Je Bůh křesťanů totožný s Alláhem muslimů?

Je Bůh křesťanů totožný s Alláhem muslimů?

Vatikánský koncil v roce 1965 vyhlásil herezi, že křesťanský Bůh a muslimský Alláh jsou jedno a totéž.

Citace II. vat. koncilu (Nostra aetate): „Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu…“

Odpověď: Církev se vždy dívala ne s úctou, ale s hrůzou na krvavou islámskou invazi. Na Koncilu nastala radikální změna. Místo potřebné opatrnosti je vyhlášena sebevražedná úcta, a dokonce byla odhlasována hereze, že Bůh křesťanů, Otec našeho Pána Ježíše Krista, je prý krvelačný Alláh! To je lež a rouhání! Nedá se hlasovat o tom, co je a co není pravda! Nedá se hlasovat o tom, jestli je někdo mrtvý nebo živý. Hlasováním se realita nezmění! Zločinnou herezí prosazující lživou totožnost koncil popřel základní pravdu víry a oklamal všechny katolíky!

islam proti krestanstvi

Citace: „… (Bohu) živému a o sobě jsoucímu“.

Odpověď: Podstatnou charakteristikou Pravého Boha – Hospodina je, že je sám o sobě jsoucí. Alláh není pravý Bůh. Není sám o sobě jsoucí, je pohanským bůžkem měsíce, který byl v Mekce označen za nejvyššího z 360 bůžků.

Když se Mojžíš ptal Hospodina, jaké je Jeho Jméno, Bůh odpověděl: „Já Jsem, který Jsem“ (JHWH), tedy jedině On je sám o sobě jsoucí, nemá od nikoho počátek. A toto tvrdit ústy Koncilu o pohanském bůžku Alláhovi  je kolosální hereze. Je to jakoby Koncil řekl: „Bůh a démon je jedno a totéž.“ A to je rouhání, spojené s prokletím! Zároveň je to likvidace celého křesťanství v kořeni, tedy duchovní sebevražda.

Citace: „(klanějí se) milosrdnému…“

Odpověď: Přikrášlovat démona, který si žádá lidskou krev, základními vlastnostmi Svatého Boha je rouhání! Citace z Koránu: „Zabíjejte je všude, kde je dostihnete … zabijte je – taková je odměna nevěřících.“ (2:191) „Budou zabití anebo ukřižovaní anebo jim budou useknuté jejich pravé ruce a levé nohy anebo budou ze země vyhnaní.“ (5:33) „Já uvrhnu do srdcí těch, co nevěří, hrůzu a vy sekejte jim šíje a sekejte jim všechny prsty!“ (8:12)

Citace: „(klanějí se) všemohoucímu, stvořiteli nebe a země, který promluvil k lidem“.

Odpověď: Alláhměsíční bůžeknení Bůh všemohoucí, není Stvořitel nebe a země, tím je jedině Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista. Zednáři se ve 33. stupni zasvěcují satanovi. O něm prohlašují, že je velký stavitel vesmíru (Creator). Ale tento Creator (stvořitel), podobně jako Alláh, není Bohem a není Stvořitelem!

Heretičtí biskupové a teologové spolu se zednáři a muslimy popírají pravého Boha, protože nevyznávají Božství Kristovo (1 J 2,23). Prosazují herezi o stejném bohu, ale už neřeknou, že je to ďábel.

Alláh, jako pohanský bůh měsíce, byl pokládán za nejvyššího z 360 pohanských bohů uctívaných v Mekce. „Alláh akbar“ neznamená pouze velký, ale vyjadřuje, že je nejvyšší, tedy že je nad ostatními 360 pohanskými bůžky – démony. Nejvyšší démon, jak víme, je ďábel. On je ten starý had (Gen 3,13) a satan (Zj 20,2). Pokrytecké modlitby s pohany a muslimy za mír i tzv. internáboženský dialog s nimi je bezpečnou cestou k trvalému sjednocení v ádu (pekle).

Citace: „Jeho rozhodnutím, i tajemným, se snaží podrobit celou duší, jako se Bohu podrobil Abrahám, na něhož se islámská víra ráda odvolává.“

Odpověď: Nejtěžší zločiny, které mají konat muslimové, se propagují slovy Koránu: Nejste to vy, kdo je zabil, ale Alláh je zabil“ (8:17) – tedy mordujte a zabíjejte a nemějte žádné výčitky svědomí, protože to všechno dělá Alláh. Pokud se muslimové celou duší podrobí tomuto satanskému duchu smrti, ovocem je fanatismus, terorismus a vyvražďování národů ve jménu poslušnosti vůli Alláha. Co se týče Abraháma, odvolávali se na něj i židé. Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli děti Abrahámovy, jednali byste jako on … A vy mě chcete zabít. Tak Abrahám nejednal… Váš otec je ďábel a vy chcete dělat to, co on po vás žádá. On byl vrah od počátku a pravda v něm není…“ (J 8,39n) Muslimové mají příkaz zabíjet křesťany a nevěřící. Kdo je tedy jejich otec?

Citace: „Ježíše sice neuznávají jako Boha, ale uctívají jako proroka“.

Odpověď: Muslimové Ježíše neuznávají jako Boha – tato kolosální hereze byla na koncilu traktována jako marginální záležitost! Ale tu jde o popření samotné podstaty křesťanství a naší spásy! Takzvaně uctívat Ježíše jen jako proroka, navíc nižšího než byl falešný prorok Mohamed, je hrubou urážkou našeho Boha a Spasitele.

