Zamyšlení nad úlohou politických elit v rozvoji a udržení demokratického státu v ČR

Zamyšlení nad úlohou politických elit v rozvoji a udržení demokratického státu v ČR

Jen ať si Evropská hiearchie  elit, stejně jako česká politická hiearchie elit takto zahrávají s občany členských států a EU, zejména v té chudší jeho části a bude to další důvod  k rozpadu EU, na její zbytky se vrhnou světové ekonomické velmoci a agresivní Islám a to bude chaos a nakonec to odnesou obyčejní lidé.  

V době, kdy dochází k obrovskému posuvu společenských sil  od tradičních tzv. demokratických parlamentních stran, které se pojmu demokracie zpronevěřují dnes a denně a zoufalí občané hledají  bohužel i extrémnější politické síly, které by je vyvedli z postupných evropských krizí :

  • bankovní  (státy na úkor svých rozpočtů sanovaly obrovské ztráty hazardérů u soukromých evropských bank),
  • krize platební neschopnosti některých zemí (do ní se může dostat i ČR, bude-li se stále zadlužovat svými deficitními rozpočty),
  • projevy cyklických ekonomických krizí, nedostatečná ochrana EU proti globálním machinacím spekulantů na burzách,
  • připuštění rozvratu tradičních kulturních a náboženských hodnot evropské civilizace tzv. zavedením multikulturalismu a vpuštění vln imigrantů extrémního islámského vyznání do Evropy).

Jestliže se nenajdou společenské politické síly, které pro budoucnost zabrání těmto krizím, EU se rozpadne. Proto Anglie volá po změnách jejího zaměření, vnitřního řízení, větší vnitřní suverenitě národních států a pro zaměření se hlavně na jednotná ekonomická pravidla na společném trhu, společnou obranu a zahraniční politiku směrem k potencionálním nepřátelům EU, …. .

Co nedávné volby ve Slovenské republice. Ficova silná strana, která správně řešila boj s imigrací, ale zanedbala zdravotnictví, školství,…. přivedla do parlamentní demokracie řadu menších stran a tak se nyní hledá kompromis k vládnutí v zemi. Co se stalo je to logické vyústění nespokojeností částí obyvatelstva s politickými vládnoucími elitami a stejně tak to bude i u nás v následujících volbách.

Historické zkušenosti Česka ukazují, že nemůžeme díky geopolitickému postavení ve střední Evropě být někde mezi, někde neutrální, jako např. Švýcarsko. Třeba si připomenout analytickou knihu Edvarda Beneše: Úvahy o slovanství, jím napsanou za války v Anglii. On v ní píše, že zásadní myšlenky ve smyslu: Vždy se budeme střetávat  se dvěma vlivy a pokusy ovlivnit společenské a ekonomické dění u nás a to vliv slovanský  a vliv germánský, některý z nich u nás vždy bude převažovat.“

Dnes vysvětlovači dějin hovoří o 40-ti roční ruské okupaci po 2. světové válce. Nemuselo  by jí být, kdyby Hitler nešel bojovat proti komunistickému Rusku a nakonec prohrál a dokonce komunistickému SSSR pomáhali za úhradu kapitalistické státy a že jsme se dostali do sféry okupační zóny SSSR, za to mohou výsledky války a dohoda mezi spojenci na Jaltské konferenci v roce 1944. Kdyby Hitler vyhrál svou expanzi, možná bychom dle jeho vizí již jako český národní element v tomto teritoriu neeexistovali, možná by nám některým bylo dovoleno zemědělsky hospodařit někde na úrodné Ukrajině. Kvalifikovaní dělníci a inteligence by byla poněmčena.

Tedy rozvrat EU není v našem historickém zájmu, musíme se postarat o její transformaci a změny způsoby řízení a odměňování politiků a úředníků jak v rámci struktur v EU, tak i v národních státech, tak jak to například mělo zavedeno Československo za pana ministra Švehly, tedy podle násobku odměny za práci kvalifikovaného dělníka, jak ve státní správě, tak i u státem založených a řízených státních podniků. Nejvyšší plat – odměnu by měla mít hlava státu.

Další princip musí být zaveden ve službě státních zaměstnanců a politiků státu či EU. Bude-li mít rozhodnutí, byť i kolektivní za následek škody na Evropském, státním, krajském, či obecním rozpočtu, ponesou za ní i ekonomickou zodpovědnost tito úředníci a politici až do konce svého života. Potom se nebude lidem lhát a nebude se také ze společného rozpočtu krást. Výjimkou může být krizové řízení za války, či katastrofách. Životní kariéra státního úředníka, či politika nesmí být dobrým bydlem ke spokojenému osobnímu životu tzv. elit, ale vlasteneckým posláním sloužit své zemi, své EU a proto musíme ve svých zemích zvolit takové své reprezentanty do řízení našich států a EU, kteří změní základní zákony, aby opravdu šlo o demokracii, tedy vládu lidu ve prospěch většiny a ne elit. Tyto elity samy ze scény neodejdou, ty musí být odstraněny novými zákony a represivními složkami státu rovnou do vězení se zabavením jejich majetku., který si prokazatelně nakradli.

