11. září: Věčné záminky, věčná válka

11. září: Věčné záminky, věčná válka

Útok pod falešnou vlajkou 11. září nebylo „selhání zpravodajských služeb“. Byl to „jejich největší úspěch“ a největší kriminální operace v historii.

Administrativa Bush/ Cheney po zvěrstvech 11. září dala do pohybu světovou válku, která pokračuje v expanzi a metastazuje dodnes. Tato válka- „válka proti terorismu“, válka v Afghánistánu, Iráku a Libyi, „válka proti Islámskému státu“ atd. je jednotná válka, která je zakořeněna na velké lži 11. září. Neexistuje žádná část světa, která by unikla před stále rostoucí hrůzou. Žádný jedinec není nedotčen jejími plameny. Tisíce a tisíce lidí bylo zavražděno. Celé společnosti byly vyhlazeny a vysídleny.

Dnešní svět- svět nekonečných válek o ropu, nekonečných operací a zvěrstev pod falešnou vlajkou, svět očisťující politickou kriminalitu, ekonomické rabování, sociální otřesy, fašismus, špehování, kybernetický teror a globální války, zpravodajsko-průmyslový policejní stát- vše je důsledkem 11. září.

bush cheney

Po čtrnácti letech bezpočetných teroristických operací pod falešnou vlajkou, americká vláda je na pokraji svržení Sýrie za použití vojenských zpravodajských aktiv Al-Kájdy. Spojené státy nyní otevřeně podporují prodloužené paže Al-Kájdy po celém světě. Titéž teroristé Al-Kájdy, kteří byli „zodpovědní za 11. září“ jsou nejlepšími pěšáky Západu a přínosem pro vojenskou rozvědku. Al-Kájda účinně kontroluje dvě třetiny Sýrie pro anglo-americké impérium. Libye byla svržena stejnými silami.

To vše nás přivádí zpět k nevyhnutelné konspirační skutečnosti, že impérium se již ani neobtěžuje to skrývat:

Islámští teroristé, Al-Kájda a její mnozí funkcionáři nepřetržitě pracovali pro západní síly a CIA od dob studené války až po 11. září. Al-Kájda byla založena Američany a sponzorována CIA. Jak napsal Michel Chossudovsky: „Ti, kteří vedou globální válku proti terorismu, ve jménu demokracie, jsou ti, kteří podporují a financují teroristické organizace, které sami vytvořili.“ Islámský stát je jen variací na toto téma. Islámský stát je také „americké výroby“, otevřeně podporován a využíván Spojenými státy a jejich spojenci, a to pod rozkazy sponzorů a manipulátorů USA-NATO.

Dnes, váleční tvůrci Washingtonu mohou otevřeně a svobodně přijmout jejich teroristické spolupracovníky a funkcionáře, a to s důvěrou. Původní mýtus 11. září je tak hluboce zakořeněn do mozkových synapsí, že jakékoliv následné narušení nelze ani registrovat. Svolné, nevědomé masy si sotva povšimnou, že oficiální pohádka se běžně překrucuje různými směry.

Dokonce i uprchlická krize- přímý důsledek anglo-amerického impéria a regionální destabilizace- je manipulována CIA jako další propagandistická zbraň. Podle korporátních médií CIA, syrská vláda (která je nyní pod útokem USA), je na vině. Z tohoto důvodu, „my“ musíme odstranit režim Bašára Asada co nejdříve, tím, že pošleme více „našich“ „bojovníků za svobodu z Al-Kájdy“, aby zničili to, co zbylo.

Barack Obama poslušně vystupňoval agendu Bushe a Cheneyho z 11. září. Zločinná rodina Bushů možná brzy převezme otěže světové trestní moci, pokud se Jeb Bush stane prezidentem Spojených států v roce 2016.

George W. Bush je nyní populární postavou. Většina Američanů na něj pohlíží příznivě. George H. W. Bush, kmotr a jed plivající masový vrah CIA, je nyní viděn většinou Američanů jako laskavý neškodný děda.

Hillary a Bill Clintonovi, jejíž spojení s rodinou Bushů je dlouhotrvající, jsou také připraveni ucházet se o Bílý dům. V případě, že bude kampaň Jeba Bushe pokulhávat, Clintonovi spustí jejich válečnou mašinérii. O čem nelze pochybovat je, že v další fázi této války, té, která bude pravděpodobně zahrnovat plnohodnotný konflikt supervelmocí mezi Spojenými státy, Ruskem a Čínou, budou stát v čele lidé stejného zločineckého syndikátu.

Je tragické, že vše, co mnozí informátoři o 11. září předpověděli, nastalo. Je to hořké zadostiučinění pro každého, kdo hovořil a psal pravdu. Svět kolem nás mluví sám za sebe.

