Otevřený dopis novému  Ministru spravedlnosti panu JUDr. Robertu  Pelikánovi

Otevřený dopis novému Ministru spravedlnosti panu JUDr. Robertu Pelikánovi

Pane Ministře spravedlnosti, blahopřeji Vám k ustanovení do zodpovědné funkce a přeji mnoho úspěchů v boji za spravedlivou Českou republiku. Nebudete to mít lehké, ale budete-li se snažit o opravdovou rekonstrukci našeho státu a budete-li pronásledovat lhaní a krádeže v této zemi dle programových cílů ANO, máte i mou osobní podporu.

V následující mém otevřeném dopise nejenom Vám, ale i ostatním členům vlády a všem politickým stranám a české a evropské veřejnosti zasílám některé mé postřehy, které mne jako občana ČR a EU doposud trápí a i mé podněty do legislativních úprav trestního a exekučního zákona , na kterých dle Vašeho vyjádření i Vaše ministerstvo pracuje.

Robert Pelikán Foto: Petr Hloušek, Právo
Robert Pelikán Foto: Petr Hloušek, Právo

 

Tunel Blanka – není to náhodou ekonomická „vlastizrada“ ?

 

Primátor Prahy pan Pavel Bém při zahajování stavby tunelu Blanka sliboval jeho pořizovací cenu do 18 mld.Kč a jeho zprovoznění do snad roku 2010. Dokonce uzavřel sázku na odpracování veřejně prospěšných prací.

 

Je rok 2015 a náklady na tunel jsou již cca 40 mld. Kč, doposud není v provozu a vznikají na něm další náklady a škody. Není realizováno jeho napojení na dopravní infrastrukturu při jeho vyústění v Holešovicích a vlastně ani není snad i politický zájem jej uvézt do provozu, protože by to asi vyvolalo kolapsy dopravy v části Prahy.

 

Kdo je politicky, trestně a hmotně zodpovědný ze tento projekt a investice do změny dopravní infrastruktury v Praze a za neefektivně vynaložené městské i státní peníze v čase ? Kdo to navrhnul a o tom rozhodl ? Byly to opravdu nutné a rozumně vynaložené finanční prostředky města Prahy a státu ? Jaká byla historická zodpovědnost primátora, rady, zastupitelů a ředitelů odborů na magistrátu za majetek a hospodaření města Prahy ?

 

40 mld. Kč = 40 000 mil. Kč = 40 000 malých rodinných domků postavených na venkově s částečnou občanskou svépomocí. Klidně to mohlo město Praha věnovat mladým rodinám na „venkově“. Stejně o tyto peníze v rámci přerozdělování daní občany „venkova“ mimo Prahu obralo.

 

A není to první a zřejmě ani poslední ekonomický „tunel“ způsobený politickými a úřednickými rozhodnutími, které mají negativní dopady na daňové poplatníky – občany. Vznikají škody, na nichž parazitují a mají prospěch jiní, vynakládají se finanční prostředky neúčelně, přičemž by mohly být využity jinak ve prospěch života obcí, měst, krajů a České republiky.

 

Politický představitel voličů v zastupitelském sboru a státní úředník obce, města, kraje, ministerstva ,… musí být trestně a hmotně zodpovědný za svá nedbalostní a vědomé aktivní rozhodování, jestliže v jejich důsledku vzniknou následné škody na majetku a finančním hospodaření obce, města, kraje a státu ! Bez tohoto principu řízení České republiky není možné se vymanit ze zakořeněného  korupčního prostředí a nehospodárného hospodaření v zemi.

