Stručně k F.Peroutkovi na pozadí jeho protektorátního článku

Stručně k F.Peroutkovi na pozadí jeho protektorátního článku

Přestože SMKČ v žádném případě nepodporuje současnou hlavu státu Miloše Zemana a neskočil na jeho předvolební notu “levicového prezidenta“, případně “prezidenta dolních deseti milionů”, útoky vedené vůči němu ze strany tisku v tzv. sporu Peroutka se nezakládají na objektivní pravdě. Peroutka, stejně jako mnohé jiné osobnosti a skupiny v období první buržoazní republiky, byl velmi loajální Masarykovu silně idealistickému, tedy ve svém důsledku klamavému pohledu na svět. Když systém liberální demokracie zkolaboval, stal se tolerantní k novému fašizoidnímu a autoritářskému režimu tzv. druhé republiky. Režim druhé republiky se svou fašizací nebyl produktem čistě okrajových skupin, jako byli gajdovci či Stříbrného Národní liga, ale kompletní buržoazní reprezentace od agrárníků přes československé národní socialisty až po klerikály. Ctihodnou výjimkou byli někteří pokrokoví intelektuálové z okruhu bratří Čapků a Osvobozeného divadla, kteří však v této době radši emigrovali.

peroutka

Peroutka, Dynamický život

Německá říše oslavila padesáté narozeniny svého Vůdce Adolfa Hitlera způsobem, který odpovídá všem oněm pronikavým úspěchům, jež tento muž za pouhých šest let své vlády svému národu přinesl. Jak dnes věci stojí, nemají Němci nikoho, koho by ve své Walhalle, ve své galerii národních hrdinů postavili výše.

Odčinil v rekordním čase většinu následků německé porážky před dvaceti lety: ze státu, o jehož mínění se versailleští vítězové po mnoho let jen nedosti upřímně a nedbale zajímali, učinil stát, do jehož hlavního města putují ministerští předsedové všech ostatních evropských států, považujíce jaksi za dosti přirozené, že jim jest jíti za ním, ne jemu za nimi; známé tři spěšné návštěvy britského ministerského předsedy u hlavy německého státu jsou senzací světových dějin: dosud nikdy nepoznala historie Anglii a Německo v takovém poměru; odčinily většinu následků poslední německé porážky, připojil na druhé straně Vůdce německé říše k ní území, jež k ní nepatřila po celý novověk: neuložil za to svému národu osud žádnou větší oběť než ozbrojit se, uskrovni v některých vedlejších životních příjemnostech a ukázněně jít za jeho vedením: Bismarck mluvil o územích, za jejichž získání by neobětoval kosti jediného pomořanského granátníka, Adolf Hitler je získal neobětovav vskutku kosti jediného německého vojáka. Sám Bismarck tento souhrn německé slávy a státní tvořivosti na konci 19. století, proti němu vypadá jako poněkud váhavá osobnost. Všechno, co se Němcům před deseti lety zdálo snem, učinil dnešní její vůdce skutkem, nasytil velkými kusy německou národní hrdost, utlačenou po světové válce, položil připravený meč na západní hranici, zajistil si právo pořádat střední a východní Evropu po svém, jakási nová jistě nepřehlédnutelná stavba je tu v počátcích, německý vůdce stanul na onom významném rozcestí, kdy se z vůdce národa stává vůdce národů, zbavil západní mocnosti spojenců a vazalů v této části světa. Ministři menších států putují do Německa týmiž cestami a přibližně ve stejných hodnostech, jako to činila jejich knížata ve středověku: Po šesti letech vlády Adolfa Hitlera stojí celý svět pod dojmem, že vysychající Francie a rozpačitá Anglie jsou odsunovány do pozadí svalnatou rukou Německa, hýřícího mladými silami. Toto vše jsou ne úsudky, nýbrž fakta, nezávislá na úsudcích. Jest jistá škola v politice, která se domnívá, že lze něčeho dosáhnout, jestliže se budeme na svět dívat přimhouřenýma očima a vidět napolo.

Dávám přednost tomu vidět jasně obrysy věcí – a kéž bychom to byli vždy dovedli! Přimhouřené oči na západě mohou si klásti pochybovačnou otázku, jaký je skutečný poměr německého národa k muži, jenž toto vše pro něj vykonal, a není-li tu možný nějaký snadný rozkol. Jest to otázka lehkomyslná, jaký bývá poměr národa k vůdci, jenž vyplnil jeho denní i noční přání? Adolf Hitler mluví jako Němec, myslí jako Němec a jedná jako Němec! Nebylo by většího a pro toho, kdo se mu oddá osudovějšího omylu, než domnívat se, že se pohybuje jedinec tam, kde se ve skutečnosti pohybuje vůle celého národa. Není náhodou, že Nietzschova filosofie vůle k moci vznikla právě v Německém prostředí. Závratný vzestup Hitlerův k moci je vysvětlitelný právě jen tím, že jest nejskutečnějším representantem svého národa, že jeho akce se pohybují po starobylých stopách německé vůle k moci! Otázka, jaké city chová německý národ k svému vůdci jest do velké míry totožná s otázkou jaké city chová německý národ sám k sobě. Čím více se to bude v evropské politice vědět, a čím více se bude na to brát zřetel, po tím solidnějších cestách se bude ubírat.

