Sebevražedný Velký sněm na Krétě

Sebevražedný Velký sněm na Krétě

První den Sněmu na Krétě (8. Všepravoslavného koncilu) byl schválen heretický dokument pod názvem „Misie pravoslavné církve v současném světě“. Nelze nazývat misií to, kde není na prvním místě hlásáno obrácení a přijetí Krista jako jediného Spasitele a kde nedochází k vysvobození z otroctví ďábla a z pout pohanství. Zde jde o antimisii, o sebevraždu pravoslavné církve. Dokument začíná frází: „Vklad pravoslavné církve k dosažení míru, spravedlnosti, svobody, bratrství a lásky mezi národy a odstraněn&iac ute; rasové a jiné diskriminace.“ Takové fráze dnes používají architekti NWO a zednáři.

Jaký byl cíl Sněmu na Krétě a jaké k němu použil prostředky? Cílem bylo započít proces převedení pravoslavné církve do celosvětového pseudonáboženství New Age. Prostředky lze shrnout do tří hesel:

odstranění fanatismu: citace dokumentu: „překonání jakéhokoliv projevu fanatismu“. Pravdivé křesťanství hájící Boží zákony je tímto dokumentem už odsouzeno jako fanatismus.

odstranění diskriminace: citace dokumentu: „pravoslavná církev nepřijímá diskriminaci…, protože diskriminace předpokládá rozdíl v důstojnosti mezi lidmi“. Tímto je dnes prosazen homosexualismus a amorální gender do nitra církve.

internáboženský dialog: citace dokumentu: „Pravoslavné církve jsou pozvány spolupracovat na mezináboženském dialogu… vylučuje pokusy o dominování jedné religie nad druhými“. Dialog je jen krycí název, v podstatě jde o podřízení se pohanství a jeho démonům.

Sněm měl jasný úkol: církev už nesmí být překážkou antikristovské globalizaci, která sleduje satanizaci světa.

Sněm splnil účel a teď už se heretičtí hierarchové a teologové mají na co odvolávat – na nejvyšší autoritu takzvaně celé pravoslavné církve. V druhé fázi budou donekonečna opakovat – mantrovattyto tři heretické sebevražedné principy jako vyšší autoritu než je Písmo svaté a svatá Tradice. Všichni studenti teologie, kněží i řeholníci musí tyto postoje akceptovat. Ve všech náboženských časopisech a knihách budou dokumenty sněmu stavěny jako nejvyšší norma pravoslavné církve. Tak to dělala katolická hierarchie a teologov é, když popularizovali hereze II. vatikánského koncilu. Kdo by argumentoval Písmem svatým, církevními Otci a svatou Tradicí, bude označen za rozkolníka a buřiče. Paradoxem je, že o likvidaci křesťanství se nepostarali ateisté nebo satanisté, ale vlastní církevní hierarchové, kteří k tomu zneužili církevní autoritu, aby jako Jidáš zprostředkovali smrt Krista a nyní církve.

V dokumentu je použita psychologická manipulace na základě pozitivních pojmů: „pravoslavná církev nepřijímá diskriminaci“. Křesťan, který bude hájit Boží zákon, tím bude protiřečit dokumentu potvrzenému Sněmem. Tak bude v pozici rozkolníka a zároveň fanatika, a bude obviněn z diskriminace!

V tomto roce byl rovněž zveřejněn tajný dokument ze Štrasburku, který plánuje likvidaci pravoslavné církve. Tento dokument má na svědomí i patriarcha-apostata Kirill, podepsal ho jeho delegát (viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=33253http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=33255, http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=33284http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=33324, http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=33418, http://vkpatriarha t.org.ua/cz/?p=33422). (Připomínáme, že na Kirillovi spočívá anathema – prokletí dle Gal 1,8-9.)

Apostaté Kirill a Bartoloměj jsou na prvním místě povinni konat pokání ze zrady Boha a z pošlapání Jeho zákonů. Rovněž jsou povinni nazvat homosexualitu hříchem (Jud 7, Ř 1,18n) a tyto lidi vyzvat k pokání. Oni ale místo toho vymýšlejí teorie o tzv. odstranění diskriminace a odstranění fanatismu a prosazují interreligijní dialog. Tím klamou věřící a vedou je cestou do časné a věčné záhuby!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Sebevražedný Velký sněm na Krétě

  • Církev má své věřící, tam kde je vládne bída a utrpení. Kde však je přístup nezavislým informacím, tam je Církev ztracena!!!!!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*