Byl už na Zemi ještě někdo před lidstvem?

Byl už na Zemi ještě někdo před lidstvem?

pyramida

Alespoň podle dávných legend, které se dochovaly od starověkých národů. Tyto kultury byly oproti nám historicky daleko blíž vzniku naší civilizace. Věděli snad něco víc o tom, co se dělo na naší planetě před námi?    Když se podíváme na mytologii starých civilizací, tak zjišťujeme, že tato věc je nějakým způsobem obsažena v mytologických pověstech mnoha prastarých kultur. Vzhledem k tomu, že je považujeme oproti nám za méně vyspělé, měli bychom se také divit, jak se tato věc dostala do vzpomínek tolika rozmanitých národů. Vždyť se tyto kultury nalézají po celé planetě. Ale co budu chodit okolo horké kaše, skočím do toho rovnýma nohama.

I n d o v é

Podle starých Indů nyní žijeme ve věku Kalijuga. Také se jí říká Temný věk, protože se vyznačuje především lpěním na majetku a neustálými boji.

Předtím zde byl věk Dváparajuga. Podle starých legend během něho docházelo ke změnám mocenských poměrů mezi bohy a démony.

A ještě předtím do byla Trétajuga. A nejdřív Krtajuga nebo li Zlatý věk, věk dokonalosti. Údajně v něm vládla vysoká duchovnost a dlouhověkost. (zdroj 1)H o p i o v é

Obdobné dělení věků se též dochovalo v legendách indiánů Hopi v Arizoně. Ti tvrdí, že my nyní žijeme v jakém si čtvrtém věku. A až ten skončí, mají přijít další věky a celkem jich má být prý až devět. Je to jen náhoda, že dva různé národy z různých koutů světa mají tak podobné legendy? (zdroj 2)

M a y o v é

Podle mayské knihy Popol Vuh nejdřív bůh stvoří hory, souš, rostliny, stromy a zvířata a pak došlo člověka. První lidé jsou vyrobeni z hlíny, jenomže tento pokus ztroskotá. Na podruhé sáhne stvořitel ke dřevě, jenomže tito lidé nemají duši a tak je spláchne ze světa velikou povodní. Až další pokus se povede a vzniká současné lidstvo. (zdroj 3)

A z t é k o v é

Podle aztécké mytologie prvotní bohové mezi sebou soupeřili, což postupně vedlo ke zničení čtyř po sobě jdoucích věků. První věk je označen jako „jaguár“. V tomto věku vládl bůh Tezcatlipoca a věk skončil tak, že svět byl zničen jaguáry. Druhý věk je označen jako „vítr“. V něm vládl Quetzalcoatl a i tento věk byl zničen obrovským hurikánem. Následoval třetí věk označován jako „déšť“. V něm vládl Tlaloc a ten byl ukončen sesláním ohnivého deště. Čtvrtý věk se nazýval „voda“. Vládla při něm bohyně Chalchiuhtlicue a jak jste možná vytušili, tento věk byl zničen potopou. A po něm nastal pátý věk „pohyb“, věk ve kterém žijeme my. (zdroj 4)

Ř e k o v é

Podle Báje o Deukalionovi se tu před současným lidstvem nalézaly ještě dvě předešlé. Zeus se rozhodl, že obě lidstva vyhubí. Poprvé to bylo na samém počátku vlády olympských bohů. A to protože lidé byly slabí a nerozumní. A podruhé naopak, že byly mocní a rozumní a přestaly uctívat své bohy. A tak seslal na zemi potopu, kterou přežil jen jeho syn Deukalion a jeho žena Pyrrha, a to tak, že vyrobili loď. A když devět dní a devět nocí bez ustání pršelo, tak to zahubilo všechno živé. Myslím si že podobnost s biblickou archou Neomovou  nebude nijak náhodná. Po opadnutí vody nechal Zeus opět osídlit Zemi lidmi, a to tak, že tento pár házel za sebe kameny. Z těch, které hodil Deukalion vznikli muži, a z těch, které hodila Pyrrha zase ženy. (zdroj 5)

 

E g y p t

Na přelomu 3. a 2. století před naším letopočtem žil v Egyptě velekněz Manetho. Tento muž napsal pro faraóna Ptolemaia II. dějiny Egypta. Dobu kdy vládly v Egyptě dynastie, roztřídil na tzv. 30. dynastií. Podle něj však dobu dynastickou předcházely ještě dvě doby. A to nejprve doba bohů pak následovanou dobou polobohů. O co se jedná můžeme jen domýšlet, protože moderní egyptologové tyto epochy nenazývají ani dobou mýtickou, protože sahá až do období před 30 tisíci lety. Údajně skončily velikou přírodní katastrofou, lépe řečeno potopou. (zdroj 6)

S u m e r

Slyšeli jste už někdy o „Sumerském královském seznamu“? I tam se mezi nimi nalézá osm tzv. předpotopních králů. Nejzajímavější na tom všem je to, že vláda každého krále je datována na desetitisíce let. Co by taková nezvyklá dlouholetost měla představovat, si můžeme jen domýšlet. Posledním byl  Ubaratutu, jenž měl vládnout 18600 let. Po jeho smrti přišla potopa a poté dalších několik dynastií králů, jejichž doba vládnutí však postupně klesá na běžnou dobu života (zdroj 7)

 

Závěr

Přestavil jsem zde výňatky z mytologií sedmi různých prastarých kultur ze čtyř kontinentů. A tak bych se chtěl navíc ještě zamyslet nad jednou událostí, která je popisována v Bibli, a to konkrétně ve Starém zákoně, v knize Genesis:

