Je pseudo-papež František schizmatik?

Je pseudo-papež František schizmatik?

Novinář The New York Times se Bergoglia ptal: Během letu do Maputa jste uznal… že existují silné kritiky některých biskupů a kardinálů, velice kritické jsou katolické televize a internetové portály… proti vám. Máte strach ze schismatu…?

Dříve, než podáme komentář, je třeba si uvědomit základní rozlišovací kritéria týkající se Františka Bergoglia:

1) Je Bergoglio platný papež, anebo je heretik?

Odpověď: Je heretik, a proto neplatný papež!

2) Hlásá Bergoglio hereze, anebo hájí pravověrné učení?

Odpověď: Hlásá slovem i gestem hereze a pravověrné učení cílevědomě likviduje.

3) Je Berogliovo učení a reformy v souladu s učením Písma a tradicí církve?
Odpověď: Ne! Je to pravý opak!

Bergoglio ruší Boží přikázání i objektivně platné morální normy. Prosazuje gesty i slovy genderovou ideologii, islamizaci, neopohanství a skrze synodu o Amazonii už i pohanský satanismus. Nikdy se nepostavil na obranu víry a morálky proti herezím ani proti zákonům privilegujícím zvrácenost a zavádějícím diskriminaci křesťanů i morálních lidí. Nikdy se nepostavil na obhajobu nevinných rodičů, kterým jsou masově kradeny děti systémem juvenilní justice. Nikdy se nepostavil proti šíření okultismu, spojeného s pohanskými praktikami, věštěním a magií, a navíc tyto praktiky chce skrze Amazonii posvětit a legalizovat v církvi. To je popření prvního přikázání a je to šílenství! Podle ovoce se pozná strom. Ovoce Bergoglia je zhoubné a působí masovou otravu Božího lidu. Jako heretik je dle Gal 1,8-9 a dle dogmatické buly Pavla IV. vyloučen z církve a úřad okupuje nezákonně. On klame nejenom katolíky, ale celou světovou veřejnost.

Apoštol Jan píše: „Kdo přestupuje učení Kristovo, nemá Boha. Kdo zůstává v Jeho učení, má Otce i Syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho; kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích.“ (2J 9-11) Zde sv. Jan mluví o svůdcích a antikristech, mezi něž patří i Bergoglio.

Novinář položil Františkovi otázky ohledně kritiky na jeho osobu, jeho sebekritiky a schizmatu.

Citace Františka: Předně, kritiky vždycky pomáhají, vždycky.

Odpověď: Bohužel opodstatněné kritiky Bergogliovi nepomáhají nikdy, skutečně nikdy! On cynicky sleduje svůj cíl – zlikvidovat církev! Touto odpovědí jen manipuluje věřící, aby vypadal ctnostně, oklamal je a získal si zpět důvěru.

Citace Bergoglia: Kritizovat a nečekat na odpověď, nevést dialog znamená nemilovat církev a následovat nějakou fixní ideu: vyměnit papeže, vytvořit rozkol a co já vím. To je jasné: poctivá kritika je alespoň u mne vždycky přijata dobře.

Odpověď: Poctivá kritika čtyř kardinálů na jeho heretickou exhortaci Amoris laetitia se nedočkala odpovědi ani do smrti dvou z nich. Už léta dluží odpověď i na Korekci mnohých teologů. Neodpověděl ani na petici 800 000 katolíků včetně kardinálů, arcibiskupů a biskupů. Ptali se, jestli jsou sňatky homosexuálů v souladu s církevním učením. Dodnes žádná odpověď! Když arcib. Viganò vystoupil s konkrétním případem zločinného sexuálního zneužívání v církvi, Bergoglio masmédiím odpověděl: Neřeknu k tomu ani slovo! To je ta jeho odpověď. A když se po roce vyjádřil, tak ho musel arcib. Viganò usvědčit, že veřejně lže. To je ten Bergogliův dialog, to je ta jeho láska k církvi.

