Co skrývá Islám pod závojem?

Co skrývá Islám pod závojem?

Sobotní debata 31. 10. 2015 v Klubu společenských věd se zabývala tématem „Co skrývá Islám pod závojem,“ kde bylo možné vyslechnout si různé pohledy na Islám a jeho kulturu.

První pohled se týkal Salmana Hasana, který jakobývalý muslim konvertoval ke křesťanství, tak vypovídal o praktikách Islámu. Rozlišuje mezi náboženstvím Islámu a samotnými muslimy, které miluje a nabádá, aby stáli na straně pravdy.

Druhý pohled na Islám se týkal Filipa Kaprála, brněnského muslima, který konvertoval k Islámu v roce 2000. S kulturou Islámu se seznámil, když podnikal cesty přes Turecko, Írán a Pákistán až do jižní Indie. Jako pravý muslim nám předvedl ukázku svoji kultury, pohostinnost a čajové umění.

islam 55

Salman Hasan: Co je Islám a kdo jsou muslimové?

Muslimové jsou obyčejní lidé, kteří mohou znát pravdu, ale nechtějí. Mnoho lidí si myslí, že Islám je náboženství. Náboženství by mělo mít nějakou božskou osobu, kterou Islám nemá. Náleží do náruče následování jednoho člověka a jeho učení, což je kult. Nemá důkazy, že je prorokem. Nikdy netvrdil, že přinesl nové náboženství.

Islám je ve skutečnosti politický systém a má způsoby, jakými se ustanovuje. Káfirem je každý, kdo nevěří v Mohameda a Aláha. Dokud budou tyhle tábory existovat, tak bude válka, která se nazývá Jihad. Podle Koránu Jihad znamená bojovat s každým, kdo nevěří v Mohameda a Aláha. Islám mimo jiné učí i o právu Šária.

Mekka byla původně ve své podstatě obchodní cestou. Rodina Mohameda byla rodinou obchodníků a pohanů, kteří uctívali modly. O tomhle vám nikdo neřekne, ale za 40 let jejich života se začal tento pohanský kult měnit na Islám. Ode dne, kdy Mohamed začal svoji válku Jihád, tak se nikdy nezastavila (viz. mapa útoků Jihádu).

Země chaotická upozorňuje na dnešní Irák. Lidé si myslí, že v této zemi se mluví arabsky a patří mezi tradiční muslimské země. Jenže Irák se stal obětí Jihádu, kde přišli muslimové z jihu původně jako váleční uprchlíci. Podobná situace se děje i v Evropě, takže vítejte v novém Chalifátu. Irák býval původně kolébkou civilizace před příchodem muslimů. V současnosti jsou Chaladejci v Iráku dnes pouze menšinou.

Islám podle Koránu znamená podřídit se a poddávat se Aláhovi. Není to víra, není to porozumění, protože když vám Aláh něco řekne, tak se musíte podřídit. Cituji podle Koránu: „Věřím v knihu, kterou seslal Aláh…“ Mohamed neustále citoval, že věří a věří.

Jak se stát muslimem? Stačí říci, že není jiného Boha, než Aláha. Tohle je jediné náboženství, které vám dovoluje vstoupit, ale nedovoluje vám vystoupit. Podle Koránu, když vystoupíte, tak musíte zemřít podle slov: „jednou muslim, navždy muslim.“

Islám mám pět věcí, které musíte následovat. Půst a modlitba, pouť do Mekky, dávání almužny, pomáhání lidem a nakonec Jihád (svatou válku). Islám má hodně rituálů, které bývaly původně pohanskými rituály. Slovo Aláh se v podstatě dnes překládá jako Bůh. Mohamed původně ale nepřišel s učením křesťanů a Židů. Když znáte Bibli a potom čtete Korán, tak zjistíte, že ve Starém zákoně jsou některé věci, které jsou upraveny v Koránu.

Politický Islám v praxi: Když živíte uprchlíky tak jste Káfir, který je nevěřícím v Aláha a Mohameda. Když ale začne muslimů přibývat, tak se stáváte Diním, který musí platit příspěvky ve výši 50 procentní daně ze svých příjmů. Po třech generacích se stanete tak chudými, že potom nemáte jinou možnost než konvertovat.

Právo Šária je základem pro každý požadavek, který mají muslimové ve vaší společnosti. Když po vás požadují, abyste nainstalovali koberce do škol, tak po vás požadují dodržovat právo Šária. Nošením Šátků vás nutní k poslušnosti právu Šária. Zákazem karikatur po vás požadují podřídit se právu Šária.

Cokoliv řeknete a není podle práva Šária, tak je rouháním. Islám a otroctví od doby Mohameda nikdy nepřestalo. V současnosti je mnohdy využíváno (sexuálního) otroctví. Zkrátka cokoliv řeknete a není to podle práva Šária, tak je to rouhání. I v případě sňatků s nezletilými dětmi, jejichž práva jsou porušována.

V tomto případě není zaručována svoboda myšlenky, když chcete o něčem přemýšlet. V podstatě tím nerespektují Ústavu a zákony. Není respektována svoboda uměleckého projevu a tisku. Není zajišťována rovnost lidí mezi muslimy, nemuslimy, muži a ženami. Neexistuje tak rovná ochrana a vytváří se dualistický systém, kdy ženy a muži nemají rovná práva. Tohle všechno ve skutečnosti popírá demokracii, kterou vytvořili lidé, kdežto samotný Korán vytvořil Mohamed.

Filip Kaprál: Jak jsem se stal muslimem

V čem je základ Islámu vlastně jiný, než Buddhismus, Křesťanství a Hinduismus. Křesťanství má desatero přikázání, Buddhismus a Hinduismus má karmu a reinkarnaci, kdežto Islám má 70 pravidel či tradic, které je nutné dodržovat. Islám například dodržuje orientální tradici pohostinství.