Co jsme státními úředníky a politiky dovolili v naší zemi provést ?:

– například jak se globálně a územně chovají obchodní řetězce co do kvality zboží a hlavně i diktátu cen, když zlikvidovali místní obchodníky. Co dělají státní kontrolní orgány, jen kecají, že nic v podstatě dělat nemohou, protože si předem nastavili takové zákony, které jim to nedovolí, že vše řeší svobodná samoregulační funkce trhu, že se nesmí nic státem plánovat a řídit. Na západ od nás ale státy plánovaly svůj rozvoj a divili se, že se český stát těchto funkcí absolutně vzdával. Dnes už elity chápou, že to tak nejde. Ale zavedli do systému řízení státu loupeživé korupční prvky a proto se neustále mění zákony o státních zakázkách, soutěžích a daních! Proč to proboha neopsali z Rakouska, nebo SRN ? Hůře by se kradlo ze státního majetku. Proto já dlouhodobě píši na našem kapitalismu volné loupeže, který i mne osobně, snad jednou z největších porevolučních korupcí elit, okradl a zlikvidoval z trhu.

-co úmyslně zrealizovaná nadměrná podpora v ekologické energetice, která se rovná škodě 1 biliónu Kč ( tj milión milionů Kč), co budou muset občané a firmy novodobým baronům – elitám zaplatit? A prý z této povinnosti státu nelze odejít? Vždyť si to politici a státní úředníci úmyslně a se zlým úmyslem na úkor ostatních zbohatnout zorganizovali a to je trestný čin, nebo ne? Okrást všechny občany a daňové poplatníky jak je vidět, politické elity dovolují a dnes nic nevidí, dokonce snad jedinou bojovnici na ERU nechali pro jistotu na mnoho roků odsoudit jako viníka, který to snad i všechno v letech 2005-2011 zorganizoval a snaží se jí odstranit z jeho vedení. To je politická tragikomedie hodná Česka a předseda vlády a jím kontrolovaná media už zase mlčí. Politické elity nechají odsoudit své kritiky a to je také u nás v České republice již znova možné, tak jako za komunistů. Celá historie lidských dějin svědčí o politice a politicích, kteří řeší především ekonomické zájmy těch, které zastupují!!! Proto je nutné každé politické rozhodnutí podrobit analýze v čí prospěch a komu  ekonomicky slouží !!!

– nastolený kapitalismus volné loupeže bez jakékoliv kontroly byl a zřejmě doposud v České republice je doprovázen i Usnesením  kolegia Nejvyššího soudu . Protože jsem byl de facto majitelem státního podniku SPT Telekom,( později Český Telekom), který se zmodernizoval za mně přidělený a ukradený kapitál cca 1.8 mld.USD, podal jsem návrh Na předběžné soudní opatření vůči vládě zakázat jeho privatizaci. Prvoinstanční i odvolací soud můj návrh zamítnuly a odvolací soud to zdůvodnil takto „ A protože nárok žalobce jasně směřoval proti Vládě České republiky a bylo již zřejmé, že uplatněný nárok se vztahuje k rozhodování vlády o privatizaci majetku státu podle zákona 92/1991 Sb., soud mi ve svém zdůvodnění rozsudku sdělil, že ale takováto rozhodnutí nepodléhají soudnímu přezkumu ani ve správním ani v občanskoprávním řízení ( viz. Stanovisko kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12.4.1994, Cpjn 102/93, publikované ve Sb NS, ročníku 94,čísle 7-7, na str. 178) a že pokud nemá soud pravomoc přezkoumávat rozhodnutí vlastníka o nakládání s jeho majetkem, nemá pravomoc ani předběžným opatřením takovéto rozhodnutí korigovat, či ukládat mu nějaká omezení. A proto odvolacímu soudu tedy nezbylo, než usnesení soudu I. Stupně o zamítnutí zrušit a řízení zastavit.