 

Proto, aby se to v budoucnosti již neopakovalo a politické a úřednické pozice nadále nebyly prostředkem k individuálnímu pohodlnému životu a případnému bohatnutí bez osobní i majetkové zodpovědnosti a do řízení obcí , měst , krajů, ministerstev , státních podniků i státu jako celku šli vlastenci a ne ekonomičtí „vlastizrádci“, je nutné upravit trestní zákon , např. § 255 Porušování povinností při správě cizího majetku , nebo zavést nové ustanovení ve vazbě na vzniklé škody v rámci hospodaření obcí, měst, krajů a ministerstev. Například od 1.1.2016 by mohl platit nový paragraf v Trestním zákoně:

 

§ 255 b Porušování povinností při správě majetku obce, města a státu

1. Kdo obci , městu, státu porušením svých svěřených povinností a práv , nebo nezodpovědným postojem k majetku obce, města, kraje a státu, způsobí v rámci svého aktivního rozhodování i v kolektivním  politickém, nebo správním orgánu následnou škodu vyjádřitelnou v penězích, bude potrestán:

a)      při škodě od 100 tis. Kč do 1 mil. Kč – trestem vězení 1 rok s podmínkou na dva roky a úplnou náhradou vzniklé škody,

b)      při škodě od 1 mil. Kč do 100 mil. Kč – trestem vězení do tří roků, zabavením osobního majetku a po propuštění z výkonu trestu majetnými exekucemi do uhrazení vzniklé škody,

c)      Při škodě od 100 mil. Kč do 1 mld. Kč – trestem vězení od 3 do 8 roků, zabavením majetku v rámci jeho rodiny ve prospěch státu a po propuštění z výkonu trestu doživotním majetkovými exekucemi,.

d)      Při škodě větší jak 1 mld. Kč 8 –mi letým až vyjímečným trestem vězení a zabavením majetku v rámci jeho rodiny ve prospěch státu .

2. Při kolektivním rozhodování v rámci zastupitelstva obce, města , kraje a vlády se škoda k vymožení pro spoluviníka spočítá jako jeho podíl na celkové škodě podle počtu kladně hlasujících zastupitelů, členů rady a vlády dle daného rozhodovacího orgánu.

3. Při individuální rozhodování bez nutnosti schválení kolektivním orgánem odpovídá za následně vzniklou škodu a dle tohoto ustanovení je trestně postižitelný statutární orgán, ředitel, vedoucí odboru, starosta, primátor, hejtman, ministr, předseda vlády.

4. Trestní a majetková zodpovědnost se sníží, popřípadě zruší ve správním řízení při vzniku následných škod za branné pohotovosti státu, v rámci danými stupni řízení státu nezaviněných živelných pohrom a katastrof a škod vzniklých v rámci pandemické epidemické situace.

Poznámky :

–         nechť si legislativci upraví mnou navržené znění , aby to bylo právně srozumitelné,

–         stejně to naším parlamentem asi neprojde, musí se najít nové politické síly podobné Hnutí úsvit přímé demokracie a možná že i ANO , jehož představitel pan Babiš nastoupil na politickou scénu s principem „Nebudu lidem lhát a krást“, aby získaly  ve Sněmovně i Senátu většinu. Zatím se historicky legislativně právně podporovalo prakticky nepostižitelné prokorupční prostředí. Nedovolí to naše tradiční politické strany ( ODS, Kalouskovci a díky opoziční smlouvě ČSSD a pan prezident Zeman), které by za vydrancovanou republiku měli opustit politickou scénu, nebo změnit své politické programové cíle a hlavně praxi, jinak nemají již morální právo tuto zemi dále řídit,

–         kdo zavinil a jak bude zodpovědný za kauzy Opencard v částce cca 1,2 mld. Kč, za supertunel státních (dnes i od občanů) dotací i v příštích 18 –ti letech pro fotovoltaické elektrárny v hodnotě cca 1000 mld. Kč ( tj. pro mne možnost pořídit svépomocí , či dotovat státem 1 000 000 rodinných domků pro mladé rodiny v počtu cca 4 mil. spoluobčanů )?, jak dopadlo zasazování IT do všech resortů a výběr Mýtného ?

