“ÚDERY  ZEDNÁŘSKÝM  KLADIVEM“ 1.část

“ÚDERY ZEDNÁŘSKÝM KLADIVEM“ 1.část

zednari

Vážení!
Ve vší úctě, když dovolíte, bych vám v tomto článku, předně kvůli neutěšené morální, duchovní, ale i společensko-politické situaci v současné době, rád připomněl, převážně formou převzatých textů, určité skutečnosti a záležitosti týkající se zednářských či jiných
podobných tajných spolků a jejich působení ve společnosti i církvi.

1. část   

Katolíci odhalili žido-zednářský komplot z roku 1936zednari

V únorovém vydání londýnského časopisu The Catholic

Gazette z roku 1936 vyšel senzační článek nadepsaný:

,,The Jewish Peril and The Catholic Church“ (Židovské

nebezpečí a Katolická církev). V tomto měsíčníku Anglické misionářské společnosti byly citáty proslovů pronesených na tajných židovských schůzkách v Paříži. Několik týdnů nato zveřejnil podobnou zprávu i pařížský týdeník ,,Le Reveil du Peuple“, a navíc se zde uvádělo, že výroky pocházejí z nedávného shromáždění spolku

B´nai Brith (tajného zednářského řádu, do kterého jsou připouštěni pouze Židé), konaného v Paříži.

Článek z ,,The Catholic Gazette“ zněl takto:

Židovské nebezpečí a Katolická církev.

To, že židovský problém existoval a stále existuje, nelze popřít. Od zavržení Izraele před 1900-ti lety se Židé rozptýlili všemi směry a navzdory obtížím, ba dokonce stíhání, nabyli moci téměř ve všech státech Evropy. S ohledem na tento židovský problém, který se obzvláště dotýká Katolické církve, předkládáme veřejnosti tyto ohromující výňatky z četných projevů, které v nedávné době v Paříži zazněly pod záštitou židovské obce. Jméno našeho informátora nesmíme vyzradit. Toho času jej známe, ale kvůli jeho současným vztahům s Židy jsme přislíbili jeho identitu držet v tajnosti, stejně jako veškeré další podrobnosti o pařížském setkání, mimo výňatky, které, ačkoli místy volně přeložené, nicméně v podstatě vyjadřují význam původních výroků. – Redakční poznámka vyjadřuje pýchu na skutečnost, že se Židům bez ztráty jejich vlastní rasové jednoty a mezinárodního charakteru podařilo rozšířit své doktríny na další státy a posílit v nich svůj politický, společenský a ekonomický vliv……

Výňatky z projevů:

,,Pokud bude mezi nežidy zbývat jakákoli představa mravního řádu a dokud nebude vykořeněna veškerá víra, vlastenectví a důstojnost, naše vláda nad světem nenadejde.“

,,Část našeho úkolu jsem již splnili, ale nemůžeme tvrdit, že jsme dokonali vše. Máme před sebou stále ještě dlouhou cestu, než našeho hlavního protivníka – Katolickou církev – svrhneme…..“

,,Nesmíme zapomínat, že Katolická církev je jedinou institucí, která stála, a dokud nezanikne, bude stát v naší cestě. Katolická církev se svým metodickým působením a svým vzděláváním a mravním učením bude své děti vždy udržovat v takovém rozpoložení, že jejich sebeúcta bude příliš silná, než aby se podrobili naší nadvládě a poklonili se našemu králi Izraele…..“

,,A právě proto usilovně hledáme optimální způsob, jak zatřást samotnými základy Katolické církve. V nežidovských státech jsme rozšířili ducha revoluce a falešného liberalismu, abychom jim vymluvili jejich víru a vnutili jim dokonce stud za hlásání pravidel svého náboženství a za poslušenství přikázáním své církve. Mnohé z nich jsme zpracovali natolik, že se chlubí svým atheismem, a co víc, jsou hrdí na to, že pocházejí z opice! Podstrčili jsme jim nové, neuskutečnitelné teorie, jako komunismus, anarchismus a socialismus, které nyní slouží našemu účelu….. Hloupí nežidé je přijali s ohromným nadšením, aniž by jim došlo, že jsou to naše teorie a že představují náš nejmocnější nástroj proti nim samotným…..“

