Pastýřský list českým katolíkům

Pastýřský list českým katolíkům

Drazí katoličtí věřící,

obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát, jehož úkolem je chránit fundamenty katolické pravověrnosti. Obracíme se na vás v historické době, která je kritická. Ti, kteří vystupují jako vaši pastýři, jimi bohužel nejsou, ale manipulují vámi. Dle věroučné buly papeže Pavla IV. platí, že každý církevní představitel, a to i papež, pokud se dopustil hereze, pak vše, co učí a přikazuje, je neplatné. Hereze, to je ničení pilířů spásy, zpochybňují Božství Kristovo, Jeho spasitelnou smrt na kříži, Jeho reálné a historické vzkříšení. To není jen nějaká neposlušnost vůči nadřízenému, hereze je nejtěžším zločinem, je přímo zradou Krista a evangelia! Samotné Písmo proto vyhlašuje: „Kdo by hlásal jiné evangelium, než to, které jste přijali, budiž vyloučen – anathema.“ (Gal 1,8-9)

Bohužel, semeno hereze bylo nenápadně zaseto na II. vatikánském koncilu, a to především v dekretu Nostra aetate (1965). Ovoce tzv. ducha aggiornamenta – přizpůsobení se světu – dnes, po 50 letech, žne celý křesťanský svět. Nastal masový odpad od spasitelné víry a na křesťanských územích začaly být legalizovány zločinné antizákony a amorálnosti, které vedou k sebezničení jedince, rodiny i národů. Jde především o gender a juvenilní justici. Tyto zločinné systémy jsou ovocem odpadu od křesťanské víry a morálních zákonů, které byly na křesťanských územích především Evropy a Ameriky svědomím národů.

jezis kristus

Hereze modernismu připravily duchovní atmosféru k 1. a 2. světové válce. To, že svatý papež Pius X. modernismus odsoudil, nebylo bráno vážně. Jeho zákaz byl ignorován. Modernismus oblékl nový kabát tzv. vědeckého výkladu Písma svatého. Po II. Vatikánu tato hereze přímo explodovala a zamořila všechny semináře. Božského Spasitele rozdělili na Krista historického a Krista víry, o kterém se vyjadřují jako o nějakém mýtu. Dokonce popřeli i Božskou inspiraci Písma svatého. A na koncilu otevřeli dveře i herezi synkretismu s pohanstvím, která vytvořila veřejné mínění, že pohanská úcta k démonům či uctívání Alláha v islámu jsou stejnou cestou ke spáse jako křesťanská víra. Dokonce byl vyhlášen blud, že náš Trojjediný Bůh: Otec, Syn a Duch svatý je stejný jako pohanský bůh Alláh, kterého uctívali v Mekce jako boha měsíce. Tyto hereze se hlásají už 50 let jako nové učení církve, které je ale v diametrálním rozporu s učením evangelia, tradicí apoštolů, svatých otců a svatých. Kontinuita víry byla na II. vatikánském koncilu přerušena. Vyhlášením dekretu o synkretismu byla pravdivá misie de facto ukončena. Byl přijat názor, že misie je jen jakýmsi proselytismem a narušováním kultury pohanů. Místo toho ale nastala mimořádně silná, opačná antimisie pohanství na křesťanská území. Šlo především o antimisii hinduismu, zamaskovanou za nevinnou jógu, a antimisii buddhismu spojenou s prosazováním bojového umění. Zcela nevinná gymnastika a sport se staly trojským koněm k prosazení hinduismu a buddhismu na křesťanská území. Heretičtí teologové, především z Německa, spolu s heretickou hierarchií odváděli pozornost od podstaty, aby tato duchovní otrava nebyla zastavena. Vakuum, které vytvořil historicko-kritický neomodernismus, popírající podstatné pravdy víry, bylo skrze internáboženský dialog zaplněno neopohanstvím a duchem New Age. To je kolosální zrada Krista a evangelia!

