Je kněz T. Halík kacíř?

Je kněz T. Halík kacíř?

Pokračování rozboru Halíkovy teologicko-literární činnosti:

 

  1. Metoda relativismu

Halík řeší otázku, zda všechna náboženství jsou v jádře stejná a stejně hodnotná: „Mohu dát tři různé odpovědi a za všemi si stát: NE, NEVÍM, SNAD.“

Citace: NE, zní moje odpověď, pokud někdo tvrdí, že ‚náboženství jsou v jádře stejná‘. Toto tvrzení rozhodně neguji jako religionista, který při bližším studiu náboženství vidí bezpočet rozdílů.“

Odpověď: Halík na první pohled odpoví správně: NE. Avšak důvodem, který uvádí, hned prozradí, že celý problém vztahu křesťanství a pohanských kultů staví na falešný základ. Podstata křesťanství a podstata pohanství jsou dvě neslučitelné věci. Křesťanství uctívá jediného Boha Stvořitele, který nás spasil ve svém Synu. Pohanství uctívá démony nemorálností, cynismem, dokonce i rituálními lidskými oběťmi. Dnes užívaný termín „světová náboženství“ slouží ke smíšení protichůdných, absolutně neslučitelných směrů jako je křesťanství a pohanství. Jde tu o ideologickou manipulaci s cílem prosadit ducha New Age a zavést NWO. Nejsilnějším prostředkem k tomuto cíli je tzv. internáboženský dialog, který likviduje podstatu křesťanství a vnitřně ho převádí na New Age. Halík je zastáncem tohoto sebezničujícího procesu křesťanství. Lživě ho staví na stejnou rovinu s pohanskými kulty. Bohužel, už deklarace Nostra aetate (1965) a gesto Jana Pavla II. v Assisi (1986) otevřely této herezi dveře do církve. Nový heretický směr stojí proti celé tradici církve i její podstatě. Ovocem pro křesťanské národy je prokletí v podobě nastolování homodiktatury, kradení dětí juvenilní justicí a gender schizofrenie.

Pohané uctívají různé bůžky a zbožšťují zvířata – posvátné krávy a hady v Indii či draky v Číně atd. Pohanství je spojeno s okultismem, tedy s magií, věštěním a spiritismem, kdežto celé Písmo svaté i křesťanství se proti tomu radikálně staví. Povinností křesťanů je konat misie, a ne vést nějaký internáboženský dialog. Ten je cestou k sebezničení křesťanství a otevírá antimisii pohanství na křesťanská území. Halík pohanskou antimisii vehementně prosazuje.

Halík pokračuje: „Na otázku, zda jsou všechna náboženství stejně hodnotná, musím dát upřímnou odpověď: NEVÍM a bytostně nedůvěřuji lidem, kteří se tváří, že to vědí, ať už je jejich jednoznačná odpověď ano, či ne. To je totiž otázka, která může být položena pouze Bohu; žádný člověk nezná ‚všechna náboženství‘ natolik, aby je mohl zodpovědně srovnat a zhodnotit.“

halik islam

Citace: „Na otázku, zda jsou všechna náboženství stejně hodnotná, musím dát upřímnou odpověď: NEVÍM“.

Odpověď: Halík se schovává za upřímnost, ale je to jen pokrytectví a manipulace. Pohanství bojkotuje spásu, vede do zavržení, kdežto křesťanství vede k věčnému životu. A toto je diametrální rozdíl, který Halík zamlžuje a tvoří z protichůdných věcí jeden religionistický slepenec. On, jako katolický kněz, je povinen znát nejzákladnější pravdy víry a také je reprezentovat, a ne odpovídat: NEVÍM. Halík staví základní nevědomost jako by byla moudrostí, aby cílevědomě vyloučil možnost správné odpovědi.

Citace: „a bytostně nedůvěřuji lidem, kteří se tváří, že to vědí, ať už je jejich jednoznačná odpověď ano, či ne“.

