Slovo Polsku – Vrátí se Polsko ke zdravým kořenům víry? (3. část)

Slovo Polsku – Vrátí se Polsko ke zdravým kořenům víry? (3. část)

Požadavky, které dává Františkův Vatikán, staví Polsko před rozhodnutí: buď přijme Františkovu cestu apostaze, anebo se vrátí skrze pokání ke zdravým kořenům víry.

Citace Kobylinského: „My v Polsku před výzvou eutanazie zatím nestojíme, to se týká spíš zemí jako Francie, Německo… Pro nás je tady vážnější ten problém decentralizace katolické církve. To, co se stalo v Kanadě na příkladu eutanazie, je jasným příkladem decentralizace.“

Odpověď: Kobylinski říká, že to, co se stalo v Kanadě na příkladě eutanazie je jasným příkladem decentralizace. Tím ale potvrzuje, že decentralizace se netýká pouhé pastorace, jak se její stoupenci snaží veřejnosti namluvit, ale týká se přímo doktríny církve. Tedy jde o rozdělení, které v rámci církve oficiálně umožňuje heretickou strukturu.

Citace: „Vzhledem k tomu, že jsme největší katolickou zemí v Evropě, by stálo za to rozpoutat diskuzi v Polsku na toto téma. Tento celosvětový proces decentralizace by bylo třeba, aby byl pochopen, protože i v Polsku k němu dojde.“

Odpověď: Proč chce Kobylinski rozpoutat v Polsku diskuzi o decentralizaci? Protože podle nové metodologie psychologických válek je třeba, aby se současný rozklad církve nazval pozitivním pojmem a aby si lidé neustálými diskuzemi o decentralizaci na toto téma zvykli. Pak se duchovní otravě, která je za tímto pozitivním pojmem skryta, přestanou bránit. De facto jde o zintenzivnění procesu likvidace křesťanství v Polsku.

Citace: „Je těžké vyřešit, zda se nám podaří zachovat k určitým otázkám jednotný přístup na celém území Polska, tedy jestli budeme mít stejné chápání zpovědi, svatých svátostí, eutanazie a jiných věcí, anebo nastane rozdělení, jako je tomu například v Austrálii, Kanadě, Švýcarsku, že jedna diecéze přijme řešení A a druhá řešení B, a to je otázka neobyčejně těžká, zajímavá a bylo by dobré na toto téma začít v Polsku diskuzi.“

Odpověď: Kobylinského nezajímá, jestli bude Polsko pravověrně katolické, anebo bude plně akceptovat heretický rozkladný proces, který už v současné církvi probíhá od II. vatikánského koncilu. František nyní zasazuje závěrečné smrtelné údery schvalováním homosexualismu gestem líbáním nohou transsexuálům a notorickým prosazováním islamizace do každé farnosti a do každého kláštera. Polský národ ve své historii čerpal sílu z pravdivého katolictví. Jenže dnes je toto pravdivé katolictví v kořeni likvidováno, a to postupně, herezemi popírajícími samotné fundamenty křesťanství. Rovněž je likvidováno proudem synkretismu, který zdravý pramen víry ničí. Z tohoto pramene evangelia a Tradice čerpali sílu misionáři, ale i mučedníci a všichni svatí.

