Má František ducha antikrista?

Má František ducha antikrista?

František navštívil v září 2018 Pobaltské země. V současnosti je však pod tlakem světové veřejnosti kvůli nezodpovězené otázce týkající se homosexuálních zločinů na nejvyšších místech v církvi. On mlčí a tyto zločiny nejen chrání, ale navíc i prosazuje a nepřímo útočí na ty, kteří žádají, aby se od nich církev očistila.

František používá k prosazení homosexualismu a autogenocidy církve antikristovskou metodu pozitivních pojmů. Zneužívá dokonce Písmo svaté, a to i nejcitlivější moment – Kristův testament z kříže, odevzdání matky učedníkovi.

Hned zpočátku si získal posluchače slovy: „Ukaž nám, žes matkou“. Ukaž, … kde je tvůj ukřižovaný Syn, abychom u jeho nohou nalezli tebe, neochvějně stojící.“

Tato působivá slova pronesl v Lotyšsku. Posluchači vůbec nepředpokládali, že jsou cílevědomě manipulováni, aby se otevřeli… a pak, v další fázi, nepozorovaně – pod textem – přijali ducha homosexualismu, kterého František nese a prosazuje.

„Maria se prvořadě ukazuje takto – po boku trpících, těch, před nimiž prchá celý svět, ale také těch, proti kterým se vedou procesy, které všichni odsuzují.“František prosazuje homosexuální lobby v církvi. Je to spolu s islamizací hlavní program jeho „misie“. Jsou to divní trpící, před nimiž prchá celý svět. Je lehké si domyslet, že František znovu mluví o homosexuálech. Maria se prvořadě neukazuje tak, jak to aranžuje František, Maria vždy vyzývá k pokání, i homosexuály, protože jinak skončí v zavržení.

„Takoví lidé jsou nejenom utiskováni či využíváni, nýbrž jsou vyřazováni přímo ‚mimo systém‘, na okraj společnosti… S nimi je tam také Matka, přibíjená na kříž nepochopení a utrpení.“

Homosexuálové nejsou dnes nikým utiskováni či vyřazováni na okraj společnosti, naopak – podmaňují si společnost. Nečistou závislostí se však sami vyřazují ze společenství morálních lidí. Prosazují zákony, které privilegují homosexuály a trestají nevinné jako tzv. homofoby. S matkami, jimž byly bezdůvodně sebrány jejich milované děti a dány homosexuálům, s nimi je Matka Boží, přibíjená na kříž nepochopení a utrpení!

„Všichni společensky odepisovaní mohou zakusit tuto delikátní blízkost Matky, protože v trpícím člověku zůstávají otevřené rány jejího Syna Ježíše.“

Společensky odepisovaní jsou dnes rodiče, kteří křesťansky vychovávají své děti. Podle nadnárodních gender zákonů, prosazujících homosexuální „manželství“ a „adopci“ dětí homosexuály, jsou rodičům jejich děti nenávratně kradeny. V těchto nešťastných rodičích, ale i jejich ukradených dětech, zůstávají otevřené rány Mariina Syna, Ježíše, a oni zakoušejí blízkost Ježíšovy Matky.

František hrubou lží a manipulací dělá z homosexuálů trpící oběti, ale skutečně trpících rodičů a jejich ukradených dětí se nikdy nezastal a nikdy se o nich ani nezmínil!

„… nemějme strach zakusit moc něhy, zapojit se a zkomplikovat si život kvůli druhým…“

Naopak, musíme mít strach! Zakusit moc „něhy“, kterou prosazuje František, znamená pošlapat Boží přikázání a připravit si pekelný oheň, před kterým Písmo svaté varuje! (srov. 2Pt 2,6) Kdo nemá strach z této zvrácené něhy a zapojí se, skutečně zkomplikuje život nejen sobě, ale i druhým, a nebude-li konat pravdivé pokání, hrozí mu věčné zavržení.

Toto všechno František bojkotuje! Životní principy vyplývající z Písma svatého i celé Tradice církve hanlivě nazývá stereotypy, kterých je třeba se zbavit (viz projev na biskupské synodě o mládeži 3. 10. 2018).