Hlavním posláním Islámu je vzdělání, poctivost a hygiena. Islám je homogenní na rozdíl od Křesťanství. Není tolik roztříštěné, protože Šíté a Sunnité vycházejí stejně z Koránu a jejich rozdíly jsou minimální. Radikálnějšími jsou Šíté, kdy se mnozí z nich sebe-bičují.

Islám zastává práva žen v tom, že Korán tvrdí, abyste si vážili své matky a potom svého otce. Rodiny se navzájem o sebe starají, čímž neznají instituce jakými jsou například domovy důchodců. Důvodem tradice mnohoženství je ten, že v počátečních stádiích Islámu hrozilo jeho fyzické zlikvidování.

V Islámu existuje předmanželská smlouva, povinnost muže živit ženy podle práva Šária, právo zachovat si vlastní jméno ženy (již od 7. století). Ženy jsou v podstatě pozitivně diskriminovány, protože se pokládají za křehké bytosti (zákaz pití, kouření a promiskuity). V podstatě člověk, který provádí násilí na sobě pomocí drog, čímž si neváží sám sebe, tak provádí násilí i na ostatních.

Jihád znamená úsilí, které může mít podobu třeba čajového Jihádu, kde si klademe za cíl žít zdravě a šířit zdravý životní styl. Existují dva druhy, prvním je velký Jihád, když je člověk otrokem nějaké velké závislosti a druhým je malý Jihád, jenž znamená malé úsilí. Zkrátka se jedná o úsilí uspět v něčem nad něčím.

Islámské bankovnictví na rozdíl od evropského nepřetrhalo vazby na tradiční morální, sociální a náboženské zásady. Na první místo staví dobré mravy společnosti. Pro islámské finančníky platí, že veškeré finanční operace bank, ale i jiných prostředníků, musí být realizovány ze 100 procent z vlastních rezerv. Není dovoleno používat peníze jako „potencionální“ kapitál, neboť islámské principy uznávají pouze aktuální cenu peněz, nikoliv tu budoucí.

Islámské finanční právo varuje před bohatstvím, získaným nepoctivým způsobem bez vynaložení nějaké činnosti nebo na úkor ostatních. Finanční systém je založen na principu obchodování. Půjčování na úrok není v souladu s islámským právem a bezúročné půjčky se uplatňují ve zcela specifických případech, například v oblasti charity.

V Islámu není žádná složitá církevní hierarchie, protože se jedná o návod na život. Existují tři posvátná místa (Mekka, Medina, Jeruzalém). Muslim je povinen diskutovat v počestnosti. Filip Kaprál považuje záběry očerňující islámskou kulturu za prefabrikované filmové záběry.

Závěr

Na závěr je nutné nabídnou alespoň několik zajímavostí. Arabské číslice původně pocházejí z Indie. Arabové je původně převzali z Indie, ale obyvatelé Evropy tyto číslice převzali od Arabů, tak proto se těmto číslům říká Arabské číslice.

Ženská obřízka je v některých částech Afriky prováděna bez ohledu na náboženství. Teologové Křesťanství, Judaismu i Islámu ji odsuzují. Tato praktika pochází z území dnešního Egypta a podle sunnitského Islámu ženskou obřízku odsuzoval i sám Mohamed. V Egyptě je od června 2008 ženská obřízka zakázána zákonem.

Islám a orální sex je tabu, tvrdí Pavlína Bitarová jako bývalá muslimka. Žena může muže uspokojit ústy, ale nesmí se z toho stát zvyk. V případě muže je tohle ale nepřípustné. Muslimové mohou při Ramadánu masturbovat, ale nesmí dospět k vyvrcholení, tvrdí nejvyšší íránský duchovní Alí Chameneí.

Jedná-li se především o práva žen, tak veškeré názory jsou zde ve vzájemném rozporu. Zastánci Islámu mluví o tom, že podle Islámu jsou ženy pozitivně diskriminovány tím, že existují předmanželské smlouvy či povinnost muže živit ženy. Odpůrci Islámu namítají, že ženy jsou nuceny povinně nosit šátky a nemohou bez doprovodu muže opustit svůj dům.

Klub společenských věd – Brno

 

Bc. Pavel Herman

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Co skrývá Islám pod závojem?

  • Proč se imigranti fedruji do Evropy, pěkně ve své knize vysvětluje RNDr. Nidal Saleh CSc.
    „V mé knize „Proč se vraždí v Izraeli“ jsem ve čtvrté části první kapitoly pod názvem „Kdo jsou dnešní židé“ podrobně uvedl chazarský původ východoevropských židů. Chazaři, polokočovný národ, pravděpodobně tureckého původu, se usadil na místech dnešního jižního Ruska mezi Volhou a Donem na březích Černého, Kaspického a Azovského moře. Židé, kteří byli byzantským panovníkem Lvem III. vyhoštěni z Konstantinopole, našli domov mezi pohanskými Chazary. Kolem roku 740 n. l. v konkurenci mezi křesťanskými a muslimskými misionáři
    získali židovští misionáři chazarského vládce pro židovskou víru. Arther Koestler, britský občan, narozený v Budapešti roku 1905, ve svém bestselleru z roku 1976 Třináctý kmen (The Thirteen Tribe) dokázal, že dnešní židé jsou z největší části potomky Chazarů, kteří kolem roku 740 n. l. přestoupili na židovskou víru.“ (RNDr. Nidal Saleh CSc.)

    http://vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Nedotknutelni-Nidal_Saleh.pdf

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*