Českomoravský slovanský sjezd a jejich vyjádření k dění na Ukrajině

Českomoravský slovanský sjezd a jejich vyjádření k dění na Ukrajině

V sobotu 27. září 2014 se v Praze sešel II. Českomoravský slovanský sjezd. Celkem 35 delegátů a 50 hostů z České republiky i ze zahraničí rokovalo o situaci ve slovanském hnutí v podmínkách hrozeb v 21. století. Kromě Čechů. Moravanů a Slezanů byli na sjezdu přítomni Chorvati, Lužičtí Srbové, Slováci, Rusové a Ukrajinci. Schválen projekt „Slovanská kulturní diplomacie“.

 Českomoravský slovanský sjezd zvolil nové vedení svazu. Sjezd zahájil a v jeho dopolední části řídil odstupující místopředseda svazu Václav Exner, veterán slovanského hnutí. Nejvýznamnějším hostem sjezdu byla paní Natalija Michajlovna Vitrenko, předsedkyně Progresivní socialistické strany Ukrajiny. Mezi hosty byly významné osobnosti slovanské vědy a kultury, osvěty, folklorních souborů, církve, šlechty, národnostních menšin, armády, Kozáků, ale také zástupci pražského diplomatického sboru a tisku.

Foto : Folklornisdruzeni.cz
Foto : Folklornisdruzeni.cz

S hlavním projevem nazvaném „Na cestě k přátelství a jednotě slovanských národů“ vystoupil odstupující předseda svazu JUDr. Zdeněk Opatřil. Hned v úvodu vysvětlil, že Sjezd už svým označením definuje, že není jen vrcholným orgánem svazu, ale je především platformou pro setkání představitelů občanských sdružení, spolků, politických stran a hnutí, jejichž cílem je šířit myšlenky vlastenecké a ideje slovanské vzájemnosti. Připomněl, že svaz byl budován na čtyřech pilířích – slovanská věda, osvěta, kultura a ekonomika a jako jediný usiloval o sjednocení občanů i příslušníků národnostních menšin.

Odmítl zatahování svazu do nejrůznějších politických zájmů. Z jeho projevu vyplynulo, jak významné postavení svaz za 5 let své činnosti získal. Účast významných osobností na sjezdu a jejich vystoupení to potvrdila. Dozvěděli jsme se, že Českomoravský slovanský svaz je jediným sdružením, které připomíná Den přátelství a jednoty slovanských národů, vyhlášený 25. června 1941 na Slovanském protifašistickém kongresu v americkém Pittsburghu. Na jeho počet uspořádal svaz již 7 mezinárodních festivalů. Zaujal i projekt na pořádání oslav tohoto dne na pomezí Česka, Slovenska a Polska – Trojmezí, na němž se pracuje.

Odstupující předseda svazu se stručně zmínil o zapojení svazu do mezinárodních slovanských struktur a o situaci na Ukrajině. Na závěr svého vystoupení připomenul, že před 5 lety na 1. sjezdu prohlásil, že věkový limit pro výkon vrcholné funkce v občanském sdružení je 70 roků. Tento věk se naplnil, a proto z vedení svazu odchází nejen jeho předseda a duchovní otec svazu Zdeněk Opatřil, ale i jeho blízký spolupracovník – místopředseda Václav Exner. Oba jsou veterány slovanského hnutí a jsou v České republice vnímáni jako představitelé novodobého slovanského hnutí. Jsou známými osobnostmi v celém slovanském světě.

Z rukou předsedy Českomoravského slovanského svazu Zdeňka Opatřila a místopředsedkyně Marie Neudorflové převzali Pamětní medaile k 260. výročí narození Josefa Dobrovského:

Natalija Michajlovna VITRENKO a Vladimír Romanovič MARČENKO z Ukrajiny, Katarina TODORCEVA-CHLAČA z Chorvatska, Leonid Anatoljevič GAMZA – ředitel Ruského střediska vědy a kultury v Praze.,Z českých osobností zasloužilý umělec Felix Slováček, Petr Synek – předseda Severočeské krajské rady ČMSS, Jaromír Šlápota –předseda Československého ústavu zahraničního a Radmila Zemanová – předsedkyně Institutu slovanských strategických studií.

