Je kněz T.Halík kacíř? (část 7.)

Je kněz T.Halík kacíř? (část 7.)

Závěrečné slovo nejen k herezím kněze T. Halíka, ale i k herezím dekretu Nostra aetate

V předcházejících částech jsme na konkrétních případech ukázali, jak katolický kněz T. Halík zpochybňuje nejzákladnější pravdy křesťanství. Především se duch hereze projevil na rafinovaném popírání Kristova vzkříšení. Ovoce po 26 letech jeho veřejné činnosti včetně literatury svědčí o tom, že Halík nehlásá pravověrné učení a nemá Ducha Kristova, ale ducha New Age. Je to duch neomodernismu a synkretismu. Halík Písmo svaté necituje v duchu pravověrnosti, ale zneužívá ho. Vnáší duchovní a morální rozklad. Z toho vyplývá jasný závěr – na základě Gal 1,8-9 je Halík apostata a kacíř. Zodpovědnost za jeho heretickou činnost dopadá na kardinála M. Vlka. Oba na sebe stáhli Boží anathemu, byla zveřejněna už 29. 6. 2008.

Halík se odvolává na II. vatikánský koncil, na deklaraci Nostra aetate a na Jana Pavla II. (Assisi 1986). Halík je skutečně jen špičkou ledovce. Odsouzením Halíka a jeho herezí je odsouzen celý tento apostatický systém, který byl deklarací Nostra aetate na II. vatikánském koncilu prosazen. Papež Pavel VI. heretickou deklaraci schválil. Jaká odpověď? Odpovědí je dogmatická bula svatého otce Pavla IV. „Cum Ex Apostolatus Officio“. Bula stanoví, že pokud se kněz, biskup či dokonce papež dopustí hereze či herezi schvaluje, dopadá na něho Boží anathema – vyloučení. Všechno, co koná, je nezákonné a nep latné. Tato bula chrání pravověrné učení církve před herezemi, které ohrožují víru ze strany teologů, biskupů či papeže.

halik islam

Dnes je jediným východiskem pravdivé pokání. To znamená po 50 letech si přiznat, že na koncilu byla deklarací Nostra aetate prohlášena hereze (viz anathema na Nostra aetate http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31747).

Co se týče zneužití církevní autority, uvádíme několik příkladů z minulosti. Koncil v Kostnici, který odsoudil 6. 7. 1415 svatého mučedníka Jana, byl heretický. Tři měsíce před tím, 6. 4. 1415, dekretem Haec Sancta Synodus vyhlásil herezi tzv. konciliarismu. Co se týče papežů, Honorius I. byl 33 let po své smrti vyhlášen za kacíře, a to na koncilu v Cařihradu roku 681. Výrok koncilu následně schválil papež Lev II. Důvodem exkomunikace Honoria bylo, že pouze mlčením schvaloval skrytou herezi monotheletismu. II. vatikánský koncil má na svědomí daleko vážnější herezi, kterou je synkretismus, otvíraj&iac ute;cí dveře pohanskému duchu i systému ničícímu podstatu křesťanství.

Pokání znamená odvrátit se od lži a ducha lži k pravdě, a to je bolestná operace, která však vede k záchraně. Všichni jsme chybující, proto všichni musíme konat pokání. Tedy před sebou i před Bohem a mnohdy i před veřejností přiznat, že jsme udělali chybu, nechali jsme se oklamat, uvěřili jsme polopravdám či lžím. Tento boj pravdy se lží se odehrává v každém lidském srdci. Každý člověk se i z dobré vůle dopustí menšího či většího omylu, který může mít malé, někdy ale i katastrofální důsledky. Kolikrát v nás zvítězí lež, zlá žád ostivost, pomsta, sebelítost, touha po nespravedlivém majetku či kariéře za cenu zrady svědomí a ublížení jiným. Ježíš proto říká: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete“ (Lk 13,3). Při pokání si v hlubině srdce přiznáváme, že jsme učinili zlo a oddělujeme se od něj. Tu pak platí Kristovo slovo: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí“ (J 8,32).

