„MEMORANDUM 33“ aneb otroctví národů pod taktovkou USA-ANGLIE-NĚMECKA-JAPONSKA definitivně končí..

„MEMORANDUM 33“ aneb otroctví národů pod taktovkou USA-ANGLIE-NĚMECKA-JAPONSKA definitivně končí..

Co kdybychom se, jako lidská civilizace, pokusili dále a hlouběji rozpracovat těchto 33 myšlenek, které zavnímal jeden z vás, že by po jejich realizaci v určité formě a dopadu, mohlo dojít k nastoupení cesty do vyšší oktávy lidského bytí. Jedná se o souhrn, z mého pohledu důležitých, snad i opěrných míst, od kterých by se dalo možná odrazit.

Zcela určitě jde o můj amatérský pohled, jistě se níže najdou mezery i absurdity, já těchto 33 myšlenek vnímám jako něco, co by nám mohlo v jakékoliv formě, jako krásné lidské civilizaci, pomoci, kdybychom našli odvahu, se do toho pustit.. Tyto myšlenky ke mne přicházely v průběhu cca. 10 let, rovněž i to, co jsem poslouchal od nejrůznějších lidí, pročetl, nastudoval, nad každou jsem měl možnost dlouho přemýšlet, vnímat ji, prožít některé její dílčí aspekty, rovněž meditovat. Prakticky se nyní některé ukazují, že by se mohly uvést do praktického života, ikdyž zavedení by obnášelo odstoupení od ega a skutečnou ztrátu moci těch, kteří drží dnes kormidlo dějin. Stále více se ale ukazuje, že ono kormidlo je v rukou „lidí“, které ho nevyužívající k rozvoji Univerzálního vědomí a k probuzení lidské bytosti či dokonce společnosti nebo pro práci se skutečným lidským potenciálem a vytváření harmonie a spolupráci mezi národy. Ke každé myšlence mám ještě několik stránek osobního vnímání, poznámek a možných procesů, co by to mohlo spustit v realitě a jak to realizovat, rovněž také to, jak tyto závěry vznikaly a z čeho, z jakého vnímání vlastně všechno vzešlo..

raj na zemi

1. Zajištění práva každého národa na jeho sebeurčení, vlastní měnu, jazyk, ekonomiku, samostatnost, suverenitu, tradice a způsoby vlastního zajištění svébytnosti, potřeb a způsoby

2. Prosazení opatření do filmového průmyslu konce točení filmů s jakoukoliv násilnou a sexuální tématikou a filmů, kde je lidská bytost jakkoliv mučena nebo je na ní páchána jakákoliv forma násilí či omezování osobní svobody ať už v rovině fyzické či mentální

3. Zajištění konce distribuce a výroby dětských hraček v podobě zbraní a všeho, co slouží k vytváření dojmu jednoduchosti zabití či trápení člověka-člověkem či podpoře pocitu nadřazenosti či poměřování sil

4. Zastavit produkci počítačových či jiných her, které vyvolávají násilné touhy po ničení a budování pocitu nadřazenostiDo školních osnov, již od I. stupně a na všech dalších stupních, zavést hodiny teorie i praxe meditací a studia vlastní podstaty (tělo-duše-duch) a vysvětlit, jak doposud probíhala manipulace se Svatou trojicí, lidským vědomím absolutně všemi náboženstvími, včetně křesťanství. Vytvoření svobodného prostoru na sebeurčení každé lidské bytosti, plné respektování a plná možnost svého projevení, bez omezení rasy, pohlaví, sex. orientace, vyznání či barvy pleti. Zahájit objasňování energetických center lidského těla, z cílem probudit vědomí lidské bytosti.

5. Do školních osnov, již od I. stupně a na všech dalších stupních, zavést hodiny teorie i praxe meditací a studia vlastní podstaty (tělo-duše-duch) a vysvětlit, jak doposud probíhala manipulace se Svatou trojicí, lidským vědomím absolutně všemi náboženstvími, včetně křesťanství. Vytvoření svobodného prostoru na sebeurčení každé lidské bytosti, plné respektování a plná možnost svého projevení, bez omezení rasy, pohlaví, sex. orientace, vyznání či barvy pleti. Zahájit objasňování energetických center lidského těla, z cílem probudit vědomí lidské bytosti.

6. Vytvořit z dostupných zdrojů skutečnou a pravdivou historii vývoje planety Země a skutečného původu člověka. Odkrytí a zvrácení faktů největších fabulací historie „člověka z opice“ a „Velkého třesku“. Odstranit nejvážnější fabulaci o vytvářeném strachu z tzv. „populační exploze“ – v případě probuzeného vědomí lidské bytosti, pojme planeta Země v podstatě „neomezený“ počet lidských bytostí a všechny mohou žít pospolitě a spokojeně – přechod a proces, který nám je rovněž „elitami“ tajen. Zavedení nových standardů potravinové dostupnosti, dostatečnosti a lokální produkce.

