V sevření smrtelného virusu a jeho důsledky!

V sevření smrtelného virusu a jeho důsledky!

Článek navazuje na již publikovaný příspěvek dne 5.3 2014 na internetové stránce Pravdy, ve kterém jsem vyslovil naději, že virusové onemocnění HIV, Ebola a další, dostane lidstvo pod kontrolu. Znovu konstatuji, že nejnebezpečnější virus je lidská bezmezná chamtivost, ziskuchtivost a lpění na penězích. Virus způsobuje nárůst majetkové nerovnosti ve světě do takové míry, že 1% lidí vlastní rozhodující část majetku na naší planetě a historie nám potvrzuje, že je to cesta do propadliště. Chamtivost se stala hlavním zdrojem materiální a duševní bídy lidské populace, Kapitalismus, tento společenský systém vytváří podmínky pro takovou výraznou majetkovou polarizaci. Krédo: „Žij a dovol žít druhému“ se nerespektuje, solidarita se vytratila z mysli části populace a to nejen protagonistům tohoto společenského systému. Dovolím si konstatovat, že člověk je živočišný druh, který hubí sám sebe! Ve zvířecí říši predátoři loví především proto, aby ukojili hlad, ale člověk chamtivý nemá stále dost.

Na koncentraci majetku do rukou 1% lidí se podílejí i podplatní politici. K tomu se údajně vyjádřil i bývalý americký ministr Henry Kissinger, že 90% politiků se dá koupit! Údaje z roku 2013 uvádějí, že korporace pro lobbisty v USA a Bruselu utratily okolo 550 mil. dolarů. Pozastavení, otázka: jaký je rozdíl mezi korupčníkem a lobbistou?Odpověď, žádný, ale lobbista má na to papír.Narůstání majetkové nerovnosti pokračuje, což bylo předneseno i na nedávném zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu. Tam zazněla výzva na nutnost zvrácení tohoto vývoje, jelikož koncentrace majetku a moci obírá obyčejné lidi o hlas a zanedbává jejich zájmy. Tuto skutečnost u nás si uvědomuje značná část střízlivě uvažujících občanů. Jiná část důvěřivých a jednoduchých lidí se stala produktem tzv. opiátů, jako je tisk, filmy, TV, resp. internet, které jsou ve vlastnictví bohaté vrstvy. Část těchto opiátů- masmédia způsobují mentální manipulaci občanů. Vytvářejí jim virtuální svět. Mladý a nezkušený člověk je vhodným objektem jejich působení.

Další část občanů ještě propaguje a ztotožňuje se s iluzemi podsunutými v roce 1989- kromě těch, kteří z toho profitují. Jsou to iluze nabyté přes aktivisty, kavárenské povaleče, považující se za intelektuální establishment, napojených na muže typu V. Havla. Na internetu si můžete shlédnout videozáznam, kde bývalý slovenský politik prohlašuje, že Havel a Walesa byli koupeni! Finanční elita se o zmanipulovaných lidech pobíhajících po náměstích vyjadřuje, že jsou to užiteční hlupáci, sloužící jejich zájmům. Z toho vyplývá, že elitám záleží, aby lidé byli stále hloupější. V souvislosti s tímto připomínám citát Matta Taibbího: „ Organizovaná chamtivost vždy zvítězí nad deorganizovanou demokracií“.

V současném období je EU v postavení poslušného vazala-lokaje- USA, jakoby ztratila svéprávnost. Nahromadilo se mnoho problémů v Evropě, jako občanská válka na Ukrajině, příliv uprchlíků, selhání multikulturalismu, hospodářská krize a jiné. Všechny tyto problémy jsou výsledkem chamtivosti finančních elit, usilujících ovládnout všechny přírodní zdroje a získat světovládu.

Afričtí a jiní uprchlíci směřující do eurozóny jsou důsledkem kolonizace a následné neokolonizace uskutečňované západními státy a USA. Když jsme u té kolonizace, tak státy východního bloku – kromě Ruské federace- plní úlohu kolonie. Jsou zdrojem levné pracovní síly, nízkých ekonomických vstupů a co je hlavní, staly se odbytištěm výrobků západní produkce. Je skličující, když rozpad průmyslu, zemědělství, pochybná privatizace, prodej strategických podniků, proběhlo za nadšení zmanipulovaných občanů. Nahromaděné problémy a vážná mezinárodní situace nás nemůžou naplňovat optimismem, nebo se svět dostal do situace, která může přerůst do konfliktu s nedozírnými následky. Je špatné, že evropští politici nerespektují dějinné události za posledních 100 let a nejsou pro ně mementem! Některé zdroje uvádí, že mnoho politiků trpí nacismem – arogancí, chybějící empatií a jsou přesvědčení o své výjimečnosti.

