II. Podstata ideologie IS

II. Podstata ideologie IS

Falešný bůh, falešný prorok, falešné náboženství

2) Falešný prorok – Mohamed

Jsou praví a falešní proroci. Praví proroci hájí čistý Boží majestát, morální hodnoty a ukazují na hřích a zlo, které je ve světě i v lidském nitru (Mt 15,18-19). Praví proroci jsou většinou svými současníky pronásledováni a zabíjeni (Jeremiáš, Izajáš, Jan Křtitel). Falešní proroci vystupovali nejen u pohanů, ale i v Izraeli, a dokonce jsou i v křesťanství. Lstivě ubíjejí pravdu polopravdami a zákeřně a tvrdě bojují proti pravým prorokům. Pokud církev a národy ovládají falešní proroci, ovocem je morální i fyzická degenerace, války a smrt.

Ve Starém zákoně byli dvěma největšími Božími proroky Mojžíš a Eliáš. Prostřednictvím Mojžíše dal Bůh svůj zákon. Ten stanovuje i právní normy k řízení společnosti, aby jasně rozlišovala dobro od zla, spravedlnost od nespravedlnosti. Boží zákon dobro chrání a zlo trestá. Ježíš nezrušil Boží přikázání daná Mojžíšovi, ale zdůraznil jejich podstatu. Ta je v lásce: „Milovat Boha celým srdcem a bližního jako sebe“. Vztah k nepřátelům Ježíš vyjádřil v evangeliu: „Milujte své nepřátele, modlete se za ty, kteří vás pronásledují.“ (Mt 5,44) „Odpouštějte, a bude vám odpuštěno.“ (Lk 6,37)

Učení Mohamedovo je antievangelium o násilí a nemorálnosti, a jeho cesta nevede do ráje, ale do pekla. Skrze Mohameda dal démon falešné zákony. Po ovoci se pozná strom. Mohamed je falešným prorokem!

islamsky stat s vlajkou

Sv. don Bosco píše: „…náboženství, které prosazuje všechny možné nemorální věci, umožnilo Mohamedovi, aby se v krátkém čase stal vůdcem velkého počtu lupičů. S nimi přepadal země na východě a podroboval si lid k přijetí falešného náboženství.“

Mohamedovo učení je v rozporu s celým Božím zjevením Starého i Nového zákona. Nemůže proto být pravým prorokem. Pokud měl nadpřirozené zjevení, pak jeho vize a inspirace pocházely od zlého ducha. Boží slovo říká: „Duch, který nevyznává Ježíše, není z Boha. Je to duch antikrista.“ (1J 4,3) Francouz Carra de Vaux v knize „Mohamedánství“ z roku 1877 píše: Mohamed upadal do jakýchsi epileptických záchvatů, maje hlavu vyvrácenou dozadu, oči planoucí, pěnu kolem úst…“. Pokud někdo tvrdí, že skrze Mohameda nemluvil zlý duch, pak žádné nadpřirozené zjevení neměl a jeho Korán je čistě lidského původu, tedy je pouze jeho výmyslem. Pokud byl ale inspirován duchem, pak rozhodně ne Božím, ale duchem démonským.

Mohamed zneužívá jména biblických proroků k matení lidu, ale sám s nimi nemá nic společného. Dokonce uráží Božího Syna Ježíše Krista, když Ho degraduje na pouhého člověka a nazývá Ho dokonce služebníkem! Za nejvyššího ze všech proroků pokládá sám sebe. Pokud je nejvyšší ze všech proroků, pak ale jedině z těch falešných! Mohamed je nemorální, je podvodník a lhář!

V Koránu tvrdí, že Abrahám i Ježíš uctívali Alláha. To je hrubá lež! Ani kapka pravdy v ní není.

Citace Mohameda: „A hle, řekl Alláh: Ježíši, synu Marie, to ty jsi řekl lidem: Přijměte mě i moji matku jako dvě božstva vedle Alláha? Ježíš odpověděl: Sláva Tobě (Alláhu)! Nebyl jsem oprávněn povědět něco, na cos mě nedal právo!“ (5:116)

Odpověď: Co falešný prorok Mohamed touto lží sleduje? Jednak šíří lež, jako by Ježíš byl podřízen Mohamedovi a jeho bůžku Alláhovi. Dále popírá Ježíšovo Božství i tajemství Trojjediného Boha. Maria navíc není žádnou bohyní, ale je milostiplnou ženou (Lk 1,28.44) a Bohorodičkou (Theotokos).

Citace lžiproroka: (1) A vzpomeň si, co řekl Ježíš syn Mariin: (2) Děti Izraele, já jsem skutečně poslem Alláhovým k vám poslaným, (3) abych potvrdil pravdivost toho, co bylo přede mnou dané v Tóře (Bibli), (4) a oznámil vám radostnou zvěst o poslovi, který po mně přijde, a kterého jméno bude Ahmed (Mohamed).“ (61:6)

Odpověď: Za prvé: Není možné vzpomenout si na něco, co Ježíš nikdy neřekl. Za druhé: Ježíš nikdy neřekl, že je poslem bůžka z Mekky – Alláha. To je rouhání! Za třetí: Je dvojnásobnou lží lež potvrzovat a navíc o ní tvrdit, že je v Tóře (Bibli). Za čtvrté: Ježíš neoznámil žádnou „radostnou zvěst“ o podvodníku Mohamedovi a vůbec o něm ani nemluvil. Ježíš hlásal „dětem Izraele“ pravou, radostnou zvěst (evangelium) o spáse. Rouhavá tvrzení Mohameda o Ježíši Kristu jsou několikanásobnou lží a absurdem!