7. Ukončení placeného organizovaného sportu jako stěžejního nástroje elit na budování násilných tendencí v lidské populaci a lidské bytosti. Zkrátka, sport za peníze by skončil, rovněž i hromadná „klání“ před diváky. Sport by se stal velmi osobní a intimní součástí jednotlivce, o to více by byl člověku prospěšný. Velmi intimní sféra lidských bytostí „milování“ byla rovněž zneužita proti původnímu účelu. Je potřeba i tady navrátit milování a sexu jeho skutečnou „posvátnost“ a odstranit z něj nálepku a „pařáty“ okupace vědomím elit.

8. Vytvořit projekty na sdílení vědění o využívání volné energie. Žádná informace tohoto druhu by již neměla status „TOP SECRET“. Zahájení procesů vyšetřování úmrtí, které v této souvislosti nastaly.

9. Zahájit jednání o přeměně zbrojních podniků do veřejně-přístupných podniků, které změní plán výroby z výroby zbraní do vývoje nových vesmírných technologií s ohledem na poznání a cest k jiným civilizacím a částí a oblastí vesmíru. Veškerá vojenská technika, bude po úpravě dána k dispozici veřejnosti pro zajištění všech aktivit budování nové společnosti jako tažná a jiná vozidla. Zbytek techniky bude přetaven.

10. Ustanovit světovou radu mudrců, zástupce každého státu tzv.“rada 210 zemí“ – planetární rada a její všeobecná aplikace do nižších struktur územně správních celků (jednotlivých zemí)

11. Ukončení všech, nyní probíhajících či naplánovaných válečných operací. Vytvoření mezinárodního fondu pro nápravu poničených infrastruktur po válkách.

12. Okamžité ukončení práce Trilaterální komise, zahájení šetření Bilderbergu, zednářských a jiných lóží a představitelů Sionismu a světové Cabaly. Rozpuštění syndikátů NATO a Vatikánu, hloubkové lustrace v OSN, MMF, Světové bance, Mezinárodního výboru Červeného kříže, vlády Japonska a jim nadřízených i podřízených složek

13. Zahájit program obnovy rostlinných a živočišných druhů v globálním měřítku

14. Provést „dluhový reset“ – odpuštění všech doposud vygenerovaných dluhů všem

15. Zahájení šetření pro zákonodárce, kteří soustavně a do této doby poškozovali záměrně veřejné zájmy a brzdili pokrok planety Země ve svůj osobní prospěch, rovněž tajili důležité informace veřejnosti s cílem se obohatit. Ideálně léčení láskou, přijetím a pochopením.

16. Veřejně přijmout a představit zástupce mimozemských civilizací a přerušit tak definitivně hru na schovávanou. Pravdivě a aktuálně začít okamžitě informovat o právě probíhajícím období vzestupu planety Země do vyššího vibračního stavu.

17. Stažení a likvidace všech zbraní, které se nacházejí mezi veřejností. Vytvoření migračního institutu a zahájení skutečných debat a diskuzí na přijetí přistěhovalců, vytváření plodné atmosféry vzájemného soužití, poznání a sdílení tradic.

18. Stažení a likvidace celého konvenčního i jaderného arzenálu planety Země – trvalé a úplné odzbrojení

19. Zabezpečení a vybudování přístupu k pitné vodě a potravinám pro nejchudší oblasti planety. V lepším případě, by každé větší (spádové, okresní) město Evropy / světa, mělo 1 místo pro potřebné, kde by se šlo bezplatně, např. 1x za den, najíst či přespat..

20. Zabezpečení zahájení systematického školního vzdělávání pro nejchudší a nejméně vzdělané oblasti planety Země

21. V maximální možné míře rozvinout alternativní zdroje energií „energii za minimální náklady či zdarma každé domácnosti“ s ohledem na zdroje volné energie. Okamžitě zastavit čerpání neobnovitelných zdrojů. Okamžitě přijmout dlouhodobou koncepci těžby a využívání pitné vody „Voda zdarma všem“.

22. Provést detailní revizi výzkumného procesu v urychlovači CERN, nasadit mezinárodní dohled nad provozem celého zařízení a všech podobných zařízení světa

23. Zveřejnit, zpřístupnit a nasdílet dosavadní výsledky a cíle výzkumu technologií mimozemských civilizací, které má lidstvo doposud k dispoziciPrezentovat nové principy mezilidské komunikace na bázi pokory, lásky, nesouzení a dávání za přímé podpory „nápadů dětí“ a „zkušenosti seniorů“ – jako studnic poznání lidstva

24. Prezentovat nové principy mezilidské komunikace na bázi pokory, lásky, nesouzení a dávání za přímé podpory „nápadů dětí“ a „zkušenosti seniorů“ – jako studnic poznání lidstva

25. Zastavit obchodování peněz penězi – přerušit činnost světových burz. Vymanit měnu jako oběživo z energetické okupace vědomím elit. Uvolnit oběživo z tohoto sevření a opět ho rozpohybovat pro jeho skutečný účel.

