Ceny energií by mohly být nižší. Požadujeme transparentní a přijatelné ceny energií

Ceny energií by mohly být nižší. Požadujeme transparentní a přijatelné ceny energií

Vyzýváme politiky, aby ochránili své občany od energetické chudoby, roztočení spirály inflace, razantnímu snížení životní úrovně. Plně podporujeme kroky některých zemí V4, kde vlády svým opatřením zamezily růstu cen energií pro domácnosti. Naše mzdy ani důchody neodpovídají příjmům našich západních sousedů, přitom ceny energií bychom měli hradit ve stejné výši jako oni.

Občané s obavou očekávají dopady růstu cen energií na jejich životní úroveň. Obávají se energetické chudoby, kterou je již část našich občanů postižena. Zvyšování důchodů tyto náklady nepokryje.

Cenová rozhodnutí pro regulované ceny energií pro rok 2019, které ERÚ vydal v závěru loňského roku, se jeví být v rozporu s energetickým zákonem, a je proto na místě jejich zrušení. Aktivně legitimováni k uvedenému kroku jsou mj. poslanci i senátoři, a proto je činěna tato výzva, která je podporována i občanskou veřejností, kdy požadujeme transparentní a přijatelné ceny energií.

Institut Aleny Vitáskové z. s. připravil několik kroků k možné nápravě této situace:
a) Ústavní stížnost – zrušení platnosti příslušných cenových rozhodnutí ERÚ pro rok 2019. Aktivně legitimování jsou mj. poslanci a senátoři k podání Ústavní stížnosti.
b) Správní žalobu ke Krajskému soudu Brno – zrušení platnosti příslušných cenových rozhodnutí ERÚ pro rok 2019.
c) Vláda, může předložit zákonodárcům legislativní opatření pro stanovení maximálních cen energií a plynu pro domácnosti (maximální ceny by určoval ERÚ)

Ad a) Ústavní stížnost – Institut Aleny Vitáskové předal:

  • Ústavní stížnost (koncept) poslankyním a poslancům parlamentu ČR (koncept Ústavní stížnosti viz www.institut-av.eu)
  • průvodní dopis poslankyním a poslancům k podání této Ústavní stížnosti s návrhem předběžného opatření – zrušení cenových rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny energií pro rok 2019 (průvodní dopis poslankyním a poslancům, viz www.institut-av.eu)
  • průvodní dopis senátorkám a senátorům (vč. konceptu Ústavní stížnosti) k podání Ústavní stížnosti s návrhem předběžného opatření – zrušení příslušných cenových rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny energií pro rok 2019 (průvodní dopis viz www.institut-av.eu)
  • K podání Ústavní stížnosti je mj. aktivně legitimováno – min. 25 poslanců, nebo min. 10 senátorů

Ad b) Správní žaloba – byla podána Institutem Aleny Vitáskové z. s. ke Krajskému soudu Brno s návrhem na předběžné opatření – zrušení příslušných cenových rozhodnutí ERÚ na rok 2019. Správní žalobu naleznete na www.institut-av.euAd c) Vláda České republiky – (u neregulovaných cen energií) může navrhnout legislativní opatření a zmocnit ERÚ ke stanovení maximálních cen energií a plynu, které budou pro obchodníky nepřekročitelné. Tímto způsobem lze zákonně ochránit alespoň částečně občany před energetickou chudobou a fatálním dopadem růstu cen energií. Pochopitelně další koncepční kroky je nutné provádět do budoucna.

K tomu je nutno dodat, že dochází-li k anomálii růstu neregulovaných cen, či jejich nepodloženost, nepřijatelnost, jsou v rozporu s veřejným zájmem, je možné, aby zasáhl stát legislativní cestou a umožnil nastavení tzv. maximálních cen energií pro občany.

Tento instrument ochrany spotřebitelů před vysokými cenami energií a plynu navrhovala bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková. V době jejího předsedování na ERÚ nebylo politiky přijato a tudíž využila v té době alespoň možnosti indikativních cen plynu, což vedlo ke snížení cen plynu pro domácnosti o desítky procent.

Žádáme tímto premiéra, členy vlády, poslankyně, poslance, senátorky a senátory, aby tuto situaci řešili a zamezili energetické chudobě našich občanů, snížení životní úrovně a omezení konkurence schopnosti našich firem právě vlivem růstu cen energií.

OutStreamVideoPlayer

Výzva k podání ústavní stížnosti

V Praze dne 8. února 2019

Věc: Výzva k podání ústavní stížnosti – řízení o zrušení jiných právních předpisů

Vážené paní poslankyně,
Vážený pane poslanče,

obracíme se na Vás ve věci podnětu k podání ústavní stížnosti proti vydaným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (dále jen „Rozhodnutí ERÚ“), jež jsou ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu (Rozsudek NSS ze dne 18.12.2014, sp. zn. 7 As 45/2014) a ve světle Nálezů Ústavního soudu České republiky (např. viz Nález Pl. ÚS 8/02 ze dne 20.11.2002) právními předpisy pro regulaci a sjednávání cen.

