Věřit katolické církvi?? Nesmysl. Katolicismus je podvod posvěcený papežem.

Věřit katolické církvi?? Nesmysl. Katolicismus je podvod posvěcený papežem.

Každý člověk něčemu, či v něco věří a kdo říká, že ne, tak vědomě lže. Otázkou však je, nakolik je naše víra v cosi racionální a založená na poznání.

Evropa se vyznačuje tím, že je většinově křesťanská s liberálním přístupem k náboženství. Křesťanství však není náboženstvím, ale je stylem života a ideou spojenou s vírou v boha. Víra však není totéž, co náboženství. Víra nerozděluje-náboženství ano.

   Praktikování náboženství má na svědomí stamiliony lidských obětí a to je důkazem absence skutečné víry. Víra byla zneužita náboženstvím k mocenským a politickým excesům, či podvodům. Pro nás Evropany je největším příkladem zneužívání víry katolická církev. Její postupy nejsou v souladu s biblickými texty, ale ani se základními principy křesťanství. To, co hlásá a činí katolická církev bych nazval katolicismem, což je katolická doktrína a ideologie. Jako taková je nastavena konjunkturalisticky, revizionisticky a oportunisticky-tedy podobně jako u  mnoha politických stran. Toto nastavení jí vytváří široký manévrovací prostor, díky němuž proplouvá dějinným vývojem a je schopna přizpůsobit se kterémukoliv politickému či ekonomickému systému na nichž je schopna účinně parazitovat. V tomto ohledu je vcelku pochopitelný přístup katolické církve k současné migrační krizi. Točí se v ní totiž neskutečné miliardy a dochází dílčímu přerozdělování mocenských pozic, ale i majetkových ve světě. Křesťanství už není pro katolickou církev tím pravým zlatým dolem, jako tomu bývalo v minulosti. Tedy proto se vedoucí představitelé katolické církve a papež staví k migrační krizi tímto svým způsobem. Křesťanství považují za přežité,protože jim z něho již neplynou takové zisky jako v minulosti. Snaží se o vytvoření upgreadu zdánlivě na liberálním podkladě-tedy multi-kulti. Tato strategie sleduje dva hlavní cíle. Buď dojde k restartu křesťanství jako celku, což předpokládá návrat k tradičním hodnotám křesťanství a semknutí se lidí pod touto ideou, avšak pod kuratelou katolické církve, nebo natolik silné oslabení křesťanství, které povede k hodnotovému rozkladu prvotních idejí a následnému vytvoření nové, současné době bližší náboženské doktríny, která je s největší pravděpodobností již dávno vytvořena a plně kooperuje s predikcí NWO. Bohužel tato je vytvořena tak, že počítá se značnou eliminací lidské populace a následným zotročením zbytku populace. Řízená migrace spíše predikuje příklon k druhé variantě.

      Shora uvedenému odpovídají i postupy katolické církve v České republice. Díky ješitnému panu Halíkovi, který se velmi rád poslouchá si můžeme dovodit mnohé. Odpovídají tomu i podvodné církevní restituce, které manipulují s dějinami a v mnoha oblastech je překrucují. Katolické církvi nešlo a nejde o lidi, ale jen o hmotné statky. Jedná se především o vyvedení státního a národního majetku církvím, před chystaným kolapsem západní civilizace a křesťanství. Zcela záměrně v tomto špinavém projektu, který tak mocně prosazoval a prosazuje pan Kalousek, byla opomenuta historická fakta a lidem byla podvržena lež. Bylo opomenuto, že v době Rakouska-Uherska za vlády Františka Josefa II byla církvím znárodněna značná část jejich majetku, která byla do značné míry dokonána v roce 1919 první pozemkovou reformou. Církvím zůstala uživatelská práva, ale nikoliv vlastnická. V roce 1948 byla za vlády Eduarda Beneše schválena další reforma, která navíc zahrnovala i zabavování majetku kolaborantům a kolaborantským organizacím. To, že katolická církev kolaborovala s nacisty na mnoha úrovních je doložitelný a nevyvratitelný fakt. Tedy není pravdou, že komunisté vše církvi sebrali. Ono toho už mnoho nebylo, co by jí bylo možno vzít, ale byla li prokázána kolaborace, tak jejich kroky byly plně legitimní. Perzekuce církve dozajista byly, ale položme si otázku-proč?? Církev se snažila vykrádat národní majetek, pašovala mimo republiku zlato a jiné cennosti a také pomáhala za Jidášský groš ukrývat prominentní nacisty a dokonce jim umožňovala potají vycestovávat do třetích zemí. Po dokonání všech restriktivních opatření po roce 1948 započala katolická církev zcela oportunisticky spolupracovat s režimem. Zde byl použit obdobný princip spolupráce jako s nacisty. Inu bližší košile než kabát. Kam však zmizela otázka víry ptám se?? Vždyť mnoho z toho, co je zde napsáno jsou věci politického charakteru??

