Jak to s těmi židy vlastně je?? Kde jsou zárodky antisemitismu, fašismu, xenofobie a NWO

Jak to s těmi židy vlastně je?? Kde jsou zárodky antisemitismu, fašismu, xenofobie a NWO

O židech už toho bylo sepsáno tolik, že se v tom málokdo vyzná. Dovolil jsem si vybrat několik poměrně závažných tvrzení z jejich náboženské knihy TALMUD.

Tato kniha vedle Tory, je základním pilířem židovské víry, která je vštěpována v Izraeli již malým dětem. Náboženství-věčné to zlo a jablko sváru mezi národy. Kolik milionů životů bylo zbytečně ztraceno. Židé patří mezi nejvíce problematické etnikum na světě a to již z biblických dob. Je to etnikum zrádné, nevypočitatelné a mocichtivé, i když Římsko-katolická církev není o mnoho lepší.

Pronásledování židů se táhne celou dlouhou historií lidstva a dle níže uvedeného se tomu ani nelze divit. Po genocidě na nich páchané za druhé světové války se však přístup k nim změnil. Holocaust nelze popřít, jenže na jeho základě byl vystavěn poválečný propagandistický přístup k tomuto etniku, jenž měl a má protekcionistický charakter a umožnil židům ovládnout téměř zcela světový bankovní a finanční systém. Následkem toho, je toto etnikum vrcholovou vládnoucí strukturou, což přesně odpovídá talmudickým tezím. Všichni bez vyjímky jsme finančnímu sektoru podřízeni a jsme jím ovládáni. Dá se z toho všeho dovodit i původ dnešní migrační krize. Proti sobě se staví křesťanský a islámský svět-tedy úhlavní nepřátelé židů. Jediný, kdo z případných roztržek trží jsou židé a vyhovuje jim to. Je to byznys a křesťanská i islámská strana se vzájemně oslabují, načež může ta židovská nerušeně posilovat. Veškeré tyto akce jsou řízeny a financovány z USA a to z jednoho prostého důvodu. USA jsou nejvíce židovskou zemí na světě. Klíčové židovské organizace a řízení světového finančnictví sídlí právě v USA. Chápete již trochu souvislosti??? Pro ty kdož neví, tak goj je křesťan či bezvěrec-tedy ateista.
talmud

Midrasch Talpioth 225: „Nežidé byli stvořeni, aby sloužili Židům jako otroci.“

Orach Chaiim 57, 6a: „Nežidům je třeba se vyhýbat jako všemu nečistému, například jako neštovicím, vepřům a lejnu.“

Kethuboth 3b: „Soužití Nežidů je jako soužití oslů.“

Zohar II, 4b: „Porodnost nežidů musí být masivně potlačována.“

Sanhedrin 104a: „Všude, kam (Židé) přijdou, budou knížaty.“

Schabbat 105a:„Já (Jahve) vás (Židy) činím praotcem národů, činím vás vyvolenými mezi národy, činím vás králi nad národy, činím vás milovanými mezi národy, činím vás nejlepšími mezi národy, činím vás nejdůvěryhodnějšími mezi národy.“

Zohar I, 168a: „Židé se vždy musí snažit oklamat nežidy.“

Babha Kama 113a: „Každému Židovi je dovoleno používat lež a křivou přísahu, aby přivodil Nežidovi zkázu.“

Talmud IV/3/54b: „Majetek gójů je jako majetek bez pána, a každý (Žid), který se jej zmocní, se stává jeho vlastníkem.“

Erubin 43b: „V čase Mesiáše se všichni (Nežidé) stanou otroky Židů.“

 • Moed kattam 17a : Jestliže žid chce učinit zlo, měl by jít do města, kde ho nikdo nezná a spáchat ho tam.

Erubin 21b : Kdokoliv neuposlechne rabíny, zaslouží si smrt a bude potrestán v pekle, kde se bude vařit ve výkalech.

Sanhedrin 58b : Jestliže se pohan dotkne žida, musí pohan zemřít.

