Pohádka o doktorech a inženýrech mezi uprchlíky

Pohádka o doktorech a inženýrech mezi uprchlíky

Je nutné si uvědomit, že žádný doktor ani inženýr nebude běhat přes hranice, protože podle § 42i zákona č. 326/1999 Sb., takovým cizincům s vysokou kvalifikací vydá ministerstvo modrou kartu.

Znamená to tedy, že kdo umí mluvit nebo odepisovat alespoň v jednom světovém jazyce: anglicky, francouzsky, španělsky, což je u vysokoškoláků a lidí se schopností používat počítač a google překladač běžné.
Poté se stačí zeptat anebo napsat na velvyslanectví nebo na Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra či Ministerstvo práce a sociální věcí, ať už tedy doma nebo v cizině.Doktoři a inženýři z pohledu reality

Pokud se Vám bude někdo vnucovat s názorem, že mezi imigranty ze Sýrie se nachází samej doktor a inženýr, tak je zapotřebí používat v argumentech poctivou statistiku (matematiku).

Řekněme si na rovinu kolik, že je to vlastně doktorů v České republice? Jedná se o 24 doktorů (lékařů) na 1.000 obyvatel. V USA je to zhruba 36 doktorů (lékařů) na 1.000 obyvatel a v zemích jako Sýrie zhruba asi 12 doktorů (lékařů) na 1.000 obyvatel. To tedy máme zhruba 0,5 procent obyvatelstva.Pokud už tedy do Německa utekl zhruba 1 milion lidí ze Sýrie, která má asi 40 milionů obyvatel, tak to tedy znamená, že tam asi už utekli všichni všichni doktoři a inženýři a není zapotřebí hledat další.

Modrá karta podle § 42i

(1) Žádost o vydání modré karty32) je oprávněn podat cizinec, pokud na území hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a bude zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, která podle zvláštního právního předpisu8e) může být obsazena cizincem, který není občanem Evropské unie, nejde-li o

a) žadatele o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,

b) rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud občan Evropské unie pobývá na území,

c) rezidenta jiného členského státu Evropské unie, který na území pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42c za účelem zaměstnání nebo podnikání,

d) cizince, který na území pobývá v souladu s mezinárodní smlouvou usnadňující vstup a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi, kterou je Česká republika vázána,

e) cizince, který na území pobývá na základě oprávnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání, nebo

f) cizince, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území34).

(2) Za vysokou kvalifikaci podle odstavce 1 se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky.

(3) Žádost o vydání modré karty se podává na zastupitelském úřadu. Na území je oprávněn žádost o vydání modré karty podat ministerstvu cizinec, který pobývá na území jako držitel modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie, pokud žádost podá ve lhůtě do 1 měsíce ode dne vstupu na území, a dále cizinec, který pobývá na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem. Žádost nelze na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území nebo na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území; to neplatí, jde-li o cizince, který na území pobýval na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu podle § 33 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 33 odst. 3 a následně na území pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu vydaného podle § 43, pobývá-li na území nepřetržitě po dobu nejméně 3 let. V zastoupení cizince, který není oprávněn podat žádost o vydání modré karty na území ministerstvu podle věty druhé, může žádost podat ministerstvu na základě plné moci jeho zaměstnavatel, pokud je cizinec nebo jeho zaměstnavatel účastníkem vládou schváleného programu a umožňují-li tento způsob podání žádosti podmínky tohoto programu.

(4) Modrá karta opravňuje cizince k pobytu na území a k výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci po dobu v ní uvedenou.

(5) Jde-li o výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a jedná se o regulované povolání, ministerstvo rozhodne o vydání modré karty po vyjádření příslušného uznávacího orgánu35).

(6) Ministerstvo žádost o vydání modré karty zamítne, jestliže

a) cizinec předložil padělané anebo pozměněné náležitosti nebo v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti, nebo

b) jsou zjištěny skutečnosti uvedené v § 9 odst. 1 písm. f), g), h), i) nebo j),

c) se nejedná o zaměstnání na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, která podle zvláštního právního předpisu8e) může být obsazena cizincem, který není občanem Evropské unie.