Odpověď: Každý křesťan musí znát svou identitu, a tím spíše ji musí znát katolický kněz. Základní pravdy jsou jasně vyjádřeny v křesťanském Credu, které každý křesťan zná. Halík neznalost těchto pravd víry pokládá za „vyšší“ moudrost. Je to jakoby lékař nebyl schopen rozlišit ani primitivní nemoci a místo diagnózy a léčení by pateticky říkal pacientům: „Musím upřímně přiznat, že NEVÍM, jakou máš chorobu a bytostně nedůvěřuji lidem, kteří se tváří, že to vědí.“

Citace: „To je totiž otázka, která může být položena pouze Bohu.“

Odpověď: Halík neví, že Bůh už na otázku víry v Něho a uctívání pohanských kultů na mnoha místech v Bibli jasně odpověděl. A to, že to Halík neví, je hanba. První přikázání Dekalogu zní: „Já Hospodin jsem tvůj Bůh. Nebudeš mít jiných bohů…“ To znamená, že Bůh zakazuje slučovat úctu k Němu s uctíváním falešných bůžků – démonů. Když se Izraelité proti tomuto přikázání prohřešovali, přicházely jako trest války. Nakonec i babylonské vyhnánství bylo za to, že místo jediného Boha uctívali démony v Bálech, Aštartách a Molochovi přinášeli dokonce i lidské oběti. Tím degradovali Boha na stejnou rovinu s pohanskými kulty sousedních národů. Tento synkretismus je mimořádně vážným hříchem a zločinem proti víře, ať už v době Starého zákona či v současné době. Ničí osobní vztah k Bohu a mění ho za falešnou úctu k démonům, kteří se projevují v různých formách magie, věštění a spiritismu. Proroci tento synkretismus nazývali duchovním cizoložstvím. Tuto podstatnou věc bohužel Halík neví či vědět nechce.

Citace: žádný člověk nezná ‚všechna náboženství‘ natolik, aby je mohl zodpovědně srovnat a zhodnotit.“

Odpověď: Halík tvrzením, že „žádný člověk nezná všechna náboženství“ znovu prosazuje herezi, že křesťanství a pohanské kulty jsou v podstatě stejné, a to je podvod! Křesťan, misionář nezná pohanské kulty a není třeba, aby je znal. Pravý misionář zná svou identitu, na rozdíl od Halíka, který ji nezná. Misionář pohany přivádí ke Kristu a ke spáse a nevede s nimi žádný internáboženský dialog. V plnosti jim zvěstuje evangelium. Halík není misionář, ale antimisionář, je to vidět po ovoci.

Citace: „Existuje však situace, v níž mohu, a do jisté míry musím, na otázku o pravdivosti a hodnotě různých náboženství odpovědět: SNAD“.

Odpověď: Celá tato věta je heretická, protože už bere jako samozřejmost, že pod termínem různá náboženství sjednocuje křesťanství s pohanstvím. Co se týče pravdivosti a hodnoty pohanských kultů, ve své podstatě vedou lidi do záhuby a bojkotují pravdu a cestu spásy. A pokud je v těchto pohanských kultech něco pravdivého a hodnotného, pak je to použito jako krycí maska a past.

Halíkovy spekulace v oblasti spojování křesťanství s pohanstvím jsou něčím podobným, jako kdybychom měli řešit, že 1+1 už není dvě, ale je snad jedenáct, anebo, že bílé je snad černé.

Citace: „Je to tehdy, vstupuji-li do dialogu s věřícími jiných náboženství…“

Odpověď: Už Halíkovo vyjádření samo o sobě vnáší ducha hereze tím, že pro ctitele démonů používá termín „věřící“ stejně jako pro křesťany. V evropském prostředí je pojem „věřící“ synonymem křesťana, a ne hinduisty, který je „věřící“ v posvátnou krávu.