Nežidé si staví svá vlastní vězení:

,,Katolickou církev jsme očernili těmi nejhanebnějšími pomluvami, poskvrnili jsme její dějiny a zostudili i její nejšlechetnější skutky. Přičetli jsme jí viny jejich nepřátel, a tím je přiklonili blíže na naši stranu….. A to do takové míry, že nyní s maximálním potěšením sledujeme v několika zemích vzpoury vůči církvi….. Jejich duchovní jsou díky nám terčem nenávisti a posměchu, vystavili jsem je pohrdání davu….. Rozšířili jsme názor, že dodržování katolických náboženských zvyků je zastaralé a je pro ně škoda času!“

,,A nežidé se ve své pitomosti projevili jako ještě větší hlupáci, než jsme čekali. Čekali byste víc inteligence a zdravého rozumu, ale oni jsou jak stádo ovcí. Nechme je se pást na našich loukách, ať jsou dost tlustí, abychom je obětovali našemu budoucímu vládci světa…..“

,,Založili jsme mnoho tajných společností, které všechny podléhají našim rozkazům a vedení a napomáhají našemu záměru. Vzbudili jsme v nežidech hrdost, velkou hrdost na to, že se mohou přidat k našim organizacím, které díky našemu zlatu nyní vzkvétají víc, než kdy dřív. Přesto těmto nežidům zůstává utajeno, že spolky, do kterých vstoupili, a zradili tak své vlastní a nejdrahocennější zájmy, jsme založili my a že slouží našemu záměru…..“

,,Jedním z mnoha velkých vítězství našich svobodných zednářů je, že nežidé, kteří se stali členy našich lóží, nikdy nepojmou podezření, že je využíváme k výstavbě jejich vlastních vězení, na jejichž terasách vztyčíme trůn našeho izraelského vládce všehomíru, a nikdy se nedozví, že na náš rozkaz kovají řetězy svého otroctví našemu budoucímu vládci světa.“

Infiltrace:

¨

,,Dosud jsme pojednávali o naší strategii našich útoků proti Katolické církvi zvenčí. To ale není všechno. Nyní si vysvětlíme, jak jsme naše úsilí urychlit rozvrat Katolické církve posunuli dále a jak jsme pronikli do jejich nejdůvěrnějších kruhů a některé z jejich kněží jsme získali coby průkopníky našeho záměru.

,,Zcela mimo vliv naší filozofie jsme podnikli další kroky k zajištění rozkolu v Katolické církvi. Vysvětlím vám jak jsem to provedli. – Několik našich dětí jsme přiměli, aby vstoupily do katolického sboru a otevřeně jim dali najevo, že mají ještě účinněji pracovat na rozkladu Katolické církve tím, že v jejím nitru budou způsobovat skandály. Uposlechli jsme tak rady našeho vládce židů, který tak moudře prohlásil, aby se některé z našich dětí staly kanovníky, aby mohly zničit církev. Bohužel ne všichni konvertovaní Židé prokázali věrnost svému poslání. Mnozí nás dokonce zradili! Ale na druhou stranu, jiní zase svůj slib dodrželi a dostáli svému slovu. Rada našich mudrců nám tedy přinesla úspěch.“

Revoluce:

,,My jsme otcové všech revolucí – dokonce i těch, kterézednari2 se někdy náhodou otočí proti nám. My jsme největšími pány míru

a válčení. Můžeme se pochlubit stvořením reformace! Calvin byl jedním z našich dětí, byl židovského původu a židovské vedení mu poskytlo peníze a svěřilo mu úkol podřídit reformaci našemu plánu.“