„Přičiňme se, aby ustal veškerý útlak, kvůli němuž tito lidé žijí jako ukřižovaní.“

Ano, je třeba se přičinit, aby ustal veškerý útlak rodičů, kterým jsou podle zločinných zákonů bezdůvodně kradeny milované děti jen proto, aby byly dávány k adopci homosexuálům! Kvůli tomuto uzákoněnému zločinu proti lidskosti tito rodiče žijí jako ukřižovaní. Přičinit se, aby takový útlak ustal, k tomu František nikdy nevyzýval ani vyzývat nebude, protože slouží systému smrti a jde mu o likvidaci křesťanství i rodiny. To je také důvod, proč neustále prosazuje homosexualismus a islamizaci.

„Pravdou je, že když jsme se někdy otevřeli druhým, velmi nám to ublížilo.“

František v Irsku (srpen 2018) nabádal rodiče, aby svým dětem velmi ublížili. Naváděl je, aby, když se jim děti otevřou, je takzvaně pochopili a utvrdili je ve lži, že mají homosexuální sklony. Poslechnout v tomto Františka je největší zločin vůči vlastním dětem, které byly ve školách vystaveny sebevražedné gender ideologii a neumí se jí samy bránit.

„Léčivé a osvobozující vztahy nás otevírají směrem k setkání a bratrství.“

Co to jsou ty osvobozující vztahy, které František prosazuje? Ty, co osvobozují od Božího zákona a otvírají nás směrem k bratrství, jemuž se dnes říká homosexuální lobby? Tyto vztahy rozhodně neléčí, ale infikují tělo i duši.

„Nedopusťte, aby si vaším srdcem prorazila cestu popudlivost. Kdybychom něco takového dopustili, nebyli bychom praví křesťané, nýbrž fanatici.“

František cituje lotyšského biskupa, který byl v době komunismu pronásledován za víru. Jeho slova psychologicky zneužívá. Cílem je paralyzovat odpor a spravedlivou popudlivost vůči amorálnímu homosexualismu. Navozuje proto dojem, že praví křesťané, aby nebyli fanatici, nesmí za žádných okolností dopustit, aby si jejich srdcem prorazila cestu popudlivost. Proč František nepřipomíná, že Pán Ježíš vzal bič a vyhnal všechnu peleš lotrovskou z chrámu?

„… abychom přijímali bratry a znovu vsadili na univerzální bratrství.“

Co si pod termínem univerzální bratrství představuje František, a co si pod ním máme představovat my? V evangeliu ani v křesťanské tradici není tento pojem znám. Je však dobře znám určité skupině, která má za cíl likvidaci církve a která demoralizaci prosazuje už 300 let. Anebo to univerzální bratrství je homosexuální lobby?

„(Panna Maria) přizpůsobuje se rytmům mladšího. Soulad vždy něco stojí, zejména když jsme odlišní.“

Termín „odlišní“ – jiní, dnes používá gender ideologie k prosazení a uzákonění homosexualismu. František termín „odlišní“ znovu manipulačně spojuje s Pannou Marií, jako by ona byla vzorem v přijímání odlišných lidí, tedy homosexuálů. To je hrubá urážka a manipulace.

„Pokud s vírou poslechneme přikázání přijímat a být přijímáni, je možné budovat jednotu v rozdílnosti.“

Co je to za nové přikázání přijímat? František katolíkům přikazuje přijímat sodomii jako novou normu. K tomu musí mít ale i novou víru, jejímž apoštolem je dnes František. Pak prý může budovat jednotu v rozdílnosti, která ale vede do pekla. A to právě František chce.

„… nahlížet na druhé v jejich nejhlubší důstojnosti, jako na děti téhož Otce.“

František termínem důstojnost znovu prozrazuje ideologický slovník homosexuálů, který používají k prosazení sodomie do zákonů.

Ježíš říká těm, kteří nezachovávají Jeho přikázání: „Vaším otcem je ďábel. On je lhář a vrah od počátku“ (J 8,44). Homosexuálové nejenže nezachovávají Boží přikázání, oni ho spolu s Františkem zcela ruší. Kdo je pak jejich otec?

