Strategie duchovní války

Strategie duchovní války

Ve 2. světové válce se Rusko delší čas nebránilo, protože nemohlo uvěřit, že Hitler je nepřítel a napadl je. Když ale poznalo pravdu, zkoncentrovalo zbrojní závody na Ural, intenzivně se postavilo na odpor a nad fašismem zvítězilo.

Probíhá duchovní a psychologická válka. Nejrychleji postupuje, když se napadený nebrání. Nepřítel, který má za cíl fyzickou, ale i duchovní autogenocidu planety, neplýtvá energií, a proto hlavní důraz klade na strategii. Jak dosáhnout toho, aby byl boj co nejefektivnější? Jak dosáhnout toho, aby se napadený nebránil a se svou likvidací spolupracoval? Napadený musí být oklamán, musí zlo pokládat za dobro a musí ho přijmout za své. Proto jako nejefektivnější prostředky boje jsou používány pozitivní pojmy. Dále boj musí být veden ne vnějškově, ale sk rze vlastní vnitřní struktury napadeného. V této strategii je rovněž důležité, aby se ani nevědělo, kdo vlastně nepřítel je a jakými zbraněmi bojuje. Nejdůležitější vojenskou silou v této psychologické válce jsou mozky, které vymýšlejí technologie, jak využít princip dědičného hříchu v duši. Porušená přirozenost – starý člověk v nás – miluje lež. Jeho hlavním programem je sebevražda. Síla sebeklamu je tak velká, že nakonec člověk jde do pekla ve svém vlastním zájmu.

Vše funguje na principu oklamání, proto se v tomto duchovním boji může orientovat jen ten, kdo má Ducha pravdy. Kristova církev, která stojí na Božích přikázáních, má Ducha pravdy. Proto první, nejdůležitější věcí v tomto celosvětovém boji bylo zbavit církev Ducha pravdy a nechat jen církevní strukturu. Vnější likvidování církve je nepřátelům nevýhodné, mnohem efektivnější je vytvořit podmínky k jejímu sebezničení. Dnes jsme svědky ukázkové duchovní sebevraždy skrze hereze a synkretismus s pohanstvím, skrze tzv. aggiornamento s duchem světa a zároveň skrze z neužití nejvyšší církevní autority.

1.První úkol válečných psychologů NWO: Jak zbavit církev Ducha pravdy? Jak ji oddělit od Boha? Ideologové tohoto duchovního boje (polotajné elity) znají biblické duchovní principy a z nich vycházejí. Vědí, že Bůh nebude bránit lid, který odhodí Jeho přikázání a smíchá se s pohany! Proto prvním úkolem bylo smísit církev s pohanstvím. Jak toho ale dosáhnout a nevzbudit přitom odpor? Historická zkušenost dokázala, že misionáři šli raději na smrt a tisíce mučedníků raději položily životy, než by se smísily s pohanstvím. Proto jedin&yacu te;m možným způsobem, jak smísit církev s pohanstvím, bylo zneužití nejvyšší církevní autority. Konkrétně skrze II. vatikánský koncil (deklaraci Nostra aetate) a následně v Assisi skrze papežskou autoritu bylo uděláno gesto otevření křesťanství pohanství. Tím začal proces vyhnání Ducha pravdy z církve a de facto oddělení – odpadu – církve od Boha. Navíc, tento efektivní způsob boje skrze vlastní církevní autoritu způsobil, že zlo začalo být bráno jako dobro a lež jako pravda. Došlo ke změně veřejného mínění v církvi. Boží lid se už zlu a hříchu nemohl bránit, protože by byl psychologicky postaven do pozice, že bojem proti církevní aut oritě bojuje sám proti sobě. Zrada Boha se nazvala pozitivním pojmem – úsilí o mír! Termínem „úcta“ k pohanům byl paralyzován odpor.

Apoštol Pavel při evangelizaci pohanů vyjádřil podstatu misie. Duše jsou vytrženy z moci satanovy a převedeny do Božího království (Sk 26,18). Spojení s pohanstvím, které započal II. vatikánský koncil, mělo zabezpečit opak – církev se tzv. internáboženským dialogem dostává zpět pod satanovu vládu.

Dalším principem psychologické války je, že lež nesmí stagnovat. Musí jít stále dál a dál. Tak tato tzv. úcta k pohanství přinesla po určité době úctu k amorálním zvrácencům, a to až takovou úctu, že jim nejvyšší církevní autorita líbá nohy. Pseudopapež to doplnil komentářem, že církev se prý homosexuálům musí omluvit. To znamená, že církev už nehlásá pokání ve vztahu k Bohu, ale kaje se před nečistým démonem s cílem legalizace hříchu. Stále všechno zůstává v pozitivních pojmech a jakýkoliv odpor je ho dnocen jako odpor vůči církevní autoritě, který musí být trestán. Trvá základní strategie boje: nikdo se nesmí bránit, aby se neprozradilo, co se děje! A co víc, podle principu dědičného hříchu – musí se teď bránit proti pravdě a proti těm, kteří usilují o záchranu. Církev se tak stává pro národy prostředkem prokletí! Toto bylo v celosvětové satanizaci prvořadým úkolem psychologů NWO.