     Promiňte mi prosím, že jsem tuto problematiku tolik zjednodušil. Ona to vše tak jednoduché není, ale to bych o tomto musel napsat nejméně knihu a není zaručeno, že by obsáhlý text s rozebráním problematiky na fragmentální úroveň byl vůbec pochopen. Proto toto razantní zjednodušení!!

    Co je na tomto textu nejpodstatnější??? Víra není totéž, co náboženství. Papež i katolická církev neříkají lidem pravdu. Církvi nejde o lidi, ale o její vlastní profit. Proklamace církve jsou dalším z politických prostředků jak zblbnout lidi. Církev ví o všem a kolaboruje s politiky, což opět křiví skutečnou podstatu víry. Katolická církev cíleně pracuje na rozvalu křesťanství.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

 • papežský katolicismus je antikristovský

  …původní Kristovo křesťanství je něco jiného než současný papežský katolicismus. Ve skutečnosti je Kristovo jméno pro Vatikán pouhou „maskou beránka“, která zakrývá největší podvod na lidstvu za posledních 2000 let!

  Jak to bylo doopravdy?

  Řím se pokoušel před 4.st. ORIGINÁLNÍ Kristovo učení zničit, ale jeho hnutí nebylo možné žádným násilím vymý­tit. Vznikla proto ďábelská myšlenka a římští mocipáni si řekli: Jak zničit Kristovo hnutí, když to nejde silou? Uděláme to podvodem! Vytvoříme falešné křesťanské náboženství! Tak vznikla římsko-katolická cézaro-papežská církev, která je jen falešnou napodobeninou originálního Kristova učení o poznání-sama-sebe.

  Jediným způsobem, jak zničit vliv (originálního) křesťanského hnutí, bylo vytvořit falešné křesťanské náboženství. Řešení bylo v Římě. Římské po­hanské náboženství vycházelo ze starověkého Babylonu. Jediné co potřebovalo, bylo dostat křesťanskou roušku…

  A TOTO FALEŠNÉ KŘESŤANSTVÍ POD NÁZVEM KATOLICISMUS DĚLÁ Z LIDSTVA OVCE DODNES… jako mocenský nástroj ovládání lidí bylo dlouho vysoce úspěšné… Mezitím ve Vatikánu mimo jiné vymysleli islám, který jim umožnil ovládnout Araby, kteří katolicismus odmítli… no a to jsme u současnosti: Lidé utíkají Vatikánu z lopaty, katolicismus ztrácí ovečky… s síly co stojí v pozadí za Římem se tedy rozhodly nasadit islám i do Evropy aby znovu myšlenkově a duchovně ovládli národy…

  více na webu: ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

 • N.E.

  Upozorňuji, že na urážlivé výroky nereaguji! Jestli nemáte věci, kterými byste obohatil diskuzi, tak doporučuji sem nepsat – jevíte se potom spíš jako troll, než jako normální člověk, co má zájem diskutovat.
  A k té Panně Marii:

  Neříkám, že si jí člověk nemá vážit – NAOPAK! Je jen dobře, když si jí člověk váží! Ale je špatné na druhou stranu si z ní dělat modlu a prokazovat jí až božskou úctu a klanět se jí, neboť toto všechno zakazuje Bible! Viz např. Destatero

 • 2Forever:
  snažíš se tady opakovaně působit na ostatní jako znalec,
  ale jedno ti řeknu jako člověk, co na několik let zabrousil do oboru (shodou okolností na akademické úrovni):

  jsi prachobyčejný nafoukaný DILETANT a běda těm, kdo ti popřejí slechu!

