Byzantský patriarchát: Biskupové Polska, čiňte pokání!

Byzantský patriarchát: Biskupové Polska, čiňte pokání!

Vážení biskupové Polska,

věříme, že si uvědomujete svou zodpovědnost před Bohem a zároveň i mimořádnou závažnost současné situace.

Krátce řečeno, polský národ má jedinou cestu k záchraně, a tou je pokání. Začít s pokáním ale musíte vy.

Nad Polskem v tomto roce visí Damoklův meč islamizace a gender amoralizace diktované z EU.

Co dělal polský primas Glemp a polští biskupové, když se rozhodovalo, zda má Polsko vstoupit do EU? Biskupové agitovali a lživě slibovali, že Polsko prokvasí křesťanstvím celou Evropu. A výsledek? Ve Varšavě byl už osmnáctý pochod gay pride. Ptáme se, kdo koho prokvasil?!

František dnes líbá nohy transsexuálům, a tím popírá Boží přikázání a privileguje hřích.

Země V4 se nyní chtějí ze sebevražedné EU vymanit. Je třeba přiznat, že polští katolíci vytvořili proti islamizaci nejmasovější akci s růžencem kolem hranic. Jsou praví následovníci polského krále Jana Sobieského, který zachránil křesťanství a Evropu před islamizací. Co ale dnes činí polský primas? Hrozí exkomunikací každému knězi, který by usiloval o záchranu křesťanství a polského národa před islamizací. Tento postoj lze kvalifikovat jako vlastizradu a zapření Krista. Vy, polští biskupové, podporujete islamizační politiku Františka. V podstatě tím prosazujete nadnárodní zájmy a v důsledku se stáváte agenty NWO ke zničení polského národa i křesťanství. Stojíte tím v opozici vůči polské vládě, která před islamizací polský národ brání.Kristův pastýř má prvořadou povinnost chránit svěřené stádo před islamizací. Islamizaci otevřely dveře hereze. (Papež Honorius mlčel k herezi monotheletismu a za to byl posmrtně vyloučen z církve – exkomunikován). Na všech teologických školách v Polsku se vyučují hereze neomodernismu. Co proti tomu děláte vy, polští biskupové, i se svým primasem? Copak nevíte, že mnohé z těchto herezí už odsoudil svatý papež Pius X.? Současné hereze ničí samotnou podstatu víry. Jde o zpochybnění božství našeho Pána a Spasitele, zpochybnění Jeho reálného a historického vzkříšení. Bývalý předseda Německé biskupské konference Zollitsch vyhlásil, že Kristus nezemřel za naše hříchy, ale pouze ze solidarity s trpícími. Toto je hereze maxima. Rovněž byla popřena samotná božská inspirace Písma. Tím jsou zbořeny pravdivé základy naší spásy. Který kněz či teolog tyto hereze přijímá a který biskup k těmto herezím mlčí, stáhl na sebe exkomunikaci latae sententiae. V případě, že nebude konat pokání a zemře, bude věčně zavržen v pekle.

Polský episkopát k těmto herezím mlčí. Bojíte se, že budete zesměšněni heretickými teology a že polská teologie nebude ve srovnání s německou heretickou teologií takzvaně na úrovni. Jenže ovoce německých herezí už vidíme. Kardinál Marx vyhlašuje homosexuální sňatky a biskupové podporují islamizaci Německa. Přesto lidská pýcha a slepota slintá po uznání „vysoké“ úrovně tzv. teologické vědy, ale spása či věčné zavržení je nezajímá!

Jak to, že jste se vy, polští biskupové, účinně nepostavili proti Františkově heretické exhortaci Amoris laetitia? Sice jste vyhlásili, co je podstatou katolického učení ohledně svátostí, ale neukázali jste na podstatu, totiž na hereze a apostazi v církvi. Čtyři kardinálové ve snaze o očistu udělali první krok. Vy, jako polští biskupové, jste měli učinit druhý krok. Měli jste vyzvat Františka dle Mt 18,15n, aby se odřekl herezí. Po třetím napomenutí jste ho měli veřejně vyloučit jako apostatu. To je postoj evangelia. Neučinili jste to. Neměli jste světlo a sílu. Proč? Protože nekonáte pokání v zásadních věcech. Začněte s pravdivým pokáním a pak učiníte i tento krok k záchraně nejen Polska, ale i celé církve. Bůh to po vás chce!

S jakým pokáním máte začít?

Polský heretik prof. Kobylinský z Varšavy vystupuje v autoritě katolického kněze a mistrovsky v televizi prosazuje homosexualismus a různé hereze. Vy, biskupové, k tomu mlčíte. A to je z vaší strany slepota a zrada. Podobných heretiků, jako je Kobylinský, je v Polsku mnoho, ale vinu za ně má postkoncilní teologie. Vnesla ducha hereze a odstranila pravověrné učení. Mnozí byli oklamáni už v seminářích. Aby tito, kteří přijali heretické učení, měli šanci se ho odřeknout, musí být Kobylinský vámi vyzván, aby konal veřejné pokání. Pokud odmítne, musí být veřejně potrestán jako precedent k zastavení heretického moru.

Kobylinský se ale odvolává na Františka a jeho „dynamický přístup k depositu víry“. Zde je kořen problému a není jiné východisko. Je nutné se jasně postavit proti herezím Františka a ukázat, kým ve skutečnosti je. Pak se od něj oddělit! Jinak nemáte právo napomínat Kobylinského ani žádného jiného veřejného heretika. Bez toho žádná záchrana křesťanství a polského národa nemůže nastat.

