II. Podstata ideologie IS

II. Podstata ideologie IS

Falešný bůh, falešný prorok, falešné náboženství

2) Falešný prorok – Mohamed

Jsou praví a falešní proroci. Praví proroci hájí čistý Boží majestát, morální hodnoty a ukazují na hřích a zlo, které je ve světě i v lidském nitru (Mt 15,18-19). Praví proroci jsou většinou svými současníky pronásledováni a zabíjeni (Jeremiáš, Izajáš, Jan Křtitel). Falešní proroci vystupovali nejen u pohanů, ale i v Izraeli, a dokonce jsou i v křesťanství. Lstivě ubíjejí pravdu polopravdami a zákeřně a tvrdě bojují proti pravým prorokům. Pokud církev a národy ovládají falešní proroci, ovocem je morální i fyzická degenerace, války a smrt.

Ve Starém zákoně byli dvěma největšími Božími proroky Mojžíš a Eliáš. Prostřednictvím Mojžíše dal Bůh svůj zákon. Ten stanovuje i právní normy k řízení společnosti, aby jasně rozlišovala dobro od zla, spravedlnost od nespravedlnosti. Boží zákon dobro chrání a zlo trestá. Ježíš nezrušil Boží přikázání daná Mojžíšovi, ale zdůraznil jejich podstatu. Ta je v lásce: „Milovat Boha celým srdcem a bližního jako sebe“. Vztah k nepřátelům Ježíš vyjádřil v evangeliu: „Milujte své nepřátele, modlete se za ty, kteří vás pronásledují.“ (Mt 5,44) „Odpouštějte, a bude vám odpuštěno.“ (Lk 6,37)

Učení Mohamedovo je antievangelium o násilí a nemorálnosti, a jeho cesta nevede do ráje, ale do pekla. Skrze Mohameda dal démon falešné zákony. Po ovoci se pozná strom. Mohamed je falešným prorokem!

islamsky stat s vlajkou

Sv. don Bosco píše: „…náboženství, které prosazuje všechny možné nemorální věci, umožnilo Mohamedovi, aby se v krátkém čase stal vůdcem velkého počtu lupičů. S nimi přepadal země na východě a podroboval si lid k přijetí falešného náboženství.“

Mohamedovo učení je v rozporu s celým Božím zjevením Starého i Nového zákona. Nemůže proto být pravým prorokem. Pokud měl nadpřirozené zjevení, pak jeho vize a inspirace pocházely od zlého ducha. Boží slovo říká: „Duch, který nevyznává Ježíše, není z Boha. Je to duch antikrista.“ (1J 4,3) Francouz Carra de Vaux v knize „Mohamedánství“ z roku 1877 píše: Mohamed upadal do jakýchsi epileptických záchvatů, maje hlavu vyvrácenou dozadu, oči planoucí, pěnu kolem úst…“. Pokud někdo tvrdí, že skrze Mohameda nemluvil zlý duch, pak žádné nadpřirozené zjevení neměl a jeho Korán je čistě lidského původu, tedy je pouze jeho výmyslem. Pokud byl ale inspirován duchem, pak rozhodně ne Božím, ale duchem démonským.

Mohamed zneužívá jména biblických proroků k matení lidu, ale sám s nimi nemá nic společného. Dokonce uráží Božího Syna Ježíše Krista, když Ho degraduje na pouhého člověka a nazývá Ho dokonce služebníkem! Za nejvyššího ze všech proroků pokládá sám sebe. Pokud je nejvyšší ze všech proroků, pak ale jedině z těch falešných! Mohamed je nemorální, je podvodník a lhář!

V Koránu tvrdí, že Abrahám i Ježíš uctívali Alláha. To je hrubá lež! Ani kapka pravdy v ní není.

Citace Mohameda: „A hle, řekl Alláh: Ježíši, synu Marie, to ty jsi řekl lidem: Přijměte mě i moji matku jako dvě božstva vedle Alláha? Ježíš odpověděl: Sláva Tobě (Alláhu)! Nebyl jsem oprávněn povědět něco, na cos mě nedal právo!“ (5:116)

Odpověď: Co falešný prorok Mohamed touto lží sleduje? Jednak šíří lež, jako by Ježíš byl podřízen Mohamedovi a jeho bůžku Alláhovi. Dále popírá Ježíšovo Božství i tajemství Trojjediného Boha. Maria navíc není žádnou bohyní, ale je milostiplnou ženou (Lk 1,28.44) a Bohorodičkou (Theotokos).

Citace lžiproroka: (1) A vzpomeň si, co řekl Ježíš syn Mariin: (2) Děti Izraele, já jsem skutečně poslem Alláhovým k vám poslaným, (3) abych potvrdil pravdivost toho, co bylo přede mnou dané v Tóře (Bibli), (4) a oznámil vám radostnou zvěst o poslovi, který po mně přijde, a kterého jméno bude Ahmed (Mohamed).“ (61:6)

Odpověď: Za prvé: Není možné vzpomenout si na něco, co Ježíš nikdy neřekl. Za druhé: Ježíš nikdy neřekl, že je poslem bůžka z Mekky – Alláha. To je rouhání! Za třetí: Je dvojnásobnou lží lež potvrzovat a navíc o ní tvrdit, že je v Tóře (Bibli). Za čtvrté: Ježíš neoznámil žádnou „radostnou zvěst“ o podvodníku Mohamedovi a vůbec o něm ani nemluvil. Ježíš hlásal „dětem Izraele“ pravou, radostnou zvěst (evangelium) o spáse. Rouhavá tvrzení Mohameda o Ježíši Kristu jsou několikanásobnou lží a absurdem!

