Několik odstavců

Několik odstavců

My, občané České republiky, obyvatelé malého národa v srdci Evropy, si jasně uvědomujeme, že se naše současné euroatlantické vedení stále zaklíná slovy svoboda a demokracie, která se však zdaleka neslučují s tím, co skutečná svoboda a demokracie představuje, totiž šťastný a spokojený život. Tato proklamovaná slova jsou ve skutečnosti jen pouhou, lidem mediálně vnucenou iluzí, sloužící mocenským zájmům a legálnímu tunelování bohatství států úzkou menšinou na úkor většiny.

 

Nechceme být finančními otroky bank, pokornými roboty majitelů firem, kteří si nechají vše líbit. Nechceme naše životy prožívat s pocitem provinění, ponížení, ve stresu a strachu z budoucnosti.

Proto vyzýváme vedení naší země, aby pochopilo a tlumočilo svým euroatlantickým přátelům, že nadešel čas ke skutečným a důkladným systémovým změnám, a že těmito změnami jsou svobodná a demokratická diskuse*. Prvním krokem k jakýmkoli smysluplným změnám, novou ústavou počínaje a ekonomickou reformou konče, musí tedy být změna společenského klimatu v naší zemi, do kterého se musí vrátit duch svobody, důvěry, tolerance a plurality* bez urážek a postihů. (*převzato z originálu petice Několik vět)

Požadavky, uvedenými níže, důrazně apelujeme na své zástupce, politiky a kněží, aby přestali být „hloupými zvířátky“, starajícími se jen o „své žrádlo“ a stali se lidmi. Aby začali konat to, co od nich společnost očekává, a co je pro zdravý vývoj národa a jeho přežití nezbytné.

svaty vaclav

Nesouhlasíme se způsobem vedení národů euroatlantické civilizace politiky a kněžími. Mezinárodní politika již neslouží ke vzájemnému porozumění a mírové spolupráci mezi národy, ale stala se prostředkem boje o moc, majetek, přírodní bohatství a zakázky. Naše malá země není svobodná, podléhá diktátu velmoci, který se negativně prolíná do našich životů. Nechceme zástupce, kteří se „za misku žrádla“ a „podrbání za ušima“ stávají poslušnými hafajícími mopslíky těch, kteří lépe než duchem, láskou a lidskostí, vládnou vyhrožováním, sankcemi a zbraněmi.

Podporujeme svobodu a demokracii, avšak tyto pojmy musejí být naplněny reálným tvořivým obsahem a nesmějí být zneužity ke kořistnickým cílům, k destrukci a ničení lidem vytvořeného. Svobodnou demokratickou společnost nelze vybojovat pokřikováním, hledáním chyb, ukazováním na druhé, agresivitou, násilím a zbraněmi, ale láskou, lidskostí, tolerancí a vzájemnou tvořivou spoluprací.

Nechceme, aby lidé, které vámi podporovaný systém bez jejich zavinění vytěsní a udělá z nich „občany IV. kategorie“, spolu se svými dětmi trpěli chudobou a hlady, když naše ekonomika vyprodukuje více než třikrát tolik co ekonomika socialistická, ve které hlady nikdo netrpěl.

Místo neustálého velebení Václava Havla a stavění mu pomníků po totalitním způsobu, chceme budovat společnost na skutečných duchovních a morálních základech, kde rovné příležitosti tvoří sami lidé, a ne podivnými ideologiemi „cinknuté úřady“ politiků. Chceme žít v lidské společnosti, která je založena na duchovních a morálních základech, a také na tvořivé spolupráci lidí na celé planetě. Nechceme soupeření, konfrontace, agrese, násilí, humanitární bombardování a války.

Odmítáme být manipulovanou masou, kdy politici uměle vytváří takové podmínky a situace, ve kterých lidé nemyslí na nic jiného než na přežití a bojují o kus chleba. Odmítáme záměrně vyvolávané destabilizace a hospodářské krize.