Oddělením se od heretického papeže a jeho prokletí zůstane polská církev ve stavu sede vacante. Tento stav umožní konat záchranné pokání. Sede vacante bude trvat do té doby, dokud nebude zvolen pravověrný papež.

Jenže tu odkrýváme hlubší problém, než je František, a to je Jan Pavel II. On učinil heretické gesto v Assisi v roce 1986. Tím de facto změnil myšlení katolíků, když se v modlitbě „Otče náš“ sjednotil s pohany, kteří uctívají démony. Nevyzval je, aby se odvrátili od úcty k démonům a přijali jediného pravého Boha. Ani jim krátce nevysvětlil, koho křesťané nazývají svým nebeským Otcem. Když se s nimi pak modlil, musel se on vědomě sjednotit s jejich pohledem. Když pohané neobětují Bohu, ale démonům (1Kor 10,20), jejich otcem je ďábel (J 8,44). Papež, který reprezentoval Kristovu církev, tímto modlitebním gestem v Assisi veřejně vyznal ďábla, otce pohanů, za našeho otce! Toto rouhačské a apostatické gesto otevřelo dveře masovému šíření pohanství uvnitř církve a křesťanských národů! Ovoce vidíme: amorálnost, islamizace, expanze okultismu a satanismu! Za apostazi v Assisi ani Vatikán, ani polská církev pokání nikdy nekonaly. Naopak, skutkem antipokání byla beatifikace a kanonizace Jana Pavla II. Byl tak současně kanonizován heretický postoj, který v kořeni ničí podstatu církve a převádí ji do New Age! Beatifikací a kanonizováním heretického učení dopadlo na celou církev prokletí dle Gal 1,8-9. Proto i pravověrný papež Benedikt XVI. aktem beatifikace stáhl na sebe i na celou církev exkomunikaci – prokletí. A to je vážná věc. František jen dovršil toto dílo zkázy. Proto na oba dopadá exkomunikace. Pokud někdo popírá tuto realitu, pak nezná katolické učení a nemá pravověrného ducha. Pak ale není možná pravdivá záchrana, tedy návrat ke zdravým kořenům církve.

Jan Pavel II. pozval do Assisi dalajlámu a tam se s ním veřejně a vřele objímal. Kdo je dalajláma? On sám sebe považuje za boha a pohané v Tibetu ho také tak uctívají. Reprezentuje ďábelskou moc temnoty. Svým gestem Jan Pavel II. podřídil království Boží království temnoty. Bylo to gesto vrcholné apostaze. Ovoce dodnes sklízíme, ale pokání se notoricky odmítá. Dalajlámovi se tím otevřely dveře do Polska i do jiných křesťanských národů. Kardinál Glemp se nechal dalajlámou ochomoutovat velkým věncem. Po jeho příkladu to učinil i prezident Wałęsa. To není nevinné gesto, brzy přišly následky… Dalajláma navštívil Polsko už sedmkrát. Naposledy jste se vy, polští biskupové, s dalajlámou objímali ve Svídnici a ve Wroclavi v roce 2016. Co přináší dalajláma do Polska? Požehnání, nebo prokletí? Přináší prokletí! Konal polský primas a episkopát za tento zhoubný synkretismus pokání? Ne! Jak chce potom Polsko bez pokání od Boha pomoc a záchranu před dnes hrozící autogenocidou?

Kard. Dziwisz zavedl v Krakovské diecézi zhoubnou tradici s duchem Assisi. Polská církev musí najít odvahu pravdivě přiznat, že gesto Jana Pavla II. v Assisi bylo heretické a otevřelo dveře invazi synkretismu s pohanstvím.

Jan Pavel II. se nepostavil ani proti šířícím se herezím neomodernismu. Navíc sňal exkomunikaci ze svobodných zednářů a kryl kněžskou pedofilii. To je tvrdá realita! Toto všechno jsou nepromlčitelné zločiny proti víře a mravům.

Na polské církvi leží toto smutné dědictví Jana Pavla II. a na polské církvi proto je, aby přiznala, že kanonizace Jana Pavla II. je neplatná. Její neplatnost potvrzuje i to, že ji vyhlásil zjevný heretik František.

Jaké kroky pokání musí polská církev učinit?

  • Oddělit se od herezí neomodernismu tzv. historicko-kritické metody.
  • Oddělit se od herezí synkretismu, tzn. od falešné úcty k pohanství a jeho démonům (Nostra aetate).
  • Přiznat pravdu o neplatné kanonizaci Jana Pavla II.
  • Veřejně vyhlásit realitu, že František je heretik a apostata a oddělit se od něho.

Letos vrcholí psychologický boj v Polsku i v celé V4. Vy, biskupové Polska, musíte povědět jasné slovo proti islamizaci a vyzvat národ k adekvátní obraně.

Slovo na závěr:

Vážení biskupové, jsme si plně vědomi tvrdé reality duchovního boje o spásu nesmrtelných duší. Už mnoho let sledujeme, jak působí ložisko zla, dědičný hřích, u osob, které zastávají vysoké církevní úřady. Proroci i sám Ježíš k těmto osobám pronášejí velmi tvrdá slova. My vás neodsuzujeme. Prosili jsme Boha se slzami v očích a nyní prosíme i vás: Pro úctu k Matce Boží Čenstochovské, vyhlaste, aby v tomto roce z každého okresního města šel kající průvod s křížem do Čenstochové.

Toto je prorocké slovo pro polský národ. Bůh na přímluvu Matky Boží pak zachrání nejen Polsko, ale nastane i obroda celé církve.

Za vás a za polský národ se s kajícím srdcem a slzami modlí

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*