K situaci na Ukrajině

II. Českomoravský slovanský sjezd s  hlubokou lítostí vyslechnul informaci předsedkyně Progresivní socialistické strany Ukrajiny a místopředsedkyně Všeslovanského sněmu paní Natalije Vitrenko o tragédii Ukrajiny – krvavém konfliktu v této východoslovanské zemi a o vyhrocení vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem. „Není přípustné, aby slovanské národy byly stavěny proti sobě, stejně tak není přípustná podpora činnosti neonacistických politických stran a hnutí,“ řekla ve svém vystoupení paní Natalija Vitrenko.

Sjezd ve svém Prohlášení k situaci na Ukrajině ocenil stanovisko prezidenta České republiky Miloše Zemana, který správně situaci na Ukrajině definoval jako občanskou válku a sankce vůči Rusku označil jako neefektivní pro řešení situace. Vyzval naše východoslovanské bratry k ukončení bojových akcí, ke konstruktivnímu dialogu, k obnovení přátelství, důvěry a vzájemné spolupráci!

V diskusi vystoupili Ing. Pavel Poláček, CSc. předseda Matice Čech, Moravy a Slezska, Předseda občanského sdružení SLAVICA z Nitry p. Miloš Zverina, předseda občanského sdružení Obec Slovákov v Českej republike, spisovatel doc. PhDr. Jaromír Slušný, CSc., rychtář Veleobce sdružených obcí Baráčníků Jaroslav Proček, předseda Československého ústavu zahraničního Jaromír Šlápota. Anatolij Orlov vystoupil jménem Kozáckého svazu. Pan Ladislav Zemánek, místopředseda vlastenecké a konzervativní strany Národní demokracie řekl, že rozumí tomu, proč Českomoravský slovanský svaz nevstupuje do politiky, ale že jeho strana je připravena záměry a potřeby svazu v  politické rovině prosazovat. Předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica ocenil práci svazu, zejména pořádání nových folklorních festivalů propagujících vedle vlastenectví i myšlenku slovanské vzájemnosti. Paní Kateřina Romaňáková, vedoucí rusínského folklorního souboru SKEJUŠAN z  Chomutova se ve svém milém a sympatickém vystoupení pochvalně vyjádřila o spolupráci se svazem, která je naplněna přátelstvím, porozuměním a pravou slovanskou láskou.

Slovanský kulturní institut, o.s. z Hradce Králové byl zastoupen pětičlennou delegací. Pan Ladislav Žák o něm řekl: Je to sdružení, které si klade za cíl obrátit pozornost lidí k životním výzvám slovanských národů, upevnit v naší společnosti vědomí slovanské sounáležitosti a společně pod praporem slovanství vytvořit pomyslný „most mezi západem a východem“. Obsah činnosti institutu sdílí stejné principy, jako Českomoravský slovanský svaz.

HSH Col. Bc. Svatopluk Richard Vladislav Norbert kníže von Haugwitz a baron z Biskupitz, provinční maršál řádu skotských templářů pro střední a východní Evropu ocenil přínos Českomoravského slovanského svazu a utvářejícího se slovanského hnutí pro růst vědomí občanů a tím i pro stát. Čím více bude mít stát vlastenecky smýšlejících občanů, tím větší bude jeho kvalita i autorita ve světě. Výchovu k vlastenectví a slovanství je třeba pěstovat v rodinách i ve školách. Bohužel dnešní učebnice dějepisu pro základní školy tomu nepřispívají. Občan musí cítit náležitost ke svému státu. My dnes nemáme národní armádu. Máme armádu žoldnéřskou. Žoldák se nebude bít za svou vlast. Ten se bude bít za toho, kdo mu víc zaplatí. To je třeba si uvědomit a změnit. O to usiluje váš svaz, a to je dobře.

