Tomuto dni se jednou bude říkat „Bruselská zrada“

Tomuto dni se jednou bude říkat „Bruselská zrada“

22.9.2015 se opakuje historie. Česko je, nezávisle na své vůli, přinuceno konat sebezničující kroky. EU definitivně přikazuje povinné kvóty na imigranty.

Je to tu, teď se teprve ukáže, čí politici jsou politici lidu a kteří jsou naopak přímo prodejnými děvkami Evropské unie. Jinak se to již nazvat nedá.

Je nutno připomenout, že následky původně by mělo nést Německo, jehož kancléřka několik měsíců koná vše možné pro to, aby sem imigranti jezdili a chodili. Zve je a otevírá jim náruč. Nyní chce, aby břímě její neschopnosti nesla celá EU. Nezávisle na jejích obyvatelích. Cizí lidé jsou nyní daleko výš. A není to poprvé. Německo dlouho po zavedení Schengenu odmítalo obyvatele slovanských národů ze strachu o svůj pracovní trh, nyní zve naprosto nevzdělané lidi a doufá, že omladí stárnoucí Němce. jenže už to nikdy nebudou Němci. Už to nikdy nebudou Evropané.

Všechna rozhodnutí EU, která s sebou nesla hořkou příchuť, všelijaké frontální útoky na názvy výrobků, rovnost okurek, norem vývozu, dovozu, po špatných rozhodutích v Řecku, které Evropany stály biliony korun, je tohle ten historicky nejhorší krok neschopné organizace. Původní forma (volný obchod) je pryč. Teď frčí obchod s lidmi, výměna rasy. Je vlastně ještě vůbec nutné v EU zůstat? Ptá se nyní mnoho lidí, i já. V takové formě to totiž nestojí ani za bilionové dotace. Vždyť i ty kvóty jsou něco, co vznikalo nenápadně.

eu-evil-inside

 

Pro nás? Nejdříve 400, pak 1500, pak 1800. Najednou to jsou cca 4000 a jedná se o pilotní program přerozdělení necelých 3% ze všech imigrantů. EU nikoho vracet nebude, řešení je prý přerozdělení. Nacpat Evropu k prasknutí, dokud neexploduje a nezhyne, to je asi cíl Merkelové a spol. Z letošní vlny by to pro Česko bylo tak 40 000 + příbuzní. Celkem tedy cca 160 000 lidí, z nichž 80% nemá triviální vzdělání. Co s nimi? Dávky? Jak? Jednotné. Německo si nemůže dovolit, aby ze zemí, kam byli imigranti přerozděleni, prchli zase zpět do Německa. Je nutné, aby všude nabídli imigrantům to, co nabízí Německo. Jasné a logické.

Cca 30 000 korun měsíčně na hlavu, plus zabezpečení (státní služby typu policie, státní ubytování), takže takových hezkých 5 000 000 000 korun. Jen tak, pro začátek. Hezká investice do lidí, které pro naše národy nic neudělali, zatímco ti, jejichž předci umírali u Vídně při boji proti Turkům, budou z podmostí sledovat, jak EU dobyvatele pouští a ještě je za to štědře platí.

Proto nyní budu podporovat každou akci, která proti EU vznikne a bude dávat alespoň trochu smysl.

Takže pošlete paní Merkelové záchodovou štětku s nápisem:
Vielen Dank für Ihre Arbeit, Frau Merkel

na adresu:
Bundeskanzleramt
Bundeskanzlerin
Angela Merkel
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin

Nebo můžete také přijít na narychlo svolanou akci „Demonstrace proti kvótám EU“ a zvát všechny lidi okolo. Nejen ze sítě.

Nebo „podepsat“ on-line petici za vystoupení z EU, kterou za prvních 5 hodin podepsalo 14 000 lidí.

