Věznice USA jako model realizace „zlaté miliardy“

Věznice USA jako model realizace „zlaté miliardy“

Systém Nového světového řádu (NWO) má za cíl redukci lidstva na tzv. „zlatou miliardu“ – tedy na kompaktní skupinu očipovaných lidí, nad nimiž je lehké vládnout a je možné je i lehce kontrolovat. Ideologové tohoto systému redukce lidstva planety zavádějí sebevražedné mechanismy do různých sfér života společnosti. Například ve zdravotnictví (potraty, eutanazie, vakcinace atd.), v sociálně-ekonomické sféře (juvenilní justice, gender-homosexualismus, narkotika, sexuální výchova, elektronické karty s čipem, bankovní úvěry, soukromá vězení atd.). Toto vše se děje pod přikrývkou pozitivních frází o „lidských právech“.

Prvenství v těchto inovacích mají beze sporu USA. Podíváme-li se například na systém vězeňství, který tam funguje, paralelně se státními věznicemi předpokládá i existenci soukromých věznic. Rozsudek obsahuje dohromady poskládané sankce za zločiny tak, že může dosáhnout i 120 let odnětí svobody. Trestní řád v jiných zemích předpokládá, že větší sankce v sobě zahrnují menší tak, aby délka života stačila k nesení trestní odpovědnosti.

Všeobecně to vypadá tak, že osoba, která se dopustila vraždy, za niž je odsouzena například k 15 letům odnětí svobody, se při ní dopustila i krádeže a přepadu. Za krádež náleží 5 let, za přepad je 6 let. Tato osoba bude v zemích mimo USA odsouzena na 15 let. Podle amerického trestního řádu ale bude odsouzena na: 15+5+6=26 let.

Co se týče počtu uvězněných, USA vedou. Ve věznicích se nachází podle různých údajů od 2,2 do 2,3 milionu lidí, které společnost izolovala za spáchání jak těžkých zločinů, tak i drobných přestupků. Údaje dokazují, že se ve věznicích USA nachází více uvězněných než v jakémkoli jiném státě světa. O půl milionu více než v Číně, přestože počet obyvatel Číny je 5× vyšší než v USA, a stejně tak poměrově více než v Rusku. USA předběhly, co se týká množství odsouzených k trestu odnětí svobody, dokonce i takové země jako je Irán.

„Ti, kteří spáchali těžké zločiny – vraždy, znásilnění, loupežné přepadení – jsou posíláni do vězení v jakémkoli státě,“ uvedl profesor Andrew Coyle z International Centre for Prison Studies (Mezinárodní centrum pro studium věznic) při King’s College London. „Rozdíl je ale v tom, že v USA se obsazení věznic zvětšuje kvůli bezvýznamným přestupkům.“

Soukromá vězení jsou novou formou nelidského vykořisťování v různých odvětvích průmyslu. Jejich vlastníci se nemusí nervovat kvůli stávkám, kvůli placení pojištění při nedostatku práce, kvůli dovoleným, pracovnímu volnu a adekvátnímu vyrovnání. Všichni jejich pracovníci jsou po celý čas zaměstnáni, nikdy se neopožďují, nikdy nevynechávají práci kvůli „rodinným důvodům“, a co víc, pokud nejsou spokojeni s výplatou a odmítají proto pracovat, zavírají je na samotku. Experti pokládají vězeňský systém USA za „následníka fašistického Německa, co se týká nucené otrocké práce a koncentračních táborů“.

Podle údajů organizací na ochranu lidských práv, k zvýšení potenciálních příjmů pro ty, kdo vkládá peníze do vězeňského industriálního komplexu, působí několik faktorů:

1) rozsudky k odnětí svobody za nenásilné přestupky a dlouhé tresty vězení za přechovávání mikroskopického množství zakázaných látek. Např. ve státě New York antinarkotický zákon z roku 1973 předpokládá od 15 let uvěznění až doživotí za malinkou dózu zakázané látky. Systém pracuje takto. Zpočátku jsou zpopularizovaná narkotika, lidé si na ně zvykají, následně narkotika legalizují, jakoby to patřilo do práv na svobodu. Až bude závislých lidí, narkomanů, dostatečné množství, vzbudí se dojem nutnosti boje s tímto negativním jevem cestou kriminalizace a velkých trestů. Tímto způsobem se závislý člověk dostává do vězení. A vzhledem k stavu, v jakém se nachází, nemá prakticky šanci k návratu na svobodu.

