Mnichovská zrada a následný diktát

Mnichovská zrada a následný diktát

NIKDY, naprosto NIKDY NESMÍME ZAPOMENOUT na tuto hanebnou a tragickou pro nás událost – na noc z 29. září 1938 na 30. září 1938!! Na MNICHOVSKÝ DIKTÁT, který byl podepsán 30. září 1938 v nacistickém Německu, ve městě Mnichov. NIKDY NESMÍME ZAPOMENOUT na to, kdo nás zradil, podvedl a beze studu obětoval!! Zradily, podvedly, obětovaly a předhodily nás jako návnadu Hitlerovi „demokratická“ FRANCIE a „superdemokratická“ VELKÁ BRITÁNIE!! Přímo mu (Hitlerovi) nás (Československo) naservírovaly jako na zlatém podnose! A agresorem bylo NĚMECKO!! Francie a Británie se přitom světu dávno předváděly a chvástaly, jako státy s přímo ukázkovým a příkladným demokratickým zřízením, které samy sebe velkohubě vydávaly za vzory veškeré té demokracie pro celý svět!

Proč píši, že „nás předhodily jako návnadu Hitlerovi“ a že „nás přímo naservírovaly jako na zlatém podnose“? – Protože jak Francie, tak i Velká Británie si byly velice dobře již tehdy vědomy, že tento „ústupek“ Hitlerovi stačit nebude!! Věděly, že Hitler se jenom s československým pohraničím (kterému se říká ošklivě Sudety) nespokojí a že bude chtít zabrat i zbytek MNICHOVSKÝM DIKTÁTEM okleštěného Československa. Bylo jim to naprosto jasné, vše zřetelné, chtěly a přály si, a svým pokryteckým politikařením dělaly vše pro to, aby nasměrovaly agresi nacistického Německa, Hitlera, směrem na východ proti Sovětskému svazu! No, trošku se ale tito oba podlí pokrytci (Francie a Velká Británie) přece jen přepočítali. Ono totiž opravdu platí, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá!

Francie byla poražená Německem a jeho spojencem – fašistickou Itálií během jen 32 dnů (mimochodem tolik dnů trvalo německým okupantům ve Stalingradu například přejít z jedné strany ulice na druhou, nebo dobýt jeden blok, načež zase byli zahnáni přes ulici nazpět, nebo ten blok ihned v bojích s Rusy ztratili!). Francie byla poražená Německem a potupnou kapitulaci přijala dne 22. června 1940. Tedy přesně jeden rok předtím, než Hitler hanebně napadl Sovětský svaz (22. června 1941). No nic…„frantící“ (Francouzi) byli tak stateční, že vzdorovali Němcům něco málo přes měsíc, pak se odhodlaně vzdali… Co bylo dál? Polovina Francie (tzv. Vichystická Francie) aktivně kolaborovala s fašistickým Německem, druhá polovina té samé Francie pak byla tím Německem okupována! Zajímavé, že?! Celá polovina Francie – kolaboranti a spojenci fašistů, Německa, druhá polovina Francie těmi fašisty a Němci okupována, terorizována a vražděna!! To je Francie! Po válce se tato Francie zařadila (lépe, byla „spojenci“ tedy těmi západními, tj. USA a Velkou Británií zařazena mezi spojenecké vítěze!! Paradox, což?!! Nu, Stalin jim to toleroval.) Další, víte vůbec, že Berlín do poslední chvíle nejhouževnatěji hájily a bránily na straně fašistů proti sovětské Rudé armádě právě francouzské divize?!! A Francouzi byli zařazeni mezi vítězné spojence?!No nic, zmíním se jen krátce o druhém ZRÁDCI, farizejci a signatáři MNICHOVSKÉHO DIKTÁTU – o Velké Británii. Velká Británie též si velice, velice moc a moc přála a chtěla nasměrovat agresi Hitlera na východ, proti Sovětskému svazu. Nu tak jo… Letecky byla Británie napadána německou Luftwaffe od 10. července 1940 do 31. října 1940. Tedy také o dost dříve než byl Německem napaden Sovětský svaz (22. červen 1941). Opět – kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Aneb přeješ-li zlé druhému, vymstí se to nejdřív tobě. Zde bych se chtěl ještě jen zmínit k té nám spojenecké a přátelské Velké Británii… V bitvě o Anglii bojovalo v řadách pilotů na britské straně i mnoho zahraničních pilotů. Také českoslovenští. Ti tvořili mezi zahraničními piloty čtvrtou nejpočetnější složku – bylo jich tak mezi 84 – 95. Českoslovenští piloti prokazovali hrdinství, um, zkušenost… Bojovali ve vzduchu, umírali. Bojovali za Británii (nebo chcete-li za Anglii), pokládali za Británii to nejcennější, co měli – své životy. A vděčná Británie (Anglie) naúčtovala československému státu veškeré výdaje a náklady, které Británie měla s našimi piloty za celou dobu jejich působení v Británii, za to, že bránili i za cenu svých životů vzdušný prostor Británie. Československý stát musel Britům zaplatit za ubytování, výcvik, stravu, výzbroj, výstroj, dokonce i za pohřbívání padlých našich pilotů při obraně Anglie. Československo muselo Anglii zaplatit vše do poslední fusekle našich pilotů!! Tak taková je Velká Británie, náš spojenec, lépe však „spojenec“!! A přesně tímto „spojencem“ vždy byla, je a bude!!