Sanhedrin 57a : Žid nemusí platit pohanovi mzdu za vykonanou práci.

Baba Kamma 37b : Jestliže nějaký izraelský dobytek potrká kanaánského dobytka, nemusí mu nic nahrazovat. Ale jestliže kanaánský dobytek potrká izraelského dobytka, musí být odškodněn.

Abodah Zarah 36b : Nežidovská dívka je ve stavu niddah (rituální nečistoty) již od narození.

Abodah Zarah 22a-22b : Pohané preferují sex s kravami.

Sanhedrin 106a : Je řečeno, že Ješuova matka byla děvka: Ona byla potomek princezen a guvernérů a spala s tesařem jako děvka.

Baba Mezia 24a : Jestliže žid nalezne něco, co patří pohanu, nemusí mu to vracet.

Sanhedrin 76a : Bůh neušetří žida, který si vzal svou dceru za ženu nebo manželku, která si vezme svého nezletilého syna a neušetří žida, který vrátí věc po té, co ji ztratil pohan.

Sanhedrin 57a : Když žid zabije pohana, nebude potrestán. Když žid okrade pohana, může si to nechat.

Baba Kamma 37b : Pohané jsou mimo ochrany zákona a Boha a jejich peníze jsou vystavené Izraeli.

Baba Kamma 113a : Žid může užít lži (úskok), aby zaskočil pohana.

Yebamoth 98a : Všechny nežidovské děti jsou zvířata.

Gittin 57a: Ješu je v pekle a vaří se v horkých výkalech.

Sanhedrin 43a: Je řečeno o Ješuovi, že byl popraven, protože provozoval čarodějnictví. V předvečer Paschy byl Jeshu pověšen a čtyřicet dnů před tím byl opilý k smrti při provozování magie, lákal lid k modlářství…. Byl to svůdce a jako takového je netřeba litovat ho či ho bránit.

Rosh 17a: Křesťané (minnim) a jiní, kteří odmítnou Talmud, půjdou do pekla a budou tam mučeni po všechny generace.

Sanhedrin 90a: Kdo četl Nový Zákon (nekanonické knihy) nemá žádnou účast ve světě budoucím.

Yebamoth 59b: Žena, která obcovala se zvířetem, si může vzít židovského duchovního. Žena, která souloží s démonem si může vzít židovského duchovního.

Hagigah 27a: Žádný rabín se nemůže dostat do pekla.

Baba Mezia 59b: Rabín vedl diskusi s Bohem a porazil Ho. Bůh připustil, že prohrál.

Shabbath 116: Židé musí zničit knihy křesťanu, to jest Nový Zákon.

Gittin 69a: Pro uzdravení těla žida, ať vezme prach, který leží ve stínu kolem toalety, smíchá to s medem a sní to.

Yebamoth 63a: Adam souložil se všemi zvířaty v zahradě Eden.

Yebamoth 63a: Zemědělství je nejnižší povolání.

Sanhedrin 55b: Žid se může oženit s tříletou dívkou (doslova: tři roky a den).

Sanhedrin 54b: Žid může souložit s dítětem, pokud je starší devíti let.

Kathuboth 11b: když dospělý muž obcuje s malou dívkou, není to nic

Gittin 70a: Člověk přicházející z toalety by neměl souložit, dokud neujde půl míle, protože ho provází démon. Jestli bude souložit, narodí se mu epileptik.

Menahoth 43b-44a: Židovský muž je povinen říkat následující modlitby každý den: Děkuji ti Bože, že jsi mne neučinil pohanem, ženou či otrokem.

Soferim 15, Pravidlo 10: „Tob shebe goyyim harog“ (dokonce i ti z nejlepších pohanů by měli být zabiti).

Kerithoth 6b: Ten kdo lije posvěcený olej nad dobytkem či nádobou není vinný, jestliže ho lije nad pohany (goyyim) nebo mrtvými je nevinný. Zákon týkající se dobytka a nádob je správný, protože je psáno:

„Nesmí se vylít na tělo nepovolaného člověka“ (Ex. 30:32) a dobytek a nádoby nejsou lidé (Adam).