2) Po přijetí zákona o „třech zločinech“ v 13 státech (tzn. doživotí za tři zločiny) se stalo nutným vybudování ještě 20 federálních věznic. Jedním z otřesných následků tohoto zákona se staly tři rozsudky jednomu člověku, každý na 25 let, za to, že ukradl auto a dvě jízdní kola (75 let).

3) dlouhotrvající tresty:

– přijetí zákonů, které požadují aspoň minimální uvěznění a přitom neberou v úvahu okolnosti;

– velké rozšíření výnosné práce vězňů, což způsobuje odnětí svobody většímu množství lidí a na delší dobu;

– prodloužení trestů uvězněným;

Ještě jeden fakt spojení juvenilní justice se soukromými věznicemi v USA: Ve státě Pensylvánie, jako i v jiných státech USA, funguje juvenilní justice – speciální justice ve vztahu k neplnoletým ve věku od 10 do 17 let, kteří se ani nemuseli dopustit zločinu. Nejčastější proviny tohoto druhu je vynechání školního vyučování, útěk z domu a užití alkoholu. Neplnoletému mohou odejmout svobodu nejen za konkrétní přestupky, ale i za „způsob chování“ anebo z „rodinných důvodů“.

V roce 2009 byl zveřejněn „případ prodeje dětí“ – kriminální čin spáchaný úředními osobami, soudci obvodu Lucerne, kteří nezákonně předávali odsouzené neplnoleté osoby do soukromých juvenilních věznic státu Pensylvánie. Nezákonně odsoudili k odnětí svobody bez práva na obhajobu podle různých údajů až do 6000 nezletilých ve věku od 10-18 let. Během fungování tohoto „projektu“ soudci obdrželi od vlastníků soukromého vězení 2,8 milionu dolarů.

Genocidní systém juvenilní justice je vytvořen tak, že v první etapě se v masmédiích vzbuzuje dojem, že velké množství rodičů jsou násilníci a práva dítěte se nedodržují. Potom se mezi dětmi vede aktivní propaganda ochrany „svých práv“. Juvenilní služby z vymyšlených příčin odebírají z normálních rodin děti. Rodiče trestají za porušení „práv dítěte“, jestliže s cílem morálního zdraví svého dítěte omezují jeho zlozvyky či škodlivá přání. Nezletilí se stávají nezvladatelnými, protože vědí – jak je ve škole „informovali“ – že si na jakýkoliv zákaz rodičů mohou stěžovat, a proto rodičům vyhrožují a ti se jim musí podřídit, jinak budou trestáni. V zemi proto mezi nezletilými vzrůstá zločinnost. Ideologové bijí na poplach, že je nutné zločinnost zmenšovat, protože se stává stále nebezpečnějším v takové společnosti žít – a to je možné pouze cestou zavedení přísných trestů pro nezletilé. Tímto způsobem se nevychovaná mládež dostává do vězení. Děti, které odmalička učili jen vyžadovat práva a za nic nenést zodpovědnost, jsou neschopné dodržovat jakýkoliv zákon, a stávají se potencionálními zločinci a stálými vězni. Tento fakt potvrzují i statistiky. Hlavními zločinci však nejsou děti ani jejich rodiče, ale zločinný systém NWO!

Ideologové redukce lidstva vymysleli autogenocidní systém, a americký právní řád je toho příkladem. Mechanismus pracuje tak, aby se co nejvíce lidí dostalo do vězení a zůstalo tam do konce života. Věznice jsou místem odnětí svobody, kde vězni už nemohou užívat svých práv jako jiní občané. Na nich lehce, ba dokonce zákonně, mohou zkoušet vakcinaci, čipizaci, eutanazii, aborty, a jiné negativní praktiky. Toto je vlastně model realizace budoucí „zlaté miliardy“ – novodobé formy otroctví.

Závěr: Tento satanský systém NWO pod maskou lidských práv přišel proto, že lidé nechtějí slyšet a odmítají pravdu. Jediným řešením je pravdivé pokání, to znamená přiznat si pravdu: byli jsme oklamáni – a vyvodit konkrétní důsledky!

(Materiály připravila právní sekce BKP)

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*