Vracím se ke ZRADĚ a DIKTÁTU… Diktát – O NÁS BEZ NÁSbyl podepsán v noci ze dne 29. září na 30. září 1938 v Mnichově. Diktát podepsal za nacistické Německo Hitler, za fašistickou Itálii Mussolini, za „demokratickou“ Velkou Británii Chamberlain, za „demokratickou“ Francii Daladier. Zástupci československé strany čekali poníženě za dveřmi na chodbě. Podepsáním diktátu nás tak zvaní spojenci (FRANCIE, VELKÁ BRITÁNIE) bez jakéhokoliv studu a uzardění, zcela cynicky vydali do drápů nacistického Německa a jeho führera Hitlera.

Bez jakéhokoliv studu a uzardění se já přiznávám k tomu, že celý svůj život nesnáším, nevěřím, nedůvěřuji nejen těm zrádcům Francii a Velké Británii (anglánům), ale celému tomu potměšilému, vždy falešnému a vždy k nám nepřátelskému západu!!

Jak si vůbec mohly dovolit tzv. prý demokratické státy (FRANCIE a VELKÁ BRITÁNIE) uzavřít a podepsat smlouvu s fašistickými státy (Německem a Itálií) o odstoupení ne nepodstatné části území jiného svrchovaného státu (ČESKOSLOVENSKA) fašistickému Německu?!

Toto vše těmto proradným státům (Francii a Británii) není vytýkáno, ale Rusku (tehdy Sovětský svaz) je stále předhazováno, že podepsalo smlouvu s Německem?!! (tzv. Pakt Ribbentrop-Molotov; k podepsání ostatně DONUCENO Západem – tj. nečinností a lhostejností Západu; podepsáno dne 23. srpna 1939)

TOTO ALE JEŠTĚ NENÍ VŠECHNO!! V ten samý den, kdy Velká Británie podepsala v Mnichově tu hanebnou dohodu a zradila nás, podepsal Chamberlain (britský ministerský předseda) s Hitlerem DEKLARACI ANGLIE A NĚMECKA O VZÁJEMNÉM NENAPADENÍ!! („Archiv für Aussenpolitik und Länderkunde“,September 1938, S. 483). Pro zajímavost… umístím fotku, na které britský ministerský předseda po návratu z Mnichova na letišti v Londýně vítězoslavně mává papírem v ruce – právě tou smlouvou sepsanou s Hitlerem a podepsanou Hitlerem – DEKLARACI ANGLIE A NĚMECKA O VZÁJEMNÉM NENAPADENÍ (stejná, jako podepsal s Německem i Sovětský svaz, ale ten až jako poslední!!). Moje poznámka: mnozí z nás, kteří jsme někde v učebnicích dějepisu ve školách, či dobových novinách v muzeích jen zběžně viděli tuto fotografii, jsme se mylně domnívali, že Chamberlain mává tou Mnichovskou dohodou. Ne, vítězoslavně mává právě tou DEKLARACÍ O NENAPADENÍ a chvástá se britskému lidu, že právě touto smlouvou přináší Británii mír a štěstí!

