Je exhortace Amoris laetitia heretická?

Je exhortace Amoris laetitia heretická?

Dvě stě šedesáti stránková apoštolská exhortace Františka vyvolala rozruch. Liberálové ji opěvují. Kard. Kasper prohlásil, že to je největší revoluce v katolické církvi za 1500 let. Naproti tomu se zvláště rodinné organizace vyjádřily, že jde o heretický dokument, prosazující likvidaci křesťanské morálky a rodiny! Vina za katastrofální stav v církvi dnes dopadá

1) na papeže Františka Bergoglia

2) na otrávené kořeny II. Vaticana

Ad 1) Heretická exhortace Amoris laetitia má za cíl podkopat katolické učení ve vztahu k nerozlučitelnosti svátostného manželství, k antikoncepci, k metodám umělého oplodnění, k amorální homosexualitě, ke „genderové schizofrenii“.

Amoris laetitia v celé VIII. kapitole (odstavce 291–312) obsahuje jakýsi zmatený výklad katolické nauky, takže povědomí o povaze a účincích smrtelného hříchu zcela zaniká. Místo jasných formulací František používá ideologický jazyk a uvádí selektivní a zavádějící citace z předchozích církevních dokumentů.

V odstavci 280–286 pod názvem „Potřeba sexuální výchovy“ František podporuje trend, který je proti morálním principům i proti Božím zákonům! Nestaví se na stranu rodičů, ale na stranu organizací, které prosazují genderovou ideologii a vnucují už dětem od 4 let amorální zvrácenosti.

František tvrdí, že tzv. „stejnopohlavní svazky“ homosexuálů mohou poskytovat „určitou stabilitu“ a mohou vykazovat jistou podobnost či souvislost s manželstvím: „Musíme uznat velkou rozmanitost rodinných situací, které mohou poskytovat určitou stabilitu, i když faktické či stejnopohlavní svazky nelze klást jednoduše na roveň s manželstvím“ (odstavec 52). Tímto František jako falešný pastýř zaujímá postoj protichůdný Písmu, které homosexualismus nazývá ohavností, a zamlčuje, že Bůh zvrácenou sodomii trestá vyhlazením (srov. Jud 7, 2Pt 2,6). František tím schvaluje pseudo-manželství homosexuálů, pouze alibisticky dodává, že je nelze klást na stejnou rovinu s přirozeným manželstvím.

František podporuje ústřední aspekt „genderové ideologie“, když tvrdí, že „nesmíme zapomínat, že biologické pohlaví (sex) a sociokulturní pohlaví (gender) lze rozlišovat, ale nikoliv oddělovat“ (odstavec 56). Z důvodu propagace genderu líbá nohy transsexuálům.

Na jiném místě gender klidně odsoudí, ale základní falešný princip prosazuje. Výsledek je takový, že protipřirozenou až démonickou gender ideologii, která tvrdí, že člověk už není ani muž ani žena, ale jakési ono, František de facto legalizuje.

František prolamuje pojmy NWO do katolické terminologie, a tím de facto normalizuje na církevní půdě celý tento démonský systém. Skrze destruktivní pojem prosadí hřích a herezi a vzápětí, aby paralyzoval odpůrce, to vyvrátí. Je to, jako by dal napít jedu a pak řekl: ale to se pít nesmí. Výsledek je smrt.