,,Martin Luther podlehl vlivu svých židovských přátel a, opět z vůle židovského vedení a s židovskými penězi, svůj komplot proti Katolické církvi dovedl k úspěchu…..“

,,Díky naší propagandě, našim teoriím liberalismu a našemu klamnému pojetí svobody byli nežidé duševně připraveni reformaci přivítat. Odloučili se od církve, aby spadli do naší pasti. Tím Katolická církev velmi citelně zeslábla a ztratila téměř veškerou moc nad vladaři nežidů.“

,,Protestantům vděčíme za jejich věrnost našim touhám – přestože většina z nich v upřímnosti své víry si svou věrnost k nám ani neuvědomuje. Vděčíme jim za tu úžasnou pomoc, kterou nám v našem boji proti baště křesťanské civilizace a v našich přípravách na příchod nadvlády nad celým světem a nad říšemi nežidů skýtá.“

,,Dosud se nám dařilo svrhnout většinu evropských trůnů. Ty zbývající budou následovat v blízké budoucnosti. Rusko naši nadvládu již ctí, Francii, s její zednářskou vládou, máme pod palcem.

Anglii, závislou na našich penězích, držíme pod krkem, a v jejím protestantismu tkví naše naděje na zkázu Katolické církve. Španělsko a Mexiko jsou jen hračkami v našich rukou. A mnohé další země včetně USA již našemu pletichaření podlehly.“

Církev byla poslední pevnost:

,,Katolická církev však stále žije.“

,,Musíme ji neprodleně a nemilosrdně rozdrtit. Většinu světového tisku máme pod kontrolou, stále agresivněji tedy podněcujme nenávist světa vůči Katolické církvi. Zesilme naše aktivity a zamořme morálku nežidů jedem. Roznesme revolučního ducha do myslí všech lidí. Musíme je dohnat k pohrdání patriotismem a láskou k rodině. Nechť víru považují za podvod a poslušnost církvi za ponižující servilitu, aby si zakrývali uši, když je církev volá, a zavírali oči, když je před námi varuje. Především však znemožněme křesťanům odloučeným od Katolické církve, aby se k ní navrátili, nebo aby nekřesťané do této církve vstupovali, jinak největší překážka naší nadvlády nabere na síle a veškeré naše úsilí přijde vniveč. Naše spiknutí bude vyzrazeno, nežidé se obrátí proti nám, žádajíce pomstu, a naši vládu nad nimi nenastolíme.“

,,Mějte na paměti, že dokud bude mít Katolická církev aktivní nepřátele, naše naděje na vládnutí světa bude žít….. A nezapomínejte, že budoucí židovský král nezavládne světu, dokud nebude sesazen římský papež i všichni ostatní panovníci nežidů na celém světě.“

Zdroj: The Catholic Gazette, February 1936, str. 46-47, https://www.google.cz/#q=London+Catholic+Gazette+z+roku+1936, http://www.johnthebaptist.us/jbw_english/documents/articles/misc/tmi2_jewish_peril.pdf


