosti Jana Sobieského, Evropa by už byla muslimská.

Ve dnech 26.-31. 7. 2016 bylo v Krakově celosvětové setkání mládeže s Františkem. Hned první den byl katolický svět šokován zprávou o rituální vraždě 85letého francouzského kněze přímo při bohoslužbě. František se této tragedie dotkl jen alibisticky, a v zápětí agitoval polskou vládu, aby se otevřela islamizaci přijímáním muslimských „imigrantů“.

František líbá nohy transsexuálům, privileguje homosexuály a jménem katolické církve se jim omlouvá, zasazuje se za islamizaci Evropy. I nevěřící si kladou otázku: Komu tento pseudopapež slouží? Bohu a církvi, anebo antikristu a zednářům? Podle věroučné buly papeže Pavla IV. (1559) kdyby se herezí dopustil i biskup či papež, je vyloučen z církve a vše, co koná, je neplatné. Pseudopapež František vyhlásil před dvěma lety za svatého Jana Pavla II. – tedy i toto svatořečení je neplatné! Jan Pavel II. za 26 let svého pontifikátu dovolil masové rozšíření hereze neomodernismu. Tato hereze popírá Bo žství Kristovo, Jeho spasitelnou smrt na kříži, Jeho historické a reálné vzkříšení i inspiraci Písma svatého. Důsledkem bylo také mlčení ke kněžské pedofilii, přestože celosvětový skandál zachvátil prakticky celý svět od Ameriky přes Irsko až po Austrálii. A co je nejhorší: Jan Pavel II. svolal setkání v Assisi (1986) s pohanskými leadery, s nimi se modlil a gestem dal najevo, že křesťanství a pohanství jsou rovnocenné cesty ke spáse, a to je hereze maxima! Přestože byl varován a vyzván k pokání, místo pokání toto gesto zopakoval a zatvrzele celou církev v této herezi udržoval. Katastrofální plody vnitřního rozkladu žne katolická círke v dodnes. Bez destruktivní činnosti Jana Pavla II. by František nemohl v sebezničení církve pokračovat.

Papež Honorius I. byl pouze za to, že mlčel k nejasné herezi monotheletismu, posmrtně exkomunikován (Koncil v Cařihradě, 680). Jan Pavel II. za gesto v Assisi a za prosazování heretického proudu neomodernismu na sebe svolal Boží anathemu (Gal 1,8-9). Kanonizovat heretika znamená sebevraždu církve, protože je tím zároveň kanonizována i cesta apostaze!

Jan Pavel propagoval, aby Polsko i jiné národy vstoupily do EU. Tvrdil, že Polsko svou zbožností prokvasí celou Evropu. Dnes vidíme, že národy EU jsou likvidovány demoralizací, genderismem, neopohanstvím New Age a islamizací.

Osobní svědectví biskupa Metoděje OSBMr (v letech 1992-1997 studoval na Papieskim Wydziale Teologicznym ve Varšavě): „Na hodině dogmatiky se mluvilo o tom, zda je třeba hlásat pohanům (buddhistům, hinduistům…) evangelium. Profesor dogmatiky i studenti se shodli na tom, že ne. Argumentem byla tzv. úcta k pohanství a jejich démonům. Pohanství prý je jen jinou, paralelní cestou k Bohu. Vstal jsem a zacitoval slova Pána Ježíše: „Jděte do celého světa a učte všechny národy“ (Mt 28,19) „Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen“ (Mk 16,16). Všichni spolužáci ve třídě se na mě okamžitě osopili a křičeli, že to Pán Ježíš nikdy neřekl, že je to takzvaná redakce pozdějších učedníků a že tato slova jsou neautentická a není třeba je brát vážně. Při závěrečné zkoušce ze Starého zákona se mě profesor Starého zákona a rektor v jedné osobě zeptal, zda prorok Eliáš byl vzat Bohem na nebe anebo jde o legendu a prorok Eliáš obyčejně zemřel. ‚Správná‘ odpověď byla podmínkou složení zkoušky. Nechtěl jsem jít proti svému svědomí, ale také jsem nechtěl být od zkoušky vyhozen, a proto jsem odpověděl šalomounsky: ‚Katolická církev vždy v minulosti věřila a učila, že sv. Eliáš byl vzat i s tělem do nebe, ale dnes jsou teologové přesvědčeni, že obyčejně zemřel a že Písmo svaté je tedy legendou.‘

