Pythagoras a jeho učení

Šesté století před naším letopočtem bylo obdobím, kdy se nezávisle na sobě v různých koutech světa zrodily významné duchovní bytosti. V Indii to byl Buddha zakladatel buddhismu a Mahavíra zakladatel džinismu. V Číně to byl Lao-C zakladatel taoismu a Konfucius zakladatel státotvorné filozofie konfuciánství. V Persii spatřil světlo světa zoroastrismus, dualistické náboženství u jehož zrodu stal prorok Zarathustra.

Po stopách dějin starověkého Řecka

Řecko se stalo již v 2.tisíciletí př.n.l. kolébkou evropské civilizace. Z Řecka se antická civilizace rozšířila do Říma a odtud do celé Evropy. Dějiny starověkého Řecka je dodnes základní součástí klasického všeobecného vzdělání od základních škol všude v Evropě.

Osobní zkušenost s knihovnou palmových listů

Jednou z mnoha velkých „záhad“ současné doby, které staví na hlavu racionální vědecké poznání představují knihovny palmových listů, které se nacházejí v jižní Indii.  Obsahují  popisy osudu lidí, kteří knihovny v jejich historii navštíví a přijdou se zeptat na svůj osud.  Jejich vznik je datován do doby před více než 5000 lety a za jejich autory jsou považováni dávní indičtí mudrci-rišiové, kteří ve svých meditacích pronikli až za hranice prostoru a času.

Starověké dějiny země zaslíbené III.

Srovnáme-li doby Abraháma a Mojžíše nemůžeme si nevšimnout civilizačního a morálního propadu. Když Abrahám dovedl svůj lid do země Kanaánské, tak Izraelité žili s tamními domorodými obyvateli v relativním míru a shodě. Když se tak stalo po exodu z Egypta bylo již všechno jinak. Putování Kanaánskou zemí se změnilo z poutě na dobyvatelské tažení.Izraelité se střetli s řadou různých kmenů a národností, kteří byli podle bible považování za potomky Chámova syna Kanaána.

Starověké dějiny země zaslíbené IV.

Rozkvět Izraelského království na počátku prvního tisíciletí před naším letopočtem byl nejen zásluhou Šalamounovy osobnosti, ale také velice výhodné mezinárodní situace. Staré velmoci ohrožující Izrael byly oslabeny a ty budoucí ještě čekal jejich čas. Za úspěchy Šalamoun mohl vděčit i spojenectví s Féničany.

Starověké dějiny země zaslíbené II.

Dějiny izraelského národa začínají Abrahámem, jehož jméno v překladu znamená praotec národů. Za svého praotce jej nepovažují jen Židé, ale i Arabové, kteří sami sebe považují za potomky Abrahámova syna Izmaela. Abrahám byl však především duchovní vůdce a učitel, který lidem předal duchovní učení na počátku věku býka, což bylo někdy před cca 6000 lety.Tedy v době, kdy lidstvo vstoupilo do nejtěžšího období platónského roku-éry kalijugy, železného věku. 

Starověké dějiny země zaslíbené I.

Izrael a jeho okolí je jak cílem turistů a náboženských poutníků, tak jedním z hlavních ohnisek mezinárodního napětí. To co se v této oblasti stane má významný dopad na celosvětové dění. Ústřední roli přitom hraje izraelsko-palestinský konflikt. Jeho kořeny sahají již do dávné tisícileté historie území, kterou příslušníci všech hlavních západních monoteistických náboženství: judaismu, křesťanství a islámu považují za zemi svatou a zaslíbenou.

Dědictví starověkého Iránu II.

Šesté století před naším letopočtem bylo obdobím kdy se celý tehdejší Blízký východ stal součástí jedné Persko-Médské říše s centrem v městě Persepolis. Říše sahala od Lybie , Řecka na Západě až po Indii a Čínu na Východě. Stala se tak svým rozsahem největším státem tehdejšího světa.

Dědictví starověkého Iránu I.

Jedno z klíčových center současné světové politiky je Irán. Tato z klimatického hlediska poněkud drsná země s nedostatkem životodárné vláhy, ale s rozsáhlými surovinovými zdroji byla již ve starověku centrem jedné z největších světových říší historie. A nejen to. Iránská země dala ve starověku vzniknout i několika duchovním proudům, které výrazně ovlivnily nejen okolní starověký svět, ale i významná umělecká a filozofická díla moderní doby.