Citace Bergoglia: Problém schismatu. Po Prvním vatikánském koncilu, kdy se odhlasovala neomylnost, poměrně velká skupina odešla, odtrhla se od církve a založili starokatolíky právě kvůli věrnosti tradici církve. Potom se však sami ocitli na jiné stezce a nyní udělují svěcení ženám. Avšak tehdy byli rigidní, následovali určitou pravověrnost a domnívali se, že koncil pochybil.

Odpověď: Tímto zdánlivě pravdivým argumentem Bergoglio cílevědomě a mistrovsky manipuluje. Přesně ví, jak zastrašit katolíky, především ty pravověrné. Jinými slovy, kdo chce spasit duši a oddělit se od něho – heretika – prý se tím dostává na falešnou stezku. Prý dopadne podobně jako starokatolíci, kteří už světí ženy na kněžky. Je to opravdu mistrovská manipulace. Přitom na falešné stezce je Bergoglio! Skrze Amazonii připravuje zrušení celibátu a svěcení žen, navíc i přechod k pohanství a k satanismu. Podle jeho teorie jsou všichni pravověrní papežové na falešné stezce. Nejsou s ním v jednotě, tedy jsou schizmatici. Papež Honorius hájil hereze monotheletismu, a proto byl posmrtně exkomunikován – vyloučen z církve. Hereze, které hlásá Bergoglio, jsou mnohokrát větší, než hereze papeže Honoria.

Otázka: Proč si František objednal toto interview na téma připravovaného schizmatu v církvi?

Odpověď: Bergoglio si totiž dokáže spočítat, že před Amazonií napětí v církvi ještě poroste, protože jsou k tomu pádné důvody a argumenty mnohých biskupů i kardinálů. Potřebuje zastrašit katolíky a paralyzovat biskupy i kněze, kteří si spolu s arcib. Viganem žádají jeho abdikaci. Proto v interview odpovídá tak, aby si znovu vytvořil image. Tvrdí, že je sebekritický člověk, že se učí z kritiky, že je pravověrný, že mu jde o dobro církve. Tímto manipulačním rozhovorem a lží vybíjí pravdivé argumenty těm, kteří ho usvědčují. Bergoglio dobře zná katolickou mentalitu a ví, že když bude profesionálně lhát, katolíci, i když je heretik, mu budou nekriticky věřit. Odmítá odpovědět na nejpodstatnější otázku, zda jako heretik je platným či neplatným papežem. Také se vyhýbá odpovědi na otázku, zda je ochoten zabránit takzvanému schizmatu abdikací z úřadu a uvolněním místa pro pravověrného papeže. Jedině ten by mohl učinit pravdivou reformu církve.

Citace Bergoglia: Byl to Boží lid, který zachraňoval… Na koncilu v Efezu se diskutovalo o Mariině božském mateřství. Lid stál před vchodem do katedrály, kam přicházeli biskupové… Stáli tam s holemi, které ukazovali a volali: „Matka Boží!“… jako by říkali: Pokud to neřeknete, tak uvidíte… Boží lid vždycky poopravuje a pomáhá. Schisma… provokuje ideologie oddělená od věrouky.

Odpověď: Bergoglio do věrouky vědomě prosazuje ideologii genderu a jiné hereze. A co se týče lidu s holemi, bylo by zapotřebí, aby do Vatikánu přišel Boží lid s holemi a ukázal jemu a těm biskupům, kteří mají schvalovat jeho heretické dokumenty o Amazonii: „My vám ukážeme! Jestli ty hereze schválíte, tak uvidíte!“

Bergoglio cílevědomě uchvátil úřad a má jasný program, za kterým jde přes mrtvoly. Jde mu o etapovitou likvidaci církve a přechod na anticírkev New Age. K tomu posloužily už i předešlé synody s prosazováním genderové ideologie. Nyní se má stát klíčovou záležitostí pro likvidaci církve Synoda o Amazonii.

Citace Bergoglia: To je jasné, poctivá kritika je aspoň u mne vždycky přijata dobře… Já na kritiky odpovídám. Přijde-li někdo s nápadem, co udělat, udělám to, abych pomohl…

Odpověď: Arcib. Viganò mu dokázal strašné zločiny. Místo pravdivého a kajícího přiznání hrubě očernil arcibiskupa a nazval ho služebníkem satana a žalobníkem bratří. Až po roce na obvinění reagoval tak, že veřejně lhal. Tvrdil, že prý nekryl zločiny McCarrick a že vůbec o nich ani nevěděl.

