Po stopách iluminátů II.

Po stopách iluminátů II.

„Politika se odvíjí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války. Vždy je o vítězích rozhodnuto dávno předtím. Stejné banky podporovaly toho, kdo je rozpoutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden. Domlouvaly se, čím budou platit, až jim budou posílat zbraně. Běh světa řídí tyto vysoké nadstátní kruhy, tzv. ilumináti nebo osvícenci, a také svaté řády a lóže až po mysticko-okultní organizace.“

Tato slova pronesl již více než před 10 lety známý český zpěvák Karel Gott. Je jedním z mnoha lidí, kteří se domnívají, že to rozhodně  nejsou volení politici, kteří jsou těmi hlavními, kdo v posledních staletích tahá za nitky světového dění.

Vraťme se nyní do konce 18.století, kdy se ideje spolku iluminátů založených Adamem Weishauptem začaly rychle šířit z rodného Bavorska do jiných zemí.

 

USA – centrum iluminátů

Velmi dobrou půdu našly myšlenky svobodných zednářů a iluminátů v severní Americe. Již v odboji proti britské nadvládě hráli svobodní zednáři významnou roli a stáli i v čele mladé americké republiky.

Za datum vzniku USA je považován 4.7.1776, den přijetí deklarace nezávislosti. Stalo se tak shodou okolností jen pár týdnu poté, co v Německu vznikl spolek iluminátů.

Prvním prezidentem USA se stal svobodný zednář Georgie Washington. Symboliku řádu lze najít v plánu hlavního města Washingtonu, stejně jako na státní pečeti zobrazené na jednodolarové bankovce. Symbol je tvořen nedokončenou třináctistupňovou pyramidou spolu s božím vševidoucím okem na vrcholu a nápisem „Nový světový řád“.

dolarova bankovka

Washington před praktikami iluminátu dvakrát varoval. Uvědomil si, že slovo osvícený nemá u iluminátů charakter božského osvícení. Je spojeno spíše s principem Lucifera. Lucifer symbolizuje světlonoše, padlého anděla. Bytost, která odhalila mnohé vysoké duchovní pravdy, nicméně nakonec v ni převážila pýcha a ona padla do sféry hmoty a temna.

Ilumináti pak vskutku v průběhu 19 a 20.století pronikli do základů americké společnosti. V roce 1913 vznikl FED. Americká centrální banka vlastněná soukromými společnostmi. Stát tím přišel o možnost kontroly vlastní měny-amerického dolaru. Poté co tuto praxi zamýšlel změnit prezident Kennedy a vrátit pravomoc státu, byl zastřelen v Dalasu.

Moc iluminátů můžeme vidět velmi silně v zahraniční politice USA po druhé světové válce. Její principy výstižně formuloval ideolog amerických neokonzervatistů Michael Leeden. „Nový světový řád“ jako ideový cíl má být dosažen politikou tvůrčího ničení stávajících systémů a hodnot doma i v zahraničí.

Naším křestním jménem je tvořivé ničení, jak doma, tak v zahraničí. Každým dnem strháváme starý řád, od obchodu po vědu, literaturu, umění, architekturu a film, politiku a právo. Naši nepřátelé tento vír energie a tvořivosti vždy nenáviděli, neboť ohrožoval jejich tradice (ať už byly jakékoli) a zahanboval je pro neschopnost držet s námi krok. Bojí se nás, když vidí, jak rozvracíme tradiční společnosti. Nemohou se cítit bezpeční, pokud existujeme a je to právě naše existence, nikoli naše politika, jež ohrožuje jejich  legitimitu. Aby přežili, jsou nuceni nás napadat, stejně jako mi musíme zničit je, abychom postoupili vpřed v našem dějinném poslání.“

 

Francouzská revoluce

Další zemi, kde ilumináti našli velmi úrodnou půdu již koncem 18.století byla Francie. Je zajímavé, že jedna z tajných lóží plánujících revoluci proti feudálnímu režimu měla své sídlo v Paříži na místě, kde v roce 1997 havaroval vůz britské princezny Diany za dosud nezcela vyšetřených okolností.

