Velký sněm na Krétě – velký podvod

Velký sněm na Krétě – velký podvod

Nejspornějším dokumentem vlčího sněmu na Krétě je „Misie pravoslavné církve v současném světě“. Obsahuje několik zásadních, skrytých herezí. Projekt dokumentu byl přijat už 21.-28.1. v Chambésy a nyní byl na Krétě hned první den definitivně schválen. Kdo je autorem tohoto zločinného dokumentu? Heretičtí teologové – na objednávku patriarchy Kirilla. On spolu s apostatou Bartolomějem nese zodpovědnost za jeho formulování i za jeho schválení. To, že apostata Kirill a jeho delegáti nepřijeli na Krétu, je pouze strategickým manévrem. Cílem Kirilla nadále zůstává prosadit heretické dokument y v umělé autoritě Sněmu (8. Všepravoslavného koncilu) a přitom neztratit před ruskou pravoslavnou církví image pravověrnosti. Následně bude stačit jen ocitovat frázi o jednotě a postupně akceptovat hereze schválené na vlčím Sněmu. Kirill to už začal realizovat i svou zdravicí. Pod frázemi, že se Kristus modlil za jednotu církve, absurdně vyžaduje totální jednotu ne s Kristovým evangeliem a s Kristem, ale s herezemi a s antikristem!

Apostaté Kirill s Bartolomějem se ve skutečnosti klanějí antikristovskému bohu NWO spolu se světovými bankéři a zednářskými elitami. Globalizace má za cíl holocaust planety na zlatou miliardu. Fyzický holocaust jim ale nestačí. Církevní antikristové (1J 2,19; 2J 1,7-10) mají posloužit k duchovnímu holocaustu zneužitím poslušnosti křesťanů. Proto usilují převést autogenocidní principy do církevních struktur. Tím likvidují Kristovo evangelium a svatou Tradici. Vědomě bojkotují pokání, bez něhož nikdo spasen nebude (Lk 13,3).

Dokument Sněmu má za cíl dvě hlavní věci: prosadit do církve skrze internáboženský dialog pohanství a gender ideologii a odůvodnit to odstraněním diskriminace. V podstatě tím boří samy základy pravověrné víry i morálních hodnot. Používá při tom křesťanskou terminologii a rouhačsky manipuluje Božím slovem. Cílem Sněmu je připravit cestu antikristu.

Připomínáme, že apostatický patriarcha Kirill je vyloučen z církve a spočívá na něm anathema za hlásání herezí a antievangelia (Gal 1,8-9).

Byzantský patriarchát v autoritě apoštolské a prorocké vyzval pravoslavné biskupy, aby se vlčího sněmu neúčastnili. Každý zúčastněný nese vinu za schválení nejtěžšího zločinu proti Kristu a církvi. Ti biskupové i ostatní členové Sněmu, kteří se ho zúčastnili, jsou pod Božím prokletím – anathemou – a pokud nebudou konat pokání, budou věčně zavrženi.

 

Jednota patriarchy Kirilla s vlčím sněmem na Krétě

V souvislosti s 8. Všepravoslavným koncilem (Velkým sněmem) i s jeho prvním pokusem na Krétě je třeba položit nejpodstatnější otázky:

Otázka: Co je podstatou křesťanství?

Odpověď: Podstatou křesťanství je spasitelná víra v Ježíše Krista, která spočívá v přiznání si vlastních hříchů a ve víře, že Ježíš Kristus jako jediný Spasitel lidstva odpouští hříchy. Toto Sněm připravený Kirillem zcela bojkotuje.

Otázka: Má křesťanství povinnost konat misii pohanům i za cenu mučednické smrti?

Odpověď: Všichni apoštolé hlásali evangelium pohanům a za toto svědectví o jedinečnosti spásy v Kristu zemřeli mučednickou smrtí. V tom je následovaly tisíce misionářů, kteří se rozešli do celého světa, aby pohanům zvěstovali evangelium. Dnes Sněm de facto misii popírá, nazývá ji projevem fanatismu a tvrdí, že nesmí dojít ani k pokusu, aby dominovala jedna religie nad druhými.

Otázka: Jaký je vztah křesťanství k pohanským kultům?

Odpověď: Když se vyvolený národ Starého zákona otvíral pohanským kultům a toleroval je, přicházely za to tresty – války, nemoci a babylonské zajetí. V Novém zákoně apoštolé netolerovali pohanské kulty, ale kladli před pohany nekompromisní požadavek: pokud se chtěli stát křesťany, museli se radikálně rozejít s pohanskými kulty a praktikami. Nemohli být tím a oním, jak to doporučuje Kirill a jím osnovaný dokument.