 • čech:

  Problémem je, že jednak uctívání Panny Marie nemá ŽÁDNOU oporu v Bibli! Dalším problémem je to, že uctíváním a klaněním se Panně Marii člověk páchá modloslužbu, kterou Desatero přísně ZAKAZUJE!
  Viz:

  Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si MODLY V PODOBĚ ČEHOKOLI nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. (Exodus 20,1-7)

  Deuteronomium 4:25 … Jestliže se pak zvrhnete a vytvoříte si modlu v JAKÉKOLI PODOBĚ, spácháte v očích Hospodina, svého Boha, zlou věc…

  Deuteronomium 27:15 … „Zlořečený, kdo vytesá či odlije modlu, ohavnost před Hospodinem, výtvor šikovných rukou, i kdyby…

  1. Jan 5:21 …On je ten pravý Bůh a věčný život. Vyvarujte se model, drazí! …

  9 Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři.“ A dodal: „Toto jsou pravá Boží slova.“ 10 Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem JEN BOŽÍ SLUŽEBNÍK, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. KLANĚJ SE BOHU!“

  …nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí… (Zj 9:20)

 • Měli jsme vždy a máme obraz Panny Marie s malým Ježíškem na klíně, nevidím v tom problém proč jí neuctívat, byla to matka Ježíše Spasitele!!!!!

 • Podstata ideologie papežské římskokatolické církve:

  lež, přetvářka, falešné náboženství, nespravedlnost, rouhačství, modlářství!!!!!!!!!!

  A pro čecha:

  Pozor, neuctívejte Pannu Marii! Ano, važte si jí jako významné osobnosti, co porodila našeho mesiáše a proroka Ježíše Krista. Ale neklaňte se jí a neslužte! Uctívání Panny Marie nemá ŽÁDNOU OPORU v Bibli!!!!

  Jde ve skutečnosti o modlářství! A také jde ve skutečnosti o uctívání babylonské královny Semiramis!!!!!!!

  V dávného Babyloně byla totiž uctívána královna Semirami! Nebudu zde to tady celé rozebírat, bylo by na dlouho.
  Je známo, Semiramis přišla také jednou s kýmsi do jiného stavu. Protože však byla člověkem a sou­ časně i bohyní, prohlásila se za Svatou Pannu. Synovi, kterého porodila dala jméno Tamuz a vyhlásila, že je to převtělený Nimrod (její manžel, přejmenovaný na Baal – okultní název samotného Satana!). Na to se prohlásila za Baálova (nebo­ li Nimrodova) ducha, vtěleného do lidské matky. Byla svatou pannou, a přesto lid­ skou matkou.
  Záhy se všude objevily její malé podobizny – sošky, na nichž drží dítě – malého boha slunce, o kterém vyhlásila, že je jejich spasitelem. Kromě toho vyžadovala své neustálé chválení, blahoslavení, blahořečení a vyvyšování. Uctívání své osoby nako­ nec přivedla k dokonalosti tím, že se k ní měli všichni neustále modlit, aby se u boha Nimroda, boha slunce, přimlouvala. Nechala se oslovovat Svatá orodovnice. Také byla mnohdy označována za královnu Nebes! Úplně stejně je označována i katolická Panna Marie a má úplně stejné funkce, jako babylonská královna Semiramis! Čili, uctívání Panny Marie je jen pouhý okultismus! Je to zcela v ROZPORU s Biblí!

 • Celý jejich slavný Vatikán je politikum . Papežovi nevěřím ty jeho řeči. Proč byl zvolen zrovna on – no protože se někomu moc hodil a byl prověřen.

 • Přesně tak jak říkáte! Já věřím v Boha, v Ježíše Krista, v Pannu Marii, ale nevěřím v katolickou církev, nebot nedodržuje její desatera!!! KDU-ČSL a její poslanci s vírou namají nic společného, nabot takový prospěcháři jako je Halík či Duka, jsou to jen katolické figurky. Pravý křestanství je o něčem jiném, o mravnosti, pokoře, o skromnosti a víře Ježíše Krista!!!!!!
  Měli by se naše církev učit od takové Řecko-pravoslavné nebo Srbsko-pravoslané církve, ale tahle katolická církev i s Papežem jde do záhuby!!!!!!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*