Je skutečně davově-elitární způsob řízení planety Země tím jediným, co jsme schopní jako nádherné světelné lidské bytosti vymyslet proto, abychom mohli žít v trvalé harmonii a ve sdílení lásky a vzájemné pomoci a rozvoje našeho vědomí ?

Je skutečně davově-elitární způsob řízení planety Země tím jediným, co jsme schopní jako nádherné světelné lidské bytosti vymyslet proto, abychom mohli žít v trvalé harmonii a ve sdílení lásky a vzájemné pomoci a rozvoje našeho vědomí ?

Já se prostě globálnímu prediktorovi nedivím, ve své snaze vymyslet nejoptimálnější způsob zajištění celé logistiky „provozu planety Země“ postupně sahal, přes generace svých předků a až do současnosti, k nejrůznějším nástrojům vládnutí. Je jasné, že sama se planeta Země řídit nemohla, civilizace na to neměla ještě dostatečný level vědomí, ikdyž jsem na 100% přesvědčený, že jakmile dosáhne úroveň vědomí každé bytosti na planetě Zemi, jisté kritické úrovně, bude zcela přehodnocen tento stávající systém „hiearchického řízení“. Co to konkrétně dovolí ? Je to stav vědomí každé lidské bytosti, která si bude na 100% vědomá toho, že když sáhne k nějakému svému rozhodnutí a činu, plně si ve vazbě na celé Univerzum uvědomí dopady toho, co vytvořila anebo dala do pohybu. Těsně před tím, než tedy provede svůj záměr, provede korekci, která bude ve 100% souladu s bytím celku.

V takovém případě je přítomnost represivních, a nazvěte to třeba „policejních“ složek, zbytečná. Odpadá tedy přítomnost dozoru a světového policajtství. Čím vyšší úroveň vědomí každé lidské bytosti bude, tím skutečně méně bude potřeba těchto složek. Určitě namítnete, že „na to si ještě počkáme..“. Zcela nepochybně je to tak. Tento čas opět můžeme však prožít buď v lásce anebo v utrpení. To je více než jasné, protože stále žijeme v systému duality, kde jsou 2 hraniční stavy (my to nazýváme dobrem a zlem) pojmy, které motivují naše jednání a činy.

mio1

Vraťme se ale kousek zpět. Beru to tak, že je zatím úroveň probuzení lidské bytosti skutečně na úplném začátku, ikdyž vzhledem k času, který již existujeme jako lidská civilizace, jsme mohli být již nepoměrně dál, než jsme teď. Opět to mohu „dát na účet“ globálnímu prediktorovi, který vzhledem i ke své tehdejší úrovni vědomí, přijal řadu rozhodnutí, která nás, jako lidskou rasu, nyní pěkně kopou do zadnice. Nechci se globálního prediktora nijak dotknout, nějak se to prostě muselo dát do pohybu tak, aby vůbec mohlo existovat alespoň to, co existuje a vidíme nyní. Nedá se zcela na 100% říct, že se globální prediktor spletl, ale jsem přesvědčený, že z min. 51% jednal v egu a z 49% jednal z lásky. Tedy v tomto případě osobní zájem zvítězil nad celkem, ať už se účty budou skládat jemu samému anebo dokonce někomu „výš“ – mimo planetu Zemi.

V tomto stavu vědomí této lidské bytosti je velmi snadné podlehnout jakékoliv entitě, či jiné bytosti, která nutně nemusí pocházet z hmotné pozemské sféry. Nejsem v žádném případě zastáncem jakýchkoliv kvalitních či méně kvalitních konspiračních teorií, ale pokud pohlédnu na výsledek tohoto predikování v nelásce, musím s jistou říci, že se nehledělo při rozhodování na zájmy jednotlivce, na to, aby došlo k probuzení lidské bytosti, ale jeho rozhodnutí bylo učiněno pro účel kontroly a „živení“ toho, kdo mu s tím pomohl.

Jako nejvíce nemoudré vidím tato rozhodnutí, akce a přístup globálního prediktora:

1.)    Celkově se lidské bytosti, žádnému jednotlivci, obecně nijak neumožňuje se jakkoliv zapojit do globálního řízení – lidské poznání není absolutně sdíleno = dříve nebo později to opět lidstvo dostane do kolen

2.)    Zatajení skutečné historie planety Země a nastartování školních učebních procesů nijak skutečnou historii planety Země nezohledňujících

3.)    Zatajení principů sil, které ve skutečnosti oživují lidskou bytost a ve kterých je mj. zdroj volné energie, která by již nyní zajistila energetickou soběstačnost celé planetě a každé rodině

4.)    Zatajení skutečného principu inkarnace, karmy a osudu

5.)    Absolutní absence univerzálního podání a vysvětlení pozice a místa Stvořitele