Někdo by proti výše uvedeným projevům v článku z ,,The Catholic Gazette“ mohl třeba namítnout, že se jedná o dílo “antisemitismu“, ovšem je nutno si uvědomit, že termín “antisemitismus“ byl a je hojně užíván díky židovskému holocaustu, a je též dost možné, že byl a je do určité míry zneužíván k diskreditaci a umlčení těch, kteří se snaží odhalit různé židovské (sionistické) či žido-zednářské mocenské pletichy (Henry Makow – Ilumináti 2). Antisemitismus je náboženská, národnostní a rasová nesnášenlivost projevující se nenávistí v podstatě vůči všem Židům, a je pochopitelně zavrženíhodný. V problematice výše uvedeného článku je však pochopitelně nutno důsledně rozlišit mezi běžnými prostými Židy – judaisty a spikleneckými židovskými (sionistickými) či žido-zednářskými mocenskými strukturami. Ohledně židovství je samozřejmě naprosto špatné a zcela mylné, když se popírá kupř. židovský holocaust, ale na druhou není ani správné, když se zapomínají či ignorují skutečnosti, že za druhé světové války zemřelo ještě kupř. přes 30 milionů Rusů, kterým značná část východní Evropy vděčí za osvobození od nacistů. Nehledě k tomu, že dva z hlavních strůjců židovského holocaustu – Hitler a Heydrich byli napůl židé, a Hitler a nacisté byli, mimo jiné, také některými mocnými židovskými bankéři financováni. Obdobně, (podle kupř. historika Jima Marrse, nebo amerického politika, novináře a dramatika Myrona C. Fagana, atd.) jako někteří židovští bankéři, zejména ze západu (USA, VB, Německo – kde vzniknul komunismus), financovali komunistickou revoluci v Rusku v roce 1917, která nebyla revolucí prostých lidí – tedy žádná VŘSR s “výstřely“ z Aurory, ale která byla spolkem převážně žido-zednářů, jako byli Lenin, Trockij, Sverdlov, atd., do Ruska ze západu importovaným krvavým žido-zednářským převratem, při němž byla až na jednu osobu vyvražděna celá carská rodina a posléze strůjci převratu převzata moc. Mezi židy také patřili Marx i Engels.

A nebo by někdo proti výše uvedeným projevům v článku z ,,The Catholic Gazette“ mohl třeba namítnout, že se jedná o “konspirační teorie“, ovšem je nutno si uvědomit, že termín “konspirační teorie“ byl vynalezen, zpopularizován a do širokého oběhu zaveden americkou tajnou službou CIA v 60. letech 20. století z důvodu očernění a pomluvení lidí kladoucí otázky k vraždě amerického prezidenta J. F. Kennedyho, přičemž kampaň CIA za popularizaci termínu “konspirační teorie“ a za přetvoření víry v konspirace v předmět zesměšňování a nepřátelství musí být bohužel považována za jednu z nejúspěšnějších propagandistických iniciativ všech dob (https://www.facebook.com/NewWorldOrderOppositionOrganization/posts/10151872670336894, http://www.nwoo.org/2013/07/26/nove-studie-to-konspiracni-teoretici-jsou-zdravi-a-ti-vladou-osaleni-jsou-potrhli-a-nepratelsti/). Nehledě k tomu, že mnohé tzv. “konspirační teorie“ se po určitém čase ukázaly jako přinejmenším z části, mnohdy značné části, pravdivé.

Samozřejmě, že nikdo z nás na onom tajném žido-zednářském setkání v Paříži roku 1936, pokud se tedy skutečně konalo, nebyl přítomen, aby potvrdil pravdivost výše zmíněných výroků, ovšem jejich obsah a podstatu lze do značné míry potvrdit i z různých jiných zdrojů, jako jsou kupř. některé papežské dokumenty (viz. 3. část článku), výpovědi některých svobodných zednářů (kupř. rozhovor s bývalým zednářem Burkhardtem Gorissenem – http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2011020022, nebo vyznání bývalého zednáře Johna Salzy – http://www.vendee.cz/texty/zednarstvi_proti.html), zednářské dokumenty (např. Permanentní instrukce Alta Vendita – https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=permanentn%C3%AD+instrukce+alta+vendita, jejichž autentičnost byla potvrzena několika papeži), příp. Protokoly siónských mudrců (viz – http://hucek.cz/Psm.htm, http://www.youtube.com/watch?v=Lg-nlDr0O7M), jejichž pravost je však předmětem sporu – http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/317 x http://www.knihy-a.cz/19593/velke-konspiracni-teorie-protokoly-sionskych-mudrcu, http://www.odaha.com/tomas-odaha/komentare/historicke-pozadi-vzniku-tzv-protokolu-sionskych-mudrcu, atd.

Pokračování příště.
Přišlo emailem do redakce

 

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*