Otázka: Sněm prosazuje tzv. odstranění diskriminace pokryteckým odvoláváním se na Písmo svaté – Gal 3,28 a Kol 3,11. Je toto učení v souladu s Písmem svatým a s Božími zákony?

Odpověď: Písmo nazývá homosexualismus ohavností a trest za něj dává jako výstrahu budoucím pokolením (Jud 7, 2Pt 2,6). Posláním církve není řešit tzv. odstraňování diskriminace, které je jen rouškou pro legalizaci zločinů a zvráceností, naopak, církev má být sloupem pravdy a vybízet k pokání a k obrácení, a to i největší hříšníky. Tolerovat hříchy a zločiny a vymlouvat se na odstraňování diskriminace, je rouhání se Duchu svatému a výsměch celému Písmu i svaté Tradici a všem svatým apoštolům a mučedníkům.

Otázka: Proč Kirill v poslední chvíli odmítl účast na vlčím sněmu, který tak důsledně připravoval a propagoval?

Odpověď: Je to další manévr k oklamání veřejnosti. Ve skutečnosti svou zdravicí vlčímu sněmu schválil jeho heretickou náplň, kterou on sám, jako panheretik, zosnoval.

Otázka: Co se skrývá za výrokem Kirilla v jeho zdravici: „Všichni společně neseme zodpovědnost za osud svatého pravoslaví“?

Odpověď: Kirill prosazováním internáboženského dialogu, tzv. odstraněním diskriminace na základě pohlaví atd., prosazuje satanismus NWO a likviduje svaté pravoslaví. Zároveň ale pokrytecky zdůrazňuje, že každý si musí uvědomit svou zodpovědnost za osud svatého pravoslaví. Pokud pravoslavný věřící vezme radu Kirilla vážně a uvědomí si svou zodpovědnost, prvním krokem musí být oddělení se od apostaty Kirilla, který se postavil proti Kristu, vyhnal Ducha Božího a přijal ducha New Age, ducha antikrista. Zůstat v jednotě s Kirillem znamená tragedii pro svaté pravoslaví. Pravoslavní kněží i biskupové mají zodpovědnost p řestat zmiňovat jeho jméno v liturgii.

Je zde podstatná otázka: Hlásá Kirill hereze anebo nehlásá? Realita je jedna: hereze prosazuje, ale sebe maskuje.

Citace Kirilla: „Jsem hluboce přesvědčen, že hlasem kterékoliv místní církve – ať malé či velké, ať staré či nové, nelze pohrdat.“

Odpověď: Apostata Kirill slovně řekl, že nelze hlasem jakékoliv místní církve pohrdat. Ve skutečnosti se ale už s apostatou Bartolomějem domluvili, že bez ohledu na hlas jakékoliv církve musí být schválen heretický dokument, a to hned první den Sněmu. Tento dokument je sebevraždou svatého pravoslaví.

Otázka: Jak to bylo se setkáním v Havaně?

Odpověď: Kirill náhodou přistál v Havaně. Náhodou se tam objevil apostatický papež František. Dřív, než mohla jakákoliv církev pozvednout svůj hlas – protože Kirill by přece nemohl pohrdat hlasem žádné církve – náhodou podepsali deklaraci, kterou už měli náhodou připravenou.

Citace Kirilla: „Skutečnost, že antiochijská církev nedala souhlas k svolání Sněmu, znamená, že všeobecného konsenzu nebylo dosaženo.“

Odpověď: V tomto období se dozvídáme, že byl náhodou učiněn teroristický útok, který masmédia propojují i se situací kolem antiochijského patriarchy Jana X. a plánovaným atentátem. Patriarcha Jan se radikálně postavil proti vlčímu sněmu. Už před 10 lety, kdy byla snaha o svolání vlčího sněmu, se proti němu radikálně postavil alexandrijský patriarcha Petr. Helikoptéra, v níž cestoval, havarovala a on zahynul i se svými nejbližšími biskupy. Rovněž radikálně proti sněmu vystoupil jeruzalémský patriarcha Irenej. Následně proti němu apostata Bartoloměj a Kirill zosnovali puč a postarali se o jeho nekanonické sesazení a d omácí uvěznění. Nastolili svého heretického patriarcha Teofila. Co se týká patriarchy Ireneje, také díky němu není dodržen konsenzus. Dožije se plánovaného 8. sněmu?