6.)    Zatajení skutečného procesu vzniku Univerza a předhození chabé teorie o tzv. „Velkém třesku“

7.)    Zavedení měny, původně jako oběživa a nástroje směnného obchodu, postupně však dovolení obchodování peněz penězi (činnost burz)

8.)    Zavedení úroku na peněžní operace = skutečný start vytváření globálního dluhu, později finančních krizí a největších problémů v dějinách lidstva

9.)    Neinformování o kontaktech s mimozemskými civilizacemi a uzavíraní paktů bez vědomí veřejnosti

10.)Dezinformace o povaze fyzické reality, kdo a jak ji tvoří, jaké jsou mechanizmy spouštění dějů a materializace myšlenek

11.)Provedení manipulace se Svatými texty, dezinformace veřejnosti, manipulace s výkladem Svatých textů a dání této zbraně do rukou náboženským syndikátům

12.)Absolutní nezájem a práce s individualitou lidské bytosti, nevytvoření dostatečného univerzálního materiálu, pomocí kterého by mohlo dojít k probuzení vědomí lidské bytosti a všech jeho energetických center

13.)Neinformování o faktu odpojení 10 vláken DNA z 12 jako důležité překážky faktu rozvoje vědomí lidské bytosti

14.)Neinformování o globálních důležitých meznících ve vývoji lidské civilizace, mj. informování o právě probíhajícím procesu Vzestupu planety Země do vyššího vibračního stavu

15.)Neinformování veřejnosti o skutečných cílech Trilaterální komise a uskupení Bilderberg a procedurách, které byli a jsou připraveny

16.)Neinformování o povaze vědomí, o principech propojení lidské bytosti s kolektivním informačním polem, vědomého přístupu do něho, o principech propojení s Univerzálním globálním vědomím

17.)Nevytvoření dostatečného komunikačního globálního nástroje pro sdílení osobního poznání každého jednotlivce, pro veřejný prospěch do doby, než půjde poznání vědomě sdílet např. telepaticky či jinak mimosmyslově

18.)Zneužití „sportu za peníze“ sdíleného diváky pro účely ovládání mas a manipulace s veřejným míněním a přípravou veřejnosti pro své osobní cíle.

19.)Postavení sexu a erotiky do pozice komerce, zneužití těchto nejvyšších tvořivých sil na poli velmi nebezpečné manipulace s lidským vědomím

20.)Veřejná legalizace produkce a prodeje drog pro jisté subjekty

21.)Vytvoření mediálního manipulativního prostředí za účelem získání převahy nad vědomím jiné lidské bytosti

22.)Nepodporování dlouhodobé finanční gramotnosti obyvatel

23.)Záměrné oddělení mužského a ženského principu a poštvání je proti sobě

24.)Budování militantního přístupu k životu, mezi jednotlivci i národy

25.)Neposkytnutí dostatečného prostoru pro ochranu rostlinných, živočišných druhů a přírody

26.)Aktivní vytváření potravinových a pitných monopolů

27.)Aktivní vytváření prostoru pro vzájemnou diskriminaci nejrůznějších skupin obyvatel, svými rozhodnutími zvyšování nevraživosti mezi menšinami a jinak rasově či sexuálně orientovanými obyvateli

28.)Dlouhodobě bezkoncepční řízení migrační situace

Postupně bych rád rozebral dílčí body seznamu výše. Jsem přesvědčený, že mnoho věcí z toho seznamu nás nyní, jako lidskou civilizaci, sráží do kolen. Jakmile podlehneme faktu, že kdokoliv absolutně převezme na sebe odpovědnost za rozhodování a nesdílí a aktivně nerozvíjí vědomí každého jednotlivce, nesdílí s ním své aktuální poznatky, dříve nebo později dojde ke kolapsu aneb je nutné tvořit jako jedno tělo, jedna duše a jeden duch. Pakliže dovolíme oddělenost, byť na jakékoliv úrovni nebo levelu řízení, okamžitě se stávají naši činy kontraproduktivní a pro celek nebezpečné.

mio2

Pokud budeme tvořit, jako lidstvo, společnost s myšlenkou pomoci každému jednotlivci s jeho stavem probuzení vědomí, tedy tak, že se skutečně budeme co nejaktivněji zabývat rozvojem úrovně vědomí opravdu každého jednotlivce, v dlouhodobém měřítku se toto musí vyplatit nejvíce. Neříkám, že to bude hned a neříkám, že nebudou problémy. Čím více se však aktivně v našich myšlenkách tímto stylem tvorby budeme zabývat, spoustu práce nám udělá jen zpětná vazba, která bude tímto přirozeně vznikat. Celkově by se tím obrátil koncept z řízení hiearchického a tedy davově-elitárního na zcela jiný způsob uvědomělé a vědomé společnosti.

mio3

 

Pro svobodnenoviny.eu MIO

 

Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*