Herezemi paralyzovaná katolická hierarchie, kterou v Česku představuje tzv. ČBK, místo toho, aby se postavila proti tomuto duchovnímu proudu sebezničení, ho naopak podporovala. Tohoto ducha v Česku reprezentuje kard. Vlk, kard. Duka i kněz T. Halík. Odhodili pravověrné učení a přijali heretické. Dle dogmatické konstituce i dle Gal 1,8-9 jsou proto vyloučeni z katolické církve. Anathema na T. Halíka a kard. Vlka byla zveřejněna 29. 6. 2008. Jde o nejtěžší trest: vyloučení z církve. Všechno, co činí, je dle buly už neplatné. Papež Honorius jen za to, že mlčel k herezi monotheletismu, byl po smrti vyhlášen za heretika. To bylo na 6. všeobecném koncilu v Konstantinopoli. Papež Lev II. rovněž potvrdil posmrtnou exkomunikaci svého předchůdce Honoria I. Hereze jsou duchovním jedem. Současné hereze se netrestají, ale prioritně propagují, přitom se trestají pravověrní.

Bohužel, dle věroučné buly se vztahuje anathema i na současného papeže Františka. Tedy jeho volba je neplatná a navíc, vše, co koná, je neplatné a nezávazné! Naopak, kdo ho poslouchá a následuje, nenásleduje Krista, ani Jeho nástupce a nejde cestou spásy, ale jde cestou do záhuby. Toto je bolestný šok! Normální katolík ještě není schopen tuto realitu přijmout. Je proto pro něho snadnější odsoudit ty, kteří na tuto pravdu ukazují. Myslí si, že se tím zbaví zodpovědnosti a může dál zůstávat na pohodlné cestě nepravdy, která ale vede do záhuby!

Vážení katoličtí křesťané, odhalili jsme vám stav zrady katolické hierarchie. Toto činíme s plným vědomím, v apoštolské a prorocké autoritě a žádáme vás, abyste začali usilovat o svou spásu! Oddělte se od jejich zrady a zůstaňte věrni víře apoštolů a svatých. Tímto odhalením pravdy na vás dopadá zodpovědnost a budete z ní skládat účty v hodině smrti a před Božím soudem! My nejsme falešní učitelé a falešní proroci, kteří by vás klamali herezemi, zabalenými do líbivých frází, ale říkáme vám tvrdou, bolestnou, ale spasitelnou pravdu! Každý z vás osobně se musí rozhodnout oddělit se od ducha hereze a zůstat v pravověrném učení, které tu katolická církev nepřetržitě hlásala až do II. Vatikána (1965). Na něm nastal věroučný zlom, ač se tvrdilo, že nejde o věroučný koncil, ale pouze o liturgický a pastorální. Kontinuita pravověrnosti byla II. Vatikánem a pokoncilním duchem přerušena. Katastrofální ovoce je toho dnes svědectvím. Současní teologové a hierarchie mlčeli k vyhlášení Lisabonské smlouvy, která jako prioritu stanovila homosexualismus, což znamená likvidaci křesťanství. Mlčeli k zavádění tzv. sexuální výchovy, která systematicky demoralizuje děti. Mlčí k tzv. genderu, který tvrdí, že každý si může zvolit své pohlaví a potom se může přeoperovat na jakési gender, kterému pak papež František líbá s úctou nohy. Tím dal příklad, jak ho mají katolíci následovat.

Současná hierarchie v Česku mlčí k zavádění juvenilní justice, která krade děti milujícím rodičům, což je pro děti horší než smrt. V Norsku ročně 59 takto ukradených dětí páchá sebevraždu. Tyto zločiny jsou pokrytecky nazývány pozitivními pojmy (zločin sluníčkářství). Hierarchie mlčí, když jsou tyto antizákony, zločiny a amorálnosti v křesťanských národech včetně Česka schvalovány. Toto vše je zrada Krista i Božích dětí.