Také vzbuzuje otázky chování vedení Strany Evropských socialistů PES, kteří by měli vykonávat mandáty v zájmu zabezpečení důstojného a přiměřeného života obyčejným lidem. Jejich počínání není často v souladu s programu PES. Často se chovají jako servilní loutky vůči finanční oligarchii a neoliberálům, jako by souhlasili se zavedením nového světového řádu s dominancí USA, čímž prakticky podporují růst majetkové nerovnosti. Takové oportunistické jednání vedení PES vyvolalo zřejmě reakci a došlo ke vzniku levicových stran a hnutí v západní Evropě- Řecko, Španělsko, Portugalsko a další.

Pokud aktéři zavádění nového světového řádu nebudou respektovat to připomenuté krédo: „Žij a dovol žít“, tak se zase může stát módním: chudobní a hladoví nemají co ztratit. Bohatí, bažící po penězích si neuvědomují, že můžou ztratit o mnoho víc než je majetek. Nedá se vyloučit, že může dojít k tragickým událostem, což si nikdo nepřeje! Vzhledem ke zhoršující se situaci a balancování společnosti na okraji války, mnoho významných politiků a osobností vyzývá zodpovědné k pacifikaci problémů. Tito vzácní lidé si uvědomují do jaké katastrofy může vyústit vnášení chaosu do společnosti, ze strany finančních elit.

Je třeba připomenout, že k vytváření chaosu vydatně přispívá část masmédií, které tendenčně zavádějí populaci, čímž mají morální podíl na vině. Tento stav si vyžaduje šíření alternativních médií a vyšší míru sebereflexe novinářů. Kdyby si to někteří lidé v redakci Charlie Hebdo uvědomili, mohli se ještě radovat ze života.

Pokud pozorujeme vývoj v souvislosti se zaváděním nového světového řádu, většinou se tento proces uskutečňuje po etapách: Demoralizace- destabilizace- krize- normalizace. V jednotlivých etapách asistují poplatní politici, peníze, drogy, část masmédií, kolaboranti, policie, armáda a další. Je vidět, že tolik proklamovaná demokracie se vytrácí- což konstatoval i bývalý prezident USA J. Carther- a stává se prostředkem na zavedení diktatury menšin proti většině.

Nastal čas, aby se Evropa stala svéprávnou, vzdala se úlohy vazala USA, které podněcováním Ukrajinců dovedly Ukrajinu k občanské válce. Výhledovým cílem elit je rozklad Ruska, zmocnění se jeho přírodních zdrojů a upevnění dominance. Informace v masmédiích ve vztahu k Ukrajině jsou od samého začátku postaveny na velké lži, jelikož postupně vycházejí na povrch informace, které se nepodařilo utajit. Dá se konstatovat, že situace na Ukrajině se dostává do sociální polarizace, natolik, že řadoví občané byli zbaveni účasti na majetku v prospěch oligarchie a materiální bída lidí se zvětšila.

Částečně mne naplnilo optimismem setkání předsedů vlád Rakouska, ČR a Slovenska v Slavkově u Brna. Věřme, že v souvislosti s krizí na Ukrajině se uskuteční druhé, ale už rozšířené setkání o další státy. Toto úsilí je potřeba zvětšovat s důrazem na mírutvornost a geopolitickou stabilitu v Evropě. Je potřeba, aby se Evropa stala opět svéprávná, demokratická a sociální!

Současně by bylo potřeba zvážit členství v NATO, natolik nedávná historie potvrdila, že NATO není obranným uskupením, ale opak je pravdou. Vstup ČR a Slovenska do toho paktu nebyl uskutečněný na základě platného referenda a o členství rozhodl úzký kruh politiků. Vzhledem k ochraně občanů, majetku a zabezpečení územní celistvosti je potřeba vybudovat vojenský pakt, ale skutečně obranný!

Ing.Richar Novák
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “V sevření smrtelného virusu a jeho důsledky!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*