6. prosince 1938 byla podepsána naprosto analogická DEKLARACE FRANCIE A NĚMECKA O VZÁJEMNÉM NENAPADENÍ!!

OPAKUJI a ZDŮRAZŇUJI – jak ANGLIE, tak FRANCIE podepsaly s nacistickým NĚMECKEM naprosto úplně stejnou smlouvu o vzájemném nenapadení, jako ji podepsal s nacistickým Německem, ale až jako poslední, Sovětský svaz – smlouvu o neútočení – tzv. Pakt Ribbentrop-Molotov. Ten byl uzavřen mezi Německem a Sovětským svazem a podepsán dne 23. srpna 1939 ministry zahraničí Německa – Ribbentropem a SSSR – Molotovem. Dobré, že?!! Tři stejné smlouvy s nacistickým Německem o tom vzájemném nenapadení, ale neustále je vyčítána a připomínána jenom Sovětskému svazu – dnešnímu Rusku!!

TOTO ALE JEŠTĚ VŮBEC NENÍ VŠECHNO!!

V Mnichově tu noc při podpisu dohody zastupoval teritoriální zájmy fašistického POLSKA na úkor Československa dokonce samotný Hitler!! Polsko a Německo totiž v té doby byly nejvěrnějšími spojenci a přáteli. Německo-polský pakt o neútočení, známý též jako Pakt Piłsudski-Hitler plným názvem Prohlášení mezi Německem a Polskem o nepoužití násilí, byla smlouva o neútočení uzavřená mezi nacistickým Německem a fašistickým Polskem. Podepsáno 15. června 1934!! (tedy dávno před tím, než obdobnou smlouvu podepsal s nacistickým Německem, ale jako poslední, Sovětský svaz – Pakt Ribbentrop-Molotov, 23. srpna 1939, kterému je to ale neustále záměrně vyčítáno a předhazováno!!)

Polsko po Mnichovské dohodě vojensky (tedy silou, násilím) OKUPOVALO i část československého území – Těšínsko! Samozřejmě ale se souhlasem svého věrného spojence a přítele Hitlera!. Polské územní nároky byly součástí Hitlerova godesberského memoranda. 30. září 1938 polská vláda zaslala československé vládě ultimátum o okamžitém vydání požadovaných oblastí a 2. října 1938 započalo obsazování východní části československého Těšínska polskou armádou, které trvalo až do 11. října 1938. Polsko anektovalo východní část československé části Těšínska o rozsahu 869 km²; jednalo se o celé území okresu Fryštát, téměř celý okres Český Těšín a několik obcí či jejich částí z okresu Frýdek. Nadpoloviční většina obyvatelstva Polskem anektovaného území (56 % podle výsledků sčítání lidu z roku 1930) se hlásila k české národnosti. Místní Češi a Němci byli hospodářsky diskriminováni, vyvlastňováni, propouštěni ze zaměstnání a nuceni k vysídlení, veškeré jejich národnostní projevy včetně školství, kultury či veřejného užívání mateřské řeči byly zakázány. Polština se stala jediným úředním jazykem. Přibližně 30 000 Čechů a 5000 Němců bylo v době polského záboru donuceno odejít do zbytku Československa. Nastala tvrdá polonizace obyvatelstva a nucené stěhování čs. občanů z důvodu polského násilí a teroru. Dále k Polsku – v lednu 1939 jednal polský ministr zahraničí Józef Beck v Berlíně s Hitlerem o plánech na společný útok Německa a Polska na Sovětský svaz.