Citace Kirilla: „Věřím, že při dobré vůli se setkání na Krétě může stát důležitým krokem ke zdolání vzniklých rozporů.“

Odpověď: Proč ale nastaly rozpory? Protože Kirill zavádí hereze, které ničí podstatu svatého pravoslaví. V této situaci jsou rozpory nutné. Je hrdinstvím postavit se proti herezi a heretikovi, který zneužívá svatý úřad a spočívá na něm prokletí. Kdo se oddělí od heretika Kirilla, není rozkolníkem, ale svatým vyznavačem. Příkladem hrdinského oddělení se je biskup Longin z Ukrajiny a osm moldavských monastýrů.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

(Patriarcha Kirill Foto: Asianews)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

3 Komentáře “Velký sněm na Krétě – velký podvod

 • KDO BYL Ježíš KRISTUS?

  Církev dělá z Krista modlu, někoho jiného než kým byl doopravdy. Existují i druhé extrémy, pokoušející se zpochybnit jeho existenci. To je také lež, pravda je mimo obě tyto nepodložená tvrzení. Existují totiž mj. historicky dokazatelné zmínky nejen v Bibli, ale i v nezávislých židovských záznamech… dokonce už známe jeho skutečného otce! K dispozici je např. detailní a fakty pečlivě podložená vědecká práce. Autorem této práce je James D. Tabor — brilantní historik, který se účastnil mj. moderních archeologických výzkumů v Izraeli, je velkým znalcem starověkých oblastí Palestiny, kde Ježíš žil… Více zde:

  http://www.ragauian.cz/vznik-krestanstvi-skutecny-jezis-a-vira-aneb-buh-neporusuje-sve-prirodni-zakony/

  Církev zlikvidovala původní Kristovo učení a kvůli tomu musela kompletně zfalšovat vše o jeho narození a mládí…

  http://www.ragauian.cz/jezis-kristus-clovek-nebo-buh-pravda-o-cirkevni-manipulaci-s-fakty-2/

  Kristus byl ve skutečnosti tzv. zasvěcenec, vychovaný ve skupině Esejců (proč myslíte že v Bibli není nic o jeho mládí?), která ochraňovala prastaré duchovní poznání:

  POZNEJTE SAMI SEBE A POZNÁTE VŠECHNO!

  KDYŽ CHCETE ZMĚNIT SVĚT,
  NEJDŘÍV ZMĚŇTE SAMI SEBE!

  …a o tom to VŠECHNO je:

  Origenův spis Περί ἀρχῶν (Peri archón „O základech“, De principiis) obsahuje nejstarší JEŠTĚ NEZFALŠOVANÝ křesťanský teologický systém… zabývá se hmotným světem, stvořením člověka, člověkem jako padlou bytostí uzavřenou v hmotném těle… Cílem lidí je návrat do vysokých (nehmotných) úrovní… z odělenosti ZPĚT DO JEDNOTY… o tom VŠECHNO je!

  http://www.ragauian.cz/origenovo-dilo-de-principiis-prvni-systematicke-vyliceni-krestanske-verouky-aneb-prava-originalni-podoba-krestanstvi/

 • Cituji: Podstatou křesťanství je spasitelná víra v Ježíše Krista, která spočívá v přiznání si vlastních hříchů a ve víře, že Ježíš Kristus jako jediný Spasitel lidstva odpouští hříchy.

  TOTO JE HOVADINA A PODVOD!

  …původní Kristovo křesťanství je něco jiného než se vám snaží nakecat. Ve skutečnosti je Kristovo jméno pro církve pouhou „maskou beránka“, která zakrývá největší podvod na lidstvu za posledních 2000 let!

  Zkuste teď prosím použít otevřenou mysl… uvedu teď na první pohled šílená fakta… pokud se nad nimi ale zamyslíte, zjistíte že jsou pravdivá…

  Řím se pokoušel před 4.st. ORIGINÁLNÍ Kristovo učení zničit, ale jeho hnutí nebylo možné žádným násilím vymý­tit. Vznikla proto ďábelská myšlenka a římští mocipáni si řekli: Jak zničit Kristovo hnutí, když to nejde silou? Uděláme to podvodem! Vytvoříme falešné křesťanské náboženství! Tak vznikla římsko-katolická cézaro-papežská církev, která je jen falešnou napodobeninou originálního Kristova učení o poznání-sama-sebe.

  Jediným způsobem, jak zničit vliv (originálního) křesťanského hnutí, bylo vytvořit falešné křesťanské náboženství. Řešení bylo v Římě. Římské po­hanské náboženství vycházelo ze starověkého Babylonu. Jediné co potřebovalo, bylo dostat křesťanskou roušku…

  TEN hlavní podvodník KDO TO ZFALŠOVÁNÍ, PROVEDL SE JMENOVAL KONSTANTIN I.

  více na webu ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*