Kodex Majmonida, svazek 10: „Je to nicméně micva (náboženská povinnost) vymítit židovské zrádce, minnim a apikorsim, a způsobit jim pád až do propasti zničení, dokud budou způsobovat nepříjemnosti Źidům a obracet lid od Boha, jako to dělal Ježíš Nazaretský a jeho žáci a Tzadok, Baithos a jejich žáci. Kéž jméno bezbožníka shnije.“

Sanhedrin 59a: „Zavraždit gojíma je jako zabít divoké zvíře.“

Abodah Zara 26b: „Nejlepší z nežidů musí být zabiti.“

Sanhedrin 59a: „Gój, který strká nos do Zákona (Talmud) je vinen smrtí.“

Kniha Davidova 37: „Sdělit gójovi cokoli ohledně našich náboženských vztahů se rovná zabití všech židů, protože kdyby gój věděl, co o něm učíme, chtěl by nás otevřeně zabít.“

Kniha Davidova 37: „Pokud je žid povolán, aby vysvětlil nějakou část rabínských knih, má dát pouze falešné vysvětlení. Kdokoli nedodrží tento příkaz, bude zabit.“

Schabouth Hag. 6d: „Žid může přísahat falešně, pokud při tom použije úskočných formulací.“

Hilkkoth Akum X1: „Nezachraňuj gojíma v nebezpečí smrti.“

Hilkkoth Akum X1: „S gojímem neměj slitování.“

Choschen Hamm 388,15: „Pokud se prokáže, že někdo dal peníze Israelitů gojímům, musí být nalezen po rozvážné úvaze způsob, jak ho vymazat z tváře Země.“

Choschen Hamm 266,1: „Žid si může ponechat jakoukoli věc, kterou najde a která patří Akumovi (nežidovi). Ten, kdo vrací ztracený majetek (nežidům), hřeší proti Zákonu, protože tak roste moc porušovatelů zákona. Je chvályhodné vracet ztracený majetek, pokud je to uděláno ke cti božího jména, protože při takovém jednání křesťané budou chválit židy a hledět na ně jako na ctihodné lidi.“

Szaaloth-Uthszabot, kniha Jore Dia 17: „Žid má a musí učinit falešnou přísahu, pokud se ho gojím zeptá, jestli naše knihy obsahují něco proti němu.“

Baba Necia 114,6: „Židé jsou lidské bytosti, ale národy celého světa nejsou lidští tvorové, ale zvířata.“

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: „Až přijde Mesiáš, každý žid bude mít 2800 otroků.“

Nidrasch Talpioth, p. 225-L: „Jehova vytvořil nežidy v lidské podobě, protože židům by neměla sloužit zvířata. Nežid je proto zvíře v lidské podobě a je odsouzený sloužit židovi neustále.“

Nidah 47,2: „Filia 3 annorum et diei unius, desponsatur per coitum; si autem infra 3 annos sit, perinde est, ac si quis digitum inderet in oculum (i. e. non est reus laesae virginitatis, cuius signaculum judicatur recrescere, sicut oculus tactu digiti ad momentum tantum lacrimatur).“

Gad. Shas. 2:2: „Žid může nežidovskou dívku zneuctít, ale nesmí si ji vzít.“

Tosefta. Aboda Zara B, 5: „Pokud gój zabije góje nebo žida, je za to odpovědný, ale pokud žid zabije góje, tak za to NENÍ odpovědný.“

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: „Je dovoleno zabít udavače židů všude. Je dovoleno ho zabít ještě předtím, než někoho udá.“

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: „Všechen majetek ostatních národů patří židovskému národu, který je proto oprávněn se ho zmocnit bez jakýchkoli ohledů.“

Tosefta, Abda Zara VIII, 5: „Jak vysvětlit slovo krádež. Gójovi je zakázáno krást, loupit, nebo brát ženy za otrokyně, atd., od gójů nebo od židů. Ale židovi NENÍ zakázáno dělat toto všechno gójovi.“