„Maria nám chce darovat svou pokoru, díky které se přizpůsobíme souřadnicím jakéhokoli dějinného okamžiku.“

Panna Maria nám v žádném případě nechce darovat takovou pseudopokoru, která se přizpůsobuje gender ideologii, tedy sodomii. Za těmito Františkovými slovy je duch antikrista. Takové přizpůsobení chce po nás ne Panna Maria, ale ďábel a jeho služebník František.

„Maria… pozvedá svůj hlas, abychom se v této svatyni všichni zavázali ke vzájemnému přijetí bez diskriminace.“

Termín diskriminace a tzv. antidiskriminační zákony jsou bezprostředně spjaty s prosazováním homosexualismu. Maria nepozvedá svůj hlas, abychom se zavazovali k přijetí homosexuálního démona! Takový hlas pozvedá František, služebník antikrista. Zákon Boží homosexuály spásonosně diskriminuje a stejně tak „diskriminuje“ i každého hříšníka. Každý hříšník, pokud chce být spasen, musí konat pokání a homosexuálové nejsou výjimkou. Ježíš nebyl milosrdný k nečistým a homosexuálním démonům, ale vyháněl je a jejich oběti osvobozoval. František však nechce, aby homosexuálové konali pokání a byli vysvobozeni, a navíc prosazuje a chrání tuto zvrácenost na nejvyšších místech v církvi! Jak podlý duch antikrista je za Františkem, že se nebojí zneužívat jméno Ježíšovy matky pro svou ďábelskou antimisii, která vede do pekla.

„… přijímat druhé takové, jací přijdou a předstoupí před nás.“

Panna Maria nás v žádném případě nezavazuje, abychom přijímali homosexuální démony, kterým se otevřeli svedení lidé, jací přijdou a předstoupí před nás.

Když František přednedávnem přijal homosexuála – oběť homosexuálního kněze – nevybídl ho k pokání, ani mu neukázal prostředky, jak přijmout osvobození od Boha, ale utvrzoval ho v jeho hříšném stavu. Dokonce mu lživě tvrdil, že ho Bůh miluje takového, jaký je, i když pokání nekoná, a to je zločin.

 

V současné době probíhá synoda biskupů o mládeži. Jistý americký biskup se veřejně vyjádřil, že na synodu nepůjde, protože v této situaci, kdy je celý svět pohoršen homosexuálními zločiny, je nejprve třeba, aby byla synoda o biskupech. Především biskupové se musí očistit od homosexuálních zločinů a teprve pak mohou vést mládež k čistotě a k zachovávání Kristova evangelia i Jeho přikázání.

Co chtějí v tomto stavu biskupové nabídnout mládeži? Legalizování homosexualismu a špatný příklad Františka a jemu podobných kardinálů a biskupů? Dnes mluvit na synodě i sebezbožnější fráze je jen unikáním od řešení nejpodstatnějšího problému, kterým je očista církve od homosexuální lobby, a to od hlavy. Má-li být Synoda nějak užitečná pro církev, měla by vznést hlavní požadavek – abdikaci Františka a těch biskupů a kardinálů, kteří s ním mají jednotu v homosexuálních zločinech.

František při zahájení Synody řekl: „Kéž nám duch daruje milost být synodními otci pomazanými darem snít a doufat, abychom mohli pomazat naši mládež darem proroctví a vidění.“

Duch, na kterého se František obrací, je nečistý duch, který je za homosexuální lobby ve Vatikánu. Tento duch ruší skrze Amoris laetitia objektivně platné morální normy a Boží přikázání! František ho žádá, aby synodní otcové jím byli pomazáni, tedy přijali tohoto nečistého ducha – démona. Pak mají „pomazaní“ snít a doufat, aby mohli pomazat nečistým démonem sodomie i katolickou mládež.

Závěr: Znakem, že František má ducha antikrista, je především to, že dovede i ty nejsvětější věci zneužít k prosazování největších zvráceností a zločinů. František konal apoštolskou cestu do Pobaltí ne jako apoštol Kristův, ale jako apoštol antikristův, prosazující homosexualismus, před nímž Písmo svaté varuje trestem věčného ohně! (2Pt 2,6) Synoda pod jeho vedením má stejný cíl – průlom homosexualismu.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                   + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Má František ducha antikrista?

  • Divný svět divný papež. Kdo tohoto rozporuplného člověka může ještě uctívat ? Asi ti co uznávají autority aniž by přemýšleli.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*