Zázrak záchrany před islamizací Česka a Slovenska

Zázrak záchrany před islamizací Česka a Slovenska

Svatý papež Pius V. zorganizoval armádu k boji proti Turkům. Sám se modlil v čas boje růženec a prosil Svatou Bohorodičku o přímluvu k zázračnému vítězství. Zázrak se skutečně stal. Den 7. říjen 1571 byl dnem slavného vítězství a Evropa byla zachráněna před islamizací. Proto se ujala tradice modlit se v měsíci říjnu svatý růženec.

Každý křesťan, je-li pravý křesťan, musí říct k islamizaci jasné „NE“. Každý Čech a každý Slovák, je-li pravý vlastenec, musí povědět totéž. V této situaci vyjadřují vůli národa ne zrádní církevní představitelé s některými zrádnými politiky, ale český prezident, slovenský premiér a drtivá většina obou národů. Islamizace je prosazována nadnárodními strukturami a jejich služebníky, kteří zradili svědomí, Boha i národ. Nejde jim o skutečné dobro, ale duchovní, morální a fyzickou autogenocidu českého a slovenského národa. Co islám s sebou nese, o tom svědčí historie i současné statistiky. Kdo chce poznat pravdu, poznat ji může.

Pokrytecké fráze o tzv. milosrdném samaritánovi nevedou v tomto případě k milosrdenství, ale k sebevraždě. Kdo tuto sebevraždu vědomě prosazuje, dává najevo, že už ztratil nejen svědomí, ale i soudný rozum. Takový už nerozlišuje lež od pravdy a dobro od zla.

islam only solution

Co se týče programu apostatického papeže Františka přijmout do každé farnosti, do každého kláštera i na každé poutní místo tzv. rodinu muslimů, je v diametrálním rozporu s postojem a činy svatého papeže Pia V. Jde tu zároveň i o zradu Krista a církve a o nekompetentní zasahování do národní suverenity ČR a SR.

Před Bohem, v autoritě apoštolské a prorocké, která zavazuje ve svědomí každého křesťana, jménem Božím prohlašujeme: Kdo poslouchá výrok současného papeže Františka, který jako heretik a apostata a je dle Gal 1,8-9 pod Boží anathemou, takový na sebe stahuje stejný úděl – ztrátu spasitelné víry a ztrátu soudného rozumu i svědomí. Pokud někdo pod falešnou církevní poslušností bude realizovat islamizaci a neoddělí se od tohoto ducha lži a smrti, čeká ho věčná smrt a věčné zatracení, protože odvrhl pravdu. Ježíš na adresu církevních farizeů řekl: „Běda vám farizeové, pokrytci, zavíráte lidem království nebeské… Hadi! Plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu?“ (Mt 23,13.33) Ne všichni biskupové, kněží a mniši jsou dnes farizeové. Jsou mezi nimi stateční Kristovi služebníci.

Tímto vyzýváme české a slovenské katolíky, ale i všechny vlastence, aby se ve středu 7. října, v čase mezi 17-18:00 oba národy sjednotily v růžencových manifestacích v každé farnosti. Bezpodmínečně ať se alespoň jedna rodina před nějakou sochou či křížem veřejně pomodlí minimum desátek růžence na společný úmysl. Kde se shromáždí větší skupina, mohou jít i v procesí s transparentem a modlit se růženec prokládaný intencemi a zpěvy s prosbou o zázrak záchrany Česka a Slovenska před islamizací.

Šoféři si mohou růženec v měsíci říjnu pověsit na znak vítězství ve svém automobilu.

Kéž se růženec stane symbolem boje za záchranu duší proti islamizaci po vzoru svatého papeže Pia V.! Pak na přímluvu Bohorodičky budou Češi a Slováci zachráněni.

K modlitebnímu boji proti islamizaci s růžencem v rukou vám žehnají

 

 + Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 + Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Loading...

Podobné články

 • Nová česká nezávislá televize
  Zadejte si do vyhledávače – cntv.ubunturadio.cz
  =

 • Další důkaz o provázanosti globálních konspirátorů Druhé šelmy Zjevení se záměrně vyvolanou masovou islámskou migrací do Evropy přinesl spolupracovník papeže, člen vedení Bilderbergu a současně i čestný předseda nechvalně známé tzv. Trilaterální komise — Peter Sutherland, oddaný služebníček Druhé šelmy Janova Zjevení!

  http://www.ragauian.cz/udalosti-predpovezene-v-janove-zjeveni-kapitole-13-se-stavaji-realitou-papez-vola-po-novem-svetovem-poradku-odhodil-masku-a-nezakryte-bojuje-proti-lidske-svobode/

 • · Edit

  Zapomněl někdo na přísloví „Bez práce nejsou koláče“? Nic nikomu nedat bez zásluh, hlavně ne, pokud sem přivandroval s cílem, se jen obohatit na úkor „domorodců“. Chtějí-li pracovat, umožnit jim práci: -dle potřeb zaměstnavatele (-ú), -dosaženého vzdělání, -získané kvalifikace, -praxe. Při plnění NAŠICH zvyklostí, postupů, technologií, metod, pravidel, i předpisů, včetně Zákoníku práce. A to naprosto bez výjimek. Modlit se, či provádět jiné rituály, může každý doma, mimo pracovní dobu, ve svém volném čase. Ale v práci se pracuje a řídí pokyny (rozkazy) nadřízených, a to bezpodmínečně. Pokud jsem mohl poznat, na všech pracovištích i ve všech profesích, v nichž jsem mohl dosud pracovat.

 • Modlení nepomůže. Zachránit nás může jen to, že sem muslimové nebudou chtít jít. Jednak je tu jazyková bariera a jednak jim to nesmíme ulehčovat jako Němci. Když u nás nedostanou nic zadarmo, nepůjdou sem. Když přesto přijdou, musíme je zavřít do táborů, kde budou muset pracovat alespoň na provozu táborů, nepůjdou sem. Ti utečenci jdou za snadným životem bez práce. Když jim ho Němci chtějí dát, je to jen problém Němců a ne náš. Nenechme si diktovat, jak máme zacházet s lidmi, kteří nelegálně vstupují na naše území, nemohou nijak prokázat svojí totožnost. Do doby, než se dokáže, že jsou bezúhonní a nemají nemoci, by měli být zavření v táborech.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*