Francouzská revoluce, která vypukla v roce 1789 proběhla pod  hesly „Volnost, rovnost, bratrství“. Přinesla však především ničení,teror a chaos. Na gilotině za vlády revolučních jakobínů-předchůdců ruských bolševiků umírali nejen příslušníci aristokracie, ale i sami strůjci revoluce. Poprvé se naplnilo známé rčení: „Revoluce požírá své vlastní děti“.

Chaos v zemi ukončila až diktatura Napoleona, jehož vojska proměnila velkou část Evropy na bitevní pole.

 

Vzestup Rothschildů

Adam Weishaupt měl svého sponzora. Byl jím syn zlatníka a obchodník Mayer Amschel Bauer, který si změnil příjmení na Rothschild, což znamená rudý štít. Ještě dva roky před vznikem spolku iluminátů v roce 1774 ve Franfurktu na Mohanem na shromáždění 12 nejbohatších lidí tehdejšího Pruska prohlásil Války by měly být řízeny tak, aby národy obou stran upadly hlouběji do dluhů…. Paniky a finanční krize by měly nakonec vyústit v celosvětovou vládu, nový řád celosvětové vlády.“

Jeho nesmírně schopným pěti synům se podařilo rozšířit  obří finanční impérium ve velké části tehdejší Evropy.

Proslulý je příběh jednoho z nich  Nathana Rothschilda, který během jednoho dne de facto skoupil celou Anglii. Stalo se tak 20.7.1815 v den bitvy u Waterloo. Rothschild měl své informátory na bojišti. Díky ním se dozvěděl o výsledku bitvy o několik hodin dříve než obyvatelé Londýna. Když náhle začal prodávat své akcie na burze, rychle se rozšířila  fáma, že Napoleon vyhrál. Většina akcionářů rychle prodala své akcie a dluhopisy. Jejich cena tak klesla o 95%. V té chvíli je Rothschildovi agenti rychle skoupili. O pár hodin přišla zpráva o vítězství Anglie, která přinesla i vítězství Rothschildům.

Rothschildové se brzy stali nejbohatším rodem v Evropě. Půjčovali státům a ve válkách financovali obě válčící strany. Tím ještě více zvýšili svou moc a vliv. Spolu s americkými Rockefellery a několika dalšími rody vlastní nyní de facto většinu světového majetku.

V současnosti se jmění Rothschildů odhaduje na 100 tisíc miliard dolarů. Jen tak mimochodem. Ve Forbesově knize nejbohatší muž planety Bill Gates má majetek okolo 50 miliard dolarů.

 

Počátky komunismu

V polovině 19. století mladý Karel Marx poprvé publikuje své komunistické myšlenky.

Komunismus hlásící všeobecnou rovnost a beztřídní společnost se iluminátům velmi dobře hodil k dosažení cíle-světovlády. Představoval jeden ze způsobů, jak rozbít starý řád a hodnoty na kterých stál. Tedy aristokracii, národní inteligenci, podnikatelskou vrstvu společnosti, tradiční rodinu, stejně jako náboženství.

Krásným příkladem bylo sovětské Rusko. Zakladatel Rudé armády Lev Trockij a jeho soudruzi byli vycvičeni na území Standard Oil v New Jersey a vysláni prezidentem newyorské banky Jacobem Schiffem do Petrohradu s podporou pro revoluci ve výši dvaceti milionů dolarů ve zlatě. Samotný americký prezident Willson se zasadil o to, aby Trockému byl vydán pas, aby mohl v roce 1917 vycestovat do Ruska.

 

Iluminátský prorok

V roce 1871 ve svém dopise jeden z představitelů iluminátů Albert Pike předpověděl tři světové války, které mají vést k nastolení „Nového světového řádu“. Na krátkou dobu byl tento dopis vystaven v Britské muzejní knihovně v Londýně a byl okopírován Williamem Guy Carrem, bývalým důstojníkem rozvědky Kanadského královského námořnictva.