Tak o Polsku v souvislosti s Mnichovskou dohodou jsem se rozepsal poněkud více, jelikož o tomto se neučí, „nechce se o tom vědět“, neboť Polsko se stále vydává jenom za ubohou oběť druhé světové války, oběť okupace svým spojencem Německem a oběť prý okupace Sovětským svazem. Ta část Polska (vlastně Ukrajiny), kterou si vzal (17. září 1939) Sovětský svaz zpět tím nám propagandou podsouvaným tak zvaným a nám vnucovaným dělením Polska mezi Německo a Sovětský svaz a tedy jeho prý přepadením Sovětským svazem, patřila, než jí Polsko v roce 1919 napadlo a po dvou letech bojů obsadilo, Sovětskému svazu (dříve carskému Rusku)!! Pravda je totiž taková, že Poláci od roku 1921 do roku 1939 okupovali půlku Ukrajiny a zřídili tam koncentrační tábory, ve kterých brutálně mučili zajaté ruské vojáky a Ukrajince. Z těchto prokazatelných a snadno dohledatelných faktů vyplývá, že Sovětský svaz nemohl napadnout a obsadit část Polska, jak nám tvrdí podvodníci, manipulátoři a lháři, nýbrž jen osvobodil (17. září 1939) Polskem okupovanou část Ukrajiny a zabránil tím (na dva roky) její okupaci nacistickým Německem (které zabralo opravdové Polsko). Sovětský svaz si vzal (17. září 1939)  jen nazpět území, které ale předtím ukradli, uloupili právě Poláci tehdejšímu Ruskému impériu!! Navíc sověti tam vstoupili až v té době, kdy už zbytek Polska de facto neexistoval – zabrali ho Němci s Hitlerem!! Kdyby to Rusové – Sovětský svaz neudělal, Hitlera by měli ještě blíže ke svým hranicím! Sovětský svaz tedy neměl jinou možnost, jiné východisko!

K Polsku, abych to uzavřel. Polsko rozhodně není jen obětí druhé světové války, jak samo sebe stále lituje, ale Polsko je každopádně i jedním z viníků druhé světové války!

Ještě alespoň krátce se musím zmínit i o Maďarsku. V Mnichově Hitler zastupoval i teritoriální zájmy Německu přátelského také fašistického Maďarska. Ve dnech 5. až 10. listopadu muselo Československo odstoupit část jižního a východního Slovenska jakož i téměř polovinu Podkarpatské Rusi Maďarsku.

Zcela jednoznačný a nekompromisní závěr!

FRANCIE, VELKÁ BRITÁNIE, NĚMECKO nejsou naši přátelé!! Vždy k nim musíme být velice opatrní, nedůvěřiví. Můžeme s nimi spolupracovat, obchodovat, ale vždy pouze velice obezřetně a jen pokud je to pro nás přínosné a výhodné! NIKDY TO S NAŠÍ ZEMÍ NEMYSLELY DOBŘE!! NIKDY!! My jsme SLOVANÉ a patříme do jiného společenství, do rodiny národů, v jehož čele stojí RUSKO a nikdo jiný!!

1. Nebo-li poslední slovo.

Babiši, Petříčku, vládo, senátoři (rozhodně v ani jednom případě nemůžu napsat vážený, či vážení),

žádám, aby byl nově přijatý zákon, kterým si budeme každoročně připomínat Den památky obětí 30. září 1938 a následného záboru československého pohraničí hitlerovským Německem, Den památky obětí 15. března 1939 a následné invaze a okupace německými vojsky, Den památky obětí 10. června 1942 zrůdného, nelidského německého zločinu vypálení a vyvraždění obyvatel Lidic.

Pokud jste mohli ustanovit zákon na připomínání si nějaké prý okupace v srpnu 1968, nevidím vůbec žádné překážky pro přijetí a vytvoření zákonů dle mnou předložené žádosti!

 

Petr Michalů
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Mnichovská zrada a následný diktát

  • · Edit

    Jaký je rozdíl mezi okupací a taktickým obsazením strategicky důležitého prostoru?

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*