BKP: Exploze vědy a morálka

BKP: Exploze vědy a morálka

Média denně produkují nové a nové šokující zprávy: do toho a toho data musí být vakcinační pas; ministr zdravotnictví hlásí: Obyvatelstvo musí mít i genetický pas, a to včetně novorozeňat… atd., atd.

Nikdo se neptá, jaké ohrožení z toho vyplývá, kdo to prosazuje, a co tím vlastně sleduje. Jen se ví, že kdo neposlechne, bude vyřazen ze společnosti. Nesmyslná a zločinná opatření vlády se akceptují, aniž by se zkoumaly jejich důsledky.

Jaderné zbraně byly největší hrozbou hromadného ničení. To, co se děje dnes, je však ještě efektivnější způsob hromadného a úplného sebezničení lidstva.

K čemu je věda a technika, když je v rukou inteligentních a cynických zločinců, kteří usilují nejen o vyhlazení lidstva, ale i o narušení lidské přirozenosti jako takové? Bez svědomí a bez morálních zásad věda i technika spěje k sebezničení lidstva. Zavádí se čipizace k totální kontrole lidí, a nejen ke kontrole, ale přímo k degradaci lidí na systémová média či bioroboty. Jde skutečně o satanizaci lidstva a zavedení pekla na zemi, završeného peklem po smrti.

Otázka mezilidské morálky je závislá na morální čistotě. Prosazování nemorálnosti nevede ke svobodě, ale k otroctví vášním a nakonec k zločinnosti. Paradoxem je, že procesu demoralizace otevřel dveře II. vatikánský koncil nastolením úcty k pohanství. Hereze modernismu narušily živý vztah k Bohu. Bez tohoto vztahu padá i morálka, která je ale základem zdravé rodiny, a tím i společnosti. Vede k pravé svobodě.
V 60. letech nastala expanze pohanství propagací jógy a bojových umění. Svými meditacemi jsou bytostně spojeny s pohanským hinduismem a buddhismem. Tyto meditace vyřazují svědomí a popírají Boha Stvořitele i Jím danou spásu, která je v Kristu. V pohanských kultech neexistuje ani láska k Bohu, ani láska k bližnímu. Pohanství má v základu okultismus, tedy různé formy věštění, magie a spiritismu, které otvírají duše démonům a vedou k satanismu. Tam už padá svědomí i veškerá morálka.  

V 70. letech vystupuje Kinsey, který prosazuje pedofilii a homosexualismus. V tomto období invaze nemorálnosti je narušována instituce rodiny. Masově dochází k rozvodům, protože morální principy i kořeny, z nichž morálka vyrůstá, byly podryty. V 60. letech se rozšířila televize a brzy téměř nebylo filmu, v němž by nebyly nemorální scény.

Na přelomu tisíciletí nastala mimořádná propagace homosexualismu a v posledních letech jsme svědky genderové ideologie, která s sebou nese legalizaci všech druhů zvráceností a zároveň masovou změnu psychiky lidí. Irealita je brána jako realita, zdravý rozum se trestá a svědomí se úplně vyřazuje. Stírá se rozdíl mezi dobrem a zlem, pravdou a lží, a je popřena existence objektivně platných morálních norem, a to i tzv. papežem Františkem.

Byla změněna paradigmata. Skrytým cílem je sebezničení lidstva a po smrti zavržení každého jedince v pekle. V této situaci se každý člověk musí vzepřít systému sebezničení i za cenu mučednické smrti.

Tato ideologie apokalyptické šelmy, která má v rukou moc, zneužívá všechny výdobytky vědy a techniky ke globálnímu programování zla. Vnucování této cesty smrti je postaveno na profesionální lži a manipulaci. Současná sebezničující válka se řídí principem: Uvěř lži a zlikviduj sám sebe! Je třeba vědět, že tento program počítá s genetickým kořenem zla – hříchem – který je v každém člověku. Bůh se proto stal člověkem, aby nám získal odpuštění hříchů a osvobodil nás od tohoto ložiska zla, dědičného hříchu – starého člověka (Ř 6,6). Z naší strany je třeba přijmout Spasitele i Jeho cestu pravdy a obětující se lásky k Bohu a k bližnímu.

Poznávání pravdy je hluboce spojeno s morálními principy. Člověk, který žije nemorálním životem, se stává duchovně slepým a cynickým. Sám bude konat zločiny a bude je i legalizovat, a tím škodit sobě i druhým. To není nevinná věc. Základem morálky je pravdivá sebekritika, která si je schopna přiznat ložisko zla v sobě i s jeho systémem sebeklamu a postavit se proti němu. Teprve pak může přijmout Boží plán se svým životem a jeho završení po smrti ve věčném štěstí.  

Od nemorálního člověka se nedá čekat žádná zodpovědnost, žádná spravedlnost, žádné charakterní jednání. S amorálností všechny ctnosti padají. Největší kanál k nemorálnosti je návrat k pohanství, tedy k uctívání démonů a satana a zároveň k morálním zvrhlostem, a dokonce i k lidským obětem. A k tomu jsme dospěli dnes. V masové míře je to krutost vůči dětem. To všechno se uzákoňuje! Tyto zločiny se nazývají práva dětí. Člověk, aby byl morální a svědomitý, musí si osvojit sebezápor – oběť. Smysl a cíl lidského života je transcendentní – smrtí nekončí.  

K jaké změně myšlení došlo za posledního půl století? Začalo to popularizací amorálnosti, z té to plavně přešlo k propagaci zvrácenosti (Kinsey – pedofilie a homosexualismus), pak následoval přechod z reality do ireality (transsexualismus gender ideologie). Potom se přestalo rozlišovat dobro od zla. Postkřesťanská společnost byla pak už schopna přijmout kolosální systém lži, jak to vidíme dnes. Pod rouškou zdraví se rozjíždí masová autogenocida.

Jaké je řešení? Ne víra lži a lhářům, ale metanoia – změna myšlení a víra v evangelium! (Mt 1,15)

 

Byzantský katolický patriarchát (BKP)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

I Švýcarsko ruší vakcinační pasy

I Švýcarsko ruší vakcinační pasy

Švýcarský ministr zdravotnictví Alain Berset dal najevo, že kontroverzní využívání certifikačního covidového systému alpským státem…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*