Věděli jste, že muslimové terorizovali a vraždili na hranicích Moravy a Slovenska?

Věděli jste, že muslimové terorizovali a vraždili na hranicích Moravy a Slovenska?

Znáte historií tohoto území, která se dnes v českých školách neučí?

Přečtěte si tento krátký výtah z této historie: Již před staletími měli naši předkové zkušenosti s muslimy, a to ve většině případů negativní. Už od 16. století totiž muslimové pod vlajkou Osmanské říše podnikali nájezdy na Moravu a Slovensko a přitom plenili vesnice, znásilňovali ženy a odváděli do otroctví obyvatele naší země.Byť naši předkové hovořili o nájezdnících jako o Turcích, jednalo se o kolektivní označení nájezdníků ne podle etnicity, ale podle vládnoucí vrstvy Osmanů (tj. Turků). Muslimští nájezdníci byli různého etnického původu a mnohdy se k nim přidávali i jejich křesťanští spojenci – v případě Moravy a Slovenska šlo hlavně o protestantskou šlechtu z Uher (Maďarska). Po tragické porážce českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského v bitvě u Mohuče roku 1526 se začala hlavně Morava připravovat na válku s muslimy. Muslimové tehdy plenili slovenské vesnice několik kilometrů od dnešního moravského města Strážnice a Moravané očekávali jejich vpád i na Moravu.

K tomu opravdu došlo v roce 1528, kdy muslimové zahájili nový postup; roku 1529 oblehla osmanská armáda Vídeň. Moravané tehdy vyslali Vídni na pomoc vojenský oddíl tvořený zhruba dvaceti tisíci moravskými pěšáky a přibližně šestnácti sty jezdci, kteří ovšem nakonec do bojů nezasáhli, neboť osmanský vládce Sulejman I. po třiadvaceti dnech obléhání Vídně ukončil a muslimové se stáhli.

Roku 1568 došlo k novému uzavření míru s muslimy, ale ukončení války neznamenalo mír na hranici s Osmanskou říší. Muslimové pravidelně pořádali malé nájezdy do slovenských vesnic, kde loupili a znásilňovali a odkud odvlékali do otroctví jejich obyvatele. Desetiletí války s muslimy si ovšem vybrala svou daň i na zhoršení ekonomické, finanční a populační situace v celé habsburské říši včetně Moravy, Slezska a Čech. Lidé byli vyčerpaní a byly zavedeny různé daně s cílem získat další finance na pokračování obrany před muslimskými nájezdy.

V roce 1663 muslimové zasadili Moravanům vážnou ránu. Desítky tisíc mužů a žen v produktivním věku odvlekli do otroctví a další tisíce povraždili. Byly vypáleny a zničeny až stovky vesnic a měst. Například v obci Lačnov vypálili muslimové půl vesnice a třiadevadesát osob zabili nebo odvlekli do otroctví. Dokonce mezi obyvateli Lačnova dosud koluje legenda hovořící o chlapci, který se před muslimskými nájezdníky utíkal schovat na tzv. Horní skály. Mezi skalními stěnami proběhl až na vrchol a skála se zničehonic zavřela. Muslimové se vyděsili a ujeli.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Věděli jste, že muslimové terorizovali a vraždili na hranicích Moravy a Slovenska?

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*