Dnes česká veřejnost právem požaduje, aby církevní představitelé, kardinálové, biskupové, řeholníci a kněží činili pokání, tedy aby dali příklad pravdivé sebekritiky. Nazvali ve svém životě pravdu pravdou a lež lží. Pokud toto učiní, bude je následovat i světská vláda, ale i zdravé jádro českého národa. Navíc tím bude dán příklad celé katolické církvi i všem křesťanům na celém světě. Tato cesta pravdy, tedy pokání, zastaví islamizaci, homosexuální amoralizaci i celý systém genocidní globalizace. Nastane duchovní obnova nejen českého n&aacute ;roda, ale i celých světadílů. Základním krokem pokání pro církevní hierarchii je přiznat pravdu, že na koncilu byla vyhlášena sebevražedná hereze v deklaraci Nostra aetate.

„Dvojí zlo spáchal můj lid: Vytesali si cisterny (lidských filosofií a ideologií), cisterny rozpukané, které (životodárnou) vodu neudrží.“ (Jer 1,12)

Hospodin mluví: „Můj lid je pošetilý, nezná se ke mně, jsou to synové pomatení, nemají rozum. Jsou moudří, ale ke zlému. Dobro konat nedovedou.“ (Jer 4,22)

„Proroci (heretičtí teologové) prorokují klamně, (vele)kněží vládnou na vlastní pěst a můj lid to má rád. Co však uděláte, až nastanou věci poslední?“ (Jer 5,31)

„Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy (Halík, Vlk, Duka, Vatikán): pokoj, pokoj! Ale žádný pokoj není. Zastyděli se, že páchali ohavnosti? Ne, ti se nestydí, neznají zahanbení.“ (Jer 6,14-15a)

Řešení: „Projděte ulicemi Jeruzaléma (katolického Říma). Prohlédněte jeho náměstí, jen se dívejte a přesvědčte se, zda najdete někoho, kdo (z církevních hodnostářů) uplatňuje právo, kdo (z heretických teologů a apostatické hierarchie Vatikánu) hledá pravdu. Já tomu (kdo hledá pravdu) odpustím.“ (Jer 5,1)

„Vraťte se (k Bohu) odpadlí (katoličtí) synové. Já vaše odpadlictví vyléčím.“

„Zde jsme! Přišli jsme k Tobě, neboť Ty jsi Hospodin, náš Bůh.“ (Jer 3,22) Toto je pravdivé pokání!

V KT dne 19. 1. 2016 vyšel Halíkův článek Jak dnes mluvit a mlčet o Bohu. Halík bojkotuje realitu tragického stavu už polomrtvé církve a mysticky ho nazývá siestou, která prý přejde v aktivní odpoledne. Je to, jakoby člověk krvácel z tepny, a zločinný lékař místo nutné pomoci všechny kolem uklidňuje, aby nic nekonali pro záchranu. Tímto přístupem způsobí, že zraněný během chvíle zemře. Halík nedovoluje záchranné pokání, nenávidí pravdu – život, protože má téhož ducha jako ideolog fašismu a smrti Nietzsche.

V KT 8. 12. 2015 vyšel článek „Máme s muslimy stejného Boha?“ Halík v něm tvrdí, že Alláh muslimů, který požaduje odřezávání hlav křesťanům, je totožný s Trojjediným Bohem. To je hrubá lež. Dále Halík sugestivně zastrašuje lidi, že pokud budou manifestovat za záchranu Česka i křesťanství před naprogramovanou islamizací, prý tím vyvolají 3. světovou válku. Touto zastrašovací utopií chce paralyzovat českou veřejnost, především ale katolíky.

Proto všechny upřímné katolíky vybízíme, aby učinili pravý opak – agere contra a vyšli v sobotu 6. února v 15:00 na manifestaci proti islamizaci do Prahy na Hradčanské náměstí. Toto je vpravdě kairos – strategický čas vyjití z temnoty do světla, z pasivity k sebeobraně.