Zvláště bylo pro mě šokující svědectví starého profesora dogmatiky, Dr. A. Santorského. Hovořil o tom, že když bylo ve Varšavě setkání pohanských leaderů s křesťanskou hierarchií, podobně jako v Assisi, buddhisté v konkatedrále Sv. Ducha postavili na hlavní oltář sochu Budhy, klaněli se jí spolu s kněžími a okuřovali kadidlem. Toto je přece výsměch všem mučedníkům a misionářům, kteří raději zemřeli, než by hodili byť jen jedno zrnko kadidla k uctění nějaké modly. Dr. A. Santorský se přiznal, že zpočátku se to jemu i jeho kolegům, profesorům dogmatiky z celého Polska zd&aacut e;lo nějaké divné, ale potom o tom přemýšleli, otevřeli se duchu Assisi a najednou to začali vidět jako naprosto normální a správné. A tak se všichni stali apostaty, a pokud se neobrátí, budou zavrženi!

Vinu za tuto celocírkevní a celosvětové apostazi má Jan Pavel II. pro své gesto v Assisi (1986).

Navíc, přímo v prostorách semináře fungovala homeopatická ordinace. Homeopatie není věda, ale podvod. Jde o formu magie a věštění. Přispěla k totální duchovní slepotě jak profesorů, tak studentů.“ Písmo svaté jednoznačně varuje před magií, věštěním a uctíváním pohanských bůžků. Za tyto pohanské praktiky přichází prokletí na jedince, rodiny i celé národy (Dt 18,9n, Dt 30,17-18).

Po pádu komunismu přijel do Polska dalajláma, který ochomoutoval magickým věncem polského prezidenta Walesu i kardinála Glempa. Dalajláma se pokládá za převtěleného boha. Nasazení magického věnce je duchovní gesto podřízení se dalajlámovi a démonům, kterým on slouží. Paradoxem je, že o reklamu tomuto antibohu se postaral vídeňský karidnál Franz König. Tento zednářský kardinál také poslední dny koncilu prosadil heretickou deklaraci Nostra aetate s tzv. úctou k pohanství a jejich démonům. Rovněž on vytipoval a skrze lobby prosadil za budoucího papeže kardinála Wojtylu. Bolestným ovocem je, že na Pols ku nyní spočívá ne Boží požehnání, ale prokletí. Jediným řešení je pokání.

Jak má Polsko konat pokání?

1) Katolíci ať vyznají pravověrnou, katolickou víru a odřeknou se herezí. (viz formulář)

2) Ať každý biskup vyhlásí ve své diecézi pochody za Ježíše, rodinu a morální hodnoty. Pravoslavní biskupové na Ukrajině vyzvali ke křížovému pochodu za mír. Věřící riskovali i svůj život a tři týdny putovali ve více než stotisícovém zástupu. Pokud biskup bude čekat v otázce pokání na rozhodnutí biskupské konference, nikdy se nedočká.

3) Společná denní modlitba 20-21:00 za duchovní vzkříšení Polska. Tento čas je pro rodinu strategický. Pokud nebude večer pohromadě a nebude komunikovat s Bohem, bude manipulována televizí. Touto modlitební hodinou se vrátí Duch Kristův a odejde duch světa.

4) Sochy, obrazy a názvy ulic a náměstí pojmenované po Janu Pavlu II. ať jsou v rámci pokání zrušeny. Jan Pavel II. není svatý. Kdo nenásleduje Krista, ale následuje Jana Pavla II., je na bezpečné cestě do pekla!

 

Kéž Polsko neodmítne tuto výzvu k pokání a je zachráněno!

„Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Výzva k pokání pro Polsko

  • Komu slouzi papez Franta a komu slouzil i papez Wojtyla? Prece programu NWO! Oba jsou kryptozidaci! Za cela staleti se zidum podarilo infiltrovat krestanstvi a dnes vlastne slavi vitezstvi. Tat jako tak stanou pred bozim soudem az se jednou budou zpovidat ze svych podlych cinu samotnemu Jezisi Kristu. Spravedlnosti neuniknou!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*