Pokud by papež třeba jen jednou vystoupil na svém balkoně na Svatopetrském náměstí, ukázal by duhovou vlajku a řekl, že homosexualismus je ďábelský prostředek k autogenocidě planety a satanizaci lidstva, a pak by duhovou vlajku roztrhl, toto gesto by všem otevřelo oči. Kdyby jen jednou papež promluvil proti juvenilní justici a zachránil svou intervencí jedno ukradené dítě, všechny národy by se zmobilizovaly a zlikvidovaly by zločinný juvenilní systém. Pseudopapež to nedělá, protože Ducha pravdy nemá – ten byl z Vatikánu vyhnán. Dnes se Vatikán stal nejsilnějším psychologickým prostředkem k satanizaci národů! Tím, že pseudopapež políbil nohy transsexuálovi, vytvořil veřejné mínění, že každý, kdo má zdravé myšlení a odpor vůči zvrácenosti, je netolerantní člověk, ba přímo zločinec. S tímto myšlením se už nedá satanizaci bránit.

2.Jaký je dopad této církevní struktury na národy? Její sebevražda se stává modelem satanizace křesťanských národů Evropy a Ameriky, a nejen to. Analogicky se v nich děje totéž. Národní vláda je začleněna do nadnárodních struktur, které vystupují, jako by jednotlivé státy zaštiťovaly a byly garantem spolupráce. Ve skutečnosti jde o velký podvod. Tato nadnárodní seskupení jako EU, OSN, NATO, Rada Evropy, mají za cíl svými úmluvami, rezolucemi a rekomendacemi vyvinout takový nátlak na jednotlivé národy, aby vyměnily své spravedlivé zákonodárství, které národ chránilo, za zákonodárství, které postupně zrealizuje autogenocidu. Politici, které si národ zvolil, jsou vtaženi do nadnárodních kruhů, a získávají opačnou motivaci. Přestávají usilovat o národní zájmy, protože se pod pozitivními pojmy stalo výhodným realizovat protinárodní zájmy. Tato masová vlastizrada je beztrestná, protože jde o oficiální začlenění vládních, národních struktur do nadnárodních, které traktují zločiny jako „práva“ a „odstranění diskriminace“.

Faktem zůstává, že probíhá cílevědomě řízená intenzivní psychologická a duchovní válka. Její efektivní strategií je vše naaranžovat tak, aby se zachoval princip: napadený se nesmí bránit!

Kdyby byl například ve fotbale přijat tento princip, obránci by už nesměli bránit, anebo kdyby si fotbalisté pomíchali mezi sebou dresy, takže by se vůbec nevědělo, kdo je kdo, šlo by o sebelikvidaci tohoto sportu! Ale přesně tyto metody jsou dnes oficiálně používány a ovoce už vidíme – proces autogenocidy národů, a to nejen morální, ale i duchovní a fyzické.

Elity, které mají rozhodující slovo v nadnárodních organizacích, jsou otevřeny pohanství a satanismu. Tedy v kořeni je duchovno, ale antikřesťanské – démonské! K tomu, jak postupovat, aby byl likvidační proces úspěšný, získávají inspirace zdola, od ducha lži. Podvod musí být tak rafinovaný, aby se proti němu nikdo nebránil a likvidaci viděl jako svůj vlastní zájem.

 

Amerika, země EU, Ukrajina a do určité míry už i Rusko – všude proces satanizace, všechny veřejné prostředky mají skrytí nepřátelé v rukách, mají vládu ničit skrze masmédia, všechny země to mají sečtené. Nejhorší ale je, že i kdyby tento satanský systém padl, zlo zůstane, protože je v každém člověku jako tragické dědictví neposlušnosti a vzpoury vůči Bohu! Tato duchovní infekce, starý člověk v nás, miluje lež, sebeklam, ducha lži, ale pravdu a morální hodnoty odmítá, a dokonce dnes už tvrdí, že žádné neexistují.

Oč ve skutečnosti v našem životě jde? Jde o věčnost! Jde o to, zda budu já i ty spasen či zavržen! Jde o boj pravdy se lží, spravedlnosti s bezprávím. Jde o boj Božího království s královstvím temnoty. Komu sloužíš, od toho dostaneš odměnu. Buď korunu věčné slávy v nebi se svatými a anděly, anebo věčné utrpení v pekle s ďáblem, démony a vyvrheli lidstva!

