Itálie, povstaň k modlitbě a konej pokání!!!

Itálie, povstaň k modlitbě a konej pokání!!!

Toto praví Hospodin, tvůj Bůh, Ježíš Kristus:

„Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání.

Hle stojím u dveří a tluču …“ (Zj 3,19.20)

 

Vážení křesťané italského národa!

Bůh daroval vaší zemi mnoho svatých: sv. Benedikt, sv. František z Assisi, sv. Klára, sv. František z Pauly, sv. Rita, sv. Kateřina Sienská, mučedníci prvních století a mnozí jiní. Každý z nich sehrál klíčovou roli a změnil dějiny tvého národa i celé Evropy. Co říci o neochvějné víře sv. Jana Kapistránského, který svými kázáními přiváděl obyvatele italských měst k pokání. Po jeho kázáních věřící pálili na náměstích symboly svých hříchů a požitkářského života. Ženy odhazovaly své ozdoby a šperky, muži se zříkali ducha nenávisti a pomsty. Města známá krvavými střety a vypalováním se stávala mírnými beránky. Kolik mladých mužů nadchl, aby se zasvětili službě Bohu. Díky sv. Janu Kapistránovi křesťané zvítězili v bitvě u Bělehradu nad muslimskými vojsky, které se řítily na Evropu. Bohužel dnes by tohoto horlivce katolická hierarchie nazvala netolerantním fundamentalistou, a s velkou pravděpodobností by ho nazvali psychicky nemocným. A co říci o velkých zásluhách blahoslaveného Marka z Aviana, který sjednotil křesťany a ti zvítězili v bitvě u Vídně nad muslimskými vojsky vedenými Karem Mustafou. On chtěl pokořit Řím a celý křesťansk&yacut e; svět mečem, vše mělo být podrobeno Koránu.

Jeden z nás prožil v Itálii šest let – jako student v Římě a krátkou dobu jako řeholní kněz v Civitavecchia. Svědčí: „Na jedné straně jsem potkával upřímné věřící, kterým ležela na srdci spása jejich blízkých i celého národa. Modlili se, konali pokání a snažili se žít v jednotě s Bohem. Na straně druhé jsem bolestně prožíval, jak strašně upadla víra v Ježíše a mravy. V některých dnech se závoj temnoty, který se vznášel nad Itálií, zdál viditelný. Někdy to bylo až neúnosné. Narkotika, nevázaný sex mezi mládeží, rozvody, potraty, mamon, mafie, magie, satanismus, sekty, korupce, svobodní zednáři – pohroma celé Itálie. Vnímal jsem, že je to strašný následek dezolátního stavu katolické církve, její hierarchie a mnoha kněží. Mnozí lidé jsou kvůli nim zmatení.“

Dnes církevní hierarchie zradila Krista. Celá církevní tradice však vždy učila, že Mohamed je falešný prorok, Alláh falešný bůh a islám falešné náboženství. Ti, co podřezávají krky křesťanům, jsou zjevným důkazem toho, že jsme nikdy neměli společného Boha.

V r. 1986 Jan Pavel II. dovolil, aby Dalajláma, který o sobě tvrdí, že je převtěleným bohem postavil na svatostánek v chrámu sv. apoštolů Petra a Pavla v Assisi sochu Buddhy. Následoval pohanský obřad klanění se modle se vzýváním démonských jmen. Ohavnost zpustošení na Božím místě. Odpověď jediného Boha na sebe nedala dlouho čekat: přišlo zemětřesení v Assisi, oltář baziliky byl rozbit úlomky padajícího stropu. Pokání však nekonali. V r. 167 před Kristem dal pohanský král Antiochos Epifanés postavit sochu Dia Olympijského na Bož ím oltáři v Jeruzalémě. Bible tento akt nazývá jasně: postavili na oltář ohavnost zpustošení(1 Mak 1,57), když však Dalajláma postaví na katolický oltář sochu Buddhy, Vatikán tvrdí, že jde o mezináboženský dialog. Jak je možné až natolik otupět? Bůh je stejný včera, dnes i na věky. Všichni proroci tento „dialog“ s pohany nazývali duchovním cizoložstvím a největším hříchem proti 1. přikázání desatera. Za to byl Boží lid potrestán i vyhnanstvím do Babylonu. Důsledkem otevření se pohanství je morální nečistota a homosexualismus. (srov. Ř 1,18nn).To, co bylo pro Boha ohavností kdysi, je pro něj ohavností i dnes, i kdyby to ve Vatikánu nazvali mezináboženským dialogem. Jaký dialog světla s temnotou? Jaké společenství Krista s beliálem? (srov. 2 Kor 6,14-15)