netrvá doposudČeské republice stav, že PČR a státní zástupci nemusejí cokoliv v rámci krádeží státního majetku, jeho prodejů, či privatizací vyšetřovat a věc rovnou mohou odkazem na výše uvedené usnesení Nejvyššího soudu ČR odložit, protože jsou v případě jejich napadení soudně nepřezkoumatelné a neřešitelné??? Představme si, že tento stav, kdy se moc soudní, jako základní pilíř demokratického státu, dobrovolně vzdala své kontrolní a rozhodovací funkce,že majetek státu se může prodávat až doposud bez obavy, že bude-li tento prodej z různých důvodů napaden, PČR a příslušný státní zástupce to odloží, protože soudy to nesmí řešit. A zde je zásadně dlouhodobě narušen demokratický režim a rozvoj České republiky!!!! A kdo za to zodpovídá a měl by nést za to následky? Zase tehdy vládnoucí politické elity. A kdo je zodpovědný za to, že tento stav snad i doposud trvá? Kdo je zodpovědný za škody vzniklé z toho nedemokratického režimu? Nakonec zase jen Česká republika a uhradí to její občan- daňový poplatník na úkor své životní úrovně!

– státní zorganizování a dosavadní pokusy udržet u Mýtného uskupení kolem společnosti Kapsh? Od samého počátku šlo a jde o korupční jednání, tehdy ještě politiků navázaných na KDU. Co ČR a její daňoví poplatníci díky rozhodnutí politických elit na tomto systému prodělala miliard a ještě asi v dalších letech prodělá? A byla navržená jiná řešení, které korupční vedení ( MF, MD a MV ) republiky nepřijalo. A zase nikdo nebyl za to až doposud potrestán a majetkově a trestně právně,

– a mnoho dalších problémů,…….

– dlouhá léta jsem nezveřejňoval tuto snad jednu z největších korupcí v našem porevolučním období, ale krizová osobní situace členů mé rodiny, kterou politické elity nechali nejdříve okrást, potom zlikvidovali jejich společnost ACS, dále je nechali na návrh státně politické ČKA odsoudit a nakonec na promlčené pohledávky doživotně majetkové exekuovat, mne tomu přinutila a tak jsem postupně zveřejnil:

http://svobodnenoviny.eu/otevreny-dopis-mediim-politickym-stranam-a-ceske-verejnosti/

http://svobodnenoviny.eu/otevreny-dopis-presidentum-usa-a-cr-ve-veci-dodrzovani-lidskych-prav-u-me-rodiny-a-jejiho-odskodneni-ceskou-republikou/

Zase jako za komunismu jsou nepohodlní občané v politicky řízených procesech odsuzování a doživotně likvidováni. Dokonce jsou zařazováni elitami do databází tzv. nepřátel ČR a podle toho se k nim PČR a Státní zástupci a soudy chovají – nic v jejich prospěch nevyšetří, nikoho neobviní a soudy nic nesoudí, jen vše se do nekonečna odkládá. Ústava a Listina práv pro některé občany neplatí, tedy zase je narušován základní princip rovnosti v demokratického státu a USA jako světový obránce Lidských práv to českým politický elitám od roku 1995 až doposud stále trpí- asi 45 krát jsem je o tomto stavu průběžně administrativu USA písemně informoval. Zřejmě jejich globální ekonomické a mocenské zájmy jsou důležitější a u zkorumpovaných českých politických elit i lépe prosaditelnější i na našem území, než lidská práva občanů ČR.

Je nutné měnit morálku v zemi a posilovat vlastenectví. Nepůjde to, když elity neustále budou ukazovat, jak se dá beztrestně rozkrádat státní rozpočet. I tzv. dotace z EU dnes již nejsou jen darem od zemí EU, ale i odvodem z našeho státního rozpočtu do rozpočtu EU, takže dnes se rozkrádá a neefektivně využívá i náš státní rozpočet.

Závěrem bych chtěl říci, že dlouhodobá politická a majetková korupce podporovaná politickými elitami na různých stupních řízení v Česku vede k rozkladu demokratického režimu státu, k nespokojenosti ekonomicky okradených vrstev obyvatelstva žijících v nouzovém ekonomickém stavu a proto řada logicky občanů napomůže k aktivizaci krajně pravicových, či levicových sil, které mohou nastolit nedemokratický, či pseudodemokratický režim řízení státu. Dějiny se mohou neúprosně zopakovat. Dnes je nespokojenost obyvatelstva s dlouhodobě vládnoucími a střídajícími se politickými elitami u moci zvláště citlivá za probíhající invaze muslimů a přesunu národů zbídačených válkami a změnami podnebí do Evropy.

Tento článek jsem napsal i u příležitosti 8 –mého výročí ( dne 18.3.2008 o nich rozhodl Okresní soud Praha východ sp.zn 28 Nc 9714/2008) probíhajících majetkových exekucí u tzv. nepřítele ČR a jeho rodiny.

 

Ing. Karel Franče, 16.3.2016Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*