Píše se v něm:

První světová válka musí být vyvolána, aby bylo Iluminátům umožněno odejmout moc ruským carům a utvořit z této země pevnost ateistického komunismu. K podnícení této války budou použity nesrovnalosti mezi britskou a německou říší, vyvolané agenty Iluminátů. Na konci této války bude ustanoven komunismus, který poslouží k zničení ostatních vlád a k oslabení různých náboženství.“

Druhá světová válka musí být podnícena využitím rozdílů mezi fašisty a politickými sionisty. Tato válka musí být vyvolána, aby byl zničen nacismus a aby byl politický sionismus dostatečně silný k vytvoření svrchovaného státu Izraele v Palestině. Během druhé světové války se musí stát mezinárodní komunismus dost silný na to, aby vyvážil křesťanství, které bude poté omezováno a drženo pod kontrolou do doby, než jej budeme potřebovat pro závěrečné sociální kataklyzma.“

Třetí světová válka musí být podnícena využitím rozdílů způsobených agenty Iluminátů mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válku bude nutné vést tak, aby se Islám (muslimský arabský svět) a politický sionismus vzájemně zničily. Mezitím budou ostatní národy, opět rozděleni v tomto tématu, donuceni bojovat až do bodu úplného fyzického, morálního, duchovního a ekonomického vyčerpání… Vypustíme nihilisty a ateisty a vyprovokujeme ohromné sociální kataklyzma (rozvrat), které ve vší své hrůze jasně ukáže všem národům, jaké jsou následky absolutního ateismu – původ krutostí a nejkrvavějšího běsnění. Pak všude občané, nuceni bránit se před světovou minoritou revolucionářů, vyhladí ty ničitele civilizace a většinová populace, rozčarovaná z křesťanství, jehož deistický duch bude od té chvíle bez směru či možnosti cesty, bude prahnout po ideálu, ale aniž by věděla, kterým směrem upřít své uctívání, obdrží pravé světlo skrze univerzální vyjevení čisté doktríny Lucifera, konečně vynesené ven široké veřejnosti. Toto vyjevení bude možné následkem všeobecné reakce, která bude následovat po zničení křesťanství a ateismu, kdy obojí bude poraženo a vyhlazeno současně.“

Jak mohl tak detailně Albert Pike popsat budoucnost světa? Osobně napsal, že mu tyto údaje nadiktoval jeho duchovní průvodce. Neměli by jsme zapomínat, že na světě existuje řada textů, v nichž byla přesně popsána budoucnost světa. Připomeňme biblická, či Nostradamova proroctví. V tom Nostradamově je např. přesný popis nástupu nacismu v Německu a vlády Adolfa Hitlera, který je pojmenován přezdívkou Histler.

 

Závěr
Pro běžného člověka je to jen velmi těžko pochopitelné. Pokud jsou výše  uvedené citáty skutečně pravdivé, pak skutečným cílem iluminátů je přivést svět k apokalypse. Ať již prostřednictvím vyvolání třetí světové války, či jinými prostředky.

Zřejmě v ní vidí naplnění biblických proroctví o konci našeho věku, po kterém přijde tisíciletá říše míru a bratrství. Říše, kterou spojují se zavedením „Nového světového řádu“. Domnívají se, že apokalypsu přežijí někde hluboko v krytech pod zemí a budou pak jako neomezení diktátoři vládnout zbytku lidstva, které katastrofu přežije. Řídí se heslem „Účel světí prostředky“. Domnívají se, že konečné dobro ospravedlní jakékoliv zlo při jeho realizaci.

Domnívám se, že pokud takové plány skutečně existují, jsou jen iluzí. Jistě, že může dojít i na velmi obtížné apokalyptické scénáře. Nicméně to rozhodně nebudou ilumináti, kteří budou vládnout světu poté. To proto, že se změní duch doby a s ním i lidské myšlení. Pro lidi usilující o ovládnutí a kontrolu jiných zkrátka nebude v novém světě místo.

Proto také nemá smysl proti iluminátům bojovat. Spíše by jsme se měli snažit nepodléhat jejich vlivu. V praxi to znamená nepodléhat různým formám mediální propagandy, která se snaží nás přimět vidět v jiné skupině lidí, či národu našeho nepřítele. Každý kdo podlehne zlosti a nenávisti se stává slabým. A tím i snadněji ovladatelným. I samotní ilumináti jsou jen lidmi. Z podstaty ani oni nejsou zlí. Přijali jen chybné myšlení, které je vede k nemoudrým činům. Ztotožnili si představu Boha s přísným a bezcitným trestajícím mocnářem. Proto se utíkají k postavě Lucifera, ve kterém vidí někoho, kdo se vzepřel „boží“ krutosti a nespravedlnosti.

 

Blog autora http://bajnar.blog.idnes.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*