 „Genesis 6 1 Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, 2 jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. 3 Hospodin však řekl: „Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let.“ 4 Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní. 5 I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. 6 Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. 7 Řekl: „Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil.“ 8 Ale Noe našel u Hospodina milost. 9 Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. 10 A Noe zplodil tři syny: Šéma, Cháma a Jefeta. 11 Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. 12 Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. 13 I řekl Bůh Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. 14 Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. 15 A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket. 16 Archa bude mít světlík; na loket odshora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro. 17 Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. 18 S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. 19 A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; samec a samice to budou. 20 Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. 21 Ty pak si naber k obživě různou potravu, nashromáždi si ji, a bude tobě i jim za pokrm.“ 22 Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.“ (zdroj 8)

Ano, jistě jste poznali, že jde o legendu o potopě světa. Všimněte si prosím několika věcí. Jednak toho, že tato popisovaná doba vypadá zcela jinak než to, co známe ze současnosti i to jak bychom si představovali nějakou dobu pravěkou. Lidé se dožívali vysokého věku, stýkali se běžně se svými „bohy“. Co to může být za bohy, jsem se tady zmiňoval v článku „Díky genetické modifikaci možná vznikli i lidé“. V Bibli se také píše, že se jednalo o hrdiny dávnověku. Nemůže to být ve skutečnosti popis nějaké prastaré vyspělé civilizace? A všimněte si toho, že povodně také ukončují i poslední věky i u legend z jiných kultur. Všechno do sebe zkrátka zapadá, jako ozubená kolečka do nějakého soukolí. A tak se ptám, zda náhodou tento příběh ze Starého zákona nepopisuje konec toho předešlého lidstva, které tu existovalo před námi. Věděli snad prastaré civilizace něco, co my už nevíme?

Použitá literatura:

1) http://www.intimnosti.cz/index.php?clanek=105

2) Trnobranská J.:Proroctví indiánů kmene Hopi: Blíží se konec světa?, článek v časopise Enigma, RF HOBBY, č. 9, roč. 2008

3) Däniken E, Fürst H.M.:Druhá strana archeologie, Dialog, Liberec, 2012

4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Azt%C3%A9ck%C3%A1_mytologie

5) http://cs.wikipedia.org/wiki/Deukali%C3%B3n

6) http://tajomstva.org/jaromir-kozak/zkaza-kolebky-civilizace

7) http://cs.wikipedia.org/wiki/Sumersk%C3%BD_kr%C3%A1lovsk%C3%BD_seznam

8)  Bible – Starý zákon (Projekt Gutenberg)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

3 Komentáře “Byl už na Zemi ještě někdo před lidstvem?

 • Ja nemusím veriť, pretože ja viem.
  Veľmi si vážim pána Darwina, nakoľko po tisícročiach tmárstva nechal zasvietiť lúč svetla do tmy. Keď mu to dovolili :-o)).
  Ja nepochádzam z opice.
  Dnešné vedecké poznatky už dokazujú ( a to sme ešte len niekde na začiatku s poznávaním sveta na ktorom žijeme), že nie opice, ale človek je vývojovo starší – čo sa niektorým „ťažko“ chápe. Keďže to však odporuje Darwinovej dogme, tak nie sú takéto poznatky verejne šírené. Nie náhodu je Darwinova teória, hoci na základe moderných vedeckých poznatkov dávno prekonaná, stále všemožne udržiavaná pri živote. Strom života je teda s úctou pochovávaný, my poniektorí to vieme. To, čo je už menej prijímané, je fakt, že je potrebné zmeniť celé naše základné chápanie biológie,
  Na druhej strane však, pre niektoých jedincov je pre nich väčším trestom, ponechať ich v ich názoroch.

 • Přece byste nevěřila všemu co se kde na netu píše. Lidi hledají senzace, ale jediné možné vysvětlení je, že jsme evolucí vznikli s opice a pochybuji, že někde ve vesmíru by byla stejná civilizace jako jsme my. Byla by to moc velká náhoda a jsem si jistá, že jsme ve vesmíru jediní inteligentní bytosti a pohádky o marťanech jsou tak možná pro děti

 • Dnešní ľudia vo svojej nebetyčnej nadutosti nie sú schopní priznať, že nie sme jedinou civilizáciou, ktorá obývala našu matičku zem. Hoci civilizáciou je nás skutočne odvážne nazvať. Presvedčení o svojej výnimočnosti vo vesmírnom meradle, nechceme ani pripustiť, že by vo vesmíre, alebo iba tak okolo nás, mohol byť aj niekto iný. Za výdatnej podpory aj dnešných tzv. vedcov sa mlží, zatajuje a prekrúca veselo ďalej. Lebo iba informácie dávajú človeku slobodu a načo by boli komu miliardy mysliacich Homo sapiens a ešte raz sapiens. A tak, je to ako s amnéziou, nepoznáš svoju minulosť, nevieš kto si. Zase na druhej strane, veď to bola taká úmorná práca po celé tisícročia vyzmizíkovávať ľuďom z pamäte prastaré zlaté časy a prácne vyhľadať a poprepisovať staré písma resp. najlepšie ich zničiť. Vždy platilo, že ničenie dôkazov aspoň poriadne sťaží jeho vyšetrovanie. Najviac ma vždy rozosmeje keď niekde čítam, že ľuďom nemožno povedať pravdu, pretože by to malo dopad a psychické zdravie a zrútil by sa aj systém. Ako to vedia, keď to neskúsili?

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*