Poděkování Maďarsku

Poděkování Maďarsku

Byzantský katolický patriarchát se obrací k maďarskému národu, a to ke všem složkám společnosti, k politické vládě, k církevním představitelům, k mužům a ženám, k mládeži. Především děkujeme představitelům vlády, jménem Patriarchátu i jménem všech upřímných křesťanů za to:

1) že odmítli gender zvrácenosti a sňatky homosexuálů a že v Konstituci vyznali za manželství pouze svazek jednoho muže a jedné ženy tak, jak to v křesťanské Evropě vždy bylo,

2) že uzákonili zákaz nedělního prodeje v supermarketech. Zabránili tak znesvěcení svátečního dne, a tím i destabilizaci rodinného společenství.

3) že se vláda i národ účinně postavily proti islamizaci národa, kterou prosazují globalizátoři USA. Maďarsko se tím stalo příkladem i ostatním, hlavně Slovensku a Česku.

jezis kristus

Buďte i nadále v odporu proti globalizaci stateční. Antizákony jsou programovaně vnucovány každému národu. Jejich cílem je prosazení morální, duchovní i fyzické autogenocidy. V následku antidesatera tzv. Lisabonské smlouvy s prioritou homosexualismu a sexuálních deviací LGBTQ progresuje prokletí. Toto prokletí i s islamizací Evropy má na svědomí především Vatikán. Odpadl od Boha schvalováním a hlásáním herezí neomodernismu, které popírají Kristovu spasitelnou oběť na kříži, Jeho reálné a historické vzkříšení i Božskou inspiraci Písma. Navíc Vatikán prosazuje synkretismus s pohanstvím (Nostra aetate 1965, Assisi 1986). Pseudo-papež František de facto schvaluje homosexualismus, zvláště gestem líbání nohou transsexuálovi. Na něj, ještě jako na kard. Bergoglio, byla 15. 9. 2009 zveřejněna anathema – prokletí dle Gal 1,8-9, za jednotu s herezemi a za synkretismus. Úřad už okupuje nezákonně. Dogmatická bula sv. Pavla IV. promulgovala: „I kdyby papež byl jednohlasně zvolen, pokud v minulosti hájil hereze, jeho vybrání za papeže je neplatné a rovněž je neplatné i vše, co nařizuje.“ Proto jeho nařízení všem katolíkům Evropy, že musí do každé farnosti a do každého kláštera přijmout alespoň jednu rodinu muslimů, nikoho nezavazuje, a navíc je zradou Krista, evangelia i celé křesťanské tradice. Celoplošnou islamizaci, kterou chce prostřednictvím každé farnosti zabezpečit, si nedovolili navrhnout ani globalizátoři z USA. V žádném případě žádný biskup a žádný kněz nesmí kvůli svědomí realizovat tento sebevražedný projekt národa a křesťanství, a navíc jako občan Maďarska na to ani nemá právo.

Tímto vybízíme katolické biskupy, aby dali příklad pokání a odřekli se herezí a synkretismu s pohanstvím. Pokud na některých biskupech spočívá anathema, tímto gestem odřeknutí se a vyznáním víry budou anathemy zproštěni (viz příloha).

Maďarsko se ocitlo v epicentru boje proti satanské globalizaci. Proto potřebuje Boží pomoc. Kéž v Maďarsku nastane zdravá misie a duchovní vzkříšení skrze obrácení a pravdivé pokání. Svatý Pavel nás vybízí, abychom usilovali o dar proroctví, který je dán k „povzbuzování, kárání a budování“ (srov. 1Kor 14,3). Kéž by takoví proroci, kteří by dokázali kárat systém demagogie, lži a globalizace NWO, vystoupili v masmédiích. Kéž by veřejně odmaskovali metody a zločiny globalistů. Kéž by odkryli statistiky zločinů juvenilní justice, která psychicky i fyzicky tyranizuje děti. V Norsku ročně 59 z těchto dětí ukradených rodičům páchá sebevraždu. Matky končí v alkoholu, narkotikách či sebevraždami. Zhoubné ovoce tento systém nese i v Anglii, Francii, Finsku… V některých evropských státech už byla legalizována narkotika a uzákoněna eutanazie, dokonce i pro děti! Je třeba, aby v maďarských masmédiích vystoupili praví bojovníci a ochránci pravdy! Je potřeba správně formovat mladou generaci využitím masmédií, kultury a školství. Připravovat ji na zodpovědný rodinný život a varovat před sebevražednými pastmi, které vnucují globalizátoři především zneužitím internetové techniky. Je třeba, aby se muži, kteří přijali Krista za svého Pána a Spasitele, setkávali v malých skupinkách a učili se být skutečně hlavou rodiny i společnosti, a to především zodpovědným řešením problémů. Pak budou mít sílu prosazovat pravdu a spravedlnost a chránit národ před systémy autogenocidy a zrady.

V dnešní době je prorockým programem k duchovnímu vzkříšení jedince, rodiny i národa

1) věnovat desátek času (2:25 hod.) Bohu i své duši v modlitbě. Svatou hodinu od 20:00-21:00 ať se rodina modlí společně (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31455). Jednu hodinu ať se každý křesťan modlí jako svou modlitební stráž k vytvoření nepřetržité modlitby za záchranu Maďarska (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31458). Důchodci a důchodkyně ať obsadí noční hodiny. Je vhodné, aby se během týdne scházeli na společné modlitby a plně využili důchodového věku k užitku svému, své rodiny i národa (viz zvedání hory dle Mk 11,23: http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=28700 a prorocká modlitba dle Ez 37 http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=28498). Rovněž přes den ať se na 3-5 minut křesťané zastavují ke krátké modlitbě (viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=15625). Kromě krátkého zastavení při vstávání a na závěr svaté hodiny ve 21:00, jde v podstatě jen o čas v 9:00, 12:00, 15:00 a 18:00 a před spánkem.

2) Svěcení neděle – (viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31289)

V rámci svěcení neděle je čas i pro bratrské společenství. Zde se mají muži jednak modlit a věnovat Božímu slovu, ale také hledat pravdu při řešení konkrétních problémů v duchovním, rodinném i politickém boji proti systému lži a duchu smrti.

Kéž Maďarsko prostřednictvím upřímných křesťanů vezme ke své záchraně živý duchovní program a pro ostatní národy ať se stane modelem duchovního vzkříšení!

Za Maďarsko se modlí

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Poděkování Maďarsku

  • Poznáte Pravdu a ona vás vysvobodí …
    Kdo uvěří této zprávě ? Petice na petice24.com
    „Imigranti ? Podpisem za Pravdu, která právě vítězí …“

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*