Seph. Jp., 92, 1: „Bůh dal židům moc nad majetkem a krví všech národů.“

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: „Když má žid nežida ve svých rukou, další žid může přijít k tomu samému nežidovi, půjčit mu peníze a tak ho podvést, že nežid bude zničen. Majetek nežidů, v souladu s naším zákonem, nepatří nikomu a první žid, který ho spatří, má plné právo se ho zmocnit.“

Schulchan Aruch, Johre Deah, 122: „Židovi je zakázáno pít ze sklenice vína, které se dotkl nežid, protože tento dotyk učinil víno nečistým.“

Nedarim 23b: „Pokud někdo touží po tom, aby žádná jeho přísaha, kterou udělá během roku, nebyla závazná, ať se postaví na začátku roku a prohlásí: „Každá přísaha, kterou bych mohl udělat v budoucnosti ať je neplatná.“ Tím jsou jeho přísahy neplatné.“

 

 

Oldřich Rambousek

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

 • Nabízí se taková drzá otázka:

  Byl dřív Talmud nebo Main Kampf?
  nebo
  Byly dřív Sionské protokoly nebo Main Kampf?

  Proč o tom „historikové“ a učitelé dějepisu mlčí?

 • · Edit

  Runner:

  Také římskokatolická církev, na rozdíl od Židů či muslimů (kteří staví svou ideologii na striktním dodržování svých svatých knih), staví svou ideologii na opovrhováním Biblí a Desaterem a celkově Ježíšovým učením. Zlo katolické církve, která zavraždila mimochodem sta miliony lidí, pramení z nedodržování biblických přikázání.

 • · Edit

  Runner:

  menší doplněk:

  S římskokatolickou církví neměli naši největší velikáni, dokonce i Svatý Václav či Svatá Ludmila (oba dva byli navíc pokřtěni pravoslavným knězem, NIKOLI knězem katolickým) NIC SPOLEČNÉHO.

  Také jsem chtěl říct, že jezuitsví a katolický systém jako takový je zcela neslučitelný se svobodou:

  Katolická církev (a zejména jezuitský řád):
  MATKA VŠECH TOTALITNÍCH REŽIMŮ

  Krásně nám tento jezuitský fašismus ilustruje např. článek 13 Ignácových Pravidel myšlení (Rules for Thinking with the Church). Můžete vidět na vlastní oči ideál všech totalitních systémů: Udělat z lidstva stádo a ovládat i jeho myšlení.

  S. Ignác, patron všech diktátorů říká: „Všichni musíme být NAPROSTO stejného myšlení a ve shodě… Pokud náš vůdce (církev má přísně hierarchickou totalitní strukturu) prohlásí že něco je černé, něco co se našim očím zdá bílé, MUSÍME to prohlásit za černé.“

  Jak „svobodomyslné“. 🙂

 • · Edit

  Runner – to, co jste napsal, naprosto NENÍ pravda:

  nejdřív si pořádně prostudujte dějiny a pak něco pište.
  napsat, že Přemysl Otakar II., Karel IV. či Jan Hus byli oddanými katolíky, co se hrdě hlásili k římskokatolické církvi, to je takový nesmysl, který snad vypustí jen římskokatolicko-žido-propagátoři.
  Tak třeba Přemyslovci a Karel IV. se snažili omezit moc katolické církve, snažili se za každou cenu zabránit tomu, aby Vatikán infiltroval postupně všechny důležité instituce v Českém království. S římskokatolickou církví měli naši největší velikáni, dokonce i Svatý Václav či Svatá Ludmila (oba dva byli navíc pokřtěni pravoslavným knězem, NIKOLI knězem katolickým).
  Jan Hus se snažil za každou cenu napravit antikristovskou Baalovu římskokatolickou církev – snažil se ji vrátit zpět k Bohu – a dopadl dost špatně. (Mimochodem, vy jste tady sám Jana Husa špinil a teď máte ještě drzost ho tady používat ve své argumentaci – neuvěřitelné!)