Kdo vytvořil piktogram v obilí u Boskovic?

Dne 28.6. se v okolí Boskovic objevil v obilném poli obrazec. Majitel pole brzy poté nahlásil policii škodu ve výši 20000Kč. Policie vyhodnotila tento případ jako trestný čin a zahájila pátrání po neznámém pachateli. Ač dodnes nikdo neví kdo je za obrazec odpovědný, tak policie ihned měla jasno. Žádní mimozemšťané, či jiný záhadný jev nemá piktogram na svědomí. Je to dílo lidských vandalů.

Jak probíhá likvidace léčitelů

Včera jsem na svých stránkách zveřejnil článek z názvem „Ochrana lidí, či likvidace léčitelů?“. Byl věnován tažení ministerstva zdravotnictví proti „šarlatánům“ z řad lidových léčitelů. Shodou okolností včera na ČT byl odvysílán pořad „Máte slovo“ s Michaelou Jílkovou, který byl tématu věnován. Jeho hlavními hosty byli zástupci z řad léčitelů, ministr zdravotnictví Němeček a onkolog profesor Klener.

Ochrana lidí či likvidace léčitelů?

Před několika týdny zahájilo ministerstvo zdravotnictví tažení proti „šarlatánům“ z řad lidových léčitelů. Zřídilo emailovou adresu na kterou mohou lidé zasílat negativní zkušenosti s léčiteli a pracovníci ministerstva začali studovat legislativu týkající se léčitelství v zemích Západní Evropy.

Mocní vládci Babylónu

Historická věda klade počátek civilizací na Zemi do 4.tisíciletí př.n.l. Dalo by se tak očekávat, že právě tehdy se vyskytovaly její nejprimitivnější formy. I historici hlavního proudu přiznávají, že je to přesně naopak. V Egyptě i Mezopotámii šel vývoj civilizace spíše sestupnými kroky. Z egyptských říší byla nejvyspělejší Stará říše. V Mezopotámii dosahovala nejvyšší civilizační a kulturní úrovně ranná sumerská civilizace.

Semité a Sumerové

Před 12000 lety to bylo naposledy, kdy svět zasáhlo globální kataklyzma. Část Atlanťanů, nejmocnější civilizace oné doby tušilo příchod katastrofy. Na lodích se vydali do různých koutů světa. Hlavní proud směřoval na východ. Doplul do severní Afriky a Egypta. Skupiny Atlanťanů pronikli pravděpodobně i na blízký Východ a do Mezopotámie. Všude předávali místním národům své rozsáhlé znalosti.

Od potopy světa k stavbě babylónské věže

Jednou ze základních otázek, která se nabízí při četbě mýtů o potopě světa je otázka, kde se najednou na Zemi vzalo tolik vody, aby hladina moře sahala do výše vrcholků hor? Jaký mechanismus mohl k tak velké katastrofě vést? Tyto otázky na které dnešní věda nezná odpověď, vedou  hlavní proud vědy i přes řadu důkazů o dávné potopě její historickou existenci popírat. Přesto existuje i ve vědeckých kruzích řada odborníků, kteří berou existenci dávné potopy jako historický fakt.

Pád lidstva a potopa světa

Lidská civilizace se vyvíjí jako vše v cyklech. Po éře vzestupu a rozkvětu nastává pozvolný úpadek a zánik. Děje se tak pod taktem astrologům známých kosmických vlivů, které rozdělují každý 25000let trvající kosmický platonský rok na čtyři éry, které v analogii k pozemskému roku můžeme přirovnat ke konstruktivním obdobím jara a léta a destruktivním obdobím podzimu a zimy.

Mýty a civilizace starověké Mezopotámie

Mezopotámie ležící v údolí řek Eufrat a Tigris je vedle Egypta, Indie a Číny považována za jednu z kolébek civilizace na Zemi. Její oficiální historie sahá někdy do roku 4000 př.n.l. Nápisy na kamenných deskách zachovaných starověkými Sumery a Babylóňany však mluví o mnohem starší až půl miliónu let trvající historii civilizací na území Mezopotámie.