Cílem exhortace je odstranit Boží zákony a nahradit je relativismem, subjektivismem a prvky dekadentní antikultury. Tuto autogenocidu křesťanství pokrytecky přikrývá „milosrdenstvím“ a „láskou“. Bergoglio přijal ducha antikrista! Morální pilíře likviduje nikoliv formulováním změny nauky, ale zavedením principu její subjektivní „milosrdné“ aplikace. Tím se dopouští rouhání a hříchu proti Duchu svatému. Podle Písma svatého i dogmatických dokumentů Bergoglio jako heretik není platným papežem. Vše, co koná, je neplatné a nezávazné (viz bula Cum Ex Apostolatus Officio).

ad 2) Vina za katastrofální stav v církvi dopadá na otrávené kořeny II. Vaticana

Exhortace by nemohla vzniknout, kdyby pro ni nebyla připravena půda! A připravilo ji na II. Vaticanu aggiornamento Jana XXIII. V důsledku jsou dnes na teologických fakultách popírána všechna základní dogmata katolické víry (Božství Kristovo, Jeho spasitelná smrt na kříži, Jeho historické a reálné vzkříšení, jedinečnost spásy v Kristu, dokonce i samotná inspirace Písma svatého). Místo základních pravd křesťanství je prosazován internáboženský dialog. Pohanské kulty s uctíváním démonů jsou pokládány za řádné cesty ke spáse. Tím je likvidována křesťanská misie. Navíc, katolíci vystaveni invazi antimisie se nemohou bránit, protože je hlásána úcta k pohanským kultům. Na křesťanských územích probíhá masová antimisie hinduismu, buddhismu a islámu, které otevřel dveře II. vatikánský koncil deklarací Nostra aetate. Právě na těchto falešných základech pokračuje aggiornamento v oblasti likvidace morálních hodnot. Je přijato antidesatero s prioritou homosexualismu (Lisabonská smlouva), USA vyhlásily násilné prosazování homosexualismu jako prioritu své zahraniční politiky. František tento trend gesty i slovy podporuje. Není ale sám, stojí za ním armáda heretických teologů (falešných proroků). Biskupské kolegium de facto zradilo podstatu svého poslání. František je jen vrcholem ledovce. Podhoubím je tzv. vědecko-kritická teologie s duchem New Age. Tyto hereze a duch se už staly oficiálním učením, přestože diametrálně protiřečí Písmu svatému i celé Tradici církve. Tím bylo vytvořeno nové (heretické) sentire cum ecclesia. Takže nyní bojovat za morální hodnoty je předem prohráno. Proto už mohl František svou exhortaci beze strachu vydat. Ve skutečnosti František i heretičtí teologové dovršili program II. vatikánského koncilu, který dal papež Jan XXIII., v heslu aggiornamento. Na koncilu dostali hlavní slovo heretičtí a liberální teologové, aby připravili půdu k likvidaci pravověrnosti, ale i morálních hodnot.

Co Bůh po nás dnes žádá? Pokání!

Pokání musí činit hierarchie a pokání musí činit i Boží lid. Každý věřící ať denně obětuje jednu hodinu modlitbě, nejlépe od 20:00 do 21:00.

Pokání pro hierarchii: Musí přiznat pravdu, že II. vatikánský koncil i přes mnohé pozitivní výroky otevřel dveře herezím synkretismu v dekretu Nostra aetate. II. vatikánský koncil připravil cestu ke změně víry i morálky, k přijetí ducha světa a k vyhnání Ducha svatého z církve. Proto:

1) tento koncil byl heretický a je neplatný (viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=33930)

2) na Jana XXIII. za jeho aggiornamento a předání vlády heretikům na koncilu dopadá Boží anathema, tedy posmrtné vyloučení z církve. Tato Boží anathema dopadá i na Pavla VI., který heretické dokumenty tohoto koncilu schváli. (viz https://www.youtube.com/watch?v=gcW-_GoiOI8)

Bez vyhlášení anathem by nemohla započat pravdivá obnova církve. Totiž na herezích není možné budovat církev ani bojovat proti pekelným branám, jak to dostal za úkol apoštol Petr.

Po ovoci Koncilu se pozná strom. Nyní žneme ovoce herezí, ducha světa, synkretismu a hlavně aggiornamenta – přizpůsobení se tomuto světu. II. vatikánský koncil se stal skutečně historickým zlomem. Jeho posledním ovocem je dnes Františkova heretická exhortace.  

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři


Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*