Nebo sdílet pravdu, je to jednoduché. Ale není to jen kliknutím na Facebooku. Je to o dialogu. Řekněte mámě či dědečkovi o tom, co to jsou kvóty, kolik příchozích to pro nás znamená, jaké náklady a kulturní rizika, ukazujte videa, co ti lidé dělají, jak se chovají, jak se chovají jejich zastánci…

Možné je vše, nás je přes 10 000 000. Poláků, kteří se nyní stýdí za svojí vládu, je ještě více, Maďarsko stojí při nás celé, Rumuni se nedají nikdy (podpořili nás v roce 1938 i v roce 1968), Slovensko bude bojkotovat. V4 stojí, i když ne úplně pevně politicky, nohama na zemi. My jsme ti poslední, kdo má ještě šanci na záchranu evropské kultury pro naše děti v takové formě, jakou známe teď. Teď je ta šance, teď nebo nikdy. povstat, být aktivní. Tohle je válka, schválení kvót je důkaz toho, že lidu se tu politici nebojí. Proč? Mají se bát! My jsme ti, co je drží nad propastí vahou svých hlasů. Zakřičme si!

 

 

František Kubásek

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

4 Komentáře “Tomuto dni se jednou bude říkat „Bruselská zrada“

 • Další vysvětlivky k článku dole:
  Izrael je v překladu Boží bojovník, jsme to my, potomkové sedláků z ne lidskou rukou vyhraných válek za Husitství !
  Gn 32:29: Na to mu řekl: „Tvé jméno už nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!“
  Gn 32:30: Jákob ho žádal: „Pověz mi prosím své jméno.“ On však odpověděl: „Proč se mě ptáš na jméno?“ A požehnal mu tam.
  Gn 32:31: Jákob pak to místo nazval Penuel, Boží tvář, neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!“
  Jr 9:23 : Kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná a že mi rozumí, neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství, právo i spravedlnost na zemi; ano, v tom mám zalíbení, praví Hospodin.“
  Ano, tím se chlubím, znám Ježíše Krista a rozumím Mu …

 • Nejprve vysvětlivky k obrazné řeči:
  Bydlet na Sionu, známená uznávat pravdu a dělat dobro, olej znamená mít v krvi tyto hodnoty, které jsou samotným Bohem, Životem o sobě. Bůh se jmenuje Ježíš Kristus, a to jméno je jediné.