Citace lžiproroka: „Syn Mariin … není víc než naším služebníkem, kterému jsme darovali svou přízeň.“ (43:57-59)

Odpověď: Vyhlásit, že Božský Spasitel Ježíš Kristus není víc než služebníkem“ je vrcholem rouhání vůči Bohu! Kdo měl podle Mohameda darovat Božímu Synu Ježíši Kristu takzvaně svou přízeň? On – Mohamed, anebo ďábel – satan, který Krista pokoušel na poušti? Ježíš ďáblu kategoricky přikázal: „Odejdi satane!“. Ježíš je svrchovaný Bůh. Ďábel je duch zavržení a Mohamed je ďáblův služebník. Jejich společným programem je bojovat násilím a lživými proroctvími proti Kristu, jedinému pravému Spasiteli, a současně i proti pravdám spásy. Konec falešného proroka a těch, kdo mu slouží, je spolu s ďáblem v ohnivém jezeře (Zj 19,20).

Sv. Tomáš Akvinský píše: „Mohamed národy oklamal sliby tělesných rozkoší… svým následovníkům zanechal vychytralou radu, aby knihy Starého a Nového Zákona nečetli, aby jimi nebyl usvědčen ze lži“. (Suma proti pohanům 1,6)

Mohamed ustanovuje k šíření islámu náboženskou válku – džihád. V jeho Koránu (medínském) je džihádu věnováno 24 %, tedy jedna čtvrtina.

„Je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný, je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré…“ (2:216)

Násilí a teror jsou Mohamedem prohlášeny za posvátné. Celý svět se musí podřídit islámu, káfirové jsou nepřátelé zkrátka proto, že nejsou muslimové. „Mír“ podle muslimů přichází pouze s podřízením se islámu. Šíření politického islámu – džihád – je univerzální a věčné.

Mohamed řekl: „Bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu do té doby, dokud lidé nepřijmou, že neexistuje jiný bůh než Alláh a dokud neuvěří, že jsem jeho prorokem a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mě vyslovena. Když to tak učiní, budu chránit jejich životy a majetek, pokud šaría nestanoví jinak, v tom případě pak jejich osud leží v rukou Alláhových“ (Sahíh Muslim 1,31).

Odpověď: Kdo Mohamedovi přikázal „vést válku proti lidstvu“? Kdo mu předal tato zjevení o příkazech k zločinnosti? Bůh – Hospodin, či ďábel – Alláh, který je lhář a vrah?

Citace Mohameda: „Bojovat v džihádu s káfiry byť i jediný den je ušlechtilejší než celý pozemský svět a vše, co na něm leží… Jeden den nebo noční cesta strávené v džihádu jsou ušlechtilejší než celý pozemský svět a vše, co na něm leží.“ (Buchárí 4,52,142)

Odpověď: Za tímto výrokem není duch milosrdenství a míru, ale duch teroru, fanatismu a smrti!

Mohamed tvrdí, že „každý kdo zabije nebo zneškodní káfira si může vzít cokoli, čeho je schopen.“ (Korán 10:2) Mohamed řekl: „Alláh mě oprávnil brát válečnou kořist“ (Buchárí 4,53,351) „Každý, kdo vyzbrojí džihádistu, je odměněn stejně jako je odměněn on (terorista) (Buchárí 4,52,96) I okradení káfira je hodnoceno jako účast na svatém džihádu. Muslimský mučedník je ten, kdo zabíjí ve jménu Alláha a islámu. Jeho vraždění však musí být zasvěceno pouze Alláhovi.

Slzy džihádu: za posledních 1400 let islám vedl celkem 548 válek a ovocem bylo 270 milionů zabitých křesťanů a jiných nemuslimů – káfirů.

Džihád je požadavek úplného podřízení se a pokud se káfir nepodřídí dobrovolně, je použita síla.

Káfír znamená nemuslim. Je to nejhanlivější slovo v jakémkoliv jazyce. Mohamed říká, že káfira je možno podvádět, zesměšňovat, mučit a páchat vůči němu ještě horší věci. Muslim má povinnost nenávidět, co nenávidí Alláh. Alláh nenávidí káfira. Muslim se tedy podle toho musí chovat: „Není dovoleno dávat almužnu káfirovi“. (H 8.24) „Prokleti budou káfirové kdekoliv se octnou a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Alláhovy. A nenalezneš ve zvyklosti Alláhově změnu žádnou.“ (Korán 33:60) „Bojujte proti těm, kdo nevěří v Alláha… dokud se nepodrobí.“ (Korán 9:29)

Ctihodný Maxim Grek: „Řekl jsi (Mohamede), že jsi poslán mečem a zbraní nelítostně zabíjet všechny, kteří odmítají tebe a tvá slova. Ty nečistý a zjevný nepříteli Boží, ty jsi samého přicházejícího antikrista předchůdce, a v Písmu vzpomínaný lživý prorok… kradeš lidské duše a zabíjíš je v oběť tvému otci ďáblovi.

Islámský stát a současná islamizace Evropy se zaváděním práva šaría a intenzivní podporou budování mešit – center nenávisti, je přípravou k likvidaci obyvatelstva – káfirů – v Evropě i ve světě.

Ďábel – Alláh je „otec lži a vrah“ (J 8,44). Mohamed je ďáblovým prorokem, nikoliv Božím!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Podobné články

Macron je služebník zla

Macron je služebník zla

Jestli je jím vědomě, nebo to ještě neví, nevím ani já. Každopádně, namísto aby se…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*