Tzv. decentralizace prosazuje oficiální legalizaci otravných herezí jako nového učení církve. Kromě ní pseudopapež František prosazuje islamizaci a v exhortaci Amoris laetitia zrušení morálních principů. To vše vede k zániku křesťanství v Evropě, tedy i v Polsku. Toto je třeba vědět a položit pravdivou otázku: Jak se Polsko k této připravené sebevraždě postaví? Tato podstatná otázka ale pana Kobylinského a ostatní liberální teology nezajímá a nemíní o ní vést pravdivou diskuzi. Je zajímá jen, aby byl dosažen jednotný přístup, ale ten jejich – heretický. Pokud by měli mít všichni Poláci jednotný přístup s Kobylinským, skončili by v herezi, tedy měli by spoluúčast na masové sebevraždě katolictví v Polsku. Zde je záchranou oddělit se od heretiků a zachovat si tak katolické učení. A to i za cenu, že se celé Polsko oddělí od současného heretického Vatikánu, který představuje František. Dogmatická bula Pavla IV. říká, že pokud by se papež dopustil herezí, pak všechno, co koná, je neplatné a tohoto papeže heretika nesmíme poslouchat a musíme se od něho oddělit. A toto je pravdivá decentralizace – z důvodu záchrany pravověrné spasitelné víry i Polska. Tímto se Polsko neodděluje od Apoštolského stolce, odděluje se pouze od heretika, který okupuje a likviduje katolickou církev. Pak může z Polska přijít obroda pravdivého papežství i obnova celé církve. Ale to není možné bez pravdivého pokání a bez vytrvalé modlitby všech upřímných katolíků v Polsku.

Pan Kobylinski klidně nazve herezi „řešením A“ a pravověrné učení „řešením B“. Takže podle něj, jestli půjdeme do pekla, to je „řešení A“, a jestli půjdeme do nebe, to je „řešení B“, a on v tom nevidí žádný podstatný rozdíl. Nerozlišuje už mezi věčným životem a věčnou smrtí. Toto je ovoce herezí po II. vatikánském koncilu.

Citace: „Toto je Koperníkovský převrat! Je to revoluce, kterou katolická církev ještě za celých 2000 let nezažila, protože v tomto procesu, který je teď před našima očima, bude docházet ke změně chápání mnoha otázek, které byly 2000 let neměnné.“

Odpověď: Toto není Koperníkovský převrat, toto je antikristovský převrat! To není revoluce, ale sebevražda, kterou církev za celých 2000 let nezažila. Víme, že architekti NWO plánují jednu antikristovskou církev. Začlenění do ní musí předcházet změna chápání mnoha otázek, které byly 2000 let v církvi neměnné.

Citace: „…my, Polsko, centrum Evropy, kteří se nacházíme mezi východním pravoslavím a západním ateizmem, jak my se postavíme k tomuto velkému světovému procesu? … tento proces vyžaduje ohromnou práci intelektuální, duchovní, morální….“

Odpověď: Nejde o jakýsi indiferentní velký světový proces, ale tak, jak Kobylinski dál upřesňuje, o „globální planetární proces změn, završujících se v katolické církvi“. Cílem globalizace je redukce obyvatel planety na jednu miliardu, tedy jde nejen o likvidaci křesťanství, ale jde přímo o autogenocidu planety! Toto opravdu vyžaduje změnu myšlení a „ohromnou práci“!

V Polsku ale je třeba konat ohromnou práci – k záchraně křesťanství, k záchraně rodin, k záchraně morálních hodnot, k záchraně nesmrtelných duší před věčným zavržením! 

Citace Kobylinski: „V různých katolických zemích máme už takovou decentralizaci několik desítek let, například se to týká Švýcarka, Nového Zélandu, Austrálie, kde jsou farnosti, diecéze i země, které mají svátost smíření, a ty, kde svátost smíření není už více než deset let. To je faktická decentralizace.“

Odpověď: Kobylinski nám prozradil, co fakticky decentralizace je. Je to nejen snaha o zrušení papežství, ale i o sebezničení církve. Svátost smíření už nebude, zřejmě se bude udělovat jen svatokrádežně – sebevrahům před eutanazií. Díky synkretismu se už nebudeme klanět Trojjedinému Bohu, ale všem démonům, kterým se klanějí a kterým obětují pohané. To je nový model církve antikrista, ke kterému decentralizace s Františkem, Kobylinským a podobnými pseudoproroky směřuje.