 

 

Globalresearch/ svobodnenoviny.eu

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “11. září: Věčné záminky, věčná válka

 • Víte, že USA otevřely hranice pro „imigranty“ dřív než Evropa ? Zdánlivě oni sami ničí svou zem. Všechno je ale jinak. Historie je napsaná dopředu. Izrael je v překladu Boží bojovník. Bude odpovědí na okultní 11.září tento řádek z Bible, který mluví o rovnodennosti ? Ten den, 23. září je šelma ze Zjevení 17 František u Obamy, asi kují NWO, BABYLON, ladí satanismus do extrému, do času …

  John 11:9: Ježíš odpověděl: „Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože vidí světlo tohoto světa.
  John 11:10: Kdo ale chodí v noci, klopýtá, protože nemá světlo.“
  John 11:11: A po těch slovech dodal: „Náš přítel Lazar usnul. Půjdu ho probudit.“

  Jer 51:2: Pošlu na Babylon cizince, ať provanou a vyprázdní jeho zem. Ano, obklíčí jej všude kolem v jeho zlý den.
  Jer 51:3: Nenechte střelce ani napnout luk, nenechte je ani pancíř obléknout! Nešetřete ani jejich mládence, celé to vojsko vyhlaďte jako proklaté!
  Jer 51:4: Ať v zemi Chaldejců padají pobití, smrtelně ranění ať leží v ulicích!“
  Jer 51:5: Izraele a Judu však jejich Bůh, Hospodin zástupů, neopustil jako vdovu, ačkoli se jejich zem tolik naplnila hříchem proti Svatému Izraelovu.
  Jer 51:6: Utečte z Babylonu! Prchejte všichni o život! Nezahyňte pro jeho nepravost! Toto je čas Hospodinovy pomsty – odplácí Babylonu, co si zaslouží.
  Jer 51:7: Zlatým kalichem v ruce Hospodinově byl Babylon – opíjel celý svět. Národy z něj to víno pily, až se pomátly.
  Jer 51:8: Babylon ale náhle padne, bude rozdrcen. Kvílejte nad ním, přineste balzám na jeho rány, třeba se uzdraví!
  Jer 51:9: „Léčili jsme Babylon, ale neuzdravil se. Opusťme jej, pojďme každý do své země! Soud nad ním bude sahat do nebe, až k oblakům se rozroste.“
  Jer 51:10: „Hospodin nás obhájil v naší spravedlivé při. Pojďte vyprávět na Sionu, co vykonal Hospodin, náš Bůh!“
  Jer 51:11: Ostřete šípy, uchopte štíty! Hospodin probouzí ducha médských králů, neboť se chystá zničit Babylon. Ano, toto je Hospodinova pomsta, pomsta za jeho chrám!
  Jer 51:12: Namiřte korouhev proti babylonským hradbám! Zesilte hlídky, stavte stráž! Buďte připraveni v zálohách! Hospodin rozhodl a také vykoná, co o Babyloňanech zvěstoval.
  Jer 51:13: Město ležící u mocných řek a topící se v pokladech, tvůj konec nadešel, tvá nit se přetrhne!
  Jer 51:14: Hospodin zástupů přísahá sám při sobě: „Naplním tě vojskem – bude jich jako kobylek, budou nad tebou křičet vítězně!“
  Jer 51:15: On sám svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem!
  Jer 51:16: Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic.
  Jer 51:17: Všichni ti tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami, protože jejich odlitky jsou podvod a ducha v sobě nemají.
  Jer 51:18: Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; až na ně přijde čas zúčtování, budou zničeny.
  Jer 51:19: Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele má za své dědictví, Hospodin zástupů se jmenuje.
  Jer 51:20: „Ty jsi můj kyj, můj nástroj válečný: tebou drtím národy, tebou ničím království,
  Jer 51:21: tebou drtím koně i s jezdci, tebou drtím vozy s vozataji,
  Jer 51:22: tebou drtím muže i ženy, tebou drtím starce i mladíky, tebou drtím mládence i panny,
  Jer 51:23: tebou drtím pastýře s ovcemi, tebou drtím oráče i spřežení, tebou drtím správce i hejtmany.
  Jer 51:24: Před vašima očima však odplatím Babylonu a všem obyvatelům Chaldeje za všechno zlo, které páchali na Sionu, praví Hospodin.
  Jer 51:25: Hle, já jsem proti tobě, horo záhuby, která hubíš celou zemi, praví Hospodin. Rozmáchnu se proti tobě, svalím tě ze skal, obrátím tě v horu popela!

  Amen

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*