Prezident Evropské unie umění PhDr. Petr Vašíček ocenil práci svazu a zejména 20letou aktivní práci jeho odstupujícího předsedy Zdeňka Opatřila ve slovanském hnutí a jeho spisovatelskou, publikační a zejména vzdělávací činnost. Prezident EUU Petr Vašíček předal JUDr. Zdeňku Opatřilovi, jako prvnímu občanu České republiky „Zlatou medaili Lva Nikolajeviče Tolstého“.

Sjezd zvolil 35člennou Ústřední radu a 3člennou revizní komisi. Ústřední rada zvolila 17členné předsednictvo. Novým předsedou Českomoravského slovanského svazu se stal doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., generálním ředitelem byl zvolen Petr Synek a 1. místopředsedou svazu byl zvolen doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.

JUDr. Zdeněk Opatřil byl sjezdem zvolen čestným předsedou Českomoravského slovanského svazu.

PG

Příloha :

Prohlášení II. Českomoravského slovanského sjezdu k událostem na Ukrajině

schválené dne 27. září 2014
Účastnící Českomoravského slovanského sjezdu se shodli na potřebě podpory slovanské vzájemnosti jako vzoru spolupráce všech národů světa.

Vyzýváme světovou veřejnost k tomu, aby přestala vnímat existenci slovanských národů jako vlastní hrozbu. Rusko i celé Slovanstvo je víc než tisíc let nedílnou součástí evropské (euroatlantické, křesťanské, demokratické, …) a veškeré civilizace a ne jejím nepřítelem. Budoucnost naší civilizace spočívá ve spolupráci slovanských národů s ostatními národy demokratického světa a ne v potřebě rozdrobení a marginalizace Slovanů a v izolaci největšího slovanského národa formou ekonomicko-politického oslabování ruského státu podporou loutkových režimů v okolních státech, ve kterých by byl deficit demokracie a nerovnoprávné postavení místních Rusů a dalších národnostních menšin kompenzováno účelovým převzetím ekonomiky, zdrojů surovin a vybudováním vojenských základen zahraničních armád.


Probíhající ukrajinské události jsou natolik děsivé, že k nim Českomoravský slovanský sjezd nemohl mlčet. Tisíce mrtvých a statisíce uprchlíků. Pro Slovany je absolutně nepřijatelné, aby armáda zabíjela vlastní, mírumilovné občany, ničila jejich byty, domy, továrny a životně důležitou infrastrukturu měst a obcí. Dnešní nekritická adorace ukrajinského „revolučního“ převzetí moci a naopak zobrazování Ruska jako jediného a nedemokratického původce ukrajinské krize neodpovídá realitě stejným způsobem, jako se to stalo již několikrát v minulosti. Nesmyslné sankce, přitvrzené vzápětí po podepsání příměří mezi proruskými separatisty a současnou vládní kyjevskou garniturou, potvrzují, že uměle vyvolaná ukrajinská krize je pouhou záminkou k prosazování záměrů sil, které z toho profitují.

Oceňujeme stanoviska českého prezidenta Miloše Zemana i premiéra Bohuslava Sobotky k návrhu na zrušení veškerých sankcí vůči Rusku a situaci na Ukrajině a apelujeme na ostatní naše politické představitele, aby si uvědomili, že jsou Češi a Slované, a že je v duchu Masarykovských zásad jejich  mravní povinností usilovat o spravedlivou koexistenci a rozvoj lidí všech národů v zájmu všeobecné prosperity a míru. Pomozte najít cestu všem občanům Ukrajiny ke spravedlivému řešení jejich krize a přátelskému soužití se všemi sousedy. Chovejte se tak, abychom mohli být všichni hrdi na svůj národ a nezatracujme se v duchu cizích zájmů na úkor lidskosti a vlastní slovanské příslušnosti!

Vyzýváme naše východoslovanské bratry k ukončení bojových akcí, ke konstruktivnímu dialogu, k obnovení přátelství, důvěry a vzájemné spolupráci!

 

Nebude-li mír mezi slovanskými národy navzájem – nebude mír ani v Evropě !

převzato z : http://www.folklornisdruzeni.cz/opatril

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*