Jestliže, jak z každé stránky spisu Mein Kampf lze zjistiti, jeho autor se pokládá zejména za kvintesenci německého způsobu myšlení a cítění, jestliže jest pravda, že Vůdce a německý národ jedno jsou, jaký poměr mohou si k němu vytvořiti členové oněch menšin neněmeckých národů, jichž se stal vposlední době ochráncem, protektorem nebo něčím podobným? Jsa velikou postavou německých národních dějin, nemůže ovšem býti zařazen do národních dějin národů jiných, maje již své první místo ve Walhalle, nemůžen býti postaven do Slavína. Kdyby se někdo o to nějak pokoušel, hrozná neupřímnost tohoto pokusu by se naprosto zajisté zprotivila Čechům i Němcům. Zajisté si Vůdce a říšský kancléř sám nepřeje, aby fakt jeho němectví byl nějakým způsobem oslabován nebo rozřeďován. Dílo svého života, německý nacionální socialismus, sám pokládá za typický plod německého ducha a německé historie. Pozdrav Heil Hitler jest německý pozdrav, na který mají právo jen příslušníci německého národa. Který Čech nebo Slovák by jím tak pozdravil, tlačí se někam, kam nepatří a odkud bude vyexpedován. Německý nacionální socialismus uznává neprostupnost národních těles – nikdo nemůže být Čechem a Němcem zároveň, z čehož vyplývá, že i když oba národy mohou mít společné státní představitele, nemohou mít společné národní hrdiny. Poněvadž tedy i po 15. březnu 1939 Čech zůstává Čechem a Němec Němcem a poněvadž Vůdce a říšský kancléř není Čech a Češi nejsou Němci, nemůže býti poměr obou národů k osobě Adolfa Hitlera naprosto stejný. Jelikož spojuje Čechy a Němce v jednom státě, ne však v jednom národě, jak ani jinak není možno, poněvadž nelze směšovat dvě přirozenosti, zůstane jedněm vůdcem národním i státním a druhým toliko státním. Fakt ten jest, jak vidíme, naprosto uznáván: Za vůdce českého národa bez odporu jsou prohlašováni president dr. Hácha a předseda Národního souručenství Adolf Hrubý. Nikdo se nepokouší o protipřirozené jakési amalgamovaní. Mein Kampf zůstane biblí německého národa, kdežto biblí českého národa jsou spisy jiné. Dal tomu výraz ostatně autor Mein Kampfu sám, když loni na podzim nesvolil k překladu své knihy do češtiny, o nějž žádalo horlivě kterési české nakladatelství.

Někteří Češi už dávno, jak víme, se zalíbením pomýšlejí na nápodobu metod, jimiž Vůdce a říšský kancléř povznesl svůj národ z poversailleské bezmocnosti na nejsilnější moc evropskou. Říkali si, proč že by nemohlo být využito k prospěchu českého národa co se tak osvědčilo v osudech národa německého. Přehlíželi vždy, zdá se, rozdílnost sil obou národů. Osmdesátimilionový národ německý mohl vzdorovat i celému světu způsobem, o nějž se jistě nemůže pokoušet osmimilionový národ český. Metody, jež německý vůdce pro svůj národ zvolil, odpovídají ohromným silám tohoto národa. Klasikové české politické taktiky od dob obrozeneckých až po dobu nejmodernější vždy naopak musili brát ohled na malou naši početnost. Už Palacký řekl, že kdyby nás bylo osmdesát milionů, mohli bychom mluvit jinak, ale jen tehdy. České politické metody musí se vytvářet podle našich vlastních poměrů a zkušeností. Jest pravděpodobno, že meč, jímž jiný tak zamával, bychom ani neuzdvihli. Proto i když byl napsán Mein Kampf, obsahující vhodnou metodu pro národ velký, členové národa malého budou vždy se musit vracet pro poučení ke svým vlastním klasikům, kteří už před desítiletími promýšleli způsob politické taktiky národa z vlastní národní půdy.

http://www.komsomol.cz/?p=2133

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*