Kdo vládne světu?

Vyslovíme-li tuto prostou otázku, dostane se nám nepřeberné množství odpovědi. Někdo řekne, že v naší západní civilizaci je to lid, který vládne prostřednictvím svých volených zástupců. Jiný v protikladu k tomuto názoru bude hovořit o malé skupince všeho schopných lidí, kteří ovládají jako loutky všechny vládce světa. Materialistický přírodovědec a filozof bude hovořit, že za vším působí slepé přírodní zákony, které ovládají přírodu, člověka a společnost. Nábožensky orientovaný člověk bude hovořit o vládě Boha či jeho protivníka Satana.

Příběh Mariánských zjevení III

„Od té doby, kdy se Naše paní Fátimská v roce 1917 zjevila … sestoupilo na Portugalsko zvláštní požehnání od Boha … Zvláště, když zpětně vyhodnocujeme dva roky od našeho slibu-zasvětit zemi Marii, nemůžeme nerozpoznat, že neviditelná ruka Boží ochránila Portugalsko a ušetřila jej pohromy války a malomocenství ateistického komunismu.“ Tato slova pronesl portugalský kardinál Cerejeira v roce 1940.

Příběh Mariánských zjevení II.

„Proč lidé chtějí ve mně vidět jen samé dobré věci, proč nechtějí vidět moje slabosti, naučili by se o mnoho víc.” Tento výrok svaté Bernadety, vizionářky z Lurd nás má přivést k jednomu z hlavních smyslů Mariánských zjeveních. Tím smyslem je skrze lidské příběhy vizionářů pochopit, že lidské představy o dokonalosti vedoucí doslova k expanzi „komplexů méněcennosti“ u mnohých z nás jsou zásadně mylná a škodlivá.

Příběh Mariánských zjevení I.

Nikdy nejsme sami. To je základní poselství duchovních zjevení, které jsou již po tisíciletí součásti dějin Evropy a světa. V křesťanském prostředí se tato zjevení nazývají Mariánská. Je to logické. Tak, jak my se obracíme k božství, tak se i božství bude obracet k nám. Když by jsme boha uctívali jako rybu, zjeví se nám jako ryba. Křesťané své modlitby adresují Ježíši a jeho matce-Marii. A tak i duchovní vize a poselství přijímaná křesťany jsou spojena právě s osobou Ježíše či Marie, i když mají univerzální všelidskou platnost.

Kdo řídí EU?

Na poslední volby do komunistického parlamentu si již nepamatuji. Byl jsem ještě hodně mladý a televizní noviny jsem neposlouchal. Přesto bych si tvrdil tipnout, že z hlediska zpracování tématu v českém televizním zpravodajství během volebních dnů mezi tehdejšími a nedávnými volbami do europarlamentu příliš velký rozdíl nebyl.

Putinova éra a vzestup Ruska

Silvestr roku 1999 byl ve znamení nejen oslav konce roku, ale i tisíciletí. V Rusku v tomto dni došlo ještě k jedné důležité události. Prezident Boris Jelcin oznámil v televizním projevu, že abdikuje na svou funkci. Jeho nástupcem se stal dosavadní premiér Vladimír Putin, který odstartoval další etapu ruských dějin. Po létech úpadku a propadu Ruska začalo období jeho vzestupu, kdy se opět Rusko začalo měnit na hrdou velmoc.

Mýtus nejen o bolševické revoluci

Rok 1917 představoval v ruských dějinách výrazný zlom. Staletá carská monarchie padla. Na její místo oficiálně nastoupil několik měsíců trvající buržoazně-demokratický režim. Ten se však neudržel dlouho. Dne 7.listopadu podle našeho kalendáře došlo k obsazení Zimního paláce v Petrohradě bolševiky. Akce která proběhla prakticky bez boje byla později nazvána Velkou říjnovou socialistickou revolucí.

Lesk a bída Ruska a jeho monarchů

Lidé se rodí a umírají. Mění se společenské systémy a výrobní způsoby. A přesto se v historii i po dlouhých staletích stále znovu a znovu opakují stejná nebo podobná schémata jen s jinými aktéry a kulisami.