26. Jakékoliv půjčení peněz by nesmělo v sobě obsahovat úrok. Stojaté zašité finanční objemy dostat zpět do oběhu např. tak, že by nejbohatší lidé planety poskytli (např. jakousi formou velmi dlouhodobé půjčky) bezúročně prostředky široké populaci na projekty, nad kterými by měli sami kontrolu, případně 51% podíl. Ručení by bylo pořizovaným a nově vytvářeným majetkem těchto projektů. Tímto by se dala postupně navrátit oběživu zpět jeho skutečná hodnota a funkce oběživa. Nabídka zboží a služeb by probíhala formou opačné aukce – „dražba“ směrem dolů, rovněž ceno-tvorba všeho zboží i služeb. Vytvoření mezinárodních institutů pro posílení finanční gramotnosti občanů s cílem budování veřejně prospěšných projektů.

27. Postupně eliminovat a ukončit zcela činnost farmaceutickým koncernům

28. Zřízení světového institutu alternativní medicíny, postupů a přírodních preparátů. Zavedení nových konceptů léčení vážných a civilizačních chorob – co jsme si těmito nefunkčními a nebezpečnými „léčivo-jedy“ nadrobili, to si budeme muset vyléčit – ale jinak.. Volný přístup k přírodním léčivům pro nejchudší vrstvy obyvatel.

29. Univerzální pravidla bytí a Univerzální zákony, kterými bylo vytvořeno celé Univerzum, nechť jsou v každé domácnosti, vytvoření mezinárodního institutu skutečně objektivního informování veřejnosti na lokální i globální bázi o dění ve světě i doma

30. Zavést 1 den v roce na 7.10., jako mezinárodní den vzájemného obdarovávání, odpuštění, soucitění, pomoci, nepoužívání finančních prostředků a odpuštění dluhů

31. Přímé podpory projektům na obnovu klima a životního prostředí planety Země, projektů na zpracování odpadů. Seznam chráněných druhů rostlin a živočichů, by se rozšířil na 99% dosud přeživších. Ukončení života jakékoliv živé bytosti, tvoru či rostlině, by bylo nejtěžším porušením Univerzálních zákonů. Obnovení tvorby leso-porostu i v obydlených zónách.

32. Vytvoření lokálních, regionálních, národních a světových referend v návaznosti na funkci a činnost „rady 210 zemí“ – planetární rady – pro řešení nejzásadnějších otázek regionů a civilizace

33. Spuštění masivního zájmu o drogově závislé osoby, osoby závislé na alkoholu a cigaretách, poskytnutí jim plné péče a programů pro jejich začlenění do společnosti a startu eliminace jejich závislosti.

 

Pro svobodnenoviny.eu MIO

 

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

4 Komentáře “„MEMORANDUM 33“ aneb otroctví národů pod taktovkou USA-ANGLIE-NĚMECKA-JAPONSKA definitivně končí..

 • · Edit

  ano, lidstvo se bojí. Pokud by chtělo, postoupí okamžitě o další krok…. Ale je to v nás naprogramováno, abysme setrvávali na stupni 0, nebo 1. a většině lidí to tak stále vyhovuje, nechat se ovládat….. .

  Ale až lidé otevřou „své prastaré oči“ a zjistí kdo jsou, postoupí určitě dál……..vřele doporučuji knihu POSLOVÉ ÚSVITU…..číst stále znovu a znovu……

 • Milí přátelé a čtenáři, v zájmu zachování stále plodné a tvůrčí nálady a atmosféry na diskuzi v rozhranní FCB, musím oznámit skutečně i pro mne smutnou a i náročnou novinu. Zablokoval jsem ve FCB diskuzích tyto uživatele. Tímto se jim omlouvám, nemohu skutečně zatím jinak. Pokud si budou přát níže uvedení dále diskutovat v rozhranní FCB pod mými články, dejte mi prosím vědět na email: mio.discussion@gmail.com. Díky za pochopení. Pevně věřím, že to přispěje ke kvalitě a objektivitě diskuzí. Díky ještě jednou za pochopení.

  Robert Janéz
  Daniel Frýda
  Fleiszner Jan
  Anna Hejret
  Milan Zdrahal
  Jiří Vykopal
  Marian Valigura
  Jaroslav Albrecht

 • Ali, snad mohu takto oslovovat, ale pokud ne, tak klidně písněte.. :-). Pokud by kritické množství lidí v současné době, nás spících lidských bytostí, chtělo postoupit, byť jen z „1“ stupně do „2“, stane se to okamžitě. To, že tvrdíme, že to nelze, je jen naše vlastní omezení a v jistém slova smyslu je to i o tom, že s tím vládnoucí elity počítají a proto stále setrváváme na stupni „1“, resp. stále „0“.. Máte pravdu v tom, že nelze přejít hned do „9“ třídy – jak píšete, ale lidstvo se bojí vykročit z bodu „0“ a to je myslím velká škoda..

 • · Edit

  až lidstvo vyspěje, tak se to uskuteční, dříve ne. bude to možná trvat i tisíce let. toto lidstvo je nyní na nízké úrovni, ale rosteme. je to jako by chtěl prvňák přejít do deváté třídy.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*