  Římskokatolická církev nám vždy škodila a škodit bude – vyhlazování našich slovanských bratrů během christianizace, vyhlazovací křížové výpravy proti Českému království s cílem vyhladit ten „kacířský“ Český národ, křížové výpravy proti českému králi Jiřímu z Poděbrad, Bílá hora, čarodějnické procesy – nám už to fakt STAČILO!!!!!

  Mimochodem, Římskokatolická církev je první antikristovskou šelmou Janova zjevení, to je nevyvratitelná skutečnost:

  je nástrojem Antikrista na zničení skutečného Ježíšova učení. Papežská římskokatolická církev naprosto jednoznačně opovrhuje Biblí a Desaterem. Naprosto nedodržuje biblická přikázání.
  Papežská církev, ta nemá s původním učením Ježíše Krista a s původním křesťanstvím nic společného. Ideologie katolické církve a učení Ježíše je asi jako hodinky a holinky. Katolická ideologie a systém je ve skutečnosti pohanský babylonský Baalův kult v křesťanském rouchu. Dogmata katolické církve nemají oporu v Bibli, tudíž její systém je naprosto nelegitimní instituce, co nezastupuje Boha na Zemi, ale naopak jedná proti vůli Boží.
  Systém římskokatolické církve je naprosto neslučitelný se svobodou.

  Papežská vatikánská římskokatolická církev
  v čele s (v současnosti) černým papežem = hlava NWO:

  Židé jsou jen pouhým nástrojem, skrze něž papežský Vatikán s černým papežem v čele řídí svět.

 • · Edit

  Tak mi to připadá, že účelem toho článku je pošpinění Židů. A že by Židé ovládali svět? Tomu bych moc nevěřil. Že by od 2. světové války nastal takový obrat? Asi spíš ne. Je to dost silné tvrzení a v článku žádný odkaz na zdroj.

 • …se nestačím divit co máme nepřátel a že jsou i židé pedofilové, tak to je strašné… a takové zrůdy jsou ve vládách?! Na naši vládu defenestraci a Brusel ať vybouchne i s nimi, Washington ať se propadne přímo do pekla!!!

 • „Je to etnikum zrádné, nevypočitatelné a mocichtivé, i když Římsko-katolická církev není o mnoho lepší.“ – co má tohle tvrzení za význam?

  Církev je etnikum, nebo židovské etnikum je nějaká církev? To je jako bych řekl, že mrkev je dobrá zelenina, ale jezdit do práce autem je taky fajn. Prostě kravina, autor míchá tužky a pušky. Navíc by mě zajímalo, zda by autor mohl v katolických pramenech doložit podobné citáty, jako v judaistických – židovské náboženství se totiž jmenuje judaismus, pokud to autor neví. Pokud tvrdí, že katolické křesťanství není lepší, než rasistický šovinistický judaismus, měl by to umět doložit, protože jinak jde o zlovolnou pomluvu a plivanec do tváře všem našim velikánům, budovatelům státu a kultury, kteří byli oddanými katolíky, včetně Přemysla II. Otakara, Karla IV., Bohuslava Balbína, Kosmase, Husa atd., ale také je to těžká urážka všech těch našich předků, rodičů, prarodičů a tak dále, kteří byli a jsou katolíky a ke katolické Církvi se hlásí.

  Autor tedy považuje všechny tyto poctivé, dobré a pracovité lidi za nějaké rasistické a šovinistické nadřazence?

 • · Edit

  Tak z tohoto učení vznikl satanismus! To je snad ještě horší, jak Korán. Uctívání Ďábla. Dejte si to do spojitosti s tím, kdo vládne Wall Streetu ….

 • Aspon je nám jasné, v čí zájem naše vláda a její poskoci sloužící. Přesně tak s občany jednají, jako s onucííí, jako s podřadnou rasou. Tato Srabotkova vláda je tak nechutná, že ani žid by si o ní neopřel kolo!!!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*