  Iz 10:5: Běda Asýrii, metle mého hněvu – hůl v jejich ruce je má prchlivost!
  Iz 10:6: Vypravil jsem je proti bezbožnému národu, poslal jsem je na lid, jenž ve mně budí zlost, aby se vrhli na kořist, aby shrábli lup, aby je pošlapali jak bahno v ulicích.
  Iz 10:7: Asyrský král však takto nepřemýšlí, jiné záměry nosí na srdci – myslí jen na to, jak by hubil, jak by vymýtil mnohé národy.
  Iz 10:8: Říká totiž: „Nejsou mí velitelé samí králové?
  Iz 10:9: Nedopadlo Kalno jako Karkemiš? Nedopadl Chamát jako Arpád? Nedopadlo Samaří jako Damašek?
  Iz 10:10: Má ruka uchvátila modlářská království, jež měla lepší sochy než Jeruzalém a Samaří.
  Iz 10:11: Co jsem provedl se Samařím a jeho modlami, to provedu s Jeruzalémem a jeho sochami!“
  Iz 10:12: Proto, až Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion a Jeruzalému, potrestá asyrského krále za jeho zpupnou pýchu a za to, jak s nadutě povýšeným pohledem
  Iz 10:13: říká: „Svou vlastní silou jsem to způsobil a svou moudrostí – vždyť jsem zkušený! Hranice národů jsem odstranil, vyplenil jsem jejich poklady, zporážel jsem jejich trůny jako býk.
  Iz 10:14: Bohatství národů má ruka pobrala, jako se hnízdo vybírá; jako se sbírají opuštěná vajíčka, tak jsem já celou zemi vysbíral a nikdo ani křídlem nezamával, neotevřel zobák, aby zapípal.“
  Iz 10:15: Honosí se sekera nad toho, kdo s ní seká? Povyšuje se pila nad svého drvoštěpa? Jako by metla mávala tím, kdo ji zvedá, a hůl se chlubila, že není dřevěná!
  Iz 10:16: A proto Panovník, Hospodin zástupů, sešle na jejich vypasence úbytě a pod jejich chloubou zapálí plamen nejprudší.
  Iz 10:17: Světlo Izraele se stane ohněm, jejich Svatý bude plamenem; v jediném dni ten oheň pohltí jejich trní i bodláčí.
  Iz 10:18: Jejich krásné lesy i zahrady až ke kořenům vypálí, jako když choré sklátí choroba.
  Iz 10:19: Z lesů jim zůstane tak málo stromů, že by je i dítě mohlo spočítat.
  Iz 10:20: V ten den už pozůstatek Izraele a ti, kdo se zachrání z domu Jákobova, nebudou spoléhat na toho, kdo je bije, ale budou opravdově spoléhat na Hospodina, Svatého izraelského.
  Iz 10:21: Pozůstatek se navrátí, pozůstatek Jákoba se navrátí k Mocnému Bohu.
  Iz 10:22: I kdyby tvého lidu, Izraeli, bylo jako písku v moři, jen pozůstatek se navrátí. Záhuba už je rozhodnuta, spravedlnost přijde jako záplava.
  Iz 10:23: Pán, Hospodin zástupů, se rozhodl přivést na celou zemi záhubu.
  Iz 10:24: Nuže, toto praví Pán, Hospodin zástupů: „Můj lide, jenž bydlíš na Sionu, neboj se Asyřanů, kteří tě bijí metlou a zvedají na tebe hůl tak jako kdysi Egyptští.
  Iz 10:25: Má prchlivost totiž velmi brzy skončí a můj hněv se obrátí k jejich záhubě.“
  Iz 10:26: Hospodin zástupů po nich šlehne bičem, jako když porazil Midiánce u Havraní skály; zvedne hůl nad moře tak jako kdysi v Egyptě.
  Iz 10:27: V ten den jejich břemeno spadne z tvého ramene a jejich jho ze tvé šíje – jho se po oleji sesmekne.

 • Autor článku počítal špatně. Když tu budeme mít 40 000 emigrantů, kteří budou mít právo zavolat si tady celou svou rodinu, to je zhruba ke každému emigrantovi cca dalších 20 lidí – jeho případné manželky, všechny jeho děti, jeho rodiče, rodiče manželek, jeho švagrové, švagři a neteře. Takže 20 lidí je spíš to minimum. Kolikže jich tu budeme mít do roka? Jestli správně počítám, tak necelý milion muslimů. Nás je deset milionů, tedy jich bude desetina a už mají právo na svou kulturu, právo šaria, svoje školy, mešity všude kde se zdržují no a pak si každý jeden vezme na paškál devět čechů, a během krátké doby je po české republice. Bude to muslimská země se vším všudy. Kam uteče Evropa, jestliže se Blízký východ a Afrika přestěhuje do Evropy?
  Buď do té vyprázdněné Afriky (to bych i brala) nebo do Ruska (to bych taky brala), tam je místa dost, i pro dvě Evropy a jasně, že Rusko by si bralo ty nejlepší. Možná to vedení Ruska takhle začne chápat a začne Evropanům nabízet azyl.
  No to bych se nasmála, kdyby tu Merkelové zůstali jenom ti Arabi. Chácháchá…

 • Když už je musíme přijímat, tak následovně: 1. zavřít do střežených objektů (bývalá kasárna apod.) 2. zaplatit jim intenzivní kurzy němčiny. 3. pak je teprve pustit – v rámci volného pohybu skončí v Německu. 4. nic jim nedat zadarmo a bez práce. Ať pracují v lágrech a naučí se o sebe starat.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*