–         kdo otevřel pandořinu skříňku a zavinil obchod s chudobou, jak správně pan nový ministr spravedlnosti pan JUDr. Pelikán konstatoval, v rámci exekucí a obrovské přerozdělování majetku spoluobčanů ve prospěch lobby kolem exekutorů a ničení střední společenské třídy obyvatelstva České republiky ?,

–         kdo zavinil, že soudní exekutor, mající své utajené přípravné období a je kontrolován a řízen exekučním soudem, nezajistí náhradní dodání nezabavitelných částí starobních a invalidních důchodů a příspěvku na péči v bezmocnosti a zablokuje tzv. povinným přístup k bankovním účtům, takže nemají k dispozici finanční zdroje na náklady bydlení, stravy, léky, dopravu k lékařům, zdravotní poplatky, ….a tak se vědomě dopouští zločinu zabití spoluobčanů a přitom není trestně postižitelný, PČR a NSZ p. Vesecká podání o zločinu odložili. Dokonce ani sociální správa nesmí důchodcům krátkodobě v nouzi vypomoci, protože mají důchody , jejichž část nelze zabavit. Řádný starobní a plně invalidní důchodce je v České republice v horší ekonomické situaci a v přímém ohrožení zdraví a života, než naši mnozí nepřizpůsobiví občané ! – viz neoprávněná exekuční kauza 28 Nc 9714/2008 u Okresního soudu Praha východ,

Proto do exekučního zákona navrhuji soudnímu exekutorovi pod trestem odnětí svobody na 4 roky a doživotním zákazem činnosti výkonu soudního exekutora zařadit jeho povinnost v přípravném období na výkon exekucí majetku povinných si zjistit, zda nejsou starobní, či invalidní důchodci a příjemci sociálních dávek a předem před zablokováním přístupů k bankovním účtům povinných u příslušného důchodového úřadu ( u ČSSZ až 3 měsíce) a Úřadu práce pro dávky sociálního zabezpečení a příspěvků na péči v bezmocnosti, zabezpečit náhradní cestu, např. poštovní poukázkou , zasílání   nezabavitelných částí jejich důchodů a sociálních dávek na jejich adresy pobytu.

 

–         kdo zavinil, že vzniklo a zřejmě ještě je platné  Stanovisko kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12.4.1994, Cpjn 102/93, publikované ve Sb NS, ročníku 94,čísle 7-7, na str. 178) a že soud nemá pravomoc přezkoumávat rozhodnutí vlastníka státního majetku o nakládání s jeho majetkem, nemá pravomoc ani předběžným opatřením takovéto rozhodnutí korigovat, či ukládat mu nějaká omezení. Tak se zřejmě „ komunistická“ Nejvyšší soudní moc již v roce 1993 zřejmě ze strachu, že bude obměněna, dohodla s mocí exekutivní vedenou panem Klausem , že se může de facto vesele v rámci privatizací a prodejů státního majetku krást a tak byl tehdy právně nastolen náš specifický kapitalismus volné loupeže. Proč by PČR a státní zástupci něco vyšetřovali, když to soudní moc nesměla soudit ? Už bylo toto stanovisko Kolegia Nejvyššího soudu ČR revokováno , či zrušeno ? Ještě v roce 2007 za pana Grosse ( ČSSD) platilo, když jsem chtěl zabránit vládě ČR prodat státní podíly v Českém Telekomu, který se zmodernizoval do digitální formy za ACS a mně ukradený kapitál ve výši cca 1.8 mld. USD – viz sp.zn. 0 Nc 916/2005 vedená u Okresního soudu Praha východ.

Pane ministře spravedlnosti, jestliže výše uvedené stanovisko NS ČR je stále platné, přijměte veškerá opatření, aby bylo zrušeno ! Je to i po více jak 20-ti letech zřejmě doposud platný nástroj moci soudní pro tunelování majetku státu a jeho občanů.

 

Ing. Karel Franče, z důvodu úmyslně nezaviněného 3 denního zmeškání odvolání bez práva na spravedlivý soudní proces v roli obhajoby, vinou České republiky několikrát okradený, na její návrh majetkově odsouzený na promlčené pohledávky , které stát převedl k soukromé vymáhací firmě Matco,s.r.o., a s členy své rodiny stále od roku 2008 zřejmě doživotně exekuovaný a vinou exekucí i bezdomovec.

dne 13.března 2015

Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*