Co se týče imigrace muslimů, pak je zradou církevní hierarchie, že vás, katolíky, podvádí frázemi o křesťanské lásce. Ve skutečnosti jde o plánovanou islamizaci, a tím i duchovní a fyzickou likvidaci vás i celého národa. Co se týče vyhlášení papeže Františka o přijímání islámských imigrantů do každé farnosti, do každého kláštera i na každé poutní místo, je to nůž do srdce křesťanství i národům Evropy. Nevěřící v Česku mají více rozumu a soudnosti, jsou schopni rozlišit tento podvod a nazvat věci pravými jmény, že tu nejde o žádnou pomoc, ale o sebevraždu křesťanství a národa. Katolíci jsou ale v této rozhodné chvíli klamáni církevními sluníčkáři, kteří popírají pravdu a plánovanou sebevraždu maskují zbožnými frázemi o milosrdném samaritánovi. V této historické chvíli by měli na prvním místě katolíci povstat a zorganizovat celonárodní manifestaci. To je nyní prvořadý úkol. Druhým úkolem je činit pravdivé pokání, to znamená nazvat pravdu pravdou a lež lží v otázce pravé víry a herezí! Co se týče islamizace, různé katolické organizace včetně Charity nejenže mlčí a odpor paralyzují, ale navíc přímo organizují tuto plánovanou sebevraždu za jidášský groš 200 milionů korun. Mediální mluvčí katolické církve, T. Halík, slibuje, zastrašuje, organizuje petice, vyhrožuje, iniciuje, obrací se na mocné tohoto světa, a to vše s jediným cílem – umlčet hlas pravdy, zhypnotizovat křesťany a učinit z nich temnou masu, aby prohráli historický moment své záchrany.

Katolický patriarchát tyto dny jako hlas volajícího na poušti vyzývá: Čiňte pokání! Připravte cestu Pánu! Odvrhněte cestu lži! Zachraňte sebe i své děti a vnuky! Vyjděte na celonárodní manifestaci proti vnucované islamizaci, kterou nám programuje duch antikrista. Postavte se do boje za pravdu, kterou je Ježíš Kristus a Jeho evangelium. Odvrhněte ducha lži a přijměte Ducha Pravdy.

Drazí katoličtí věřící, drazí kněží, řeholníci i biskupové, dnes plně platí Boží slovo: „Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo!“(Dt 30,19) Nyní je opět živé vlastenecké heslo našich předků: „Národ sobě!“ a rovněž: Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů.“ Ale pro nás věřící hlavně platí Ježíšovo varování: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3) Proto čiňte pokání! Jak? 1) Oddělte se od herezí a zůstaňte věrni pravověrnému učení! 2) Iniciujte a zúčastňujte se manifestací za záchranu křesťanství a národa před islamizací!

 

K tomu vám dává požehnání

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Pastýřský list českým katolíkům

 • souhlas, s tou plánovanou islamizací to se nepochybně děje… NICMÉNĚ DŮVODY JSOU JINÉ!!

  islámská imigrační invaze je uměle nafukována se zlým zámyslem. Zkuste prosím všichni se trochu zamyslet nad souvislostmi: Proč mají ty šílené neziskovky (co vítají islamisty v Evropě) utajené sponzory? Proč papeženci kamarádí s muslimy?

  viz např. aeronet.cz/news/mafra-zahajila-kampan-podle-not-neziskovky-refugees-welcome-vyzyva-k-nove-volbe-prezidenta-nanecisto-schwarzenberg-navrhoval-aby-ceske-domacnosti-prijaly-pul-milionu-uprchliku/

  HLAVNÍ KLÍČOVÁ OTÁZKA zní: Proč to ti, co nám vládnou, prosazují? Proč nás chtějí islamizovat?! JE TŘEBA POCHOPIT SOUVISLOSTI A DŮVODY!

  tohle je dlouhodobý záměr, jak zlikvidovat naši kulturu! A PŘEDEVŠÍM VYCHOVAT POSLUŠNÉ OVČANY. Nejdříve se o to pokusil Řím vytvořením zfalšovaného křesťanství, tedy katolicismu, prostřednictvím Konstantina…

  Ve skutečnosti je tím, kdo islámskou invazi do Evropy řídí, Vatikán… který sám půdvodně islám stvořil za účelem ovládnutí Arabů, dobytí Jeruzaléma a likvidace původních, nekatolických, PRAVÝCH KŘESŤANŮ v severní Africe… proto dnes papeženci a mohamedáni tak kamarádí…

  …a proč vlastně chce církev tak MOC zlikvidovat původní Kristovo učení?

  viz web ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*