Halík má pro tzv. dialog tyto normy:

Citace: „musím pravdivost víry druhého přinejmenším připustit jako možnost…“

Odpověď: Jenže když hinduista pokládá krávu za bohyni a zvířata za bohy a já prý musím přinejmenším připustit tuto možnost záměny pravdivého Boha za pohanský kult krávy, tak je to ztráta rozumu, rouhání a apostaze.

Citace: „musím připustit, že já se mýlím.“

Odpověď: Ano, mohu se mýlit v nějakém svém dílčím tvrzení, ale nemůže se mýlit Kristus, Jehož pravdy jsem přijal a nyní o nich svědčím jako o slově spásy a života.

Citace: „Zkrátka, chci-li vést opravdový dialog, musím odložit přesvědčení, že jsem výhradním vlastníkem celé pravdy.“

Odpověď: Tento Halíkův postoj je pro křesťana duchovní sebevraždou. Dva ideologické prostředky NWO k likvidaci křesťanství se kryjí za termíny 1) „světová náboženství“, 2) „internáboženský dialog“. Pokud tyto termíny přijmu za své, dostávám se na rovinu, kde je likvidována podstata pravdy o tom, že křesťanství je protiklad pohanství. Křesťanství vede ke spáse, a pohanství do záhuby. Prosazení ideologických termínů NWO je součástí duchovního boje, který má za cíl ztrátu pravdivé orientace křesťanů a přijetí lživých paradigmat k jejich vnitřní apostazi.

Je misie potřebná?!

Citace: „Nikdy by misie neměly být proselytismem, přetahováním věřících… Lovit lidi zakořeněné v jejich náboženstvích, např. věřící židy či muslimy (hinduisty, buddhisty), mi připadá nesprávné.“

Odpověď: Tento Halíkův postoj vede k totální likvidaci křesťanské misie. Ježíš řekl apoštolu Pavlovi: „Posílám tě, abys otevřel oči pohanů a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými.“ (srov. Sk 26,18). A právě tento Kristův příkaz plnili apoštolé a misionáři všech století. Halík ale říká: „Nikdy by misie neměly být proselytismem, přetahováním věřících (od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu)… Lovit lidi zakořeněné v jejich náboženstvích (v otrockých poutech uctívání démonů), mi připadá nesprávné“. Koho máme poslouchat? Našeho Spasitele Ježíše Krista a zachraňovat duše skrze misii, anebo máme poslouchat Halíka s duchem antikrista?

Citace: „Jestli se Katolická církev, díky Bohu, tiše zřekla perverzní věty: ‚Mimo církev není spásy‘, a vyznává i ústy koncilu a papeže Jana Pavla II., že upřímně věřící jiných náboženství mohou být spaseni, pak je třeba z toho vyvodit praktické důsledky.“

Odpověď: Kristova církev se nezřekla a nemůže se zříci jasného Kristova příkazu: „Jděte do celého světa a učte všechny národy. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen.“ (srov. Mt 28,20, Mk 16,16n)

Starobylé učení církve praví, že člověk, který se neměl možnost setkat s pravdivým hlásáním evangelia spásy, může být spasen, když upřímně hledá pravdu a žije podle svého svědomí, s vědomím, že bude ze svého života skládat účty před Bohem. Toto učení však bylo po koncilu přehnáno do extrémní podoby s přispěním teorie o ‚anonymním křesťanství‘. Pravý křesťan má po příkladu apoštola Pavla povinnost vytrhávat pohany z tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a ne propagovat heretické teorie internáboženského dialogu.

Halík nezastává pravověrné katolické učení, ale jako kacíř hlásá hereze popírající podstatu křesťanství.

 

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

Podobné články

Ochrana společnosti či cenzura

Ochrana společnosti či cenzura

Na začátku článku, kterým bych chtěl alespoň prozatím uzavřít sérií článku věnovaných problematice mediální cenzury…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*