Duch lži a jeho ideologové zvláště dnes zlo nazývají dobrem a zločiny lidskými právy, nemorálnost a zvrhlost lidskou důstojností, kradení dětí rodičům ochranou dětí. Tato falešná cesta vede k sebevraždě časné i věčné. Řešením je pokání a cesta pravdy, která vede k záchraně. Tou cestou je Ježíš (J 14,6). Nikoho nezachrání teologické vzdělání se současnými herezemi či pseudomystika s jógou, zenem a s tzv. orientálními meditacemi. Podmínkou spasení je nazvat zlo zlem, oddělit se od něho, uvěřit v Krista. On za tvé hříchy zemřel, Jeho krev tě očišťuje od každ ého hříchu! (1J 1,7) „Těm, kteří Ho (Ježíše) přijali, dal moc stát se Božími dětmi“. (J 1,12)

Dnes jde služebníkům ducha lži o vytvoření pekla na zemi zaváděním antizákonů legalizujících amorálnost a zločinnost. Cílem však není jen peklo zde, ale především peklo po smrti!

V boji proti satanské ideologii s duchem antikrista musí každý počítat s pronásledováním či dokonce s mučednickou smrtí. Je třeba zůstat své Cestě – Ježíšovi – věrný, až na smrt či až do smrti. Smrt pro tebe bude jen mostem, přechodem do věčného štěstí, kde není pláče ani žalu ani bolesti a nářku (Zj 21,4), jen věčné štěstí s Bohem a v Bohu, se svatými a spravedlivými.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

3 Komentáře “Strategie duchovní války

 • a ano Vatikán je jednoznačně vůdcem snahy o instalaci světové vlády NWO… Islamizace Evropy je dlouhodobě plánována služebníčky NWO a Vatikánu alias šelem z Janova Zjevení.

  Pár důkazů, cituji: 29.6.2015, Irsko — Po setkání s papežem Františkem šéf Goldman Sachs International a návštěvník tajných setkání skupiny Bilderberg, Peter Sutherland prohlásil v rádiu RTÉ, že Evropa potřebuje více uprchlíků z Afriky a Sýrie. Nestyděl se ani lhát o jejich přínosu pro ekonomiku…

  další důkazy zde na www

  ragauian.cz/udalosti-predpovezene-v-janove-zjeveni-kapitole-13-se-stavaji-realitou-papez-vola-po-novem-svetovem-poradku-odhodil-masku-a-nezakryte-bojuje-proti-lidske-svobode/

 • Souhlas, dogmata jsou skutečně pekelné dílo… BYLO TO PONĚKUD JINAK!!!!

  …původní Kristovo křesťanství je něco jiného než současný papežský katolicismus. Ve skutečnosti je Kristovo jméno pro Vatikán pouhou „maskou beránka“, která zakrývá největší podvod na lidstvu za posledních 2000 let!

  Řím se pokoušel před 4.st. ORIGINÁLNÍ Kristovo učení zničit, ale jeho hnutí nebylo možné žádným násilím vymý­tit. Vznikla proto ďábelská myšlenka a římští mocipáni si řekli: Jak zničit Kristovo hnutí, když to nejde silou? Uděláme to podvodem! Vytvoříme falešné křesťanské náboženství! Tak vznikla římsko-katolická cézaro-papežská církev, která je jen falešnou napodobeninou originálního Kristova učení o poznání-sama-sebe.

  Jediným způsobem, jak zničit vliv (originálního) křesťanského hnutí, bylo vytvořit falešné křesťanské náboženství. Řešení bylo v Římě. Římské po­hanské náboženství vycházelo ze starověkého Babylonu. Jediné co potřebovalo, bylo dostat křesťanskou roušku…

  A TOTO FALEŠNÉ KŘESŤANSTVÍ DĚLÁ Z LIDSTVA OVCE DODNES… jako mocenský nástroj ovládání lidí bylo dlouho vysoce úspěšné… Mezitím ve Vatikánu mimo jiné vymysleli islám, který jim umožnil ovládnout Araby, kteří katolicismus odmítli… no a to jsme u současnosti: Lidé utíkají Vatikánu z lopaty, katolicismus ztrácí ovečky… a síly co stojí v pozadí za Římem se tedy rozhodly nasadit islám i do Evropy aby znovu myšlenkově a duchovně ovládli národy…

  doporučuji následující web protože tam je spousta důkazů a je to přehledně uspořádáno:

  ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

 • · Edit

  vetsi krestanskou sracku sem necetl hlavne si pletete v tom ze krestanstvi chtelo spolupracovat s pohany ( pokud se genocida slovanu a jinych nektrestanskych narodu je spoluprace tak ano…) radeji se neplette do veci kterym rozumite asi tak jako vypoctu letu na mars

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*