 

Pravdivá reforma, obrácení, pokání, následování Krista

V jaké době žijeme? V jaké situaci jsou dnes křesťané? V politické sféře nám vládne Brusel a nad ním architekti NWO. Jejich cílem je likvidace křesťanství i všech morálních hodnot. Navíc vidíme totální zradu Vatikánu v čele s Františkem. Masmédia jsou nejsilnější zbraní informační a psychologické války a sledují globalizační cíle. Heretičtí teologové i Františkův Vatikán dávají ránu do zad upřímným katolíkům. Jedinou záchranou je Kristus. Naší nejmocnější přímluvkyní u Něho je svatá Bohorodička. Tedy zbývá nám už jen začít se pravidelně modlit na společný úmysl: obnova pravověrné církve v Polsku. Kéž se jedinci i rodiny po dobu celého tohoto roku, který je výročím zjevení ve Fatimě (1917), modlí svatý růženec, ale i jiné modlitby, a to denně, především ve společném – sjednocujím čase mezi 20:00-21:00. Na závěr, tedy ve 21:00, ať kněží tam, kde jsou, dávají těm, kteří se modlili, požehnání.

V čem musí konkrétně polský národ konat pokání? Je to velmi bolestné, ale musíme povědět pravdu:

  1. A) svatořečení Jana Pavla II. je neplatné, a je třeba z toho vyvodit důsledky
  2. B) heretické učení musí být nahrazeno pravověrným.

Ad A) svatořečení Jana Pavla II. je neplatné, a to z důvodu:

  1. a) Svatořečení vyhlásil pseudopapež František, který je zjevný heretik. Dle věroučné buly Pavla IV. vše, co heretik koná, je neplatné.
  2. b) „Svatořečený“ byl rovněž heretik. Proč?

1) Papežskou autoritou dovoloval, aby se hereze neomodernismu rozšířily po celé církvi.

2) Dopustil se apostatického gesta v Assisi (1986, 2002), kterým vtělil herezi, že křesťanství a pohanské kulty jsou alternativními cestami ke spáse. Tím Kristovu vykupitelskou smrt na kříži a pohanskou úctu k démonům postavil na stejnou rovinu. A to je hereze maxima!

3) Zrušil dlouholetou anathemu na svobodné zednáře (1983), a tím je de facto legalizoval a otevřel jim dveře i na klíčová místa v církvi.

4) Netrestal, ale kryl pedofilii kněží v USA, v Irsku, v Austrálii…, a tím má spoluvinu na pedofilních skandálech i jejich rozšíření v církvi.

Nikdy z těchto čtyř závažných hříchů nečinil veřejné pokání!

To, že uctíval Pannu Marii, mluvil proti potratům, Poláky uvedl do vatikánských kongregací, nic nemění na realitě, že prosadil hereze, a proto ho nemůžeme uctívat a následovat jako světce! Jinak skončíme v pekle. Heretik František svatořečením Jana Pavla II. potvrzuje jeho hereze jako jiné evangelium. Za jiné evangelium ale dopadá dle Gal 1,8-9 prokletí (vyloučení, anathema).

Ad B) heretické učení musí být nahrazeno pravověrným

Kněžská formace je od II. vatikánského koncilu vedena v duchu neomodernismu historicko-kritické metody, která popírá základy celého křesťanství: inspiraci Písma, Kristovu vykupitelskou smrt na kříži, Jeho historické a reálné vzkříšení, všechny Jeho zázraky i všechny zázraky v Písmu.

Dalším heretickým směrem ve formaci kněží se stal synkretismus s pohanstvím. Jde o úctu k pohanským kultům, de facto i jejich démonům (Nostra aetate). Gesto Jana Pavla II. v Assisi dalo celé katolické církvi precedens vnitřní apostaze. Synkretismus je hříchem proti 1. přikázání Desatera: „Nebudeš míti jiných bohů, nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit“ (Deut 5,6-9). Požadavek oddělit se od těchto forem pohanství zároveň znamená oddělit se od všech současných forem okultismu, které jsou tiskem, masmédii i pseudokulturou intenzivně propagovány. Jde o různé skryté formy věštění, magie a spiritismu.

Ježíš je Pravda a On upřímným Polákům říká: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí!“ (J 8,32)

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*