Odsuzujeme manipulaci lidí, kdy politici a kněží, prostřednictvím jimi ovládaných médií, zužují vědomí lidí do úzkého bodu, aby se lidé zaměřili jen na „dnešní den“, strachovali se o své úspory a starali se výhradně o své sobecké zájmy. Odsuzujeme systém, který takto drží lidi v iluzi podmíněnosti, a bere jim životní sílu a čas na to, aby živil a úspěšně realizoval své destruktivní programy.

Místo složitých kodexů, právních propletenců a nepřehledných smluv, požadujeme jednoduchá a jasná společenská pravidla, která by lidem pomohla osvobodit se od iluzí, které jim jsou vnucovány, a začali chápat pravý smysl života, aby se sjednotili v míru a přátelství, mimo vůli světových politiků a kněží, kteří mohou hrát roli toliko podpůrnou, nikoliv však mocenskou.

Nepotřebujeme mít ve všech zemích zvnějšku implantované, téměř identické politické útvary a uměle vnucené spotřebitelské vztahy, protože víme, že lidé po celém světě mají v podstatě stejná přání a touhy: všichni zdravě myslící lidé chtějí žít klidně, důstojně, ve štěstí a míru.

Nesouhlasíme s univerzálním scénářem všech událostí západního světa, dle kterého politici s pomocí médií společnost rozdělují, sociálně diferencují a stratifikují. Nesouhlasíme s politickou a náboženskou nestabilitou, uměle zmanipulovanou konfrontací, vtahováním podřízeného elektorátu do konfliktů a s rozdělováním společnosti na znepřátelené tábory.

Nepovažujeme za demokratické, čestné a slušné, aby se vlády měnily marketingem, penězi, dehonestací, zesměšňováním, vyvoláváním nacionální nesnášenlivosti, strašením, dělením na bohaté, chudé, schopné, neschopné a krvavými ozbrojenými puči.

Dobře chápeme, že rozdělení, hádky a rozhraničení jsou konečným výsledkem vývoje konzumní společnosti. Společnost, v níž dominuje spotřebitelské myšlení, je odsouzená k zániku.


Víme, že se vše odehrává podle programů systému, jež jsou všude stejné: ve vztazích mezi zeměmi, mezi národy, mezi lidmi žijícími ve stejné ulici a to i mezi členy rodiny. Chceme, aby se tyto dělící a destruktivní programy změnily na tvůrčí a sjednocující.

Odmítáme systém současné konzumní společnosti, který je postaven tak, že programuje národy k rozdělení, počínaje státy a konče rodinnými vztahy. Podporuje sobeckost, lhostejnost k jiným, „cizím“ lidem, učí nevážit si lidského životaSoučasný systém světové politiky proti sobě rozeštvává lidi ve prospěch obchodních zájmů a vlastních ambicí, podněcuje v lidech etnickou, náboženskou a rasovou nesnášenlivost, propaguje v médiích vraždy, sváry, války, ničení a vzájemné nepřátelství.

Požadujeme odtajnění objevů a vynálezů, které mohou změnit život společnosti k lepšímu. Vědecký a technologický pokrok má sloužit všem, ve prospěch dobra, a ne úzké skupince mocných, kteří pro lidstvo důležité objevy a vynálezy záměrně utajují z důvodů ohrožení jejich plánů.

Místo sobeckých postojů, agrese a nenávisti spotřebitelského systému, preferujeme duchovní a morální postoje, lidskost, porozumění, svědomí, přátelství, toleranci, trpělivost a vzájemnou pomoc, bez ohledu na státní příslušnost, náboženské vyznání, sociální postavení a jiné, umělé konvenční rozdělení světové společnosti.

Chceme, aby veřejnost byla pravdivě informována o problémech naší blízké budoucnosti.

Každý, kdo s těmito odstavci souhlasí, je může podpořit jejich sdílením.

 

Josef Votípka

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články