Institut Aleny Vitáskové, z.s. je spolkem, který je nestátní neziskovou organizací a zabývá se mj. dohlížením nad řádným zajišťováním dostupné a bezpečné energie, zamezení energetické chudoby, ochranou základních lidských práv a svobod.

ERÚ jako správní orgán podle § 2c za´kona č. 265/1991 Sb., o působnosti orga´nů Česke´ republiky v oblasti cen, ve zněni´ pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 pi´sm. d) za´kona č. 458/2000 Sb., o podmi´nka´ch podnika´ni´ a o vy´konu sta´tni´ spra´vy v energeticky´ch odvětvi´ch a o změně některy´ch za´konů (energeticky´ za´kon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a za´kona č. 165/2012 Sb., o podporovany´ch zdroji´ch energie a o změně některy´ch za´konů, ve zněni´ pozdějších předpisů, vydal dne 20.11.2018 opatření obecné povahy – cenove´ rozhodnuti´ č. 7 a č. 8, o cena´ch za souviseji´ci´ službu v elektroenergetice a ostatni´ch regulovany´ch cena´ch (dále jen „Cenová rozhodnutí“). Cenové rozhodnutí č. 7 bylo zveřejněno ve Věstníku ERÚ, roč. 18, částka 10/2018, cenové rozhodnutí č. 8 bylo zveřejněno ve Věstníku ERÚ, roč. 18, částka 11/2018.

Dva členové Rady ERÚ dle ČTK dne 28. 11. 2018 shodně prohlásili, že regulované části ceny za distribuci elektřiny nejsou správně stanoveny. Pokud cenová rozhodnutí č. 7/2018 ze dne 20. 11. 2018 a č. 8/2018 ze dne 20. 11. 2018 skutečně stanovují nesprávnou regulovanou cenu za distribuci elektřiny a jsou vyšší, než mohly být, tak mohlo dojít k porušení zákona, poškození veřejného zájmu a občanů naší vlasti vč. účastníků energetického trhu.

„Regulovaná část ceny za distribuci elektřiny, kterou určuje Energetický regulační úřad (ERÚ), mohla být nižší. ČTK to dnes řekl člen rady úřadu Rostislav Krejcar, který spolu s předsedou rady ERÚ Vratislavem Košťálem nepodepsal cenové rozhodnutí, jež ceny v elektroenergetice pro rok 2019 stanovuje.“

Z tohoto plyne, že cenová rozhodnutí č. 7/2018 ze dne 20. 11. 2018 a č. 8/2018 ze dne 20. 11. 2018 nejsou v souladu s energetickým zákonem a zákonem o cenách.

Tato nesprávně stanovená regulovaná cena elektřiny se od 1. 1. 2019 bude negativně promítat do koncových cen pro zákazníky (domácnosti) a spotřebitele v ČR.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2018 ze dne 20. 11. 2018 současně ruší cenové rozhodnutí č. 6/2017 ze dne 21. 11. 2017, které bylo v souladu s energetickým zákonem i zákonem o cenách. Cenové rozhodnutí č. 8/2018 ze dne 20. 11. 2018 současně ruší cenové rozhodnutí č. 7/2017 ze dne 21. 11. 2017, které bylo v souladu s energetickým zákonem i zákonem o cenách.

Cenová rozhodnutí č. 7/2018 ze dne 20. 11. 2018 a č. 8/2018 ze dne 20. 11. 2018, která nestanovují správnou regulovanou cenu za distribuci elektřiny a která ruší původní cenové rozhodnutí č. 6/2017 ze dne 21. 11. 2017 (podepsané tehdejším předsedou Rady Ing. Outratou) a cenové rozhodnutí č. 7/2017 ze dne 21. 11. 2017 (podepsané tehdejším předsedou Rady Ing. Outratou), nebyla podepsána předsedou ERÚ JUDr. Košťálem, ani členem Rady, kterého pověřil řízením Rady v době své nepřítomnosti, Ing. Krejcarem.

Skutečnost, že cenová rozhodnutí č. 7/2018 ze dne 20. 11. 2018 a č. 8/2018 ze dne 20. 11. 2018 nebyla podepsána ani předsedou Rady ERÚ, ani jím pověřeným zástupcem, ale zbylými třemi dalšími členy Rady ERÚ, může zakládat neplatnost či nicotnost těchto cenových rozhodnutí. V každém případě platnost těchto cenových rozhodnutí výslovně zpochybňuje tvrzení dvou přímo odpovědných osob (předsedy Rady ERÚ a jeho pověřeného zástupce) o nesprávném stanovení regulovaných cen, které bylo důvodem nepodepsání cenových rozhodnutí oprávněnými osobami: „Regulovaná část ceny za distribuci elektřiny, kterou určuje Energetický regulační úřad (ERÚ), mohla být nižší. ČTK to dnes řekl člen rady úřadu Rostislav Krejcar, který spolu s předsedou rady ERÚ Vratislavem Košťálem nepodepsal cenové rozhodnutí, jež ceny v elektroenergetice pro rok 2019 stanovuje“.