 

 

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

Loading...

Podobné články

3 Komentáře “Je kněz T.Halík kacíř? (část 7.)

 • Pravda o Ježíšově narození. Ježíšův otec byl objeven!

  J.D.Tabor se z výroku rabína Eliezera ben Hyrkanuse, který žil kolem sklonku 1. stol., dozvěděl o učení jistého Jakuba, který šířil učení Ježíše, syna Panterova. A dalším bádáním se ukázalo, že Pantera byl římský voják, nejspíš židovského původu — i o Panterovi se Taborovi podařilo zjistit překvapivě mnoho informací….

  http://www.ragauian.cz/vznik-krestanstvi-skutecny-jezis-a-vira-aneb-buh-neporusuje-sve-prirodni-zakony/

  http://www.ragauian.cz/vznik-krestanstvi-zakladni-predpoklady-o-ranem-krestanstvi-jsou-mylne/

 • Církev zlikvidovala původní Kristovo učení a kvůli tomu musela kompletně zfalšovat vše o jeho narození a mládí…

  Kristus byl ve skutečnosti tzv. zasvěcenec, vychovaný ve skupině Esejců (proč myslíte že v Bibli není nic o jeho mládí?), která ochraňovala prastaré duchovní poznání:

  POZNEJTE SAMI SEBE A POZNÁTE VŠECHNO!

  KDYŽ CHCETE ZMĚNIT SVĚT,
  NEJDŘÍV ZMĚŇTE SAMI SEBE!

  …a o tom to VŠECHNO je:

  Lidská duše se kdysi na cestě za poznáním rozdvojila /vypadla z původní Jednoty/ a jedna z jejích částí se z vlastního rozhodnutí dobrovolně ponořila od hlubin vibrací hmotných světů…

  …je to o vnitřní dualitě člověka, je to to o čem mluví taoismus jako o jin-jang dualitě… v Bibli nazýváno tělo a duch… o tom mluví církevně zlikvidované Tomášovo evangelium symbolicky jako „ze dvou udělat jedno“… to je pravé Kristovo učení… důkazy jsou mimo jiné Origenés a právě Tomášovo evangelium…

  Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole a když to, co je mužské a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí … pak vejdete do království.

  Tento výrok byl v Bibli pečlivě vymazán…

  *Tomášovo evangelium:*
  *Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí!*

  Origenes: Spis Περί ἀρχῶν (Peri archón „O základech“, De principiis) obsahuje nejstarší JEŠTĚ NEZFALŠOVANÝ křesťanský teologický systém… zabývá se hmotným světem, stvořením člověka, člověkem jako padlou bytostí uzavřenou v hmotném těle… Cílem lidí je návrat do vysokých (nehmotných) úrovní… z odělenosti ZPĚT DO JEDNOTY…

  …hledejte na Seznamu např. TAJNÉ DĚJINY KŘESŤANSTVÍ a jak KATOLICKÁ CÍRKEV ZNIČILA KŘESŤANSTVÍ

 • S kristem je trochu jinak…

  KDO BYL Ježíš KRISTUS?

  Církev dělá z Krista modlu, někoho jiného než kým byl doopravdy. Existují i druhé extrémy, pokoušející se zpochybnit jeho existenci. To je také lež, pravda je mimo obě tyto nepodložená tvrzení. Existují totiž mj. historicky dokazatelné zmínky nejen v Bibli, ale i v nezávislých židovských záznamech… dokonce už známe jeho skutečného otce! K dispozici je např. detailní a fakty pečlivě podložená vědecká práce. Autorem této práce je James D. Tabor — brilantní historik, který se účastnil mj. moderních archeologických výzkumů v Izraeli, je velkým znalcem starověkých oblastí Palestiny, kde Ježíš žil… Více zde:

  http://www.ragauian.cz/vznik-krestanstvi-skutecny-jezis-a-vira-aneb-buh-neporusuje-sve-prirodni-zakony/

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*