(7) Ministerstvo v modré kartě v rubrice druh povolení vyznačí záznam „MODRÁ KARTA EU“.

(8) Skončí-li držiteli modré karty pracovní poměr v době její platnosti, je povinen tuto skutečnost ve lhůtě do 3 pracovních dnů oznámit ministerstvu.

(9) Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele modré karty podléhá během prvních dvou let pobytu na území předchozímu souhlasu ministerstva. Ministerstvo souhlas s uvedenými změnami udělí na žádost držitele modré karty, pokud držitel této karty podmínky uvedené v odstavci 1 i nadále splňuje. Po uplynutí dvou let pobytu na území je držitel modré karty povinen tyto změny oznámit ministerstvu ve lhůtě do 3 pracovních dnů.

(10) Ministerstvo po posouzení žádosti o vydání modré karty písemně informuje zaměstnavatele o tom, že cizinec splnil podmínky pro vydání modré karty; v informaci uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a státní občanství cizince, datum, od kdy splňuje podmínky pro vydání modré karty, označení pracovní pozice, pro kterou bude modrá karta vydána, číslo modré karty vydané cizinci a datum jejího převzetí.

(11) V žádosti o vydání modré karty je cizinec povinen uvést

a) své jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, den, měsíc a rok narození, místo a stát narození, pohlaví, státní občanství, rodinný stav, nejvyšší dosažené vzdělání, povolání, zaměstnání před příchodem na území, pracovní zařazení, název a adresu zaměstnavatele, zaměstnání po vstupu na území, pracovní zařazení, název a adresu zaměstnavatele, poslední bydliště v cizině, adresu místa pobytu na území, adresu pro doručování, je-li odlišná od místa pobytu, předchozí pobyt na území delší než 3 měsíce, důvod a místo pobytu, den vstupu na území a číslo a platnost cestovního dokladu a označení státu, který tento doklad vydal,

b) údaje k pracovní pozici vedené podle zákona o zaměstnanosti v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty, na kterou žádá o vydání modré karty,

c) jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, státní občanství, datum narození, místo a stát narození, bydliště a povolání manžela nebo manželky,

d) jméno, příjmení a ostatní jména, datum narození, státní občanství, bydliště a povolání rodičů,

e) jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní občanství, bydliště a povolání dětí a

f) jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní občanství, bydliště a povolání sourozenců.

Závěrem

Modrá karta je dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Modrá karta opravňuje cizince k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání, tj. cizinec nepotřebuje zvlášť pracovní povolení.

Za vysokou kvalifikaci se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo aspoň 3 roky. Databázi volných míst pro modré karty je možné naleznou na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam

Zdroje:

1) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-326

2) Ministerstvo vnitra ČR: Modrá karta

http://www.mvcr.cz/clanek/modra-karta.aspx
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Pohádka o doktorech a inženýrech mezi uprchlíky

  • Migranti sami nikdy netvrdí, že jdou do Evropy pracovat. Jdou sem žít a užívat si blahobyt. Alláh jim dal Evropu a my jim to tu jen spravujeme. Pokud 3 % začnou pracovat, stále budeme ty ostatní živit. Dávky a výhody, které získávají jsou tak velké, že průměrný Čech na takové příjmy nikdy nedosáhne. Evropské peníze jsou peníze, které odvádí do společného rozpočtu členské země. Z těchto peněz je financována invaze. Vyděláváme tedy na ty, kteří si budou užívat pohostinnost. Až to přesáhne únosnou mez a Evropa odmítne přijímat další, zmobilizují se a začne opravdová válka. To už nebudeme mít sílu se bránit.
    Pro ty, kteří argumentují, že našim emigrantům Němci také pomohli: Naši emigranti žili rok v lágru, než dostali povolení pracovat v Německu a to uměli jazyk a byly kulturně i společensky blízcí.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*