Genocidní gender ideologie vede ke zničení křesťanství a likvidaci lidstva. Tyto proudy Bergoglio s mimořádnou aktivitou propaguje. On nevybízí homosexuály k pravdivému pokání, ale jejich hřích schvaluje a legalizuje. To je zločin proti Bohu a církvi. Gestem líbání nohou transsexuálovi prosazuje ideologii, která dělá z mladých lidí psychické i fyzické trosky. Tím si bere na svědomí nejtěžší zločiny proti lidskosti.

Citace Bergoglia: …takzvaná pelagiánská morálka vede k rigiditě, a dnes máme v církvi mnohé školy rigidit, což nejsou schismata, ale pseudoschismatické křesťanské stezky rigidních biskupů a kněží. Za tímto postojem stojí problémy, nikoli evangelní svatost.

Odpověď: Základ evangelijní svatosti je pokání a zachovávání Kristových přikázání. Bergoglio je ale ruší a pokání odmítá. Zesměšňuje pravověrné biskupy, kněze i věřící. Hanlivě je zaškatulkoval jako pelagiány a pseudoschizmatiky.

Co se týče rigidity, o ní už František mluvil v letadle z Panamy. Tvrdil, že on je za sexuální výchovu ve školách bez rigidity. František chce pro děti sex bez rigidity! To je těžký zločin!

V tomto interview však termínem „rigidní“ likviduje zastánce morálních principů a Božích přikázání. Morální biskupy, kněze a věřící, kteří ještě mají spasitelnou víru, pokládá za skryté schizmatiky. Tím dokazuje, kým sám ve skutečnosti je.

Nyní vyvstává otázka: Pokud by dnes vystoupil apokalyptický antikrist, mohl by účinněji likvidovat církev, než to nyní činí heretik Bergoglio?

Citace Bergoglia: Schizma je vždy elitářským odtržením, které provokuje ideologie oddělená od věrouky.

Odpověď: Doslova a do písmene to platí o pseudopapeži Bergogliovi. Jeho elitou je homosexuální síť v církvi i s jejich sebevražednou ideologií. Totéž se vztahuje i na synodu o Amazonii s duchem pohanského satanismu.

Citace Bergoglia: Modlím se tedy, aby nenastala schismata, ale nemám strach.

Odpověď: Co od něho může člověk čekat za odpověď. To je, jako bychom se ptali zloděje, jestli je zlodějem či podvodníka jestli je podvodníkem, anebo heretika, jestli je heretikem. Všichni zamlčí podstatu a sugestivně zdůrazní nepodstatné pravdy, kterými vás oklamou. Tragédií je, že většina katolíků se Bergogliem znovu a znovu nechává klamat, a to ke své časné škodě a věčné záhubě.

Co na závěr?

Každý soudný člověk, ať katolík či nekatolík, vidí, že učení, gesta a kroky Bergoglia jsou v totálním rozporu s dvoutisíciletým učením církve. Jeho apostatická cesta vede ty, kdo ho poslouchají a věří mu, do věčného zavržení. Tvořit s ním jednotu na cestě do pekla, ale bát se údajného schizmatu, je ztráta nejzákladnější křesťanské soudnosti. Dnes je pro katolíka jediné východisko: oddělit se od tohoto nebezpečného heretika! Mnozí heretici a celá homosexuální síť s ním sice zůstanou sjednoceni, ale oddělit se od nich není schizma. Je to záchrana a očista církve! Bergoglio spolu s nimi pak může podle svého plánu přejít do satanské církve New Age.

Kněží ať z lásky ke Kristu a pravdě přestanou v liturgii zmiňovat jméno tohoto heretika a biskupové ať vyberou v těchto mimořádných podmínkách mimořádným způsobem pravověrného papeže. Toto je dnes podmínka sine qua non k pravdivé obnově církve.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*