Na Koncilu vzniklo nové heretické antidogma, o kterém ale katolíci nesmí pochybovat, protože to je přece učení koncilu. Co s tím? Buď věříme herezi koncilu, anebo vyznáváme základní pravdy naší víry zakořeněné v evangeliu a posvátné tradici. Navíc Koncil hereze nejen teoreticky vyhlásil, ale i vytvořil podmínky, aby křesťanství přešlo v praktické neopohanství! Před koncilem misie přiváděla pohany ke Kristu, a tím ke spáse. Na koncilu byla dána jiná cesta – opačná! Řešením je pravdivé pokání: přiznat, že na koncilu byly vyhlášeny hereze a veřejně je odvolat!

Citace: „… ctí jeho panenskou matku Marii a někdy ji i zbožně vzývají“.

Odpověď: Taková úcta je úcta falešná. Jak mohou uctívat Ježíšovu Matku, která je Bohorodička, a zároveň popírat Božství Ježíše Krista? To je náboženská schizofrenie a falešná úcta.

Citace: „Kromě toho očekávají den soudu, kdy Bůh vzkřísí všechny lidi a odplatí jim.

Odpověď: Pokud je zde řeč o Božím soudu, o vzkříšení a odplatě, pak nemorálnosti, které Mohamed povýšil na ctnosti, se vpravdě ukáží jako nemorálnosti, a zločiny, které Mohamed nazývá vůlí Alláhovou, jako zločiny. Pokud si jejich pachatelé nepřiznají, že spáchali zločin a nepřijmou Ježíše jako Spasitele, odmítají Boží milosrdenství a dopadne na ně Boží spravedlnost.

Citace: „Proto si váží mravního života.“

Odpověď: Mohamed měl současně 9 manželek i více, z toho některé měly pouze 7 či 9 let. Navíc měl ještě i velké množství souložnic. Jestliže toto koncil nazývá „úctou k mravnímu životu“, pak nemá nic společného ani s obyčejnou morálkou a už vůbec ne s Božími přikázáními. A pokud pokládá za projev „úcty k mravnímu životu“ řezání krků křesťanům a jinověrcům, šíření víry mečem, pumovými atentáty, leteckými teroristickými útoky a systematickým terorismem, pak je nejen v otázce víry, ale i morálky, heretický.

Citace: „Jelikož během staletí povstalo mezi křesťany a mohamedány nemálo rozbrojů a nepřátelství, vybízí posvátný sněm všechny, aby zapomněli na to, co bylo.“

Odpověď: Ptáme se: Kdo má na svědomí, že povstalo mezi křesťany a muslimy nemálo rozbrojů a nepřátelství? Muslimové, anebo křesťané? Kdo byl agresor a kdo oběť? Jaká byla vina křesťanských Arménů, že Turci na nich v roce 1915 vykonali genocidu?

Co se týče současnosti, muslimové se na křesťanských územích zabydlují a zavádějí právo šaría, a i když jim to stát oficiálně neschválí, musí to respektovat. Křesťané jsou na islámském území pronásledováni, usmrcováni a nemají žádná práva. Ovoce „úcty k muslimům“ po koncilu je, že muslimové postavili stovky mešit na křesťanském území, ale na svém území nedovolili postavit žádný chrám ani klášter. I některé starobylé při teroristických útocích zlikvidovali i s živými oběťmi.

Citace: „… aby se upřímně snažili o vzájemné porozumění a aby společně chránili a podporovali sociální spravedlnost, mravní hodnoty, mír a svobodu pro všechny lidi“.

Odpověď: Tato fráze je výsměchem. Jaké je vzájemné porozumění, když islamista s nožem hrozí, že když křesťan nezapře víru, podřeže mu krk. Jaká sociální spravedlnost? V Pákistánu, Saudské Arábii jen za vlastnění Bible může být člověk odsouzen na smrt a křesťan je pokládán za otroka. Jaké mravní hodnoty? Nemorálnost a zabíjení křesťanů je pokládáno za ctnost. Jaký mír? Program daný Mohamedem je tzv. svatá válka – džihád. Jaká svoboda pro všechny lidi? Káfir nemá na nic právo, na žádnou svobodu, ani jako žebrák na almužnu.

 

Co mají teď církevní představitelé, kteří oklamali lid, dělat? Pokání! Co je pokání? Veřejně přiznat, že hlásali hereze a naopak hlásat pravdy víry. Co se týče muslimů, podle evangelia jsme povinni jim hlásat Krista a cestu spásy i za cenu mučednické smrti!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Loading...

Podobné články

2 Komentáře “Je Bůh křesťanů totožný s Alláhem muslimů?

  • · Edit

    Tak jako mě je to celkem jedno. Já jenom říkám, co si o tom myslím, ale jestli to lidi budou brát vážně nebo ne to mě nezajímá. Jo a ještě něco v Bibli to nepsaný není, protože to schválně vytrhali, aby o tom nikdo nevěděl, neboť by se dozvěděli, že ten jejich superúžasnej a bezchybnej Bůh není tak dobrej jak se o něm říká.

  • nieje nahodou ten „pravy“ boh krestanov aj bohom zidov? lebo zidovsky boh bol tie „mierumilovny“ a tiez „jediny“

    ale nic si stoho nerobte, vas boh je urcite ten pravy, ved je tak napisane. a je jedno ze to pisal nejaky clovek, ved ten clovek bol bohom vyvoleny, a naviac posadnuty duchom svetym.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*