Informace v Lidových novinách dne 10. 12. 2018 v článku „Hlídač cen energií selhává“ konstatuje: „Podpisy Košťála a Krejcara proto chybí pod řadou klíčových dokumentů, jimiž se stanovují pravidla hry pro energetický trh. Nepodepsali se pod cenové rozhodnutí u plynu ani elektřiny, přičemž Krejcar záhy vysvětlil, že s výslednými ciframi nesouhlasí a mohly být nižší u elektřiny a vyšší u plynu. Národní regulátor, který zpochybňuje sám sebe, místo aby zajišťoval stabilitu a férové prostředí, je závažný problém.“… „V důsledku rozkladu se pod klíčové dokumenty, jako je třeba usměrnění cen energií, podepisují tři radní, zbylí přijatá rozhodnutí zpochybňovali.“

Cenové rozhodnutí č. 7/2018 ze dne 20. 11. 2018 i Cenové rozhodnutí č. 8/2018 ze dne 20. 11. 2018 bylo dále zpochybněno tím, že dle energetického zákona bylo sporné odvolání Ing. Outraty dne 31. 7. 2018 z funkce předsedy Rady ERÚ a od 1. 8. 2018 byl jmenován nový předseda Rady ERÚ JUDr. Košťál:

„Radní Outrata radu ERÚ do konce letošního července (pozn. 2018) vedl. Proti svému odvolání podal ústavní stížnost, se kterou ale neuspěl. Soud ji odmítl jako nepřípustnou. Nejprve musí justice vyřešit paralelně podanou správní žalobu, pak lze případně ústavní stížnost podat znovu, plyne z usnesení publikovaného v databázi Ústavního soudu.“ V mezidobí dne 29. 11. 2018 rezignoval na funkci člena Rady ERÚ a tím, dle energetického zákona, i na funkci předsedy Rady ERÚ, JUDr. Košťál.

V souvislosti s pravděpodobným porušením energetického zákona při odvolání a jmenování předsedy Rady ERU (od 1. 8. 2018) byla podána různá oznámení včetně trestního oznámení. K dnešnímu dni tak nelze najisto tvrdit, kdo v období od 1. 8. 2018 až 29. 11. 2018 byl předsedou Rady ERÚ. V tomto období vydaná cenová rozhodnutí ERÚ i další rozhodnutí, včetně vyhlášek ERÚ se tudíž mohou jevit jako nicotná, či neplatná. K tomu je nutno doplnit, že od rezignace JUDr. V. Košťála je k dnešnímu dni (několik měsíců) ERÚ bez předsedy Rady, což je v rozporu s EZ.

Dle informace zveřejněné iRozhlasem dne 15. 1. 2019 „.…Vladimír Outrata stáhl žalobu na vládu.“, aby zabránil „zpochybnění platnosti klíčových vyhlášek upravujících ceny energií v Česku pro letošní rok. Ty totiž schvaluje rada a podepisuje předseda.“

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, vzhledem k tomu, že přijaté právní předpisy, konkrétně CR ERÚ č. 7/2018 a CR ERÚ č. 8/2018, jsou v rozporu s energetickým zákonem i zákonem o cenách a již způsobují, a po celý rok 2019, mohou dále způsobovat nezákonné zvýšení cen elektrické energie pro české občany a další spotřebitele elektrické energie v ČR, je na místě zrušení těchto CR v souladu s Čl. 87, odstavec 1, písm. b) Ústavy České republiky.

Dle § 64 odst. 2, písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, může návrh na zrušení CR ERÚ č. 7/2018 a CR ERÚ č. 8/2018 k Ústavnímu soudu (dále jen „podání“) podat nejméně 25 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Aktivně legitimováni k uvedenému kroku jsou mj. i senátoři, a proto je činěna tato výzva, která je podporována i občanskou veřejností.

Pro urychlení celého procesu jsme si Vám dovolili připravit návrh podání ústavní stížnosti, která je přílohou tohoto dopisu.

Dovoluji si Vás proto, vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, požádat o sdělení, zda k podání ústavní stížnosti připojíte svůj podpis a tím naplníte vůli občanů a dalších spotřebitelů elektrické energie v ČR.

Zabránění neúměrného zvyšování cen elektrické energie by mělo být prioritou všech politických stran a hnutí a všech jejich poslankyň a poslanců.

Jsem proto přesvědčena o tom, že Vaši voliči, stejně jako další občané, ocení Váš aktivní postoj k zákonnosti a prevenci růstu energetické chudoby. Cena energií má zásadní dopad nejen na životní úroveň našich občanů.

Institut AV bude veřejnost informovat, které poslankyně a kteří poslanci se k řešení tohoto problému přihlásili a ústavní stížnost spolupodepsali.

Pro úplnost uvádíme, že představitelé některých zemí V4 zaujali zásadní postoj k zastavení růstu cen energií především pro ochranu svých občanů. Děkuji za Váš čas, který jste věnovali těmto dokumentům.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*