Citace lžiproroka: „Syn Mariin … není víc než naším služebníkem, kterému jsme darovali svou přízeň.“ (43:57-59)

Odpověď: Vyhlásit, že Božský Spasitel Ježíš Kristus není víc než služebníkem“ je vrcholem rouhání vůči Bohu! Kdo měl podle Mohameda darovat Božímu Synu Ježíši Kristu takzvaně svou přízeň? On – Mohamed, anebo ďábel – satan, který Krista pokoušel na poušti? Ježíš ďáblu kategoricky přikázal: „Odejdi satane!“. Ježíš je svrchovaný Bůh. Ďábel je duch zavržení a Mohamed je ďáblův služebník. Jejich společným programem je bojovat násilím a lživými proroctvími proti Kristu, jedinému pravému Spasiteli, a současně i proti pravdám spásy. Konec falešného proroka a těch, kdo mu slouží, je spolu s ďáblem v ohnivém jezeře (Zj 19,20).

Sv. Tomáš Akvinský píše: „Mohamed národy oklamal sliby tělesných rozkoší… svým následovníkům zanechal vychytralou radu, aby knihy Starého a Nového Zákona nečetli, aby jimi nebyl usvědčen ze lži“. (Suma proti pohanům 1,6)

Mohamed ustanovuje k šíření islámu náboženskou válku – džihád. V jeho Koránu (medínském) je džihádu věnováno 24 %, tedy jedna čtvrtina.

„Je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný, je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré…“ (2:216)

Násilí a teror jsou Mohamedem prohlášeny za posvátné. Celý svět se musí podřídit islámu, káfirové jsou nepřátelé zkrátka proto, že nejsou muslimové. „Mír“ podle muslimů přichází pouze s podřízením se islámu. Šíření politického islámu – džihád – je univerzální a věčné.

Mohamed řekl: „Bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu do té doby, dokud lidé nepřijmou, že neexistuje jiný bůh než Alláh a dokud neuvěří, že jsem jeho prorokem a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mě vyslovena. Když to tak učiní, budu chránit jejich životy a majetek, pokud šaría nestanoví jinak, v tom případě pak jejich osud leží v rukou Alláhových“ (Sahíh Muslim 1,31).

Odpověď: Kdo Mohamedovi přikázal „vést válku proti lidstvu“? Kdo mu předal tato zjevení o příkazech k zločinnosti? Bůh – Hospodin, či ďábel – Alláh, který je lhář a vrah?

Citace Mohameda: „Bojovat v džihádu s káfiry byť i jediný den je ušlechtilejší než celý pozemský svět a vše, co na něm leží… Jeden den nebo noční cesta strávené v džihádu jsou ušlechtilejší než celý pozemský svět a vše, co na něm leží.“ (Buchárí 4,52,142)

Odpověď: Za tímto výrokem není duch milosrdenství a míru, ale duch teroru, fanatismu a smrti!

Mohamed tvrdí, že „každý kdo zabije nebo zneškodní káfira si může vzít cokoli, čeho je schopen.“ (Korán 10:2) Mohamed řekl: „Alláh mě oprávnil brát válečnou kořist“ (Buchárí 4,53,351) „Každý, kdo vyzbrojí džihádistu, je odměněn stejně jako je odměněn on (terorista) (Buchárí 4,52,96) I okradení káfira je hodnoceno jako účast na svatém džihádu. Muslimský mučedník je ten, kdo zabíjí ve jménu Alláha a islámu. Jeho vraždění však musí být zasvěceno pouze Alláhovi.

Slzy džihádu: za posledních 1400 let islám vedl celkem 548 válek a ovocem bylo 270 milionů zabitých křesťanů a jiných nemuslimů – káfirů.

Džihád je požadavek úplného podřízení se a pokud se káfir nepodřídí dobrovolně, je použita síla.

Káfír znamená nemuslim. Je to nejhanlivější slovo v jakémkoliv jazyce. Mohamed říká, že káfira je možno podvádět, zesměšňovat, mučit a páchat vůči němu ještě horší věci. Muslim má povinnost nenávidět, co nenávidí Alláh. Alláh nenávidí káfira. Muslim se tedy podle toho musí chovat: „Není dovoleno dávat almužnu káfirovi“. (H 8.24) „Prokleti budou káfirové kdekoliv se octnou a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Alláhovy. A nenalezneš ve zvyklosti Alláhově změnu žádnou.“ (Korán 33:60) „Bojujte proti těm, kdo nevěří v Alláha… dokud se nepodrobí.“ (Korán 9:29)

Ctihodný Maxim Grek: „Řekl jsi (Mohamede), že jsi poslán mečem a zbraní nelítostně zabíjet všechny, kteří odmítají tebe a tvá slova. Ty nečistý a zjevný nepříteli Boží, ty jsi samého přicházejícího antikrista předchůdce, a v Písmu vzpomínaný lživý prorok… kradeš lidské duše a zabíjíš je v oběť tvému otci ďáblovi.

Islámský stát a současná islamizace Evropy se zaváděním práva šaría a intenzivní podporou budování mešit – center nenávisti, je přípravou k likvidaci obyvatelstva – káfirů – v Evropě i ve světě.

Ďábel – Alláh je „otec lži a vrah“ (J 8,44). Mohamed je ďáblovým prorokem, nikoliv Božím!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*