Zaznamenávání informací podle toho, jak se skutečně staly, je jednoduché. Zaznamenáme je, případně upravíme pro prezentaci a publikujeme. Výhodou takto zaznamenaných informací je jejich trvalá platnost. Vždy zapadnou do skutečných událostí, které se odehrávaly, odehrávají se a budou se odehrávat. Jejich nevýhodou může být, že v takto přirozené původní podobě zpravidla nebývají atraktivní a vhodné k mediální manipulaci veřejnosti.

Více práce je při zkreslování původních a s vytváření zcela nových mediálních informací. Při těchto procesech musí být vůči původcům a následným šiřitelům takovýchto informací dáno zadání, nejčastěji politické, tedy mocenské. Toto zadání nemusí být nijak sofistikované, stačí jen prosté vyhlášení, například „držte protiruský kurz“. Příkladů takto záměrně upravených a vyrobených mediálních informací a dezinformací můžeme jen v našem veřejném mediálním prostoru každý den slyšet a vidět několik a není účelem článku je zde pitvat.

mediokracie 2

Takto upravené a vyrobené informace mohou krátkodobě zaujmout, ale v konečném důsledku nemají žádnou výhodu, jelikož do skutečných minulých, současných a budoucích událostí nezapadají, protože jsou vytvořeny uměle. Nevýhodami takovýchto mediálních informací jsou, kromě nekompatibility s okolní realitou, například nutnost neustálých analýz reality, vytváření kompatibilních pokračování, nutnost práce s lidskou pamětí, nutnost používání manipulačních technik.

Postupně je vytvářena čím dál složitější konstrukce propojených lží, která vyžaduje větší aparát i čas na zpracování, což je v konfliktu s požadavkem vlastníků, i trhu, na kvalitní informaci v čas za dobrou cenu. Z těchto důvodů jsou údržbáři této konstrukce a tvůrci kompatibilních pokračování časem nuceni nebýt důslední a mediální informace začnou mít trhliny, kterých si lidé všimnou. Před pravdou se nelze schovat.

Jednoduché přebírání mediálních informací je principiálně stejné, jako nákup v supermarketu. Lidé si vytvoří konzumní návyk a vyhledávají informace, které uspokojí jejich hlad. Lidé, kteří mediální informace jen přebírají, patří do určitého tábora, rádi se nálepkují a vyznávají určitý druh potravy, který vyhledávají a konzumují. Tyto lidi, snad jen kromě ohrožení svého zdraví nebo vztahů, nic nepřesvědčí o tom, že by měli své názory a konzumaci měnit. Diskuze na téma jejich konzumu nejsou s těmito lidmi přínosné a bývají doprovázeny urážkami.

Výhodou je bezpracné a pohodlné nalezení mediální potravy. Nevýhodou bývá únik z reality, život v iluzi, ztráta kritického myšlení a problémy s nalezením pravdy. Přebírači mediálních informací se lidé stávají z důvodů historických, politických, ekonomických a sociálních, kdy hlavními faktory jsou moc, profit, velikášství, nedostatek Znalostí, egoismus, slabost a fanatismus.

Práce s informacemi je poněkud sofistikovanější a spotřebuje více času a energie. Pro úspěšnou práci s mediálními informacemi jsou zapotřebí minimálně Znalosti z historie, politologie, sociologie a ekonomie. Dále je potřebný přístup k různým informačním zdrojům a umění zaujmout roli nezaujatého pozorovatele. Důležitá je i schopnost syntetického myšlení a rozvinuté intuice. Každou relevantní informaci je potřebné verifikovat, validovat, konfrontovat s jinými a porovnat s historií informací, které se ke kauze váží.


 Dále je žádoucí, třeba za pomoci afinitních diagramů, myšlenkových map, Ishikawových diagramů a stromů současné reality analyzovat potřebné souvislosti, určit kauzální vztahy a identifikovat informační konflikty (u jednoduchých kauz se uvedené analýzy provádějí jen v mysli, bez papírků a fixu). Po eliminaci těchto mediálních informačních konfliktů, a po syntéze s jinými kauzami, lze z mediálních informací získat realistický obraz událostí a dobrat se skutečné pravdy, což je hlavním benefitem práce s mediálními informacemi. Nevýhodou této práce jsou požadavky na vzdělání, na Znalosti a časová a energetická náročnost.

Žijeme ve světě záměrně vytvářených a šířených iluzí a lží, které slouží k ovládání davů požadovaným směrem. Mocní tohoto světa nepotřebují vzdělanou, samostatně myslící sjednocenou většinu znalou pravdy, protože by ztratili moc. Mocní potřebují společnost názorově roztříštěnou, finančně zotročenou, která se modlí tak, jak si přálo Veličenstvo kat.

Poznání skutečné pravdy závisí na nabytých Znalostech, na šířce a čistotě záběru našeho vnímání informací a na schopnosti realizovat jejich syntézu.

Josef Votípka