Dnes, když hrozí totální islamizace Evropy skrze nelegální migraci, J. Bergoglio tvrdí že by katolíci měli přijmout muslimské migranty do každé farnosti, kláštera a poutního místa. Je to totální manipulace a překrucování milosrdenství, je to program rychlé a efektivní islamizace. Dnes, když rodinu ohrožuje genderová ideologie, homosexuální diktatura, J. Bergoglio na Zelený čtvrtek myje nohy transsexuálovi. Vydal Amora letitiae, zpochybnil institut rodiny. Přijímá transsexuální pár, vyzdvihuje homosexuály a vyzývá, aby se jim c&iacu te;rkev omluvila za svůj postoj vůči nim. Bůh má jasný a neměnný postoj vůči homosexualitě. To, co se stalo v Sodomě a Gomoře, je výstraha pro všechna pokolení, k tomu není co dodat (srov. 2 Pet 2,6). Pokud se J. Bergoglio staví nad Boží slovo, je jedním z mnoha antikristů, a ne papežem. Celá církev i italský národ trpí kvůli těmto hříchům zrady. Panna Maria při zjevení v La Salette řekla jasně, že Řím odpadne od víry a stane se trůnem Antikrista.

Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, pouze katolická hierarchie nezná svého Boha.

Poslední dny v Itálii byly poznamenány sérií zemětřesení a tornádem, které se přehnalo Římem. Zemětřesení zničilo i baziliku sv. Benedikta v Nursii, rodišti světce, který je zakladatelem mnišství v západní Církvi a patronem Evropy. Proč se to stalo?

Bůh přerušil své mlčení, více už mlčet nebude z lásky ke svému jménu a svému lidu.

Který otec nenapomíná své děti a který je netrestá? Vždyť hledá jejich dobro, aby když vyrostou, byly zralými lidmi, za které se nebude stydět. Proč se tak divíme, že Bůh napomíná a trestá, vždyť jako milující Otec hledá naše dobro. Bůh dnes s nadějí hledí na italský lid a čeká na jeho modlitby a pokání za sebe i za svůj národ. (srov. Ezd 1)

Co by měl dělat italský lid? Konat pokání za své hříchy a hříchy církevní hierarchie, která zradila Krista.

Konkrétně:

  1. Je potřeba obnovit svůj osobní vztah k Ježíši a odřeknout se falešné úcty k pohanským náboženstvím, a tím i jejich démonům (srov. Nostra aetate). Jedině Ježíš za tebe zemřel a vede tě ke spáse. Jiná náboženství vedou do záhuby. To učili všichni světci a celá církevní tradice. Ježíš je tvůj Bůh, Pán a Spasitel; přijmi Ho.
  2. Obnov pravou úctu k Panně Marii.
  3. Je potřeba se odříci všech forem spiritismu, magie, věštění, pověrčivosti.
  4. Je třeba se odříci jakékoli spolupráce se zednáři, a to kategoricky.
  5. Začni intenzivně číst Bibli a posvěť alespoň jednu hodinu dne od 20: 00-21: 00 modlitbě za církev a za tvůj národ. Ve 21:00 mnozí kněží i mimo Itálii dávají požehnání. Bůh vyslyší tvé upřímné a vytrvalé modlitby (srov. J 14,14).

Bůh dnes před tebe klade život a smrt, vyber si život, abys žil. (Deut 30,17-20)

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu (BKP)

 

a biskupové

+ Metoděj, sekretář BKP

+ Timotej, sekretář BKP

+ Samuel, mluvčí BKP
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*